30. Zápis RM dne 22.12.2022

ZÁPIS č. 30
z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 22.12.2022,
konaného od 13:00 hodin - Kancelář starosty

Přítomni:

Mgr. Karel Marek
Mgr. Radka Bláhová
Mgr. Martina Tužinská Synková
Mgr. Štěpánka Vošická
Ing. Jan Marek

Omluveni:

Ing. Alena Novotná

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové Rady města a Rada města je schopna se usnášet.
Kontrolní zpráva nebyla předložena, bude předložena na příští schůzi.
Zápis ze schůze dne 19.12.2022 nebyl ověřen, bude ověřen na Radě města dne 09.01.2023.

Ověřovatelé zápisu:

volí

ověřovatele zápisu z Rady města dne 22.12.2022 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.

Výsledek hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 710

Program jednání:

schvaluje

program schůze Rady města dne 22.12.2022 vč. rozšíření o bod č. 4 s názvem Uzavření areálu v Čechově ulici.

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 711

Program:
1. Směrnice č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem
2. Návrh na stanovení ceny vodného a stočného v Lysé nad Labem, ve Dvorcích a ve Stratově za 2023
3. Smlouva o dílo č. 2022-0047/OMI na investiční akci "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" (tzv. vedlejší smlouva na ČSA)
4. Uzavření areálu v Čechově ulici

Bod č. 1
Směrnice č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem
Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem, v pozici zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, městské policie a uvolněným členům zastupitelstva, vytváří sociální fond jako účelový peněžní fond, který slouží k finančnímu zabezpečení aktivit v oblasti péče o zaměstnance Města Lysá nad Labem a uvolněné členy zastupitelstva města.

Prostředky sociálního fondu je možné v rámci rozpočtu sociálního fondu čerpat zejména na následující účely:
- příspěvek na stravování zaměstnanců
- příspěvek na penzijní pojištění nebo soukromé životní pojištění
- příspěvek s volitelným účelem (na kulturní, sportovní a společenské akce zaměstnanců, na dovolenou, na osobní péči k regeneraci zaměstnance), který bude evidován na osobních účtech zaměstnanců
- příspěvek na zájmovou, sportovní a kulturní činnost dětí zaměstnanců
- dary při životních výročích zaměstnanců a při jejich prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu
- příspěvek na provoz rekreační maringotky u Máchova jezera.

Rozhodujícím zdrojem pro tvorbu sociálního fondu je základní příděl zaměstnavatele, který dle schváleného rozpočtu pro rok 2023 činí částku 2 700 000 Kč. Dalším příjmem fondu jsou peněžní dary, bankovní úroky a zůstatky z předchozích let, jež se převádějí.
Dosavadní platná Směrnice č. 2/2022 se mění v důsledku přijetí rozpočtu pro rok 2023. Na základě jednání s panem starostou dochází k navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování, a to ze 40 Kč na 50 Kč. Dále dochází k navýšení příspěvku na stravování ze sociálního fondu z 25 Kč na 30 Kč. Výše příspěvku na stravování tak bude nově 80 Kč/odpracovaný den, namísto původních 65 Kč/odpracovaný den. Je navržena změna výše příspěvku na penzijní pojištění, a to ze současných 300 Kč/měsíc na 400 Kč/měsíc.

Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek pro vyplacení příspěvku s volitelným účelem je odpracování min. 6 měsíců, praxe opakovaně ukázala, že zaměstnanci mají stíženou pozici si tento příspěvek vyčerpat na letní dovolenou, což je jeden z hlavních účelů příspěvku. Z uvedeného důvodu je nově upravena možnost udělení pokynu tajemníkem Městského úřadu k vyplacení tohoto příspěvku zaměstnancům v průběhu měsíce dubna, kdy již je zajištěno, že podmínka bude splněna i u těch zaměstnanců, kteří se rozhodnou pracovní poměr ukončit v první polovině roku, příp. těmto zaměstnancům příspěvek nevyplatit.
Úprava narovnává i výši příspěvku s volitelným účelem u těch zaměstnanců, kteří nemají plný pracovní úvazek, avšak větší než 0,5. Těmto zaměstnancům se v letošním roce přiznával příspěvek v poloviční výši. Nově je navrženo, aby se výše příspěvku odvíjela od velikosti pracovního úvazku.
Vzhledem k rostoucím cenám se navrhuje zvýšit příspěvek na zájmovou a sportovní činnost dětí zaměstnanců, a to z 2 000 Kč na 2 500 Kč. Tento příspěvek je nyní čerpán pro cca 55 dětí.
Účinnost směrnice je navržena od 01.01.2023.

