29. Zápis RM dne 19.12.2022

ZÁPIS č. 29
z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 19.12.2022, konaného od 9:00 hodin - Kancelář starosty

Přítomni:

Mgr. Radka Bláhová
Ing. Jan Marek
Mgr. Karel Marek
Mgr. Martina Tužinská Synková

Omluveni:

Mgr. Štěpánka Vošická
Ing. Alena Novotná


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je schopna se usnášet. Kontrolní zpráva nebyla předložena, jelikož z minulé schůze Rady města nevznikly žádné ukládací body.
Ze schůze se omluvila Mgr. Vošická Š. a Ing. Novotná A. Zápis ze schůze dne 12.12.2022 byl ověřen.

Ověřovatelé zápisu:

RM volí ověřovatele zápisu Rady města dne 19.12.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.

Výsledek hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 683

Program jednání:

RM schvaluje program jednání Rady města dne 19.12.2022 vč. úprav, a to vyřazení bodu č. 15 Směrnice č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem a zařazení bodu
s názvem: Ceník pronájmu sportovní haly na I. pololetí 2023.

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 684

Program:
1. Žádost o prodej pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Litol
2. Žádost o souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu obecního pozemku parc.č.2480/26 k.ú. Lysá nad Labem
3. Žádost o prodej pozemků v Lysé nad Labem
4. Návrh postupu prodeje pozemků v ulici V Polích a K Bažantnici
5. Návrh smlouvy na pronájem konferenčního sálu
6. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029895/006
7. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku na obecních pozemcích parc. č. 2986/6 a 3605/1 v k. ú. Lysá n.L., ulice Na Homolce
8. Návrh na pronájem bytu č. 20, ul. Sportovní 601, Milovice
9. Návrh na zvýšení paušálních plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor
10. Pověření členů komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory k provedení prohlídky bytů a nebytových protor v majetku města
11. Zpráva ve věci II. kola elektronické aukce prodeje 5 obecních pozemků v ulici Hrabanov
12. Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor v ZŠ J.A.Komenského
13. Návrh na uzavření smlouvy na provádění pravidelného servisu výtahu v MěÚ
14. Žádost o schválení výměny bytů v domě se sociálními byty Na Františku čp. 253 v Lysé nad Labem
15. Dodávka kancelářského materiálu v roce 2023
16. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ
17. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu
18. Uzavření Dodatku č. 5 – Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D5
19. Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
20. Návrh na schválení Dodatku č. 6 smlouvy o technické podpoře - VITA
21. Návrh na ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu
22. Rozšíření MŠ Dráček - dodatek č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0447/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI
23. Komunitní centrum čp. 13 - dodatek č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0446/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI
24. Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 28. 11. 2022
25. Ceník pronájmu sportovní haly na I. pololetí 2023

Bod č. 1
Žádost o prodej pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Litol

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 24.10.2022: Dne 12.10.2022 podal pan Petr Rubeš, bytem Lysá nad Labem, pod č.j. SM/90696/2022/Jav žádost o prodej pozemku parc.č. 305/1, o výměře 5 349 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem. V žádosti uvedl: S ohledem na návrh kupní smlouvy od Středočeského kraje na odkup mých pozemků za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa v celkové ploše 605 m2 za celkovou kupní cenu 197 310 Kč, si vám dovoluji navrhnout, abyste mi jako kompenzaci odprodali pozemek parc.č. 305/1, orná půda, o výměře 5 349 m2, v k.ú. Litol, za cenu 36,89 Kč/m2, tj. celková kupní cenu 197 322 Kč. Středočeskému kraji bude pan Petr Rubeš odprodávat tyto pozemky: parc.č. 552/27, orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 389 m2; parc.č. 2536/38, orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 74 m2; parc.č. 2870/64, ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 11 m2; parc.č. 3584/39, ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 131 m2.
V minulosti bylo již několikrát jednáno s panem Rubešem o koupi jeho pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, ale nedošlo k dohodě v tomto konkrétním pozemku. V minulosti město prodalo panu Rubešovi na základě kupní smlouvy č. 2016-0469/SMI ze dne 27.07.2016 pozemek parc.č. 3309/1 za cenu 149 620 Kč. Obráceně pan Rubeš prodal městu na základě kupní smlouvy č. 2016-0472/SMI ze dne 27.07.2016 pozemky ppč. 2952/2, 2986/46, 2986/41, 2823/14, 2823/15, 2536/18, 2870/49 a 3584/21 všechny k.ú. Lysá n.L. za cenu 1 769 500 Kč. Dále pan Rubeš na základě kupní smlouvy č. 2020-0211/SM ze dne 12.3.2020 prodal městu pozemky pč.2952/3, 2986/56 a 2870/63 k.ú. Lysá nad Labem za cenu 42 750 Kč. Od října 2021 Město Lysá nad Labem již nevykupuje pozemky pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa a odkup si zajišťuje Středočeský kraj prostřednictvím společnosti Pragoprojekt. Za odbor správy majetku doporučujeme zpracovat znalecký posudek na ocenění obecního pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Litol. Tento obecní pozemek je v současné době pronajat zemědělci panu Davidu Herdicsi. Po dohodě s místostarostkou paní Mgr. Radkou Bláhovou předkládáme bez vyjádření finančního odboru.

