26. Zápis RM dne 28.11.2022

ZÁPIS č. 26
z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 28.11.2022, konaného od 9:00 hodin - Kancelář starosty

Přítomni:

Mgr. Radka Bláhová
Mgr. Karel Marek
Mgr. Martina Tužinská Synková
Mgr. Štěpánka Vošická

Omluveni:

Ing. Jan Marek


Hosté: Michaela Králová, Jana Javorčíková

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je schopna se usnášet.
Z jednání se omluvil Ing. Marek J. Paní tajemnice předložila kontrolní zprávu. Zápisy ze schůze dne 18.11.2022 byl ověřen, zápis ze schůze dne 21.11.2022 ověřen nebyl.

Ověřovatelé zápisu:

Rada města

volí

ověřovatele zápisu Rady města dne 28.11.2022 Mgr. Tužinskou Synkovou M. a Mgr. Vošickou Š.

Výsledek hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 630

Program jednání:

Rada města

schvaluje

program jednání Rady města dne 28.11.2022 vč. úprav.

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 631

Program:
1. Návrh smlouvy na pronájem konferenčního sálu
2. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací města Lysá n.L. ze dne 29. 4. 2016
3. Žádost o schválení umístění žadatelů do sociálních bytů Na Františku 253 v Lysé nad Labem
4. Žádost ředitelky ZŠ J.A.Komenského o udělení souhlasu s realizací projektu
5. Zápis z jednání komise pro sport a volný čas
6. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM (za období od 1.1.2022 do konce volebního období) za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
7. Návrh na jmenování vedoucí Odboru městského investora
8. Návrh na Schválení smlouvy o dílo - modernizace elektronické úřední desky
9. Odstoupení od objednávky - Podání žádosti o dotaci a administrace projektu - Komunitní centrum č.p. 13
10. Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí
11. Návrh rozpočtu 2023

Bod č. 1
Návrh smlouvy na pronájem konferenčního sálu

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku byl osloven se žádostí o vypracování vzoru nájemní smlouvy na konferenční sál ve 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice. Ve spolupráci s právníkem města OSM vypracoval vzor nájemní smlouvy a dále vzor žádosti o pronájem konferenčního sálu (viz příloha) v návaznosti na Provozní a návštěvní řád Konferenčního sálu, které předkládá ke schválení.
Pokud jde o cenu pronájmu, OSM vycházel z ceníku za pronájem nebytových prostor platného od 01.01.2019 a k cenám připočetl 20 % (inflace). Cenu nájemného navrhujeme ve výši 2 000 Kč/den. V ceně je pronájem hlavního sálu, kuchyně, toalety, technické místnosti, úklidové místnosti a venkovní terasy. Dále je třeba k ceně připočíst cenu nákladů za služby spojené s užíváním předmětu nájmu (elektřina, vodné, stočné, teplo, odpady, výtah atd.) ve výši 1 000 Kč/den, tzn. celkem 3 000 Kč/den. Předání a převzetí prostor proběhne vždy v pracovní den, tzn. že v případě, že žadatel bude chtít pronajmout prostor v době pracovního klidu, bude mu prostor pronajat na dva dny (sobota, neděle, předání pátek, převzetí v pondělí). V případě, že den pracovního klidu (státní svátek) připadne na pátek nebo pondělí, bude prostor pronajat na tři dny. Prostory předává dle provozního řádu zástupce Kanceláře Městského úřadu Lysá nad Labem. Důvodem pronájmu na celý víkend je nepřítomnost zástupce Kanceláře Městského úřadu Lysá nad Labem a zaměstnance odboru informačních technologií mimo pracovní dny.
Doba pronájmu je maximálně 29 dní z důvodu, že se nemusí vyvěšovat záměr na pronájem nebytového prostoru.
Dále OSM navrhuje pověření starosty města, a v době jeho nepřítomnosti místostarosty, uzavíráním smluv, a to z důvodu větší flexibility při uzavírání smluv. Jinak by uzavření nájemní smlouvy musela schválit Rada města, což by znamenalo, že by žadatelé museli podávat žádosti s velkým předstihem.

