27. Zápis RM dne 05.12.2022

ZÁPIS č. 27
z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 5.12.2022, konaného od 9:00 hodin - Kancelář starosty


Přítomni:

Mgr. Radka Bláhová
Mgr. Karel Marek
Mgr. Martina Tužinská Synková
Mgr. Štěpánka Vošická

Omluveni:

Ing. Jan Marek


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je schopna se usnášet.
Ze schůze se omluvil Ing. Marek J.
Kontrolní zpráva nebyla předložena, jelikož z minulé schůze nevznikly žádné ukládací body.
Zápis ze schůze dne 28.11.2022 byl ověřen.

Ověřovatelé zápisu:

volí

ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 05.12.2022 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.

Výsledek hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 643

Program jednání:
program schůze Rady města dne 05.12.2022 vč. úprav.

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 644

Program:
1. Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 322/9 v k.ú. Litol, ulice Jiráskova
2. Opětovná žádost o pronájem či prodej části pozemku parc.č. 3553/2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Stržiště
3. Připlocená část obecního pozemku parc.č.3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem v ulici Brigádnická
4. Žádost o pronájem pozemků parc.č. 2965 a 3470 v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík
5. Pronájem části obecního pozemku za účelem umístění odkládací schránky pro Českou poštu
6. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031601
7. Žádost o uzavření plánovací smlouvy za účelem vybudování 10 parkovacích stání v ulici Uzavřená před čp.1442
8. Přidělení parkovacího stání pro osobu ZTP - ul. Okružní Lysá nad Labem
9. Žádost o převod nájemní smlouvy
10. Návrh na pronájem bytu č. 6, ul. Slepá 551, Milovice
11. Návrh na pronájem bytu č. 39, ul. Sportovní 600, Milovice
12. Návrh na pronájem bytu č. 43, ul. Sportovní 601, Milovice
13. Cenové ujednání ke smlouvám o dodávce a odběru tepla na rok 2023 s Thermoservis spol. s r.o.
14. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
15. Zapojení Lysé nad Labem do projektového návrhu IMOCE
16. 10. rozpočtové opatření roku 2022
17. Ulice ČSA dokončovací práce - Dodatek č. 1 „II/272 Lysá nad Labem , průtah - stavba“
18. Revokace usnesení - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Vývaziště
19. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu "Sportovní hala"
20. Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města v I. čtvrtletí roku 2023
21. Zpráva o hospodaření Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.
22. Zpráva o činnosti Komise pro regeneraci MPZ v roce 2022
23. Zápis z 1. zasedání Komise pro IT a Smart City
24. Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
25. Jednací řád výborů Města Lysá nad Labem
26. Jednací řád Zastupitelstva města
27. Smlouva o dílo č. 2022-0311/KÚ a smlouva o dílo č. 2022-0312/KÚ na vypracování PD v ulici Lomená a v průmyslové zóně
28. Pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem

Bod č. 1
Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 322/9 v k.ú. Litol, ulice Jiráskova

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 09.11.2022 podal pan Nguyen Van Ngoc, bytem Praha 4, pod č.j. SM/99322/2022/Jav žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 322/9 v k.ú. Litol, ulice Jiráskova. Jedná se o pozemek, který je zastavěn stavbou občanského vybavení čp. 6 (bývalý Dallas), roh ulice Jiráskova a Na Brůdku. Nový majitel nechal zaměřit stávající stav nemovitosti a tím byl zjištěn nesoulad. Proto nechal vypracovat geometrický plán č.1030-287/20222, na základě kterého vznikl díl "a" o výměře 1 m2 sloučený do pozemku parc.č. st. 43/1 v k.ú. Litol. V obdobných případech v letošním roce město tyto pozemky odprodávalo za cenu 1 500 Kč/m2. Výbor pro majetek a územní plánování bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 30.11.2022.

Příloha:
- žádost ze dne 09.11.2022
- geometrický plán č. 1030-287/2022
- informace o pozemku parc.č. st. 43/1, 322/9, k.ú. Litol
- letecký snímek mapy

USNESENÍ č. 645
Rada města

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej zastavěné části obecního pozemku parc.č. 322/9, nově označené jako díl "a" o výměře 1 m2 sloučený dle geometrického plánu č. 1030-287/2022 do pozemku parc.č. st. 43/1 v k.ú. Litol, panu Nguyen Van Ngoc, bytem Praha 4, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání žádost o odkup části obecního pozemku parc.č. 322/9 v k.ú. Litol.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Opětovná žádost o pronájem či prodej části pozemku parc.č. 3553/2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Stržiště

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
V březnu letošního roku Ing. Ladislav Vodenka žádal o pronájem či prodej části obecního pozemku za účelem umístění tepelného čerpadla pro rodinný dům čp. 785, ulice Stržiště, Lysá nad Labem. Celá záležitost byla projednávána v radě města dne 07.06.2022, ale v dané věci nebylo přijato žádné usnesení. Poslední vyjádření v dané věci bylo 28.06.2022 od bývalého pana místostarosty Mgr. Jiřího Havelky, že město v této chvíli nemá záměr předmětný pozemek prodat ani pronajmout. Nyní pan Vodenka písemností ze dne 15.11.2022 č.j. SM/101431/2022/Jav podal opětovnou žádost o pronájem či prodej obecního pozemku za účelem umístění tepelného čerpadla. Za odbor doporučujeme pronájem části pozemku parc.č.3553/2 v k.ú. Lysá nad Labem.
Jedná se o pozemek mezi patou rodinného domu čp. 785 a chodníkem, kde je nyní travní pás o šíři 80 cm a čerpadlo bude v šíři max. 60 cm. Nebude tedy zasahovat do plochy chodníku a celý pás nájemce bude udržovat v čistotě na své náklady. Za Odbor správy majetku doporučujeme nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. Výbor pro majetek a územní plánovaní bude projednávat dne 30.11.2022.