USNESENÍ č. 712
Rada města

I. schvaluje
Směrnici č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem, s účinností od 01.01.2023,

II. ukládá
vedoucí odboru vnitřních věcí neprodleně seznámit zaměstnance Města Lysá nad Labem se směrnicí dle bodu I.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Návrh na stanovení ceny vodného a stočného v Lysé nad Labem, ve Dvorcích a ve Stratově za 2023

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 21.12.2022 odbor správy majetku obdržel od provozovatele VaK STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy, kalkulaci vodného a stočného (dále jen V+S) města Lysá nad Labem a stočného v obci Stratov pro rok 2023.
Provozovatel VaK je vždy povinen provést novou kalkulaci V+S ke konci kalendářního roku na následující kalendářní rok. Při kalkulaci vychází z tzv. nákladových položek (viz přílohy) ovlivňujících výši vodného a stočného.
STAVOKOMPLET provedl výpočet ceny V+S ve dvou variantách, kdy ve variantě 1 celkové náklady vodného spočítal na 14,352 mil. Kč a stočného na 20,162 mil. Kč. Z toho kalkulace vodného vychází na 48,63 Kč bez DPH, tj. 53,49 Kč včetně 10% DPH, kalkulace stočného pak 54,63 Kč bez DPH, tj. 60,10 Kč včetně 10% DPH. V této variantě se vychází ze stávajícího nájmu infrastruktury VaK a změny V+S jsou pouze na základě zvýšených nákladů a metodického výpočty upraveny.
Varianta 2 zohledňuje v rozpočtu 2023 schválený nájem infrastruktury VaK ve výši 16,303 mil. Kč a ostatní zvýšené náklady z varianty 1 jsou beze změny. Rozdíl mezi V+S obou variant je cca 2,1 Kč/m3. Při normové spotřebě 36 m3 na osobu/rok to přestavuje zdražení o cca 75 Kč na osobu/rok. Dodávku pitné vody v místní části Dvorce zajišťuje společnost VaK Nymburk. Vodné pro tuto část města byla stanovena ve výši 49,29 Kč/m3 (viz příloha).

USNESENÍ č. 713
Rada města

I. bere na vědomí
cenu vodného ve výši 53,49 Kč/m3 včetně DPH (10%) a stočného ve výši 60,10 Kč/m3 včetně DPH (10%) na území města Lysá nad Labem pro rok 2023, dále cenu stočného ve výši 33,83 Kč/m3 včetně DPH (10%) v obci Stratov pro rok 2023 a cenu vodného ve výši 49,29 Kč/m3 včetně DPH (10%) a stočného ve výši 60,10 Kč/m3 včetně DPH (10%) v místní části Dvorce pro rok 2023, dle kalkulace vodného a stočného předložené dne21.12.2022 provozovatelem VaK STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČ: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Města Lysá nad Labem ze dne 29.04.2016.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Smlouva o dílo č. 2022-0047/OMI na investiční akci "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" (tzv. vedlejší smlouva na ČSA)

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 30.03.2022 byla mezi smluvními stranami Město Lysá nad Labem a Metrostav Infrastructure a.s. uzavřena smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 2022-0047/OMI, č. smlouvy zhotovitele: MIOS22300052. Předmětem smlouvy bylo dle článku III. odst. 1. provedení stavebních prací, jak jsou popsány v realizační dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby investiční akce "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" vyhotovené M4 Road Design s.r.o., IČO: 07229585, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, a Zdůvodnění víceprací pro SO 301.1 Vodovod (příloha č. 2) a Zdůvodnění víceprací pro SO 302.2 Vedlejší stoky (příloha č. 3) ke stavbě "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". Cena byla sjednána na částku 1 491 671,39 Kč vč. DPH. Provádění díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy o dílo probíhá souběžně a v termínech se stavbou "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" dle smlouvy o dílo č. S-2057/00066001/2020.

Rada města dne 11.10.2022 usnesením č. 560 rozhodla takto:
I. schvaluje předložení cenové nabídky SO 302.1 Hlavní stoka ulice Československé armády ve výši 486 938,54 Kč bez DPH ze dne 14.12.2021, SO 302.3 splašková kanalizace přípojky ve výši 1 562 410 Kč bez DPH ze dne 14.12.2021, osazení kanalizačních poklopů ve výši 626 396 Kč bez DPH, ze dne 14.12.2021. Celkem provedené vícepráce jsou ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH tj. 3 237 650,89 Kč včetně DPH,
II. pověřuje odbor městského investora k přípravě uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, neprodleně, za předpokladu navýšení rozpočtu.

Celková cena za dílo by tak činila částku 4 729 322,28 Kč.

Dne 05.12.2022 Rada města usnesením č. 658 rozhodla, že
I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, za předpokladu navýšení rozpočtu,
II. pověřuje pana starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, ve znění upraveném radou města, a to za předpokladu navýšení rozpočtu.

Při tomto rozhodnutí vycházela RM z usnesení Rady města ze dne 11.10.2022.
V souvislosti s přípravou na jednání, které mělo proběhnout mezi Městem Lysá nad Labem a společností Metrostav Infrastructure a.s., jsme si nechali Odborem městského investora předložit veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě o dílo, abychom ještě jednou a v detailu prozkoumali celý smluvní vztah a okolnosti, které předcházely uzavření této smlouvy o dílo.