USNESENÍ č. 632
Rada města

I. schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice pro PRUH POLABÍ s.r.o. za cenu 3 000 Kč na den 09.12.2022,

II. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy,

III. žádá
komisi pro kulturu a cestovní ruch a výbor pro majetek města a územní plánování o vyjádření k systému pronajímání konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice. Termín: do 31.01.2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací města Lysá n.L. ze dne 29. 4. 2016

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 31.12.2022 končí koncesní smlouva s provozovatelem VaK města Lysá nad Labem STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČ: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy. Z tohoto důvodu v letošním roce bylo zahájeno koncesní řízení na výběr nového provozovatele. Toto řízení městu zajišťuje společnost J2V services s.r.o., IČO: 03620352, se sídlem K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, jehož jednatelem je pan Ing. Jaroslav Glogar. Koncesní řízení (KŘ) dospělo do fáze, kdy po zveřejnění KŘ „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad Labem“ se přihlásili 3 společnosti, které splnily kvalifikační způsobilost dle legislativy, proběhly prohlídky VaK infrastruktury a jedna z přihlášených společností vznesla otázky týkající se provozu VaK. Z tohoto důvodu se koncesní řízení prodlužuje do 16.1.2023 a vzniká tím problém dalšího provozování VaK města od nového roku.
Z výše uvedených důvodů vznikl návrh dodatku č. 1 ke stávající koncesní smlouvě z roku 2016 (příloha) na prodloužení nájemní smlouvy s nynějším provozovatelem. Dle poradce pana Glogara maximální doba prodloužení smlouvy v tuto chvíli je možná na 3 měsíce, tj. do 31.03.2023.
Znění dodatku bylo konzultováno i s právníkem města.

USNESENÍ č. 633
Rada města

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem, č. 2016-0415/SM, ze dne 29.04.2016 uzavřené podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy, jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy do 31.03.2023,

II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Žádost o schválení umístění žadatelů do sociálních bytů Na Františku 253 v Lysé nad Labem

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
V domě Na Františku čp. 253, Lysá nad Labem jsou volné sociání byty č. 1 o velikosti 2+kk a č. 8 o velikosti 1+1. Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vyhodnotil podané žádosti a na základě tohoto vyhodnocení vybral ze seznamu následující žadatelky:

Do bytu č. 1 navrhuje umístit paní Lucii Ferencovou, narozenou ************ , trvale bytem Milovice, ************ . Paní Ferencová je svobodná, má dva syny ve věku 9 a 16 let. Žili společně s otcem jejího mladšího syna, panem
Krpačem, v podnájmu ve Staré Lysé čp. 12. Z tohoto bytu dostali výpověď, protože tento prostor nebyl zkolaudovaný jako byt a majitel chtěl provést rekonstrukci. Během výpovědní doby nesehnali jiné bydlení. V současné době bydlí paní Ferencová s dětmi u kamarádky v Horních Počernicích. Její přítel, pan Krpač pracoval, ale měl nastoupit do výkonu trestu. Při vstupní prohlídce mu bylo zjištěno onkologické onemocnění a dostal odklad nástupu. Nyní bydlí u kamaráda, ale dá se předpokládat, že bude chtít bydlet s rodinou. Paní Ferencová je v evidenci na úřadu práce, mladší syn navštěvuje 1. třídu základní školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Školní docházku začal později, vzhledem k tomu, že se narodil v měsíci říjnu. Když pak v loňském roce začal chodit do 1. třídy, měl často zdravotní problémy, ale byl vždy řádně omluven. Proto mu bylo nabídnuto opakování 1. třídy. Nyní je ve škole spokojený. Paní Ferencová mu nechtěla změnit školu a dojíždí s ním vlakem každý den do školy z Horních Počernic do Lysé nad Labem. Starší syn pracuje na dohodu o provedení práce v Předměřicích nad Jizerou a denně dojíždí.
Paní Lucie Ferencová splňuje všechna kritéria daná pravidly pro využití sociálního bydlení v domě se sociálnimi byty Na Františku a sociální pracovnice její umístění doporučují a to i v případě, pokud by se k nim nastěhoval pan Krpač, přítel paní Ferencové.