Příloha:
- žádost ze dne 15.11.2022 včetně příloh
- snímek katastrální mapy
- letecký snímek katastrální mapy
- informace o pozemcích st.874/1, st. 874/2, 3553/2 a 3451/22 v k,.ú. Lysá nad Labem

Důvodová zpráva do rady města dne 07.06.2022: Na základě usnesení rady města č. 238 ze dne 27.04.2022 se osobně dostavil dne 24.05.2022 na jednání rady města pan ***********************, kde celou situaci vysvětlil. S ohledem na výše uvedené předkládáme radě města opětovně žádost o pronájem části pozemku parc.č. 3553/2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Stržiště, k projednání.
Důvodová zpráva do RM dne 27.04.2022:
************* prostřednictvím e-mailu ze dne 13.04.202 zaslal reakci k přijatému usnesení rady města č. 215 ze dne 12.04.2022. Žádá o přehodnocení stanoviska rady města s tím, že by si pronajal celý zelený pruh podél domu (cca 20 m2), kde by se zavázal k jeho údržbě. Současně si je vědom, že jakékoliv případné poškození čerpadla ze stran jeho blízkého umístění k chodníku nemůže vést k jakémukoliv požadavku směrem k městu.
Ještě jednou velmi děkuje za zvážení žádosti. Umístění čerpadla na tomto místě je dle vyjádření pana ********* skutečně jediným možným řešením.
Důvodová zpráva do rady města dne 21.04.2022:
Dne 17.03.2022 prostřednictvím e-mailu podal pan *********************************************** žádost o pronájem části pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění tepelného čerpadla (spojeno se zemí). Jedná se o pozemek mezi patou rodinného domu čp.785 a chodníkem, kde je nyní travní pás o šíři 80 cm a čerpadlo bude v šíři max. 60 cm. Nebude tedy zasahovat do plochy chodníku. Za Odbor správy majetku doporučujeme nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. Stejnou výši nájemného město v roce 2020 odsouhlasilo ČEZ Energo s.r.o. za umístění kogenereční jednotky u separačního dvora na Sídlišti.

Příloha:
- žádost ze dne 17.03.2022
- letecký snímek katastrální mapy
- snímek katastrální mapy
- informace o pozemku p.č. st.874/1 a 3553/2 k.ú. Lysá n.L.

USNESENÍ č. 646
Rada města

I. schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše nájemného 100 Kč/m2/rok, panu Ing. Ladislavu Vodenkovi, bytem Lysá nad Labem, za účelem umístění tepelného čerpadla, na dobu určitou 1 roku s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce bude zajištovat pořádek a čistotu na předmětu pronájmu na své náklady.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Připlocená část obecního pozemku parc.č.3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem v ulici Brigádnická

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 326 ze dne 07.06.2022 jsme vyzvali vlastníky pozemku parc.č.500/2 v k.ú. Lysá nad Labem k prokázání, že připlocenou část obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označenou jako pozemek parc.č. 3472/15, o výměře 20 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, má v nepřerušené držbě, po určitou zákonem stanovenou dobou, pro právo vydržení a jedná se o držbu poctivou a pravou. Manželé Kotinkovi podali své vyjádření v dopise č.j. SM/73342/2022 ze dne 24.08.2022 včetně doložené fotografie a vyjádření MěÚ Lysá nad Labem, OVŽP ze dne 10.08.2022 č.j. OVŽP/68587/2022/Fia. Za odbor k dané věci uvádíme, že ploty všech nemovitostí v dané ulici jsou v jedné linii, ústní vyjádření od pamětníků jsou, že plot nikdy nebyl jinak vybudován a i inženýrské sítě jsou vedeny v obecním pozemku před stávajícím oplocením. Výbor pro majetek a územní plánovaní bude projednávat dne 30.11.2022.
Důvodová zpráva do rady města dne 07.06.2022: Na základě vyhotovení geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021 bylo zjištěno, že část obecního pozemku v ulici Brigádnická je přilocena ke třem soukromým pozemkům. Všichni vlastníci byli písemně vyzváni k dořešení stávajícího stavu. Pan
***************** má ke svému pozemku parc. č. 500/2 v k.ú. Lysá nad Labem, který vlastní ve společném jmění manželů s ********************* připlocenou část obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/15, o výměře 20 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021.
Pan ***************** písemností ze dne 14.03.2022 doručenou pod číslem jednacím SM/19536/2022 sdělil:
Po poradě s online právníkem mi bylo doporučeno uplatnit nárok na mimořádné vydržení pozemku, čímž tímto činím. Majitelem parcely č.500/2 jsme jako manželé od 19.09.1968 kterou nepřetržitě užíváme dodnes. Vytýčení parcely provedl tehdejší MNV a na základě tohoto jsme udělali oplocení. Během stavby rodinného domku ani při následné kolaudaci nás stavební dozor neupozornil, že je něco špatně, čili jsme užívali pozemek v dobré víře, že je vše v pořádku. Podle znění § 1095 NOZ Osoba která užívá pozemek v dobré víře, že ji náleží po dobu 20 let a během této doby nebyla nikým upozorněna, že užívání je neoprávněné, a ani pozemek nezískala podvodem nebo lstí, naplňuje tím nárok na mimořádné vydržení pozemku. Myslím, že tato citace je
dosti vysvětlující. Nerad bych se pouštěl do nějakých vleklých soudních sporů, tak doufám, že moje žádost bude vyřízena kladně. Výbor pro správu majetku města výše uvedené projednával na svém jednání dne 06.04.2022 s tím, že si vyžádal vyjádření městského právníka k dané věci.
Městský právník dne 05.05.2022 k výše uvedenému uvedl:
Vydržení vlastnictví k připlocené části pozemku Občanský zákoník rozlišuje především mezi tzv. řádným a mimořádným vydržením vlastnického práva. K
tomu, aby mohlo dojít k řádnému vydržení vlastnického práva, je nezbytné naplnit několik základních podmínek zákona. Vedle podmínky nepřerušené držby věci po určitou zákonem stanovenou dobu je také potřeba, aby se jednalo o držbu poctivou a pravou. V souvislosti s poctivostí držby proto rozlišujeme tzv. poctivého a nepoctivého držitele, kdy poctivým držitelem je ten, kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, a nepoctivým držitelem je naopak ten, kdo ví nebo mu musí být z okolností zřejmé, že vykonává právo, které mu nenáleží. Nepoctivost předchůdce je pro poctivého právního nástupce v daném ohledu irelevantní a nebráním mu k řádnému vydržení věci, pokud samozřejmě on sám splní podmínky poctivého držitele.
S ohledem na pravost držby, kterou občanský zákoník k řádnému vydržení rovněž vyžaduje, je dále nezbytné, aby se držba zakládala na právním důvodu, jenž by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci, nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou. Pokud se tedy někdo věci zmocní například násilím nebo lstí, nemůže věc nikdy řádně vydržet. Podle platné právní úpravy je tak řádné vydržení možné jen za předpokladu, že se bude zakládat na právním důvodu, který by sám o sobě k nabytí vlastnického práva k věci postačoval, pokud by zcizitel opravdu byl jejím vlastníkem – jakkoliv jím zcizitel zpravidla v konečném důsledku není. Takovýmto právním důvodem bude většinou převodní smlouva (např. kupní, směnná či darovací) nebo obdobný nabývací právní titul.
Vedle řádného vydržení ať už movité či nemovité věci občanský zákoník umožňuje nabýt vlastnické právo i prostřednictvím institutu tzv. mimořádného vydržení. Občanský zákoník k tomuto institutu uvádí, že pokud uplyne doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí k řádnému vydržení vlastnického práva k věci, vydrží držitel vlastnické právo k věci i v případě, kdy neprokáže právní důvod (titul), na kterém se jeho držba zakládá. Institut mimořádného vydržení tak umožňuje držiteli vlastnické právo nabýt i v případě, kdy nedojde ke splnění jedné ze zákonných podmínek řádné držby, konkrétně tedy podmínky pravosti držby. Po uplynutí natolik dlouhé doby, která odpovídá dvojnásobku zákonné doby nutné k řádnému vydržení věci, dává
však naprostý smysl od zákonné podmínky pravosti držby upustit, zejména pokud se v průběhu tak dlouhého časového úseku vlastník věci nijak nedomáhal jejího vydání. Mimořádné vydržení se samozřejmě neuplatní v případech, kdy se držiteli prokáže nepoctivý úmysl – nepoctivý držitel tedy vlastnické právo nenabude ani v tomto případě.