Příloha:
- žádost ze dne 12.10.2022
- snímek katastrální mapy
- informace o pozemku parc.č. 305/1 k.ú. Litol

USNESENÍ č. 685
Rada města

I. se seznámila
se žádostí pana Petra Rubeše, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90696/2022,

II. ukládá
Odboru správy majetku sjednat s panem Petrem Rubešem schůzku. Termín: do 31.01.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Žádost o souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu obecního pozemku parc.č. 2480/26 k.ú. Lysá nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
V ulici Hrabanov má město 10 obecních pozemků, na kterých lze stavět rodinné domy až po vybudování potřebných inženýrských sítí. Na obecní pozemky navazují další 3 pozemky v soukromém vlastnictví. Vlastníkem jednoho pozemku je Mgr. Tereza Savická, bytem Lysá nad Labem, a druhý pozemek vlastní ve SJM Miroslav a Kristýna Kettnerovi, bytem Praha. Na jejich pozemcích lze stavět na základě vyjímky, a to povolení studny, a dále je nutné povolit připojení pozemku na komunikaci. Mezi komunikací a jejich pozemkem se nachází obecní pozemek parc.č. 2480/26, o výměře 312 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem. Na základě výše uvedeného paní Savická a manželé Kettnerovi podali žádost, aby město podalo žádost o vynětí pozemku parc.č. 2480/26 ze zemědělského půdního fondu. Za vynětí ze zemědělského půdního fondu předpokládáme odvody ve výši 3 678 Kč. Za Odbor správy majetku doporučujeme se žadateli uzavřít plánovací smlouvu s tím, že město zajistí vynětí ze zemědělského půdního fondu, pokud žadatelé uhradí potřebné náklady a v případě, že bude v ulici Hrabanov vybudován vodovodní řad, žadatelé se budou finančně spolupodílet na jeho výstavbě a následně se napojí. Vodovodní řad předpokládáme ve finančních nákladech 3 mil. Kč, tj. náklady pro 1 stavební pozemek ve výši 227 000 Kč. V tuto chvíli se nejedná o finanční náklady ze strany města, proto nepředkládáme vyjádření Finančního odboru.

Příloha:
- žádost ze dne 22.11.2022 č.j. SM/102789/2022/Jav
- výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
- snímek katastrální mapy
- informace o pozemcích

USNESENÍ č. 686
Rada města

I. se seznámila
s podanou žádostí ze dne 22.11.2022 pod č.j. SM/102789/2022/Jav ve věci vynětí ze zemědělského půdního fondu pozemku parc.č. 2480/26 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh znění plánovací smlouvy a předložit opět na jednání rady města.
Termín : do 15.02.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Žádost o prodej pozemků v Lysé nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 24.10.2022: Dne 12.10.2022 podal pan Zdeněk Jirásek, bytem Lysá nad Labem, pod č.j. SM/90694/2022/Jav žádost o prodej pozemků: parc.č. 3272/13 trvalý travní porost k.ú. Lysá nad Labem o výměře 9987 m2 (podél tratě na Milovice) část parc.č. PK 3266 k.ú. Lysá nad Labem o výměře 7578 m2 (podél silnice na Stratov) část parc.č. 3258/1 trvalý travní porost k.ú. Lysá nad Labem o výměře 5294 m2 (podél silnice na Stratov) část parc.č. 3451/5 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Lysá nad Labem o výměře 43 m2 (před domem čp.140 ulice Poděbradova).
V žádosti uvedl: S ohledem na návrh kupní smlouvy od Středočeského kraje na odkup mého pozemku parc.č. 552/26, o výměře 1222 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 322 608 Kč, si vám dovoluji navrhnout, abyste mi jako kompenzaci odprodali výše uvedené obecní pozemky či jejich části v celkové ploše 22 902 m2 za celkovou kupní cenu 322 608 Kč.
V minulosti bylo již několikrát jednáno s panem Jiráskem o koupi jeho pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, ale nedošlo k dohodě v tomto konkrétním pozemku. V roce 2016 pan Jirásek
prodal městu na základě kupní smlouvy č. 2016-0471/SMI ze dne 27.07.2016 pozemek ppč. 2986/40 v k.ú. Lysá n.L. za cenu 44 000 Kč. Od října 2021 Město Lysá nad Labem již nevykupuje pozemky pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa a odkup si zajišťuje Středočeský kraj prostřednictvím společnosti Pragoprojekt. Za odbor správy majetku doporučujeme zpracovat znalecké posudky na ocenění obecních
pozemků parc.č. 3272/13, PK 3266, 3258/1 a 3451/5, všechny v k.ú. Lysá nad Labem. Po dohodě s místostarostkou paní Mgr. Radkou Bláhovou předkládáme bez vyjádření finančního odboru.

Příloha:
- žádost ze dne 12.10.2022
- informace o obecních pozemcích
- snímky katastrální mapy

USNESENÍ č. 687
Rada města

I. se seznámila
se žádostí pana Zdeňka Jiráska, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90694/2022,

II. ukládá
Odboru správy majetku sjednat s panem Zdeňkem Jiráskem schůzku. Termín: do 31.01.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Návrh postupu prodeje pozemků v ulici V Polích a K Bažantnici

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Na základě usnesení zastupitelstva města č.88 ze dne 15.09.2021 Odbor správy majetku po vyřešení sběrného místa na separovaný odpad na rohu ulici V Polích a K Bažantnici, jednal při místním šetření dne 12.09.2022 se všemi žadateli o odkupu přilehlých obecních pozemků parc.č. 2165/29, 2172/13 a 3710 v k.ú. Lysá nad Labem. Na místě samém došlo ke shodě prodeje obecních pozemků v šíři pruhu 4 m od stávajícího oplocení v ulici V Polích s tím, že žadatelé byli upozorněni na vedení inženýrských síti v předmětu prodeje a to kabel ČEZ a kabel LysaFree. Ve věci pozemků v ulici K Bažantnici podal svou žádost pouze jeden vlastník nemovitosti v dané řadě, další dva svou žádost nepodali, proto nedoporučujeme prozatím projednávat odprodej s jedním vlastníkem s ohledem na to, aby zůstal zachován stejný vzhled ulice. Žadatelé nabízejí kupní cenu ve výši 1 500 Kč/m2. V příloze předkládáme jednotlivé žádosti, dále zákres předmětu prodeje, letecký snímek mapy, zákres vedení kabelů společnosti ČEZ a LysaFree, výpis z listů vlastnictví na pozemky parc.č.2172/13 a 2165/29 s doplněním informací k věcnému břemenu
(číslo smlouvy, číslo geometrického plánu), geometrický plán č. 3562-10/2020 a geometrický plán č. 3734-1101/2020.

