25. Zápis RM dne 21.11.2022

ZÁPIS č. 25

z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 21.11.2022, konaného od 9:00 hodin - Kancelář starosty

Přítomni:

Mgr. Radka Bláhová
Ing. Jan Marek
Mgr. Štěpánka Vošická
Mgr. Karel Marek
Omluveni: Mgr. Martina Tužinská Synková

Neomluveni:

Hosté: Mgr. Šalek J.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je schopna se usnášet. Zápis ze schůze dne 07.11.2022 byl ověřen. Kontrolní zpráva byla předložena paní tajemnicí.
Z jednání se omluvila Mgr. Tužinská Synková M.

Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 11:40 hodin. Odchod 12:20 hodin.
Odchod Mgr. Vošické Š. ve 12:35 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

volí

ověřovatele zápisu dne 21.11.2022 Mgr. Bláhovou R. a Ing. Marka J.

Výsledek hlasování:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 611

Program jednání:

schvaluje
program jednání dne 21.11.2022 vč. úprav.

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení č.: 612

Program:
1. Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Středočeského kraje a městem Lysá nad Labem, ulice Československé armády
2. Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem
3. Žádost o pacht pozemků parc.č. 15/10, 15/1, 15/27, 7/3, 10/8 a 323/2 všechny v k.ú. Litol, lokalita Mrštník II
4. Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom
5. Pronájem částí pozemků parc.č. 494/39 a 495/51, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Za Koncem
6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemky parc.č. 23/26 a parc.č. 23/25 ve prospěch obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem
7. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických zařízení - CETIN v rámci akce Hrabanov - Technická infrastruktura
8. Dodavatel zemního plynu pro město na období r. 2023.
9. Žádost o alokaci finančních prostředků
10. 8. rozpočtové opatření roku 2022
11. Žádost o schválení umístění žadatelů do sociálních bytu Na Františku 253 v Lysé nad Labem
12. Žádost o schválení příspěvku z Charitativního programu na zakoupení vánočních balíčků pro obyvatele domovů pro seniory a poskytnutí dotace dětem v institucionální péči
13. Návrh na vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem
14. Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“
15. Podání žádost o dotaci 24. výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného
16. Dodatek č.1 k SOD č.2022-0021/OMI ze dne 03.02.2022
17. Obsazení komisí Rady města - žádost
18. Komise Rady města
19. Zvýšení nájemného v městských bytech
20. 9. rozpočtové opatření

Bod č. 1
Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Středočeského kraje a městem Lysá nad Labem, ulice Československé armády

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 590 ze dne 07.11.2022 jsme se se zástupcem KSÚS panem Hrubešem sešli na místě samém a bylo dohodnuto, že na pozemek parc.č.3584/3 bude po zapsání geometrického plánu č.
3841-21/2022 vypracován nový geometrický plán, na jehož základě bude městu nabídnuta bezúplatně ta část pozemku, která nyní slouží k parkování vozidel. Proto se nebude na kraj převádět nově vzniklý pozemek parc.č.
353/47 v k.ú. Lysá nad Labem dle původního návrhu. Výbor pro majetek a územní plánování bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 30.11.2022.

Důvodová zpráva do RM dne 07.11.2022:

Po dokončení stavby komunikace ulice Československé armády vznikly pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje, na kterých není vybudovaná komunikace, proto městuStředočeský kraj navrhuje bezúplatný převod těchto pozemků. Dle GP č. 3841-21/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou chodníku parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem. V rámci stavby průtahu II/272 v Lysé nad Labem současně došlo k zastavění obecních pozemků ve vlastnictví města, které tímto navrhujeme rovněž bezúplatně převést do vlastnictví Středočeského kraje. Dle GP č. 3841-21/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou silnice parc.č.353/47 o výměře 25 m2, parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, všechny tři druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem.

Příloha:
- písemnost č.j. SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022
- GP č. 3841-21/2022