K vydržení vlastnického práva k movité věci je podle občanského zákoníku potřeba nepřerušená držba věci po dobu tří let a k vydržení vlastnického práva k nemovitosti je nezbytná nepřerušená držba věci po dobu deseti let. Zde se samozřejmě jedná o lhůty pro řádné vydržení, které předpokládá poctivou a pravou držbu s prokázáním právního titulu, na kterém se držba zakládá. Pokud by totiž právní titul prokazující pravost držby dán nebyl, bylo by k vydržení nezbytné uplynutí dvojnásobně dlouhé vydržecí doby – tedy šest let u movitých věcí a dvacet let u nemovitostí. V této souvislosti je nutno odkázat na § 3066 občanského zákoníku, který stanoví: Do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou. Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že uplatnit nárok na vydržení nemovité věci v případě
mimořádného vydržení je možné nejdříve od 01.01.2019, přičemž se do doby držby započte i doba držby před přijetím (a účinností) občanského zákoníku.
Za situace, kdy nejsou dány zřejmé hranice mezi sousedícími pozemky a jeden z vlastníků v omylu užívá, tedy drží, pozemek sousední či jeho část, se Nejvyšší soud ČR kloní k zásadě, že práva náležejí bdělým (vigilantibus iura scripta sunt) a de facto vyžaduje od vlastníka drženého pozemku, aby se neoprávněnosti držby bránil. Za situace, kdy se vlastník drženého pozemku delší dobu neoprávněné držbě nebrání, či ji dokonce toleruje, bude držitel považován za držitele v dobré víře a tedy držitele oprávněného, který může sousední (držený) pozemek vydržením získat do svého vlastnictví.
Nejvyššího soudu ČR vyslovil názor, že nabude-li někdo vlastnické právo k pozemku a přitom se v důsledku omluvitelného omylu (vyvolaného např. tím, že mu převodce předá pozemek v hranicích, jak jej sám užíval) uchopí i držby sousedního pozemku, bude držitelem oprávněným.
Je tedy nutné, aby OSM prověřil, zda jsou splněny podmínky pro vydržení části pozemku Města, který je připlocen k pozemku občana, jenž se domáhá jeho vydržení.

Příloha:
- geometrický plán č. 3797-96/2021
- informace o pozemku p.č. 500/2 k.ú. Lysá nad Labem
- písemnost ze dne 07.02.2022
- e-mail ze dne 14.03.2022
- písemnost ze dne 24.08.2022 včetně příloh

USNESENÍ č. 647
Rada města

I. se seznámila
s žádostí pana Kotinka ze dne 14.03.2022 týkající se pozemku parc.č. 500/2 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. žádá
odbor správy majetku o sjednání schůzky pana Kotinka s místostarostkami města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Žádost o pronájem pozemků parc.č. 2965 a 3470 v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 575 ze dne 24.10.2022 byl dne 01.11.2022 zvěřejněný na úřední desce záměr na pronájem obecních pozemků parc. č. 2965, o výměře 863 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 3470, o výměře 1852 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, Rybářskému klubu Lysá nad Labem z.s., IČO: 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem využívání jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístup k těmto místům k vodní ploše Okrouhlík, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemce bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně (sečení trávy a úprava porostů), a svěšen dne 18.11.2022. K adresnému záměru
nebyly podány žádná vyjádření či nabídky.

Příloha:
- zveřejněný záměr

Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Dne 11.10.2022 byla doručena žádost pod č.j. SM/90250/2022 od Rybářského klubu Lysá nad Labem z.s., IČO: 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve věci pronájmu pozemků parcelní číslo 2965, o výměře 863 m2, druh pozemku vodní plocha a parcelní číslo 3470, o výměře 1852 m2, druh pozeku ostatní plocha, oba v k.ú. Lysá nad Labem lokalita Okrouhlík. Nájemce by prováděl na své náklady i nadále úklidové práce a údržbu veřejné zeleně (sečení trávy a úpravu porostů). Pozemky navazují na vodní plochu ve vlastnictví žadatele zvanou Okrouhlík a byly by využívány jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístup k těmto místům. Stejným způsobem jsou pronajaté pozemky okolo vodní plochy Mršník, kde je zpoplatněn pouze pozemek vodní plochy. Pronájem pozemku doporučujeme za symbolickou 1 Kč/rok. Jeden pozemek je veden jako vodní plocha a druhý jako ostatní plocha, ale v terénu se jedná o pozemky s travním porostem, kde je v případě nájmu stanovena cena ve výši 670 Kč/ha/rok. V tomto případě by se jednalo o roční nájemné ve výši 182 Kč.

Příloha:
- žádost ze dne 11.10.2022 včetně přílohy
- informace o pozemcích parc.č. 2965 a 3470 v k.ú. Lysá nad Labem
- letecký snímek mapy

USNESENÍ č. 648
Rada města

I. schvaluje
pronájem obecních pozemků parc. č. 2965, o výměře 863 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 3470, o výměře 1852 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, Rybářskému klubu Lysá nad Labem z.s., IČO: 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem využívání jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístup k těmto místům k vodní ploše Okrouhlík, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemce bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně (sečení trávy a úprava porostů),

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemků dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemků.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5
Pronájem části obecního pozemku za účelem umístění odkládací schránky pro Českou poštu

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 572 ze dne 24.10.2022 byl dne 01.11.2022 zveřejněný záměr na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1, o výměře 1 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Československé armády před domem čp.1536, České poště, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem zřízení odkládací schrány, za cenu nájemného ve výši 1 Kč/den, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a svěšen byl dne 18.11.2022.

Příloha:
- zveřejněný záměr

Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Dne 09.08.2022 podala Česká pošta, s.p. žádost o pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1 v k.ú. Lysá nad Labem, před domem čp. 1536, v zeleném pásu, v ulici Československé armády, za účelem umístění odkládací schránky. Jedná se o 1 m2. V minulých letech byly takovéto pronájmy schváleny za cenu 1 Kč/ks/den. Jelikož nebyl v té době uzavřen dodatek k podané žádosti z jejich strany ze dne 09.03.2022 na jiné odkládací schránky, předkládáme radě města žádost až nyní s potvrzením žadatele ze dne 07.10.2022, že o pronájem pozemku má stále zájem.