Do bytu č. 8 navrhuje umístit paní Evu Pankovou, narozenou ************ , trvale bytem ************ , Milovice, naposledy bytem v podnájmu na adrese ************ , Milovice. Paní Panková je rozvedená, žije se svým 17 letým synem. Jelikož je syn narozený v říjnu, nastoupil do základní školy později a v loňském roce opakoval 8. třídu. Tím dokončil základní školu, nedostal se na učiliště, zaevidoval se na úřadu práce, pak byl vyřazen z evidence, protože se omylem nedostavil na úřad práce a nyní má opět požádat o zaevidování. Rád by nastoupil do učení.
Paní Panková dostala výpověď z podnájmu a nyní nemá kde bydlet. Ubytovny i azylové domy jsou obsazené, byty v podnájmu sice jsou volné, ale musela by zaplatit kauci a na to nemá finanční prostředky. Přespává střídavě u dcery a u kamarádky. Paní Panková je v evidenci na úřadu práce. Paní Eva Panková splňuje všechna kritéria daná pravidly pro využití sociálního bydlení v domě se sociálními byty Na Fantišku a sociální pracovnice její umístění doporučují.
Obě žadatelky jsou ze ztráty bydlení velmi vystresované a jejich současný psychický stav jim znemožňuje plně se věnovat řešení běžných záležitostí, např. hledání zaměstnání. Obě žadatelky v současné době nemají nárok na dávky hmotné nouze, protože bydlí u svých kamarádek a jsou společně posuzovány. Jakmile jim bude přidělen byt, budou započítávány samostatně a na tyto dávky budou mít nárok (např. příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení).
Pro matky s dětmi i pro jednotlivce je v současné době velmi těžké najít bydlení. Azylové domy a ubytovny jsou většinou plně obsazeny. Podnájmy a nájemní byty sice jsou volné, ale je nutné uhradit kauci nebo jistotu a na to naši klienti nemají dostatek finančních prostředků. Kauce se hradí i v některých ubytovnách. Příjem žadatelů o sociální byt Na Františku čp. 253 v Lysé nad Labem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí přesahovat násobek průměrné měsíční mzdy (dle počtů členů domácnosti). Pokud by měli větší příjem, nemohou žádat o tento sociální byt. Z tohoto důvodu obě žadatelky podmínky pro umístění splňují.

Již při předávání bytu jsou umístění žadatelé upozorňováni, že nájem je sjednaný pouze na jeden rok a do roka si musí najít bydlení, musí dodržovat schválený domovní řád a při odchodu musí vrátit byt v řádném stavu a vymalován. Také musí předat veškeré vybavení bytu. Pokud vybavení bytu zničí nebo poztrácí, musí být nahrazeno nebo je vše vyčísleno a s uživatelkami je domluven způsob zaplacení nebo je sepsán splátkový kalendář. V případě potřeby sociální pracovnice navštěvují umístěné klientky a řeší s nimi různé problémy. Pokud se vyskytne závažný problém, jsou klientky upozorněny písemně s tím, že pokud nebude problém vyřešen, může to být důvod k ukončení nájemní smlouvy. Město Lysá nad Labem zrekonstruovalo obytný dům Na Františku 253 a vybudovalo sociální byty za finanční podpory Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy č. 35 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality". Pravidla jsou stanovena Integrovaným regionálním operačním programem a město je nemůže měnit.

USNESENÍ č. 634
Rada města

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 2 + KK s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní Lucií Ferencovou, narozenou ************, trvale bytem ************, Milovice,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 1+1 s měsíčním nájemným 61,10 Kč/m2 s paní Evou Pankovou, narozenou ************, trvale bytem ***********, Milovice.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Žádost ředitelky ZŠ J.A.Komenského o udělení souhlasu s realizací projektu

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor předkládá žádost ředitelky ZŠ J.A.Komenského o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci v rámci grantového programu vyhlášeného nadací O2 pro Základní školu J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244.

USNESENÍ č. 635
Rada města

I. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci v rámci grantového programu vyhlášeného nadací O2 pro Základní školu J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5
Zápis z jednání komise pro sport a volný čas

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá zápis z jednání komise pro sport a volný čas konané dne 15. listopadu 2022.

USNESENÍ č. 636
Rada města

I. se seznámila
se zápisem z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 15. listopadu 2022. Jednotlivými podněty se budou zabývat věcně příslušné odbory ve spolupráci s radními.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 6
Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM (za období od 1.1.2022 do konce volebního období) za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dle § 74 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, může zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce zvýšit odměnu, až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů. Navýšení nebylo v roce 2018 navrženo s tím, že nejvíce svatebních obřadů zajišťuje pan starosta, který na toto navýšení nemá nárok a ostatním neuvolněným členům ZM, kteří budou svatební obřady zajišťovat, se doporučuje počet uzavřených sňatků zohlednit při vyplacení mimořádné odměny, o jejímž vyplacení ZM rozhoduje. Sazba za rok 2018 byla stanovena na 300 Kč/obřad a bylo doporučeno tuto sazbu zachovat. Od 01.01.2018 není neuvolněným členům ZM vyplácen ani tzv. příspěvek na úpravu zevnějšku.
V roce 2022 zajišťoval 26 svatebních obřadů pan Mgr. Jiří Havelka, 7 svatebních obřadů paní Romana Fischerová a 11 svatebních obřadů pan Josef Kolman.