Příloha:
- žádost č.j. SM/81508/2022 ze dne 16.09.2022 manželé Suchánkovi
- žádost č.j. SM/80465/2022 ze dne 13.09.2022 manželé Koňákovi
- žádost č.j. SM/81509/2022 ze dne 16.09.2022 manželé Rmoutilovi
- žádost č.j. SM/80409/2022 ze dne 13.09.2022 paní Poncová
- zákres předmětu prodeje
- letecký snímek mapy
- zákres vedení kabelů společnosti ČEZ a LysaFree
- výpis z listů vlastnictví na pozemky parc.č.2172/13 a 2165/29 k.ú. Lysá nad Labem
- geometrický plán č. 3562-10/2020
- geometrický plán č. 3734-1101/2020

USNESENÍ č. 688
Rada města

I. nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po vypracování geometrického plánu na dělení pozemků parc.č. 2172/13 a parc. č. 2165/29, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ulice V Polích: a) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/113 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Jakubovi Suchánkovi, bytem Lysá nad Labem a Petře Suchánkové bytem Rtyně v Podkrkonoší, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku, b) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/115 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Petru Koňákovi a Monice Koňákové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku, c) na prodej částí obecních pozemků parc.č. 2172/13 a 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/114 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Martinu Rmoutilovi a Rebece Rmoutilové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím,
že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku, d) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/116 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, paní Veronice Poncové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání bod č. I k projednání.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5
Návrh smlouvy na pronájem konferenčního sálu

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku byl osloven panem starostou se žádostí o vypracování nájemní smlouvy na konferenční sál v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice. O pronájem má zájem pan Lukáš Sommer, Lysá nad Labem, *************, PSČ 28922, IČO: 74637819. Již v minulém měsíci vypracoval OSM, ve spolupráci s právníkem města, vzor nájemní smlouvy a dále vzor žádosti o pronájem konferenčního sálu (viz. příloha) v návaznosti na Provozní a návštěvní řád Konferenčního sálu, které předložil RM ke schválení. Návrh nájemní smlouvy s panem Sommerem, včetně nacenění, vychází z tohoto vzoru.
Pokud jde o cenu pronájmu, OSM vycházel z ceníku za pronájem nebytových prostor platného od 01.01.2019 a k cenám připočetl 20 % (inflace). Cenu nájemného navrhujeme ve výši 2 000 Kč/den. V ceně je pronájem hlavního sálu, kuchyně, toalety, technické místnosti, úklidové místnosti a venkovní terasy. Dále je třeba k ceně připočíst cenu nákladů za služby spojené s užíváním předmětu nájmu (elektřina, vodné, stočné, teplo, odpady, výtah atd.) ve výši 1 000 Kč/den, tzn. celkem 3 000 Kč/den. Předání a převzetí prostor proběhne vždy v pracovní den, tzn. že v případě, že žadatel bude chtít pronajmout prostor v době pracovního klidu, bude mu prostor pronajat na dva dny (sobota, neděle, předání pátek, převzetí v pondělí). V případě, že den pracovního klidu (státní svátek) připadne na pátek nebo pondělí, bude prostor pronajat na tři dny. Prostory předává dle provozního řádu zástupce Kanceláře Městského úřadu Lysá nad Labem. Důvodem pronájmu na celý víkend je nepřítomnost zástupce Kanceláře Městského úřadu Lysá nad Labem a zaměstnance odboru informačních technologií mimo pracovní dny.
OSM upozorňuje, že pan Sommer nepodal oficiální žádost, ze které by byly patrné požadavky na uspořádání nábytku, potřeby IT, ozvučení atd. Pokud dojde k podpisu nájemní smlouvy bude se jednat o neplánovaný příjem rozpočtu roku 2023.

USNESENÍ č. 689
Rada města

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice s panem Lukášem Sommerem Lysá nad Labem, ************ , PSČ 28922, dne 08.01.2023, 15.01.2023, 18.01.2023, 22.01.2023 za cenu 3 000 Kč vč. DPH za 1 den pronájmu za účelem uvedení cyklu autorských čtení s hudebním vystoupením,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 6
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029895/006

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Com - Pakt Energy, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029895/006 s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu "LYSÁ NAD LABEM, KVN, RVN, Č.P.1920". Stavbou jsou dotčeny obecní pozemky parc.č. 3752, 527/54, 552/7 a 527/78 v k.ú. Lysá nad Labem.

USNESENÍ č. 690
Rada města

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "LYSÁ NAD LABEM, KVN, RVN, Č.P.1920" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 3752, 527/54, 552/7 a 527/78 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu s tím, že u přechodu přes komunikaci, který začíná na pozemku p.č. 552/1 a končí na pozemku p.č. 527/54, bude použit protlak pod vozovkou,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029895/006 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 3752, 527/54, 552/7 a 527/78 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "LYSÁ NAD LABEM, KVN, RVN, Č.P.1920". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 15 300 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí. Do smlouvy bude doplněn souhlas smluvních stran se zveřejněním smlouvy na webových stránkách Města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 7
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku na obecních pozemcích parc. č. 2986/6 a 3605/1 v k. ú. Lysá n.L., ulice Na Homolce

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor SM předkládá RM návrh na uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích parc. č. 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Homolce, ve prospěch pozemku parc. č. 2873/4, v k.ú. Lysá nad Labem, s paní Lucií Cinádrovou, bytem Mladá Boleslav, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o vodovodní přípojku v délce 5,48 m přes obecní pozemky.

Příloha:
1) GP č. 3903-232/2022
2) informace o pozemcích
3) letecký snímek mapy

USNESENÍ č. 691
Rada města

I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích parc. č. 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Homolce, ve prospěch pozemku parc. č. 2873/4, v k.ú. Lysá nad Labem, s paní Lucií Cinádrovou, bytem Mladá Boleslav, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2023,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 8
Návrh na pronájem bytu č. 20, ul. Sportovní 601, Milovice

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Rada města Lysá nad Labem usnesením č. 130 ze dne 01.03.2022 schválila pro uprchlíky vyčlenění následujících bytů v Milovicích: 551/6, 600/2, 600/39, 601/5, 601/20, 601/32, 601/43, 602/20, 602/47, dále krizový byt v Lysé nad Labem a 2 byty v domě Na Františku č. p. 253.
Dne 05.04.2022 byl předán byt č. 20, Sportovní 601, Milovice, s tím, že v bytě bude bydlet Nataliia Symkina, *****************, Volodymyr Symkyn, *****************, Olha Symkina, *****************, Arina Symkina, ***************** a dále Kateryna Arestenko, ***************** a Sofiya Arestenko, *****************.
Usnesením Rady města č. 364 ze dne 21.06.2022 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt od 05.07.2022 na dobu určitou půl roku pro paní Natalii Symkinu a paní Katerynu Arestenko. Nájemní smlouva končí 05.01.2023. Z tohoto důvodu OSM doporučuje schválení uzavření nájmu k výše uvedenému bytu viz. usnesení. Z důvodu větší přehlednosti OSM navrhuje uzavřít nájemní smlouvu od 1. dne v měsíci tak, jak je tomu u standardních nájemních smluv, tzn. od 01.01.2023.