Příloha:
- žádost ze dne 09.08.2022 včetně příloha
- e-mail ze dne 07.10.2022
- informace o pozemku
- letecký snímky katastrální mapy

USNESENÍ č. 649
Rada města

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1, o výměře 1 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Československé armády před domem čp.1536, České poště, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem zřízení odkládací schrány, za cenu nájemného ve výši 1 Kč/den, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 6
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031601

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
HG elektro spol. s r.o. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031601 s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu "NB-Lysá nad Labem-Komenského-č.pa.2652/2". Stavba řeší přípravu pro nabíjecí stanice na elektromobily a stavbou jsou dotčeny obecní pozemky parc.č. 3458/2, 3580/3, 2652/2 a 2672 v k.ú. Lysá nad Labem. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový chodník u sportovní haly, je souhlas podmíněn rozebráním a znovu obnovením chodníku v délce stavby, s přesahy 5 m od hran výkopu z obou stran a v celé šířce chodníku s poskytnutou zárukou 60 měsíců a uložením vedení přes komunikace do připravených chrániček. Podmínky pro chodník jsou stanoveny na základě rozhodnutí RM ze dne 23.02.2010, č.usn. 81, které stanoví pravidla úpravy podloží a povrchů komunikací, včetně chodníků při zásahu do silničního pozemku a chodníku.

USNESENÍ č. 650
Rada města

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "NB-Lysá nad Labem-Komenského-č.pa.2652/2" do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 3458/2, 3580/3, 2652/2 a 2672 v k.ú. Lysá nad Labem. Podmínkou souhlasu je, že chodník bude rozebrán a znovu obnoven v délce stavby, s přesahy 5 m od hran výkopu a v celé šířce chodníku. Na obnovený chodník poskytne Budoucí oprávněná Budoucí povinné záruku 60 měsíců od kolaudace stavby a u všech přechodů přes komunikace použije zhotovitel připravené chráničky. Odbor správy majetku bude přizván ke kontrole podkladních vrstev a po zadláždění k převzetí,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6031601 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 3458/2, 3580/3, 2652/2 a 2672 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "NB-Lysá nad Labem-Komenského-č.pa.2652/2". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 13 500 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí. Podmínkou uzavření smlouvy je doplnění textu do smlouvy, který stanoví povinnost Budoucí povinné, nebo jí pověřené osobě, která bude stavbu provádět, rozebrání a znovu obnovení chodníku v délce stavby, s přesahy 5 m od hran výkopu a v celé šířce chodníku. Na obnovený chodník poskytne Budoucí oprávněná Budoucí povinné záruku 60 měsíců od kolaudace stavby a u všech přechodů přes komunikace použije zhotovitel připravené chráničky. Odbor správy majetku bude přizván ke kontrole podkladních vrstev a po zadláždění k převzetí.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 7
Žádost o uzavření plánovací smlouvy za účelem vybudování 10 parkovacích stání v ulici Uzavřená před čp.1442

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 26.09.2022 pod č.j. SM/84077/2022/Jav podal pan Mykhaylo Pohoyda žádost o uzavření plánovací smlouvy na vybudování 10 parkovacích míst na obecním pozemku, nyní označeném jako pozemek parc.č. 2673/111 v k.ú. Lysá nad Labem ( původně pozemek parc.č. 2673/91, ale zápisem panelové komunikace do katastru nemovitostí došlo k rozdělení pozemku na tři a to 2673/91, 2673/110 a 2673/111). Již v roce 2013 bylo vyčleněno toto místo na vybudování 10 parkovacích míst, z důvodu výstavby 4 bytů v bývalé trafostanici v domě čp. 1430-1433. Žadatel navrhuje, že 10 parkovacích míst a zpevněnou plochu pro nádoby na odpad na obecním pozemku vybuduje zcela na své náklady a po vydání kolaudačního souhlasu převede vybudovaná
parkovací místa a zpevněnou plochu pro nádoby na odpad do vlastnictví města za symbolickou 1 Kč. Jedno parkovací stání bude pro ZTP. Žadatel odhaduje celkové náklady stavby ve výši 300 000 Kč. Výbor pro majetek a územní plánování bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 30.11.2022.

Příloha:
- žádost ze dne 26.09.2022
- projektová dokumentace
- koordinované závazné stanovisko
- snímek katastrální mapy
- letecký snímek

USNESENÍ č. 651
Rada města

I. se seznámila
s podanou žádostí ze dne 26.09.2022, pod č.j. SM/84077/2022/Jav, o uzavření plánovací smlouvy na vybudování 10 parkovacích míst a zpevněné plochy pro nádoby na odpad, na obecním pozemku parc.č. 2673/111, v k.ú. Lysá nad Labem,

II. odkládá
projednání žádosti za účelem doplnění informací k předkládánému záměru.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 8
Přidělení parkovacího stání pro osobu ZTP - ul. Okružní Lysá nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku obdržel žádost pana Josefa Svobody, *******************, Lysá nad Labem, o přidělení parkovacího stání pro osobu ZTP v okolí bydliště. Město toto stání může nabídnout bez větších nákladů. V této ulici se ruší místo po osobě ZTP, která již není majitelem osobního automobilu. Město tedy zainvestuje pouze dodatkovou tabulku E13 s textem poznávací značky automobilu.
Po odsouhlasení RM, OSM zažádá o souhlasné stanovisko DI PČR v Nymburce, následně požádá o stanovení místní úpravy provozu. Poté můžeme instalovat dodatkovou tabulku. Doba realizace je tedy cca 2 měsíce. Přesné místo umístění je v příloze této zprávy.

USNESENÍ č. 652
Rada města

I. bere na vědomí
žádost pana Josefa Svobody, trvale bytem *******************, Lysá nad Labem, o přidělení parkovacího stání pro osobu ZTP,

II. schvaluje
přidělení parkovacího místa pro osobu ZTP pana Josefa Svobodu,

III. ukládá
odboru správy majetku zařídit potřebné náležitosti k zařízení stání ZTP a to nejdéle do 15.02.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 9
Žádost o převod nájemní smlouvy

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
OSM obdržel žádost pana Michala Blaška, trvale bytem **************, Lysá nad Labem, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. ************, Lysá nad Labem, z důvodu úmrtí jeho otce pana Zbyňka Blaška (viz příloha úmrtní list).
Byt č. 2 je velikosti 3+1, o výměře 74,60 m2 (viz příloha – nájemní smlouva + evidenční list). Pan Zbyněk Blaško platil nájem ve výši 68 Kč/m2, tedy 5 072 Kč/měs. Nájemce měl nájemní smlouvu bez jistoty. Syn Michal Blaško byl zapsán v evidenčním listu od 01.03.2017. Dluh na nájemném není.
Žádost pana Blaška byla projednána v Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem dne 28.11.2022. Komise doporučila žádosti vyhovět. V případě smrti nájemce přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt, ze zákona. Pan Blaško měl nájemní smlouvu bez jistoty.
OSM doporučuje žádosti vyhovět a schválit uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Blaškem, s nájemným ve výši 100 Kč/m2, za předpokladu doplacení jistoty ve výši tří měsíčních nájmů, tj. 22 380 Kč (dle § 2281 OZ). Měsíční nájemné by činilo 7 460 Kč (při výměře bytu 74,60 m2 započitatelné plochy).