USNESENÍ č. 613
Rada města

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit: a) bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 3841-21/2022 parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, b) zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na bezúplatný převod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se
sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, částí obecních pozemků parc.č.2673/22 a parc.č.2876/1, zastavěných stavbou silnice, nově označených dle GP č.3841-21/2022 jako pozmek parc.č.2673/109 o výměře
33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na vzájemný převod pozemků dle podané písemnosti pod č.j. SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022 k projednání.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 2
Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení zastupitelstva města č.125 ze dne 07.09.2022 byla dne 05.10.2022 uzavřena smlouva darovací č.2022-0326/SM a návrh na vklad byl podán dne 11.10.2022. Písemností č.j. V-8196/2022-208-5 ze dne 25.10.2022 Katastrální pracoviště Nymburk sdělilo, že nemůže dojít k zápisu smlouvy z důvodu, že vlastníkem pozemku st.35 v k.ú. Lysá nad Labem není pouze společnost Medisan s.r.o., ale dalším podílovým vlastníkem je pan Michal Svoboda. O celé věci jsme jednali s jednatelkou společnosti Medisan s.r.o. paní Alenou Špačkovou, která sdělila, že si neuvědomila, že se od ledna 2022 jedná o darování části obecního pozemku sloučením do pozemku st.35 a ten v průběhu jara nechala zapsat do podílového spoluvlastnictví s panem Michalem Svobodou. Zároveň požádala o nové projednání celé záležitosti s tím, že pozemek parc.č. st. 35 v k.ú. Lysá nad Labem bude v podílovém spoluvlasnictví společnosti Medisan s.r.o. a pana Michala
Svobody, bytem Lysá nad Labem. S ohledem na výše uvedené doporučujeme revokovat usnesení zastupitelstva města č. 125 ze dne 07.09.2022 a věc opětovně projednat s tím, že bude vyvěšen nový záměr na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5 a panu Michalu Svobodovi do podílového spoluvlastnictví z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem od společnosti Medisan s.r.o., a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Důvodová zpráva do rady města dne 09.08.2022: Na základě usnesení zastupitelstva města č. 77 ze dne 22.06.2022 byl na úřední desce dne 04.07.2022 zveřejněný záměr na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2, a svěšen dne 20.07.2022.

Důvodová zpráva do rady města dne 10.05.2022:

Dne 26.01.2022 osobně navštívila Odbor správy majetku jednatelka společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, paní Alena Špačková ve věci narovnání hranice pozemků mezi pozemkem parc.č. st. 35 a obecním pozemkem parc. č. st. 37/1 , oba v k.ú. Lysá nad Labem, Husovo náměstí. Z dostupných dokumentů bylo zjištěno, že v minulosti prolukana pozemku parc.č. st.35 ve vlastnictví nyní společnosti Medisan měla o 22 m2 větší výměru. V roce 1999 došlo ze strany MEDISAN s.r.o. k darování Městu Lysá nad Labem zastavěných pozemků budovou stavby Městského úřadu Lysá nad Labem a kdysi zastavěných pozemků stavbou olejového hospodářství. Celkem se jednalo o darování plochy o výměře 180 m2. Již na přiloženém geometrickém plánu z roku 1998, který je součástí darovací smlouvy z roku 1999 je zřejmé, že mělo současně dojít k narovnání pozemků i ze strany Města Lysá nad Labem, a to nově označeno na geometrickém plánu číslo 3835-22/2022 jako díl "a" z pozemku st. 37/1, o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem. Za Odbor správy majetku doporučujeme s ohledem na výše uvedené darovat společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, nově označenou část z pozemku st. 37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem z důvodu, že v roce 1999 došlo z jejich strany rovněž k darování pozemků ve prospěch města a to v ploše 180 m2.

Příloha:
- darovací smlouva z roku 1999 s vkladem do katastru nemovitostí dne 14.01.2000
- informace o pozemku pč. st.35 k.ú. Lysá nad Labem
- část výkresu se situací z původní dokumentace domu čp. 22 na pozemku parc.č. st.35 k.ú. Lysá nad Labem
- geometrický plán z roku 1998
- geometrická plán č. 3835-22/2022
- stanovisko právníka města
- písemnost od Katastrálního úřadu ze dne 25.10.2022

USNESENÍ č. 614
Rada města

I. doporučuje
zastupitelstvu města na nejbližším zasedání a) revokovat usnesení zastupitelstva města č. 125 ze dne 07.09.2022 b) schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, do podílového spoluvlastnictví společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5 a panu Michalu Svobodovi bytem Lysá nad Labem, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem od společnosti Medisan s.r.o., a to o výměře 180 m2. Obdarovaní hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 3
Žádost o pacht pozemků parc.č. 15/10, 15/1, 15/27, 7/3, 10/8 a 323/2 všechny v k.ú. Litol, lokalita MrštníkII