USNESENÍ č. 692
Rada města

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/20 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 1 roku a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, se společnými nájemci paní Nataliia Symkina, ***********, a paní Kateryna Arestenko, *********. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 9
Návrh na zvýšení paušálních plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem má uzavřeno 9 nájemních smluv k nebytovým prostorám, kdy nájemce hradí náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor paušálně, tzn. nedochází k vyúčtování dle faktur. Vzhledem k novému cenovému ujednání o dodávce a odběru tepla a splátkovému kalendáři záloh na rok 2023 s firmou Thermoservis spol. s r.o., které schválila Rada města usnesením č. 655 ze dne 05.12.2022, a dále vzhledem k tomu, že byl vysoutěžen nový dodavatel elektřiny s pevně danou cenou, navrhuje OSM navýšit paušály u těchto smluv, aby toto citelné navýšení nedoplácelo Město Lysá nad Labem. Každý nájemce má paušální platby za služby spojené s užíváním nebytových prostor v jiné výši podle toho, jak velký nebytový prostor má pronajatý a co v nebytovém prostoru provozuje. Z tohoto důvodu OSM navrhuje zvýšit paušální platby procentuálně, konkr. navýšit platbu za elektrickou energii o 100 % a za vytápění o 150 %. U vodného a stočného ještě neznáme nové ceny, ale předpokládané navýšení je o 20 – 30 %, proto navrhujeme navýšení plateb za vodné, stočné o 25 %.
Ke každé smlouvě bude nutné uzavřít dodatek, kde budou nové paušální částky konkrétně vyčísleny.
Nájemcům je třeba dodatky rozeslat a ti je musí podepsat. Z časových důvodů proto navrhujeme, aby dodatky s novými cenami platily od 01.02.2023.

Dotčené nájemní smlouvy:
Jiří Kachlík – č. sml. 2021-0496/SM - Nám. B. Hrozného 1737
POINT Milovice – č. sml. 2021-0480/SM - Lesní 620, Milovice
PČR – č. sml. 2020-0504/SM - Přemyslova 1745/14
ČSOB (bankomat) –č. sml. 2014–0284/SM - Masarykova 1729
Dolní Pojizeří z. ú. – č. sml. 2021-0134/SM - ČSA 28
KB (bankomat) – č. sml. 2021-0330/SM - Husovo nám. 24
Ing. Hana Sobotová –č. sml. 2021-0423/SM - ČSA 28
Lenka Roubalová – č. sml. 2022-0079/SM - ČSA 28
Pruh Polabí – č. sml. 2021-0244/SM - TIC

USNESENÍ č. 693
Rada města

I. schvaluje
navýšení paušálních plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor za elektrickou energii o 100 %, za vytápění o 150 % a za vodné, stočné o 25 %, u smluv č. 2014–0284/SM, 2020-0504/SM, 2021-0134/SM, 2021-0244/SM, 2021-0330/SM, 2021-0423/SM, 2021-0480/SM, 2021-0496/SM, 2022-0079/SM,

II. ukládá
odboru správy majetku připravit znění dodatků ke smlouvám č. 2014–0284/SM, 2020-0504/SM, 2021-0134/SM, 2021-0244/SM, 2021-0330/SM, 2021-0423/SM, 2021-0480/SM, 2021-0496/SM, 2022-0079/SM, a to do 13.01.2023,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 10
Pověření členů komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory k provedení prohlídky bytů a nebytových protor v majetku města

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Na pokyn paní místostarostky Mgr. Radky Bláhové se předkládá návrh na pověření členů komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory k provedení prohlídky bytů a nebytových prostor v majetku města, a to do 31.12.2023. Prohlídky budou probíhat v intencích § 2219 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. prohlídka musí být nájemci oznámena předem, v přiměřené době a bude provedena v nezbytném rozsahu za účelem zjištění stavu nemovitosti. Osoby pověřené prohlídkou jsou povinny respektovat práva a soukromí nájemců a uživatelů kontrolované nemovitosti.
Osoby pověřené prohlídkou budou spolupracovat se správcem bytového fondu a nebytových prostor, paní Ivanou Crhovou, IČO: 45147895.

USNESENÍ č. 694
Rada města

I. ukládá
komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory provést prohlídku všech bytů a nebytových prostor v majetku města Lysá nad Labem dle § 2219 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
za účelem zjištění stavu nemovitosti a dodržování podmínek nájemní smlouvy, popř. smlouvy o výpůjčce. Termín: 31.12.2023,

II. pověřuje
členy komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory: Vladislava Šplíchala, Marcelu Chloupkovou, Daniela Drahotského, Matěje Kodeše, Michala Magadu, Petru Hodkovou a Johanu Součkovou a místostarostku
Mgr. Radku Bláhovou k provedení prohlídky všech bytů a nebytových prostor v majetku města Lysá nad Labem dle bodu I.,

III. stanovuje
podmínky provedení prohlídky dle bodu I. takto: Prohlídce budou přítomni minimálně dva členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory. Členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory nejsou oprávněni přizvat na prohlídku třetí osobu, s výjimkou referenta Městského úřadu Lysá nad Labem nebo pracovníka správce bytového fondu a nebytových prostor, paní Ivany Crhové, IČO: 45147895. Členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory jsou povinni provádět prohlídku v nezbytném rozsahu za účelem zjištění stavu nemovitosti a dodržování podmínek nájemní smlouvy, popř. smlouvy o výpůjčce, a šetřit práva a soukromí nájemců a uživatelů nemovitostí.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 11
Zpráva ve věci II. kola elektronické aukce prodeje 5 obecních pozemků v ulici Hrabanov