USNESENÍ č. 653
Rada města

I. bere na vědomí
žádost pana Michala Blaška, trvale bytem ************** Lysá nad Labem, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. **************, Lysá nad Labem, z jeho otce Zbyňka Blaška,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. **************, Lysá nad Labem, z pana Zbyňka Blaška na pana Michala Blaška, bytem **************, Lysá nad Labem,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 5/2 (velikost 3+1, o celkové výměře 74,60 m2) zapsané na LV č. 3824 pro katastrální území Litol, v budově č. p. 5, ul. ************, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 41/1, zapsané na LV č. 3823 pro katastrální území Litol, obec Lysá nad Labem, v katastrunemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou vevýši 22 380 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2 za měsíc prosinec 2022 a od 01.01.2023 s měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Michalem Blaškem, bytem **************, Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 10
Návrh na pronájem bytu č. 6, ul. Slepá 551, Milovice

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Rada města Lysá nad Labem usnesením č. 130 ze dne 01.03.2022 schválila pro uprchlíky vyčlenění následujících bytů v Milovicích: 551/6, 600/2, 600/39, 601/5, 601/20, 601/32, 601/43, 602/20, 602/47, dále krizový byt v Lysé nad Labem a 2 byty v domě Na Františku č. p. 253.
Dne 08.03.2022 byl předán byt č. 6, Slepá 550, Milovice, panu Markovičovi s tím, že v bytě bude bydlet Roman Ratsiuk, *****************, Olesia Ratsiuk, *****************, Alina Ratsiuk, ***************** a Roman Ratsiuk, *****************.
Usnesením Rady města č. 300 ze dne 24.05.2022 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt od 07.06.2022 na dobu půl roku pro pana Romana Ratsiuka. Nájemní smlouva končí 06.12.2022.
Z tohoto důvodu OSM doporučuje schválení uzavření nájmu k výše uvedenému bytu viz. usnesení na dobu dalšího půl roku. Z důvodu větší přehlednosti OSM navrhuje uzavřít nájemní smlouvu od 1. dne v měsíci tak, jak je tomu u standardních nájemních smluv, tzn. od 01.12.2022.

USNESENÍ č. 654
Rada města

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/6 (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice,která se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsaném na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 1 roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2 za měsíc prosinec 2022 a od 01.01.2023 s měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Romanem Ratsiukem, ************. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 11
Návrh na pronájem bytu č. 39, ul. Sportovní 600, Milovice

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 12
Návrh na pronájem bytu č. 43, ul. Sportovní 601, Milovice

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 13
Cenové ujednání ke smlouvám o dodávce a odběru tepla na rok 2023 s Thermoservis spol. s r.o.

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Tato zpráva předkládá Radě města návrh cenového ujednání ke smlouvám č.2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla a cenovou kalkulaci ke smlouvě o zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města, na rok 2023 platné od 01.01.2023. Thermoservis spol. s r.o. bude dodávat v roce 2023 Městu Lysá nad Labem teplo za ceny o cca 136 % vyšší, tj. za 1 507 Kč vč. DPH za 1 GJ, oproti ceně 638 Kč platné v r. 2022. Nárůst cen je způsoben vysokou cenou zemního plynu, inflací a nárustem stálých nákladů (el. energie, mzdy, opravy…). Teplo bude dodáváno do kotelen v Lysé nad Labem č.p. 1517 (bytový dům), č. p. 214 (zdravotní středisko), č. p. 1745 (Městská policie), č. p. 5 (budova knihovny Litol), č. p. 1729,
1102 a 294 (budovy DPS), škol a školek, č. p. 23 (budova Městského úřadu) Lysá nad Labem. Dále bude teplo dodáváno do kotelen v Milovicích pro bytové jednotky v majetku Města Lysá nad Labem v č. p. 550, 551, 600, 601, 602, 609 - 613 a 620 (bytové domy).

USNESENÍ č. 655
Rada města

schvaluje
cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla a splátkové kalendáře záloh na rok 2023, s firmou Thermoservis spol. s r.o., gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČO: 46348034 a cenovou kalkulaci na rok 2023, ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku Města Lysá nad Labem, s firmou Thermoservis spol. s r.o., Gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČO: 46348034.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 14
Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 15
Zapojení Lysé nad Labem do projektového návrhu IMOCE

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kutury předkládá návrh pana Mgr. Ondřeje Šmída na zařazení města Lysá nad Labem do projektu Inovativní řešení rekreační a volnočasové MObility pro CEstovní ruch ve venkovských oblastech (IMOCE) podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento projekt by mohl pro Lysou nad Labem vytvořit vhodná opatření pro rozvoj turistiky, bezpečné cykloturistiky i pěších tras a infrastruktury. Přílohou této zprávy jsou:
- Návrh pana Mgr. Onřeje Šmída na zařazení města Lysá nad Labem do výše uvedeného projektu
- Potvrzení zájmu o výsledky projektu podávaného v rámci 1. veřejné soutěže programu TAČR – SIGMA: Inovativní řešení MObility pro rekreaci a CEstovní ruch ve venkovských oblastech – IMOCE“
- Potvrzení zájmu o výsledky projektu podávaného v rámci 4. veřejné soutěže programu TAČR – Doprava 2020+:
"Plánování udržitelné mobility v menších městech a obcích- SUMP mini a řešení dopravních výzev v malém perimetru".

USNESENÍ č. 656
Rada města

souhlasí
se zapojením města Lysá nad Labem do projektu Inovativní řešení rekreační a volnočasové MObility pro CEstovní ruch ve venkovských oblastech (IMOCE).

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 16
10. rozpočtové opatření roku 2022

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 10/2022.

USNESENÍ č. 657
Rada města

I. schvaluje
10. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 17
Ulice ČSA dokončovací práce - Dodatek č. 1 „II/272 Lysá nad Labem , průtah - stavba“

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor městského investora předkládá ke schválení Dodatek č. 1 na dokončovací práce ulice ČSA „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“, na základě schválené cenové nabídky radou města ze dne 11.10.2021 usnesením č. 560.
Celkem provedené vícepráce jsou ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH tj. 3 237 650,89 Kč včetně DPH.
Dodatek č. 1 bude uzavřen za předpokladu navýšení rozpočtu.

