28. Zápis RM dne 12.12.2022

ZÁPIS č. 28
z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 12.12.2022, konaného od 10:30 hodin - Kancelář starosty

Přítomni:

Mgr. Radka Bláhová
Mgr. Karel Marek
Mgr. Martina Tužinská Synková
Mgr. Štěpánka Vošická

Omluveni: Ing. Jan Marek


Ověřovatelé zápisu:

volí

ověřovatele zápisu dne 12.12.2022 Mgr. Tužinskou Synkovou M. a Mgr. Bláhovou R.

Výsledek hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 670

Program jednání:

schvaluje

program schůze Rady města dne 12.12.2022 vč. úprav.

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 671

Program:
1. Žádost o schválení podnájmu Sportovní 602/22, Milovice
2. Zápis z jednání bytové komise dne 8. 11. a 28. 11. 2022
3. Žádost o převod nájemní smlouvy
4. Žádost o převod nájemní smlouvy
5. Odstoupení od žádosti o pronájem klubovny u fotbalového hřiště v Litoli
6. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021054/VB 01
7. Pozastavení podávání žádostí v Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
8. Veřejná zakázka "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence"
9. Dotace - Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem
10. Zápis z jednání komise pro školství
11. Komise pro dotace
12. Žádost pana Chaloupky o vyplacení odstupného

Bod č. 1
Žádost o schválení podnájmu Sportovní 602/22, Milovice

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku obdržel informaci od Úřadu práce, že jedna klientka předložila ke své žádosti o příspěvek na byt podnájemní smlouvu k bytu č. 22, ****************, Milovice (viz příloha). Nájemce bytu č. 22,*****************, je pan Jaroslav Socha, nájemní smlouva do 31.12.2022, nájemné nedluží. Bylo prověřeno, že Rada města panu Sochovi podnájem neschválila a pan Socha o souhlas s podnájmem ani nežádal. Z tohoto důvodu bylo panu Sochovi zasláno oznámení, že nájemní vztah skončí 31.12.2022 a již nebude prodloužen (novou nájemní smlouvou). Zároveň byl vyzván k vyklizení a odevzdání bytu, a to dne 10.01.2023.
V reakci na toto oznámení poslal pan Socha dne 10.11.2022 žádost o pokračování nájmu bytu a o souhlas s podnájmem bytu.
Dne 28.11.2022 proběhlo jednání Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem, kdy komise konstatovala, že je nutné upravit nájemní smlouvy a další pronajímání bytů na třetí osobu ve smlouvě vysloveně zakázat. Členové komise se jednoznačně shodli, že nájemcům, u kterých bude zjištěno, že byt pronajímají dalším osobám, nemá být prodloužena nájemní smlouva. Z tohoto důvodů OSM navrhuje nesouhlasit s podnájmem bytu a nesouhlasit s prodloužením nájemní smlouvy viz usnesení.

USNESENÍ č. 672
Rada města

I. bere na vědomí
žádost pana Jaroslava Sochy, ****************, Milovice, ze dne 10.11.2022, o povolení podnájmu a o prodloužení nájemní smlouvy,

II. nesouhlasí
se žádostí pana Jaroslava Sochy o podnájem bytu č. 22, ****************, Milovice,

III. nesouhlasí
se žádostí pana Jaroslava Sochy o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, ****************, Milovice, která skončí ke dni 31.12.2022, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy,

IV. trvá
na termínu odevzdání bytu dne 10.01.2023 v 09:00 hodin.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Zápis z jednání bytové komise dne 8. 11. a 28. 11. 2022

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 08.11. a 28.11.2022 proběhla jednání Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem, ze kterých vzešly zápisy (viz příloha).

USNESENÍ č. 673
Rada města

se seznámila
se zápisy z jednání Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem konané dne 08.11. a 28.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Žádost o převod nájemní smlouvy

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
OSM obdržel žádost paní Lenky Chludilové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ul. Sportovní 602, Milovice, na jejího přítele pana Jiřího Procházku, bytem ****************, Milovice, který v uvedeném bytě bydlí od 01.08.2007. Byt č. 14 je velikosti 2+1, o výměře 50,10 m2 započitatelné plochy (viz příloha – nájemní smlouva + evidenční list). Paní Chludilová platí nájem ve výši 68 Kč/m2, tedy 3 406 Kč/měs. Nájemce má nájemní smlouvu bez jistoty. K datu 30.11.2022 má nájemce uhrazené veškeré poplatky související s užíváním nájemního bytu.
Žádost paní Chludilové byla projednána v Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem dne 28.11.2022. Komise doporučila žádosti vyhovět za současného navýšení ceny nájmu na 100 Kč/m2.
OSM doporučuje žádosti vyhovět a schválit uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Procházkou, s nájemným ve výši 100 Kč/m2, za předpokladu doplacení jistoty ve výši tří měsíčních nájmů, tj. 15 030 Kč (dle § 2281 OZ). Měsíční nájemné by činilo 5 010 Kč (při výměře bytu 50,10 m2 započitatelné plochy).