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Vyjádření makléřky k jednotlivým kolům aukce:

První kolo aukcí:
Na většinu aukcí nebylo víc zájemců než dva (ve většině šlo o zájemce, kteří měli uhrazenu jistotu pro více aukcí).
E-aukce pozemků 2480/13, 14, 15 nebyly vyhlášeny z důvodu nezájmu.
Aukce 2480/18 a 2480/27 byly ukončeny bez nabídky.
Ostatní aukce dosáhly navýšení ceny celkově o 150 000 Kč.
Zájem posuzuji jako podprůměrný.

Druhé kolo aukcí:
Ačkoliv proběhla zesílená inzerce podpořená i službou tip regionu, nikdo neprojevil zájem.
Oslovilo mě cca 5 lidí po skončení I.kola s otázkou, zda bude další aukce + jestli budou vyvolávací ceny poníženy. Všem byl odeslán 09.09.2022 e-mail s informacemi o opakované e-aukci.
Zájem nulový.
Makléřka navrhuje snížit cenu, případně aukční formu prodeje změnit na klasickou inzerci (dle rozsahu snížení ceny).

Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Ve dnech od 03.10.2022 do 07.10.2022 probíhala elektronická aukce prodeje zbývajících obecních pozemků v ulici Hrabanov na stavbu rodinného domu. V příloze předkládáme souhrnný report z inzerce obou akcí a komentář k prodeji od makléřky paní Diany Krečmarové, která na základě smlouvy zajišťovala pro město elektronické aukce včetně inzerce. Pokud bude odsouhlasen opět prodej elektronickou aukcí ve II.čtvrtletí roku 2023, je nutné poptat minimálně 3 zprostředkovatele o jejich nabídku s tím, že předpokládáme náklady za zprostředkování ve výši 3,3 % z kupní ceny tj. 567 270 Kč.
Konečný výběr zprostředkovatele na zajištění elektronické aukce prodeje 5 pozemků v ulici Hrabanov bude předložen radě města.

Příloha:
- záměr na prodej pozemků ze dne 05.09.2022
- report z inzerce obou aukcí
- letecký snímek katastrální mapy

USNESENÍ č. 695
Rada města

I. se seznámila
se souhrnným reportem z inzerce obou elektronických aukcí obecních pozemků v ulici Hrabanov a s komentářem k prodeji od makléřky paní Diany Krečmarové, která na základě smlouvy zajišťovala pro město elektronické aukce včetně inzerce.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 12
Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor v ZŠ J.A.Komenského

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
V souladu s Úplným zněním Zřizovací listiny Základní školy J.A.Komenského 1534, Lysá nad Labem, článkem VI., bodem 5, písmeno j), požádala ředitelka školy zřizovatele o souhlas s uzavřením nové nájemní smlouvy od 01.01.2023 s panem Romanem Válkem, sídlem Bříství 169, IČO: 06343201, odpovědným zástupcem bude Lenka Válková. Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory nacházející se v suterénu Základní školy J.A.Komenského č. p. 1534 v Lysé nad Labem, pavilon F, sestávající se z jedné místnosti 12m² a ½ společných prostor (chodba, WC a sprchový kout), o celkové výměře 30 m². V uvedeném prostoru bude zřízena provozovna pro kosmetiku a masáže.

USNESENÍ č. 696
Rada města

I. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 01.01.2023 s panem Romanem Válkem, se sídlem 289 15 Bříství 169, IČO: 06343201 na nebytové prostory v Základní škole J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, pavilon F, sestávající se z jedné místnosti 12m2 a 1 společných prostor (chodba, WC a sprchový kout), o celkové výměře 30 m2.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 13
Návrh na uzavření smlouvy na provádění pravidelného servisu výtahu v MěÚ

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Společnost "Výtahy MKV s.r.o." předložila městu návrh smlouvy na provádění pravidelného servisu nového výtahu na terasu městského úřadu. OSM návrh smlouvy doplnil, provedl drobné změny a zaslal upravený návrh k odsouhlasení smluvnímu partnerovi. Tento se změnami souhlasí.

USNESENÍ č. 697
Rada města

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na provádění pravidelného servisu výtahu, č. sml. zhotovitele S-220825-1, se společností Výtahy MKV s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03692531, s cenou 2 400 Kč bez DPH
za měsíc ve znění schváleném Radou města v rámci diskuse.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 14
Žádost o schválení výměny bytů v domě se sociálními byty Na Františku čp. 253 v Lysé nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Na jaře 2022 byly obsazeny tři volné byty v domě se sociálními byty Na Františku ( byt. č. 4, 5, 6) rodinami uprchlíků z Ukrajiny.
Byt č. 4 (36,8 m2) byl obsazen dvěma rodinami v tzv. sdíleném bydlení. Smlouva o nájmu byla uzavřena s paní *************, paní ************ byla uvedena jako spolubydlící. Paní ******* podala k 31.12.2022 výpověď z bytu. Je tedy třeba řešit situaci paní *******, která v bytě zůstává a byt by užívala bez právního titulu v podobě nájemní smlouvy.
V souvislosti s touto změnou se nabízí vyřešení další ukrajinské maminky, která užívá Na Františku byt č. 5 od dubna 2022 se svými dětmi *************************. Už v době nastěhování byl byt č. 5 pro tříčlennou
rodinu malý (byt má 21 m2), ale v tíživé situaci, ve které rodina byla po útěku z Ukrajiny, byt ráda přijala. V srpnu 2022 se paní ******** narodilo další dítě a byt už je pro rodinu opravdu malý.
Odbor proto navrhuje vyřešit situaci tím, že dojde ke směně bytů a rada města schválí uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 s paní ***************** se třemi dětmi a na byt č. 5 s paní ************ s dcerou
************. S každým nájemníkem jsou sepisovány nájemní smlouvy. Znění smlouvy schválila Rada města Lysá nad Labem dne 30.03.2021, usnesením č. 159.
Nájemní smlouvy výše uvedených nájemnic by měly být uzavřeny k 1. lednu 2023.