USNESENÍ č. 658
Rada města

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, za předpokladu navýšení rozpočtu,

II. pověřuje
pana starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, ve znění upraveném radou města, a to za předpokladu navýšení rozpočtu.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 0

Bod č. 18
Revokace usnesení - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Vývaziště

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 24.10.2022 byl schválen vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Vývaziště bez bližších údajů. Z výše uvedeného fondu jsme získali finanční podporu ve výši 500 000 Kč z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 661 265 Kč. Ukončení realizace projektu je nejpozději do 31.12.2023. 5 let od data ukončení realizace projektu bude probíhat udržitelnost projektu. Celý projekt se však ukázal jako technicky a administrativně nepřipravený. Postupem času jsme po poradě s odborem výstavby a životního prostředí zjistili následující nedostatky:
- je vydané stanovisko k umístění mola na říčním kilometru 880,20, což je v bezprostřední blízkosti připravovaného překladiště a tím by mohlo dojít z hlediska technického a provozního ke střetu obou uvažovaných záměrů (požádáno o nové aktualizované stanovisko s posunem ř.km na 880,25).
- není uzavřena nájemní smlouva s Povodím Labe, státní podnik (nutno mít uzavřeno před realizací, orientační tabulka s nájmem přiložena)
- chybí aktualizace povodňového plánu, který je v souladu s příslušným povodňovým plánem obce a vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu
- není sjednána služba na vymístění a uložení mola na výzvu správce toku mimo záplavové území a při zvýšené povodňové aktivitě
- nebylo řešeno zabezpečení využívání v souladu s povolením (vývaziště, neslouží jako koupací molo) souvisí s dodržováním bezpečnosti
všechny další požadavky, které nebyly projednány, jsou uvedeny v přiloženém souhlasném stanovisku PovodíLabe.
Státní plavební správa nemá námitky k umístění evidovaného plovoucího zařízení, ale není požádáno o souhlass provozováním vývaziště pro evidovaná plavidla. (Státní plavební správa bude vydávat nové stanovisko, je požádáno)

USNESENÍ č. 659
Rada města

ruší
usnesení č. 587 ze dne 24.10.2022 schválení vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání
Vývaziště“, a to z důvodu nepřipravenosti projektu.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 19
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu "Sportovní hala"

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
V souladu s § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. k) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.334/1992 SB"), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyměřil Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, orgán ochrany zemědělského původního fondu, jednorázový peněžitý odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 11 odst.2 zákona č. 334/1992 Sb. pro záměr: "Sportovní hala Lysá nad Labem, zpevněné plochy a sportovní plochy" na
pozemcích zemědělského půdního fondu p.č.2652/3, 2652/2, 2566/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Jednorázový peněžitý odvod ve výši 357 880 Kč (slovy tři sta padesát sedm tisíc osm set osmdesát korun českých) byl vypočítán dle přílohy zákona č.334/1992 část D Sb.

USNESENÍ č. 660
Rada města

I. schvaluje
úhradu jednorázového peněžitého odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 11 odst.2 zákona č. 334/1992 Sb., pro záměr : "Sportovní hala Lysá nad Labem, ve výši 357 880 Kč (slovy tři sta padesát sedm tisíc osm set osmdesát korun českých), kterou vyměřil Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí orgán ochrany zemědělského původního fondu. Rozhodnutím Čj.: MULNL-OVŽP/103458/2022/Li.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 20
Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města v I. čtvrtletí roku 2023

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Jednací řád Rady města v Lysé nad Labem stanoví, že Rada města se schází ke svým schůzím zpravidla jednou za dva týdny, nebo mimořádně podle potřeby. Termíny pravidelných schůzí rady jsou stanoveny plánem práce rady. Jednací řád Zastupitelstva města v Lysé nad Labem stanoví, že zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 3 krát v pololetí. Plánované termíny zasedání zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo vždy na půl roku předem. To však nevylučuje možnost svolání zasedání zastupitelstva města starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín.
Kancelář úřadu navrhuje vytvoření plánu práce na I. čtvrtletí roku 2023.

USNESENÍ č. 661
Rada města

I. konstatuje
že schůze Rady města v roce 2023 se budou konat zpravidla každé pondělí počínaje 09.01.2023,

II. předkládá
Zastupitelstvu města na vědomí 1) informaci, že schůze Rady města v roce 2023 se budou konat zpravidla každé pondělí počínaje 09.01.2023, 2) termíny zasedání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2023, a to 25.01., 15.03., 26.04. a 21.06.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 21
Zpráva o hospodaření Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 02.11.2022 jsem byla Radou města Lysá nad Labem jmenována jednatelkou společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.
Seznámila jsem se s činností společnosti a vyžádala jsem si účetní doklady a smlouvy. Na základě dodaných dokladů jsem zpracovala přehled výdajů společnosti za uplynulé 4 měsíce, který předkládám Radě města k seznámení. Dále bude nutné uhradit i další výdaje, zejména:
- 45 527 Kč = doplatek za webové stránky (celková částka činí 85 527 Kč, byla již zaplacená zálohová platba 40 000 Kč),
- 54 450 Kč = projektová dokumentace pro připojení sportovní haly na pult centrální ochrany (PCO)
- 7 680 Kč = měsíční poplatek za připojení sportovaní haly na PCO
- mzdové náklady (poslední výplata pro bývalého jednatele společnosti a mzda pro zaměstnance společnosti)
- 5 000 Kč = měsíční odměna pro účetní
- 2 000 Kč = soudní poplatek za změnu zápisu ve veřejném rejstříku.
Na účtu společnosti se z původní částky 1 800 000 Kč ke dni 30.11.2022 nachází částka 1 115 421,40 Kč, dále se na pokladně nachází částka 8 890 Kč.

Dále jsem učinila tato například jednání:
- podala jsem návrh na změnu zápisu ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku
- změnila jsem přístupová práva k hlavnímu účtu společnosti v České spořitelně
- s externí účetní jsem dohodla snížení její odměny na polovinu
- se zaměstnancem společnosti jsem se dohodla na snížení mzdy za měsíce listopad a prosinec
- informovala jsem zájemce o pronájem sportovní haly či její části o současné situaci
- zorganizovala jsem pro zájemce o pronájem sportovní haly či její části prohlídku haly
- činím opatření ke snížení nákladů společnosti - např. pozastavení realizace online rezervačního systému či platební brány uvažované původním vedením společnosti při zpoplatnění venkovního hřiště u ZŠ JAK,
- připravujeme provozní řád haly.