SHRNUTÍ:
1. Dne 29.7.2020 byla uzavřena mezi Krajskou správou a ú držbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovouorganizací a Městem Lysá nad Labem na straně objednatele a Metrostav a.s. (následně Metrostav Infrastructure  a.s.) na straně zhotovitele smlouva o dílo č. S-2057/00066001/2020, č. 2020-0355/OMI, jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací "II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba" (dále též „hlavní smlouva“).
2. Dne 30.11.2021 došlo k předání díla dle hlavní smlouvy s vadami a nedodělky ze strany zhotovitele; k odstranění vad a nedodělků došlo k 31.12.2021.
3. Dne 14.12.2021 předložil zhotovitel rekapitulaci víceprací na položkách
301.1 (Vodovod = 877 551,88 Kč bez DPH),
302.1 (Hlavní stoka - ulice Československé armády = 486 938,54 Kč bez DPH),
302.2 (Vedlejší stoky = 355 234,24 Kč bez DPH),
302.3 (Splašková kanalizace přípojky = 1 562 410 Kč bez DPH)
poklopy (= 626 396 Kč bez DPH)
v souhrnné částce 3 908 530,66 Kč bez DPH, tj. 4 729 322,10 Kč vč. DPH.
4. Dne 30.03.2022 byla mezi smluvními stranami Město Lysá nad Labem na straně objednatele a Metrostav Infrastructure a.s. na straně zhotovitele uzavřena smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 2022-0047/OMI, č. smlouvy zhotovitele: MIOS22300052 (dále též „vedlejší smlouva“) na provedení stavebních prací při investiční akci "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" za cenu díla 1 491 671,39 Kč vč. DPH, která se týkala JEN dvou položek z rekapitulace, a to 301.1 za částku a 302.2 v celkové sumě 1 491 671,21 Kč, přičemž bylo sjednáno, že dílo je plněno současně s hlavní smlouvou.
5. Dne 11.10.2022 RM schválila předložení cenové nabídky na zbývající tři položky z rekapitulace předložené zhotovitelem dne 14.12.2021, a to 302.1, 302.3 a osazení kanalizačních poklopů v celkové výši 2 675 744,54 Kč bez DPH tj. 3 237 650,89 Kč včetně DPH s tím, že má dojít k uzavření dodatku č. 1 k vedlejší smlouvě po té, kdy bude schválena úprava rozpočtu.

Z těchto skutečností vyplývá, že vedlejší smlouva byla uzavírána v době, kdy dané práce již musely být provedeny, přičemž se zcela zjevně jednalo o práce, které vznikly v souvislosti s realizací hlavní smlouvy. Dále z dokumentů vyplývá, že uzavření dodatku k hlavní smlouvě již nebylo možné, neboť by tím došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, čehož si minimálně radní Města Lysá nad Labem museli být vědomi, neboť je tato skutečnost uvedena v materiálech předložených do Rady města. Vedlejší smlouva byla v březnu 2022 uzavírána jen na část plnění, a to i přesto, že minimálně od 14.12.2021 byl zřejmý rozsah víceprací.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému jsou důvodné pochybnosti o tom, že vedlejší smlouva byla uzavřena v mezích zákona. Jelikož by uzavření dodatku k vedlejší smlouvě mohlo vést k potvrzení možné nezákonnosti, je navrhováno, aby bylo usnesení RM č. 658 ze dne 05.12.2022 revokováno, a to tak, že RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8 a zároveň byl starosta města pověřen k jednání se společností Metrostav Infrastructure a.s. ve věci narovnání tohoto stavu.

USNESENÍ č. 714
Rada města

I. revokuje
usnesení Rady města č. 658 ze dne 05.12.2022 tak, že Rada města neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8,

II. pověřuje
starostu města k jednání se společností Metrostav Infrastructure a.s. ve věci narovnání smluvního vztahu založeného mezi Městem Lysá nad Labem a společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8 Smlouvou o dílo č. 2022-0047/OMI ze dne 30.03.2022.

Odchod Mgr. Vošické Š. ve 14:05 hodin.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Uzavření areálu v Čechově ulici

Důvodová zpráva:
Dne 13.12.2022 se sešla Komise pro sport a volný čas konané dne 13. prosince 2022. Komise projednala uzavření areálu v Čechově ulici. Správce areálu paní Benešová požádala vedení města o omezení provozu v tomto areálu v období prosinec – únor. Komise pro sport a volný čas i odbor školství,
sociálních věcí, zdravotnictví a kultury souhlasí s tím, aby areál v Čechově ulici byl pro veřejnost uzavřen v období prosinec 2022 – únor 2023. Z pohledu komise jsou stávající sportoviště (antukové a travnaté hřiště) s ohledem na klimatické podmínky nevyužitelné a při jejich případném využívání hrozí poškození sportovišť.

USNESENÍ č. 715
Rada města

I. schvaluje
uzavření areálu v Čechově ulici v Lysé nad Labem pro veřejnost v období od 23.12.2022 do 28.02.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Mgr. Radka Bláhová
22. 12. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radka Bláhová

Mgr. Martina Tužinská Synková

Podepisující:

Mgr. Karel Marek

Vytvořeno 5.1.2023 14:37:03 | přečteno 83x | michaela.kocova
load