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Z důvodu, že byla dána výpověď z pronájmu obecních pozemků panu Miloši Procházkovi a nový pachtýř společnost ZVO s.r.o. pachtovní smlouvu neuzavřel, požádal pan Miroslav Fencl, jež má již části obecních pozemků pronajatých (a to pozemek parc.č. 323/2, parc.č. 10/8 a celý pozemek parc.č. 10/6, všechny v k.ú. Litol), o pronájem pozemků za účelem pastvy pro koně a jiných hospodářských zvířat. S ohledem, že pan Fencl má již uzavřené dvě nájemní smlouvy doporučujeme pacht pozemků sjednotit do jedné pachtovní smlouvy a zveřejnit adresný záměr na pacht obecních pozemků a to: pozemek parc.č. 7/3 o výměře 119 m2, druh pozemku trvalý travní porost, parc.č. 10/6 o výměře 533 m2, druh pozemku silnice, ostatní plocha, parc.č. 10/8 o výměře 819 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 15/1 o výměře 4108 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 15/10 o výměře 1345 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 15/27 o výměře 2003 m2, druh pozemku orná půda a parc.č. 323/2 o výměře 5881 m2, druh pozemku orná půda, všechny pozemky v k.ú. Litol, lokalita Mršník II (bývalá cesta na starý most). S ohledem na různé druhy pozemků navrhujeme cenu pachtu ve výši 2000,- Kč/ha/rok jak je stanoveno radou města č. 58 ze dne 27.01.2015 za druh pozemku orná půda. Pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví žadatele a přístup k ostatním pozemků propachtováním obecních pozemků není omezen.

Příloha:
- žádost ze dne 21.09.2022
- informace o obecnách pozemcích
- snímek katastrální mapy
- letecký snímek mapy
- výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
- sken nájemních smluv z roku 2005 a 2007

USNESENÍ č. 615
Rada města

I. bere na vědomí
žádost pana Fencla ze dne 21.9.2022 č.j. MULNL-SM/83043/2022 na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc. č. 15/10, parc. č. 15/1, parc. č. 15/27, parc. č. 7/3, část parc. č. 10/8 a část parc. č. 323/2, vše v k.ú. Litol, lokalita Mršník II,

II. odkládá
rozhodnutí o propachtování pozemků parc. č. 15/10, parc. č. 15/1, parc. č. 15/27, parc. č. 7/3, část parc. č. 10/8 a část parc. č. 323/2, vše v k.ú. Litol, lokalita Mršník II.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 4
Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 546 ze dne 11.10.2022 byl na úřední desce dne 18.10.2022 zveřejněný záměr na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označenou č.10, v ulici Lom, panu Pavlu Drahotskému, bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a svěšen byl dne 03.11.2022.

Důvodová zpráva do RM dne 11.10.2022:

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 127 ze dne 07.09.2022 předkládáme radě města návrh na zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označenou č. 10 ,v ulici Lom, panu PavluDrahotskému, bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Důvodová zpráva do rady města dne 30.08.2022:

Pan Pavel Drahotský, bytem **********, 289 22 Lysá nad Labem, písemností ze dne 04.08.2022, č.j. SM/66729/2022, žádá o pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom, kterou společnost Ve Skále, s.r.o., IČO: 06914331 se sídlem Byšičky ev.č. 137, kde jediným majitel a jednatelem je pan Pavel Drahotský, zakoupila společně s rodinným domem čp.1002 od původního vlastníka pana Čermáka.
Pan Čermák měl společně se sestrou paní Netolickou pozemek pod plechovou garáží pronajatý. Paní Netolická v roce 2021 zemřela . Pan Čermák trvale žije v Plzni. Platba za pronájem pozemku v letošním roce je uhrazena. Dle usnesení ZM č. 109/II/2 ze dne 17.02.2016 převod nájmu pozemku pod garáží na další uživatele již není možný. Dle usnesení ZM č. 550 ze dne 09.11.2016 je převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle zákona možný v lokalitě Lom, ale za předpokladu trvalého pobytu v ulici Lom. Pan Drahotský má v dané lokalitě trvalé bydliště. Tím splňuje jednu část usnesení o možnosti pronájmu pozemku pod plechovou garáží. Nesplňuje však podmínku , že plechová garáž na něj přešla v rámci dědického řízení. Pokud by zastupitelstvo města s pronájmem pozemku souhlasilo, musí být nejprve zveřejněný záměr na pronájem pozemku. Výbor pro správu majetku bude žádost projednávat na svém jednání po prázdninách.

Příloha:
- žádost ze dne 04.08.2022
- informace o pozemku parc.č. st. 1391 jehož součástí je budova s čp.1002
- výpis z obchodního rejstříku
- zveřejnění záměru

USNESENÍ č. 616
Rada města

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označenou č. 10, v ulici Lom, panu Pavlu Drahotskému, bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5
Pronájem částí pozemků parc.č. 494/39 a 495/51, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Za Koncem

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. 545 ze dne 11.10.2022 byl na úřední desce dne 18.10.2022 zveřejněný záměr na pronájem částí obecních pozemků parc. č. 494/39 a 495/51, nově označených jako pozemek parc.č. 494/86, o výměře 26 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022, připlocených k pozemku parc. č. 494/17 a 494/25 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, panu Ing. Jaroslavu Bukovi, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a svěšen byl dne 03.11.2022.