Zároveň žádám Radu města o rozhodnutí, zda bude společnosti předána sportovní hala do správy či do nájmu anebo bude halu provozovat Město Lysá nad Labem jako její vlastník. Toto rozhodnutí je nezbytné k tomu, abybylo možné činit další úkony související s činností společnosti. Pokud se RM rozhodne, že sportovní hala nebude ve správě (nájmu) společnosti, bude nezbytné učinit úkony směřující k utlumení činnosti společnosti.
Pokud se RM rozhodne, že sportovní hala bude ve správě (nájmu) společnosti, bude potřeba zajistit správce, úklid a další osoby a činnosti potřebné k provozu haly.

USNESENÍ č. 662
Rada města

I. se seznámila
s přehledem výdajů společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. za období od 01.08.2022 do 30.11.2022,

II. konstatuje
a) že výdaje společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. za období od 01.08.2022 do 30.11.2022 přesahují částku 670 000 Kč, b) že forma společnosti s ručením omezeným je nevyhovující,

III. ukládá
jednatelce společnosti činit jednánání směřující k utlumení činnosti společnosti ke dni 30.06.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 22
Zpráva o činnosti Komise pro regeneraci MPZ v roce 2022

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Předložení Zprávy o činnosti Komise pro regeneraci MPZ od 01.01.2022 do 07.11.2022 Radě města.

USNESENÍ č. 663
Rada města

I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro regeneraci MPZ od 01.01.2022 do 07.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 23
Zápis z 1. zasedání Komise pro IT a Smart City

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 25.11.2022 proběhlo 1. zasedání Komise pro IT a Smart City města Lysá nad Labem, ze kterého vzešel zápis - viz příloha.

USNESENÍ č. 664
Rada města

I. se seznámila
se zápisem z 1. zasedání Komise pro IT a Smart City města Lysá nad Labem konané dne 25.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 24
Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku předkládá Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost, která se konala dne 21.11.2022.
Vyjádření odboru správy majetku k jednotlivým bodům:
1. Parkování po dobu výstav - OSM souhlasí, že je město zatíženo a všechny náklady na řízení dopravy jdou na vrub města. Při jednání s panem **********, paní ***********, panem ******* ještě v květnu 2022 bylo domluveno, že město uzavře s panem *********** smlouvu na pronájem pozemku areálu bývalé Fruty, k parkování pro návštěvníky největších a nejnavštěvovanějších výstav za poplatek 1 000 Kč za den. Smlouva byla připravena, areál byl vytýčen pro parkování cca 130 aut. Bohužel pan ********* neprojevil již zájem. PČR posílila hlídky, MěP také, OSM zařídil areál. Jednání s výstavištěm je pořád bez nějaké finální dohody.
2. Vyjádření k parkování ve městě - doporučení pro nové Nařízení města - na ČSA není modrá zóna, pouze parkování pro rezidenty. Prodej známek určený k rezidentnímu parkování pouze v místě trvalého bydliště by bylo velice nákladné, protože by se musely vytvořit nové zóny, které budou rozlišeny barevně stejně jako známky. Změna ceny parkování - resp. 1 hodina zdarma souhlasíme, jen připomínáme, že sjednocení časů parkování dle kotoučů spíše ublíží městu. Výstavy jsou často až do neděle. Upozorňujeme, že změna nařízení města podléhá před schválením kontrole ze strany Krajského úřadu, který má na posouzení lhůtu 30 dní, přičemž je vhodné případné připomínky Krajského úřadu po jejich zapracování do návrhu Nařízení města znovu zkonzultovat s KÚ. Z tohoto důvodu žádáme o vyjádření, jak dále postupovat s Nařízením města o parkování. Zrušené zóny necháme zakrýt.
3. Parkovací řád P+R - placené stání na P+R v době konání výstav je možné až do výše nákladů po celou dobu udržitelnosti.
4. Připomínky k plánované rekonstrukci ul. Jedličkova
5. Připomínky k výstavbě II. etapy obchvatu
6. Řešení dopravní situace ul. Čechova - OSM souhlasí se zjednosměrněním úseku od ulice Riegerova po ulici Masarykova. Se souhlasem RM, OSM zajistí Dopravně inženýrské opatření, následně zajistí souhlasné stanovisko DI PČR Nymburk a stanovení místní úpravy provozu.
7. Návrh místa na uskladnění autovraků - ze zkušeností víme, že místo na Šibáku, které bylo určeno a oploceno plotem, nebyla dobrá volba. Z automobilů s prošlou životností se postupně staly autovraky bez kol, volantů, motorů apod. Bohužel nebylo v silách MěP uhlídat toto místo. Nově navržené místo na naší deponii OSM (budoucí parkoviště P+R II) není taktéž zabezpečeno ani kamerovým systémem a přístupné ze dvou stran. Odstavná plocha musí být zabezpečena.
8. Vyjádření k PD Hrabanov

USNESENÍ č. 665
Rada města

I. se seznámila
se zápisem z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 21.11.2022,

II. žádá
komisi pro životní prostředí a komisi pro výstavbu a rozvoj města o vyjádření k projektovým dokumentacím akce Jedličkova, Hrabanov a II. etapa obchvatu,

III. žádá
komisi pro dopravu města předložit koncepci dopravy v klidu. Termín: do konce ledna 2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 25
Jednací řád výborů Města Lysá nad Labem

Důvodová zpráva:
Dne 02.11.2022 ustanovilo Zastupitelstvo město Lysá nad Labem dle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona o obcích tyto výbory:
• Finanční výbor
• Kontrolní výbor
• Výbor pro majetek a územní plánování
• Osadní výbor Byšičky
• Osadní výbor Dvorce
• Osadní výbor Řehačka.
Vzhledem k tomu, že dosud platný a účinný jednací řád počítal se zřízení Výboru pro správu majetku města a Zastupitelstvo města dne 02.11.2022 rozhodlo o z řízení jiného výboru - výboru pro majetek a územní plánování, je nezbytné schválit jednací řád výborů.
Předkládaný jednací řád výborů vychází z Jednacího řádu účinného od 21.05.2020. Nově je například doplněno, že výbor může jednat i distanční formou, tedy prostřednictvím on-line videokonference zajišťující přítomnost připojených členůvýboru v reálném čase. Při jednání na dálku musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku. Tento postup je i v souladu s metodickým doporučením Ministerstva vnitra vypracovaným podle právního stavu k 01.05.2022.

USNESENÍ č. 666
Rada města

I. se seznámila
s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. předkládá
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke schválení na Zastupitelstvo města dne 14.12.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 26
Jednací řád Zastupitelstva města


Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se řídí jednacím řádem schváleným zastupitelstvem usnesením č. 92 ze dne 15.09.2021.
Předkládám ke schválení nový jednací řád, jehož text vychází z původního jednacího řádu s tím, že některá ustanovení byla upravena. Jedná se především o ta ustanovení, která upravují časové omezení vystoupení zastupitelů a občanů Lysé nad Labem při projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva.