USNESENÍ č. 637
Rada města

I. doporučuje
Zastupitelstvu města vyplacení mimořádné odměny neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v období od 01.01.2022 do konce volebního období, v následujících částkách: Mgr. Jiří Havelka 7 800 Kč, Romana Fischerová 2 100 Kč, Josef Kolman 3 300 Kč.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 7
Návrh na jmenování vedoucí Odboru městského investora

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Dne 03.11.2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Odboru městského investora. Přihlášky bylo možné podat do 21.11.2022, do 16:00 hodin. V uvedeném termínu byly doručeny dvě přihlášky, od uchazečky Ing. Jitky Fialové a uchazečky Bc. Kateřiny Novotné. Přihlášky obsahovaly zákonné náležitosti. Výběrová komise rozhodovala na základě přihlášek a osobních pohovorů a dospěla k závěru, že uchazečka Ing. Jitka Fialová splňuje všechny zákonné náležitosti a
nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům vyhlašovatele výběrového řízení. Při posuzování přihlédla komise zejména k dlouholeté praxi uchazečky, která na různých pozicích pracuje v oboru stavebnictví a investic, a zároveň má zkušenosti s prací ve veřejné správě i v soukromém sektoru. S ohledem na výše uvedené dospěla komise k závěru, že Ing. Jitka Fialová je vhodnou uchazečkou na nabízenou pozici a sestavila pořadí uchazečů s tím, že uchazečkou č. 1 je Ing. Jitka Fialová, uchazečkou č. 2 Bc. Kateřina Novotná.
Tajemnice, Ing. Alena Novotná, v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje na základě výsledků výběrového řízení jmenovat Ing. Jitku Fialovou vedoucí Odboru městského investora od 01.12.2022.

USNESENÍ č. 638
Rada města

I. bere na vědomí
návrh tajemnice Ing. Aleny Novotné na jmenování Ing. Jitky Fialové vedoucí Odboru městského investora s účinností od 01.12.2022,

II. jmenuje
paní Ing. Jitku Fialovou vedoucí Odboru městského investora s účinností od 01.12.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 8
Návrh na Schválení smlouvy o dílo - modernizace elektronické úřední desky

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem pořídilo v roce 2019 Elektronickou úřední desku a Informační panel umístěný v Litoli. Po tříletém provozu byla dodavatelem nabídnuta možnost modernizace obou zařízení, které zahrnuje upgrade stávající aplikace a výměnu interních PC, se zárukou 24 měsíců a garancí podpory minimálně dalších 5 let. Přínosem modernizace Elektronické úřední desky a Informačního panelu jen vylepšení funkcionalit jak pro veřejnost, tak i pro administraci a dohled.
Fakturace proběhne v roce 2023 a potřebné finanční prostředky jsou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023.

USNESENÍ č. 639
Rada města

I. bere na vědomí
nabídku na modernizaci Elektronické úřední desky a Informačního panelu od dodavatele emam s.r.o., IČO: 29284414, se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na modernizaci Elektronické úřední desky a Informačního panelu, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, v ceně 102 850 Kč včetně DPH, za podmínky schválení finančních prostředků nárokovaných v návrhu rozpočtu na rok 2023.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 9
Odstoupení od objednávky - Podání žádosti o dotaci a administrace projektu - Komunitní centrum č.p. 13

Předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Důvodová zpráva:
Odbor městského investora předkládá informaci o odstoupení od objednávky - Podání žádosti o dotaci a administrace projektu - Komunitní centrum č.p. 13, č. 39/2022. Dne 04.11.2022 bylo datovou schránkou doručeno odstoupení od výše uvedené objednávky, společnosti B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269, která odstupuje od objednávky z důvodu následné nemožnosti plnění. Ze strany města nebylo na objednávku žádné finanční plnění.

USNESENÍ č. 640
Rada města

I. bere na vědomí
odstoupení od objednávky, spol. B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269 s názvem Podání žádosti o dotaci a administrace projektu - Komunitní centrum č.p. 13, z důvodu následné nemožnosti plnění,

II. souhlasí
s ukončením smlouvy bez vzájemného plnění.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 10
Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 7. 11. 2022 bylo Radou města jmenováno nové složení Redakční rady měsíčníku Listy. Z tohoto důvodu jsou předkládána nová "Pravidla" pro vydávání tohoto měsíčníku. Tato pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí (dále jen „Listy“) se řídí platným zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

USNESENÍ č. 641
Rada města

I. ruší
s účinností k 30.11.2022 Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí schválená Radou města usnesením č. 489 ze dne 20.08.2019,

II. schvaluje
nová Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí s účinností od 01.12.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 11
Návrh rozpočtu 2023

Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2023.

USNESENÍ č. 642
Rada města

I. bere na vědomí
návrh rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2023,

II. předkládá
návrh rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2023 Zastupitelstvu města ke schválení.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Ing. Alena Novotná dne 28. 11. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martina Tužinská Synková

Mgr. Štěpánka Vošická

Podepisující:

Mgr. Karel Marek

Vytvořeno 14.12.2022 11:17:47 | přečteno 33x | michaela.kocova
load