USNESENÍ č. 674
Rada města

I. bere na vědomí
žádost paní Lenky Chludilové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ul. Sportovní 602, Milovice, na jejího přítele pana Jiřího Procházku, bytem ****************, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ul. Sportovní 602, Milovice, z paní Lenky Chludilové, bytem ****************, Milovice, na pana Jiřího Procházku, bytem ****************, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/14 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 030 Kč a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Jiřím Procházkou, bytem ****************, Milovice.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Žádost o převod nájemní smlouvy

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
OSM obdržel žádost paní Blanky Burkoňové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 30 v ul. Sportovní 601, Milovice, na jejího syna pana Františka Burkoně, bytem ****************, Milovice, který v uvedeném bytě bydlí od 01.02.1998.
Důvodem její žádosti je to, že se odstěhovala za manželem a ráda by byt přenechala synovi. Byt č. 30 je velikosti 3+1, o výměře 64,50 m2 započitatelné plochy (viz příloha – nájemní smlouva + evidenční list). Paní Burkoňová platí nájem ve výši 68 Kč/m2, tedy 4 386 Kč/měs. Nájemce má nájemní smlouvu bez jistoty. K datu 30.11.2022 má nájemce uhrazené veškeré poplatky související s užíváním nájemního bytu. Žádost paní Burkoňové byla projednána v Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem dne 28.11.2022. Komise doporučila žádosti vyhovět za současného navýšení ceny nájmu na 100 Kč/m2.
OSM doporučuje žádosti vyhovět a schválit uzavření nájemní smlouvy s panem Františkem Burkoněm, s nájemným ve výši 100 Kč/m2, za předpokladu doplacení jistoty ve výši tří měsíčních nájmů, tj. 19 350 Kč (dle § 2281 OZ). Měsíční nájemné by činilo 6 450 Kč (při výměře bytu 64,50 m2 započitatelné plochy).

USNESENÍ č. 675
Rada města

I. bere na vědomí
žádost paní Blanky Burkoňové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 30 v ul. ****************, Milovice, na jejího syna pana Františka Burkoně, bytem ****************, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 30 v ul. ****************, Milovice, z paní Blanky Burkoňové, bytem ****************, Milovice, na pana Františka Burkoně, bytem ****************, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/30 (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 19 350 Kč a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Františkem Burkoněm, bytem ****************, Milovice.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5
Odstoupení od žádosti o pronájem klubovny u fotbalového hřiště v Litoli

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 19.07.2022 byl vyvěšen záměr na pronájem nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol. Jedná se o klubovnu v budově zázemí fotbalového hřiště v Litoli. Záměr řešil pronájem za účelem provozování občerstvení. Na tento záměr reagoval svojí nabídkou jeden nabízející, konkrétně pan Tomáš Černý, *********************, 250 88 Čelákovice, s nabídkou nájemného 4 000 Kč/měsíc. Dne
30.08.2022, usnesením č. 501, schválila Rada města Lysá nad Labem uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Černým. OSM smlouvu vypracoval a po podpisu starosty města byl pan Černý vyzván k podpisu smlouvy. Dne 28.11.2022 obdržel OSM od pana Černého dopis s odstoupením od žádosti o pronájem.
Tento je přílohou zprávy.

USNESENÍ č. 676
Rada města

I. bere na vědomí
odstoupení pana Tomáše Černého, *********************, 250 88 Čelákovice, od schváleného pronájmu nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 6
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021054/VB 01

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
EJK s.r.o. žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021054/VB 01 s ČEZ Distribuce, a. s. Náhrada 3 100 Kč odpovídá ceníku města platného v době uzavření smlouvy budoucí. Jedná se o již zrealizovanou stavbu s názvem "Lysá nad Labem, kNN pro p.č. 621/68".

USNESENÍ č. 677
Rada města

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021054/VB 01 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemek parc.č. 621/2 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu s názvem "Lysá nad Labem, kNN pro p.č. 621/68". Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 3 100 Kč, k níž bude připočtena DPH. Do smlouvy bude doplněn souhlas smluvních stran se zveřejněním smlouvy na webových stránkách Města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 7
Pozastavení podávání žádostí v Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 8
Veřejná zakázka "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence"

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 07.12.2022 proběhlo hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence", která byla vyhlášena radou města usnesením č. 601 dne 07.11.2022. Svou nabídku podala obchodní společnost RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na částku 6 000 Kč bez DPH/měsíc.
Nabídnutá cena za službu byla uchazečem stanovena na 5 900 Kč bez DPH/měsíc. Zadavatel vycházel při stanovení ceny z dosavadní praxe, přičemž nově byla do měsíčního paušálu zahrnuta i cena za vystavení osvědčení.
Uchazeč je v současnosti stávajícím dodavatelem služby, a to řadu let. zápis hodnotící komise je v příloze.