USNESENÍ č. 667
Rada města

I. se seznámila
s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. předkládá
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke schválení na zastupitelstvo města dne 14.12.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 27
Smlouva o dílo č. 2022-0311/KÚ a smlouva o dílo č. 2022-0312/KÚ na vypracování PD v ulici Lomená a v průmyslové zóně

Důvodová zpráva:
1. Dne 01.10.2022 byla mezi Městem Lysá nad Labem a společností AMMBRA PROJEKT s.r.o., se sídlem Ravennská 320, 109 00 Praha 10, IČO: 28980131 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-0311/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace VaK v průmyslové zóně v ulicích Průmyslová a Poděbradova", a to za cenu 663 080 Kč včetně DPH.
Realizace této akce byla schválená usnesením RM č. 452 dne 09.08.2022.
Dne 22.11.2022 se uskutečnila schůzka mezi zhotovitelem a Městem Lysá nad Labem, za které se schůzky zúčastnil vedoucí odboru OSM Ing. Kopecký, referent OSM p. Pilař, referent na úseku vodohospodářství p. Kašpar, referentka OMI pí Ottová a místostarostka Mgr. Bláhová.
Na schůzce zástupci zhotovitele informovali objednatele (Město Lysá nad Labem), že mají zpracovanou inženýrskogeologickou rešerši a dále předložili situaci řešeného území. Současně požádali o konkrétní specifikaci zadání s ohledem na to, že v ulici Poděbradova v řešeném území vede kanalizační řad ve vlastnictví obce Stratov (končí před železniční tratí ve směru Stratov – Lysá n.L.) a vodovodní řad a kanalizační řad ve vlastnictví města Lysá nad Labem
končí za železniční tratí ve směru Stratov – Lysá n.L.).

2. Dne 01.10.2022 byla mezi Městem Lysá nad Labem a společností AMMBRA PROJEKT s.r.o., se sídlem Ravennská 320, 109 00 Praha 10, IČO: 28980131 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-0312/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace na ulici Na Sídlišti vedle ulice ČSA", a to za cenu 990 990 Kč včetně DPH.
Realizace této akce byla schválená usnesením RM č. 452 dne 09.08.2022.

Dne 22.11.2022 se uskutečnila schůzka mezi zhotovitelem a Městem Lysá nad Labem, za které se schůzky zúčastnil vedoucí odboru OSM Ing. Kopecký, referent OSM p. Pilař, referent na úseku vodohospodářství p. Kašpar, referentka OMI pí Ottová a místostarostka Mgr. Bláhová.
Na schůzce zástupci zhotovitele informovali objednatele (Město Lysá nad Labem), že mají zpracovanou inženýrskogeologickou rešerši a dále předložili situaci řešeného území s tím, že žádají o konkrétní specifikaci zadání, neboť vodovodní a kanalizační řady vedou vyjma ulici Lomená (tj. řešené území) i do vnitrobloků bytových domů a není tak zřejmé, co má být předmětem projektové dokumentace, kterou mají dle smlouvy vypracovat, a to jednak z hlediska řadu a jednak z hlediska komunikace, parkovacích stání a chodníků.

3. Na odboru OSM a OMI bylo zjištěno, že tyto dvě akce nebyly ani s jedním z uvedených odborů konzultovány a zadání veřejné zakázky včetně uskutečněného poptávkového řízení prováděla zcela nekoncepčně a mimo zvyklosti Kancelář městského úřadu.
Dále bylo zjištěno, že tyto dvě akce nemají rozpočtové krytí.
Dle článku XI. odst. 11.3. obou smluv o dílo (jsou textově totožné) může objednatel smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.
Dle článku VI. odst. 6.8. smlouvy o dílo dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.

Po konzultaci s odborem OSM a OMI, kdy je zcela evidentní, že ani jedna akce není řádně projednána s příslušnými odbory, a dále za situace, kdy objednatel nemá rozpočtové krytí těchto akcí, navrhuji ukončení obou smluv o dílo s tím, že zhotoviteli budou v souladu se smlouvami o dílo vyplacena cena v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení smlouvy.

USNESENÍ č. 668
Rada města

I. souhlasí
s ukončením Smlouvy o dílo č. 2022-0311/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace VaK v průmyslové zóně v ulicích Průmyslová a Poděbradova", a to za cenu 663 080 Kč včetně DPH, a to výpovědí dle článku XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo,

II. souhlasí
s ukončením smlouvy o dílo č. 2022-0312/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace na ulici Na Sídlišti vedle ulice ČSA", a to za cenu 990 990 Kč včetně DPH, a to výpovědí dle článku XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo,

III. konstatuje
a) důvodem pro ukončení obou smluv o dílo je nepřipravenost akcí ze strany Města Lysá nad Labem, kdy akce nebyly předem projednány s příslušnými odbory, a neexistující rozpočtové krytí ze strany Města Lysá nad Labem, b) zhotovitel má dle článku VI. odst. 6.8. smlouvy o dílo při zrušení smlouvy právo na část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení smlouvy.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 28
Pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem


USNESENÍ č. 669
Rada města

I. schvaluje
a) pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 2280, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 556,80 m2, panu Janu Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem, za účelem provozování smutečních služeb a pohřebních služeb, na dobu určitou od 01.01.2023 do 29.1.2023 za nájemné ve výši 25 508 Kč, b) zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem,
která se nachází na pozemku parc. č. st. 2280, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 556,80 m2, panu Janu Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem, za účelem provozování smutečních služeb a pohřebních služeb, na dobu určitou od 30.01.2023 do 31.03.2023 za nájemné ve výši 51 016 Kč. c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005 s tím, že smluvní strany se dohodly, že k ukončení smlouvy dle výpovědi podané správcem dne 27.09. 2022 dojde ke dni 31.01.2023. d) vystavení objednávky na zajištění správy hřbitova města Lysá nad Labem v období od 01.02.2023 do 31.03.2023 panu Janu Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem,

II. ukládá
a) Odboru správy majetku zajistit přepsání veškerých energií (elektro, plyn, voda) na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem, na Město Lysá nad Labem, včetně zajištění internetu. Termín: do 31.12.2022, b) Odboru správy majetku připravit nový Řád veřejného pohřebiště města Lysá nad Labem a předložit ho ke schválení zastupitelstvu města. Termín: leden 2023, c) Odboru správy majetku vyhotovit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005 dle bodu I./c). Termín: ihned,

III. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005 dle bodu I./c).

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Ing. Alena Novotná dne 5. 12. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radka Bláhová

Mgr. Martina Tužinská Synková


Podepisující:

Mgr. Karel Marek

Vytvořeno 19.12.2022 13:27:32 | přečteno 79x | michaela.kocova
load