USNESENÍ č. 698
Rada města

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2023 k bytu č. 4 v domě se sociálními byty Na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 kč/m2, s paní *****************, nar. ************, se třemi dětmi,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2023 k bytu č. 5 v domě se sociálními byty Na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 Kč/m2, s paní *************, nar. *************, s jedním dítětem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 15
Dodávka kancelářského materiálu v roce 2023

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 10.11.2022 byla zveřejněna veřejná zakázka č. 1230/2022 – „Dodávka kancelářského materiálu v roce 2023“, zároveň bylo e-mailem o zveřejnění zakázky informováno celkem 5 firem (účastníci minulých VZ a firmy, které během roku požádaly o zaslání informace o nové VZ). Cenovou nabídku ve stanoveném termínu, tj. do 30.11.2022, doručily na podatelnu MěÚ Lysá n. L. 2 firmy:
1. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČO: 27714357
2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027

Nabídky byly otevřeny tříčlennou komisí ve složení: Lenka Plachá, Eva Freibergová a Darina Košvancová, o otevírání byl sepsán protokol. Nabídky byly posouzeny po stránce obsahové a formální a bylo konstatováno, že vyhovují plně podmínkám a požadavkům zadavatele (podmínky - náhradní plnění, cena, termín dodání). Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027, jejíž nabídnutá cena je jak v celkovém objemu zakázky, tak nejvýznamnějších položek, nejnižší. (V roce 2022 byla dodavatelem společnost AB plus CZ s. r. o.).
VZ byla zpracována v souladu s „Metodickým návodem postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:
Dle „Metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ rozhoduje vždy na začátku kalendářního roku o výběru dodavatele kancelářského materiálu buď vedoucí odboru v případě, že zakázka je do finančního limitu 250 tis. Kč, nebo RM v případě, že zakázka je v limitu od 250 tis. Kč do 500 tis. Kč. V roce 2022 o výběru rozhodovala RM.

Návrh řešení:
Odbor vnitřních věcí doporučuje RM vzít na vědomí příchozí cenové nabídky a schválit jako dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2023 společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01
Frýdek-Místek, IČO: 25910027, a s tímto dodavatelem uzavřít smlouvu.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáno v komisích či výborech. Dne 01.12.2022 tříčlenná komise otevřela cenové nabídky, podepsala krycí listy a provedla vyhodnocení nabídek.
Vztah k rozpočtu:
Nákup kancelářského materiálu je hrazen z par. 6171, pol. 5139 materiál (včetně náhradního plnění), pro rok 2023 je na této položce vyčleněno 750 000 Kč. V roce 2022 bylo nákupem kancelářského materiálu z této položky odčerpáno k 14.12.2022 234 902 Kč, (tato částka byla pouze za materiál s náhradním plněním).
Náklady na nákup materiálu v roce 2023 budou závislé na výběru dodavatele a skutečném množství odebraného zboží.
Přiložený návrh kupní smlouvy byl odsouhlasen právníkem města.

USNESENÍ č. 699
Rada města

I. se seznámila
s nabídkami poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku předpokládaného množství kancelářského materiálu pro rok 2023: 1. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČO: 27714357 – výše cenové nabídky činí 340 435 Kč vč. DPH, 2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027 – výše cenové nabídky činí 330 217 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku kancelářského materiálu v roce 2023 s dodavatelem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027, jehož nabídka jednotkových cen byla hodnotící komisí vybrána jako nejvýhodnější.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 16
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a redakční rada Listů předkládají návrh na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ uzavřené dne 30.05.2022 z důvodu navýšení ceny tisku za 1 stranu. Navrhujeme změnu recyklovaného papíru 70g/m2 z důvodu nevyhovující kvality tisku, zejména fotek. K návrhu zkvalitnění tisku nás vedly také výsledky analýzy "Komunikační strategie", které jasně ukázaly důležitost Listů jako hlavního komunikačního kanálu pro všechny generace. V Rámcové smlouvě byla sjednaná cena 0,25092 Kč vč. DPH za 1 stranu, která se navýšila od listopadu v souvislosti s nárůstem cen papíru na 0,288 Kč vč. DPH za 1 stranu. Pro tisk Listů byl nově vybrán papír LWC s tím, že navýšení ceny tisku za 1 stranu bude činit 0,33885 Kč vč. DPH. Navýšení je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V roce 2022 se tisklo průměrně měsíčně 26 stran, cena za jedno číslo byla 7,9842 Kč vč. DPH, za jednu stranu 0,30708 Kč vč. DPH a celková cena za vydávání Listů při vydání 4 550 kusů měsíčně činila 399 610 Kč. Pro rok 2023 plánujeme tisk 28 stran měsíčně, cena za jedno číslo by byla po schválení
dodatku 9,4878 Kč vč. DPH, za jednu stranu 0,33885 Kč vč. DPH. Celková cena při vydání 4 550 kusů by činila 474 864,39 Kč vč. DPH. Reálné navýšení za tisk jedné strany by bylo o 10,35%. Listy se budou hradit z položky Ostatní činnost v kultuře, na které je v rozpočtu pro rok 2023 schválené finanční krytí 985 000 Kč - viz potvrzení z finančního oddělení, které je přílohou této zprávy.
Dodatek k Rámcové smlouvě č. 2022-0181/KÚ bude zkontrolován a schválen právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

USNESENÍ č. 700
Rada města

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, kdy dochází k navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury přiravit dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, na navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH, v termínu do 31.01.2023,

III. pověřuje
pana starostu města podpisem dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, na navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 17
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem v roce 2006 uzavřelo v souladu s platnou legislativou Smlouvu o poskytování služeb (odvoz odpadu) se spol. A.S.A., spol. s r. o., s účinností od 01.09.2006. Na základě této smlouvy byl zajištěn odvoz odpadu za budovu MěÚ Lysá n. L. č. p. 23/1. S platností od 1. března 2015 společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a .A.S.A. HP, spol. s r.o. změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment, od roku 2015 tedy službu zajišťuje spol. FCC Environment. V současné době došlo v rámci úřadu k novému postupu při likvidaci faktur a v souvislosti s tím bylo zjištěno, že k této smlouvě byl bez vědomí Odboru vnitřních věcí uzavřen Dodatek, na základě kterého je zajišťován i svoz odpadu pro budovu č. p. 214/19 v ul. Masarykova (Vichrova vila). Tato skutečnost ale komplikuje zpracování a navázání faktur ke konkrétní smlouvě a jejich následnou likvidaci. Právníkem města bylo doporučeno uzavřít pro každý objekt samostatnou novou smlouvu. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení smlouvu o zajištění svozu odpadu, ve smlouvě je již zohledněno zvýšení cen za svoz odpadu pro následující rok.