USNESENÍ č. 678
Rada města

I. bere na vědomí
podanou nabídku obchodní společnosti RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok,

II. schvaluje
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" a výběr dodavatele: obchodní společnost RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na poskytování služeb dle veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" s obchodní společností RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 9
Dotace - Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor městského investora předkládá informaci o získané dotaci z MMR Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech - Dotačního programu - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram 117D72100 s názvem akce - Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem. Odhadované celkové náklady jsou 750 000 Kč, požadovaná výše dotace je 50 %, tj., 375 000 Kč. Žádost byla podána 16.12.2021 a dodatečně schválena. Nejzazší termín pro dodání podkladů pro vydání RoPD je do 31.03.2023. Nejzazší termín ukončení realizace akce a financování akce je do 30.11.2023.
Cílem projektu je zatraktivnit klášterní terasy a udělat z nich jeden z hlavních výletních cílů v Lysé nad Labem. Terasy jsou samy o sobě krásné a udržované, nicméně je zde prostor pro zatraktivnění moderním doplňkovým vybavením. Plánováno je pořízení stálé venkovní kamery, meteostanice s umístěním na střeše zámku; dále pak pořízení dřevěných lavic, stojanu na kola, stojanového dalekohledu na mince a také grafického znázornění výhledu (reliéf s popisem) a informační tabule, čímž dojde k zatraktivnění stávajícího místa a přilákání dalších návštěvníků. Součástí projektu je také rozpočet na propagaci (max. 8 % z celkových nákladů), díky které bude možné informovat širokou veřejnost a inspirovat je k návštěvě Lysé nad Labem.

USNESENÍ č. 679
Rada města

I. neschvaluje
přijetí dotace na Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem. Odhadované celkové náklady jsou 750 000 Kč, požadovaná výše dotace je 50 %, tj., 375 000 Kč od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech - Dotační program - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram 117D72100, z důvodu vyšší spouúčasti města na dotaci a s přihlédnutím k současné nepříznivé finanční situaci města.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 10
Zápis z jednání komise pro školství

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá zápis z jednání komise pro školství konané dne 29.11.2022.

USNESENÍ č. 680
Rada města

se seznámila
se zápisem z jednání komise pro školství ze dne 29.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 11
Komise pro dotace

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor městského investora předkládá zápis a doporučení Komise pro dotace ze dne 06.12.2022. Znění zápisu je v příloze. Komise na svém jednání přijala doporučení pro RM.
Dotaci na vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem - nepřijmout dotaci na vyhlídkové místo na klášterních terasách z důvodu vysokého podílu spolufinancování vzhledem k aktuálním možnostem rozpočtu města, Lysá nad Labem od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech - Dotační program - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram 117D72100 Strategický plán města - zahájit proces aktualizace nebo zpracování nového Strategického plánu a určit garanta tohoto procesu. Komise je připravena přispět k nastavení strategie v oblasti dotací.

USNESENÍ č. 681
Rada města

se seznámila
se zápisem z jednání Komise pro dotaci ze dne 06.12.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 12
Žádost pana Chaloupky o vyplacení odstupného


Důvodová zpráva:
RM odvolala 07.11.2022 pana Chaloupku z funkce jednatele, protože závažně porušoval své povinnosti – ohledně zákazu konkurence.
Pan Chaloupka poslal výzvu k vyplacení odstupného. O vyplacení odstupného rozhoduje sama obchodní společnost, zastoupená jednatelem.

USNESENÍ č. 682
Rada města

I. bere na vědomí
že pan Daniel Chaloupka vyzývá Město Lysá nad Labem, aby mu byla nad rámec jeho běžné měsíční odměny vyplacena částka 250 000 Kč jako odstupné,

II. předkládá
žádost jednatelce společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. s tím, že požadavek pana Daniela Chaloupky na vyplacení odstupného požaduje za neoprávněný s ohledem na porušení jeho povinností jednatele společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o., které trvalo dlouhodobě a od samého počátku, jak je uvedeno v důvodové zprávě k usnesení Rady města č. 607 ze dne 07.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Ing. Alena Novotná dne 12. 12. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martina Tužinská Synková

Mgr. Štěpánka Vošická

Podepisující:

Mgr. Karel Marek

Vytvořeno 19.12.2022 17:15:19 | přečteno 132x | michaela.kocova
load