USNESENÍ č. 701
Rada města

I. se seznámila
s návrhem na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu mezi Městem Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a FCC Česká republika, s.r.o., IČO: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82 (Ďáblice),

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu mezi Městem Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a FCC Česká republika, s.r.o., IČO: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82 (Ďáblice), a to ve znění schváleném Radou města.
Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu bude upravena takto:
- v článku 4 odst. 4.1. bude doplněno, že součástí odměny je Poplatek
- v článku 5. odst. 5.1. bude doplněno, že před uplatněním smluvní pokuty bude nezbytné upozornit v každém
případě alespoň 1x objednatele na skutečnost, že se v nádobě nachází Nevhodný odpad.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 18
Uzavření Dodatku č. 5 – Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D5

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 05.03.2018 byla uzavřena Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592 (dále jen „Dohoda“) s Českou poštou, s. p. (dále jen „ČP“), na základě které zaměstnanci ČP v rámci denního svozu dovážejí na podatelnu Města Lysá nad Labem poštovní zásilky a zároveň zde přebírají odchozí poštovní zásilky. Dříve tato služba poskytována nebyla, pracovnice podatelny musely všechny zásilky odnést na pobočku ČP, tam čekaly ve frontě mezi ostatními zákazníky, zásilky předaly a rovněž převzaly zásilky příchozí. Při převzetí musely všechny zásilky u přepážky zkontrolovat, potvrdit doručenky atd. Tento postup byl náročný zejména na čas, který pracovnice podatelny zbytečně věnovala čekání na pobočce ČP. Problematické bylo zejména období, kdy měla jedna z pracovnic dovolenou, nebo byla nemocná, protože podatelna musela být v době, kdy pracovnice odešla na pobočku ČP, zavřená a tím byla omezena služba pro klienty MěÚ Lysá n. L. Navíc se často stávalo, že ČP neměla zásilky připravené a pracovnice podatelny musela na pobočku ČP opakovaně. Svozem se tyto komplikace zcela odstranily, služba se
velmi osvědčila. Od 01. ledna 2023 ČP mění cenu některých služeb a zaslala návrh Dodatku č. 5. Odbor doporučuje vzhledem k nesporným přínosům této služby Dodatek č. 5 uzavřít a službu nadále využívat. Pro
zachování kontinuity je třeba uzavřít Dodatek tak, aby svozy nepřerušeně pokračovaly již od začátku roku 2023.

USNESENÍ č. 702
Rada města

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D5, mezi Městem Lysá nad Labem, IČO 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1,

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 5 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D5. Termín: ihned.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 19
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Městská knihovna Lysá nad Labem by ráda v dětském oddělení provedla rekonstrukci „odpočinkové zóny“ pro děti. Stávající stěna je v knihovně užívána již od roku 1982 a schůdky od roku 2005. Obojí by bylo nutné v nejbližší době nahradit novým. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali o dotaci ze Středočeského kraje, která je určena i na vybavení knihoven. Fotografii stávajícího stavu a nákres nového dětského koutku přikládáme jako přílohu k tomuto návrhu. Žádost o dotaci včetně souhlasu našeho zřizovatele s podáním žádosti budeme muset odeslat v lednu 2023.
Z grantového programu knihovna bude žádat o pokrytí 90% nákladů. Zbylých 10% nákladů je nutné uhradit z vlastních zdrojů. Pokud bychom byli v získání dotace úspěšní, finanční náklady z naší strany bychom řešili pomocí čerpání finančních prostředků z rezervního fondu.

USNESENÍ č. 703
Rada města

I. souhlasí
1. s podáním žádosti Městské knihovny Lysá n. L. o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
2. s přijetím dotace dle Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, bude-li poskytnuta.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 20
Návrh na schválení Dodatku č. 6 smlouvy o technické podpoře - VITA

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem uzavřelo v roce 2015 smlouvu na technickou podporu softwaru VITA (stavební úřad, vodoprávní úřad, speciální stavební úřad, přestupky, koordinované stanovisko, moduly pro životní prostředí), cena technické podpory za jedno čtvrtletí je 5% z pořizovací ceny, která nyní činí 583 840 Kč bez DPH. Vzhledem k inflaci dodavatel požaduje uzavřít Dodatek č. 6, kterým se navyšuje pořizovací cena modulů na 700 608 Kč bez DPH.
Původní roční cena technické podpory byla 141 289,28 Kč včetně DPH, nově navržená cena je 169 547,14 Kč včetně DPH. Rozdíl činí 28 257,86 Kč.

USNESENÍ č. 704
Rada města

I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 6 smlouvy o technické podpoře na software VITA od dodavatele VITA software, s.r.o., IČO: 61060631, sídlo Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,

II. ukládá
Odboru informačních technologií sjednat schůzku se společností VITA software, s.r.o., IČO: 61060631, sídlo Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6. Termín: 31.01.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 21
Návrh na ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu
Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem uzavřelo dne 22.11.2019 Servisní smlouvu na záruční a pozáruční servis informačního panelu - elektronická úřední deska a informační panel v Litoli. V souvislosti s modernizací Elektronické úřední desky a Infomačního panelu se smluvní strany dohodly na ukončení výše uvedené Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu ke dni 31.12.2022 a to dohodou.
Nyní se na elektronickou úřední desku vztahuje záruční servis, v lednu roku 2023 bude navržena nová servisní smlouva, která tuto nahradí.

USNESENÍ č. 705
Rada města

I. bere na vědomí
Návrh na ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu ke dni 31.12.2022, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko,

II. schvaluje
ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu ke dni 31.12. 2022, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 22
Rozšíření MŠ Dráček - dodatek č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0447/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 02.11.2021 byla mezi Městem Lysá nad Labem a BFK service a.s. uzavřena Dohoda o narovnání č. 2021-0447/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI ze dne 17.03.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem“. K dnešnímu dni byly mezi smluvními stranami uzavřeny tři dodatky, na základě nichž došlo k navýšení ceny za dílo o částku 11 547 165,99 Kč a dále k prodloužení termínu pro předání díla do 27.05.2022.
Původní cena za dílo činila 23 890 434,63 Kč, konečná cena za dílo činí 35 437 600,62 Kč, navýšení ceny tedy činí 11 547 165,99 Kč. Dne 16.11.2022 se mezi zástupci zhotovitele a objednatele uskutečnila na MÚ Lysá nad Labem schůzka, na níž bylo zhotovitelem konstatováno, že Město Lysá nad Labem je v prodlení s výplatou první části pozastávky z ceny díly, když ta měla být vyplacena do 30.09.2022. Zhotovitel současně požádal, zda by mohla být bankovní záruka vystavena na kratší dobu než 7 let s tím, že by byla obnovována po celou sjednanou dobu záruční doby. Zhotovitel a objednatel se v této souvislosti dohodli, že objednatel tuto žádost zhotovitele může akceptovat za předpokladu, že zhotovitel nebude požadovat úhradu úroků z prodlení souvisejících s výplatou 1. části pozastávky u této akce a současně u akce Komunitní centrum čp. 13.
Předložený dodatek obsahuje ujednání ve smyslu výše uvedeného. Dodatek č. 4 byl zkontrolován Mgr. Dostálem a v předkládaném znění odsouhlasen i zhotovitelem.

USNESENÍ č. 706
Rada města

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0447/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI, na základě kterého dojde k úpravě ujednání týkajícího se bankovní záruky, a to ve znění schváleném Radou města.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 23
Komunitní centrum čp. 13 - dodatek č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0446/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI
Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 02.11.2021 byla mezi Městem Lysá nad Labem a BFK service a.s. uzavřena Dohoda o narovnání č. 2021-0446/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Komunitní centrum č.p.13“. K dnešnímu dni byly mezi smluvními stranami uzavřeny tři dodatky, na základě nichž došlo k navýšení ceny za dílo o částku 5 337 139,09 Kč a dále k prodloužení termínu pro předání díla do 15.07.2022.
V souvislosti s realizací díla předložil zhotovitel stavby změnové listy č. 17 až 23, ve kterých specifikoval vícepráce a méněpráce vzniklé v rámci investiční akce, které byly Městem Lysá nad Labem odsouhlasené. Na základě těchto změnových listů dojde k navýšení ceny o částku 3 508 895,55 Kč. Původní cena za dílo činila 20 394 967 Kč, konečná cena za dílo činí 29 241 001,65 Kč, navýšení ceny tedy činí 8 846 034,65 Kč.
Dne 16.11.2022 se mezi zástupci zhotovitele a objednatele uskutečnila na MÚ Lysá nad Labem schůzka, na níž bylo zhotovitelem konstatováno, že Město Lysá nad Labem je v prodlení s výplatou první části pozastávky z ceny díly, když ta měla být vyplacena do 12.11.2022. Rovněž zhotovitel upozornil, že není dosud uzavřen dodatek zohledňující změnové listy, tedy práce provedené zhotovitelem na základě požadavků objednatele.
Zhotovitel současně požádal, zda by mohla být bankovní záruka vystavena na kratší dobu než 7 let s tím, že by byla obnovována po celou sjednanou dobu záruční doby. Zhotovitel a objednatel se v této souvislosti dohodli, že objednatel tuto žádost zhotovitele může akceptovat za předpokladu, že zhotovitel nebude požadovat úhradu úroků z prodlení souvisejících s výplatou 1. části pozastávky u této akce a současně u akce MŠ Dráček.
Uzavřením dodatku č. 4 dojde k finálnímu vypořádání ceny za dílo investiční akce Komunitní centrum čp. 13.
Předložený dodatek obsahuje ujednání ve smyslu výše uvedeného. Dodatek č. 4 byl zkontrolován Mgr. Dostálem a v předkládaném znění odsouhlasen i zhotovitelem.

USNESENÍ č. 707
Rada města

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0446/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI, na základě kterého dojde k navýšení ceny za dílo na celkovou částku 29 241 001,65 Kč vč. DPH a k úpravě ujednání týkajícího se bankovní záruky, a to ve znění schváleném Radou města.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 24
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 28. 11. 2022

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá radě města zápis z jednání komise sociální a zdravotní, která se konala dne 28.11.2022 v konferenčním sále Městského úřadu Lysá nad Labem.

USNESENÍ č. 708
Rada města

I. se seznámila
se zápisem z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 28.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 25
Ceník pronájmu sportovní haly na I. pololetí 2023

Důvodová zpráva:
Sportovní hala V Aleji by měla být v dohledné době dokončena. Je proto potřeba začít činit kroky související s jejím provozem. Ve spolupráci s komisí pro sport a volný čas jsem připravila návrh ceníku pronájmu sportovní haly, a to
jednotlivých sportovišť a objektu jako celku. Vzhledem k tomu, že halu bude provozovat přímo Město Lysá nad Labem, neřeší ceník užívání sportovní haly přímo Městem Lysá nad Labem.

USNESENÍ č. 709
Rada města

I. schvaluje
ceník pronájmu Sportovní haly V Aleji na I. pololetí roku 2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Mgr. Radka Bláhová dne 19. 12. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Marek

Mgr. Martina Tužinská Synková

Podepisující:

Mgr. Karel Marek

Vytvořeno 30.12.2022 9:30:10 | přečteno 128x | michaela.kocova
load