Důvodová zpráva do rady města dne 11.10.2022:

Na základě vyhotovení geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022 bylo zjištěno, že část obecních pozemků v ulici Za Koncem a Na Mlíčníku je přilocena k soukromým pozemkům. Vlastník byl písemně vyzván k dořešení stávajícího stavu. Na základě osobního jednání Ing. Jaroslav Buk, bytem Lysá nad Labem, jako vlastník pozemků parc.č. 494/17 a 494/25 v k.ú. Lysá nad Labem, podal žádost o pronájem připlocené části obecních pozemků parc.č. 494/39 a 495/51, nově označené jako pozemek parc.č. 494/86, o výměře 26 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022. Za Odbor správy majetku doporučujeme vyhovět žádosti Ing. Jaroslava Buka
a předmětný pozemek pronajmout za cenu 5 Kč/m2/rok.

Příloha:
- geometrický plán č. 3836-18/2022
- písemnost ze dne 30.03.2022
- písemnost doručená dne 09.09.2022 pod č.j. SM/78814/2022
- záměr na pronájem pozemku

USNESENÍ č. 617
Rada města

I. schvaluje
pronájem částí obecních pozemků parc. č. 494/39 a 495/51, nově označených jako pozemek parc.č. 494/86, o výměře 26 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022, připlocených k pozemku parc. č. 494/17 a 494/25 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, panu Ing. Jaroslavu Bukovi, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.12.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 6
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemky parc.č. 23/26 a parc.č. 23/25 ve prospěch obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Odbor SM předkládá RM návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky (parc.č. 23/26 a 23/25 v k.ú. Lysá nad Labem) a užívat je v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, ošetřením, kácením a výsadbou veřejné zeleně nacházející se na panujícím pozemku (obecním pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem) ve vzdálenosti 5 m od hranice s pozemkem parc.č. 22 k.ú. Lysá nad Labem. Rozsah věcného břemene je stanoven geometrickým plánem č. 3887-70/2022 ze dne 23.09.2022. Vlastník pozemku parc.č. 23/25 v k.ú. Lysá nad Labem pan Radek Skála, bytem Lysá nad Labem a vlastníci pozemku parc.č. 23/26 v k.ú. Lysá nad Labem Ing. Jiří Matula, bytem Praha 8 a JUDr.Ing. Jana Němečková, bytem Lysá nad Labem s návrhem souhlasí. Jedná se o zřízení věcného břemena za jednorázovou úplatu 1 000 Kč (pokud by se jednalo o bezúplatné věcné břemeno podléhá to dani vypočítané z ceny věcného břemene, to by byly další náklady na vypracování znaleckého posudku, běžná cena za právo cesty se sjednává ve výši 10 000 Kč) na dobu neurčitou a veškeré náklady s tím spojené nese
oprávněný (tj. Město Lysá nad Labem). Šíře 5 m byla stanovana s ohledem na možnost vjezdu techniky za účelem zajištění nutných prací v rámci údržby zeleně na pozemku parc.č.6/11 v k.ú. Lysá nad Labem.

Příloha:
1) geometrický plán na zřízení věcného břemene
2) informace o pozemcích
3) snímek katastrální mapy

USNESENÍ č. 618
Rada města

I. schvaluje
a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc.č. 23/25 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví povinného pana Radka Skály, bytem Lysá nad Labem, a užívat jej v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, ošetřením, kácením a výsadbou veřejné zeleně ve prospěch panujícího obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3887-70/2022 ze dne 23.09.2022. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 1 000 Kč, na dobu neurčitou. Oprávněný hradí náklady na pořízení geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc.č. 23/26 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví povinných Ing. Jiřího Matuly, bytem Praha 8 a JUDr. Ing. Jany Němečkové, bytem Lysá nad Labem, a užívat jej v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, ošetřením, kácením a výsadbou veřejné zeleně ve prospěch panujícího obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3887-70/2022 ze dne 23.09.2022. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 1 000 Kč, na dobu neurčitou. Oprávněný hradí náklady na pořízení geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrhy smluv o zřízení věcného břemene dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto smluv o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 7
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických zařízení - CETIN v rámci akce Hrabanov - Technická infrastruktura

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 8
Dodavatel zemního plynu pro město na období r. 2023.

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Ke dni 31.12.2022 končí platnost smlouvy na dobu určitou se spol. Pražská Plynárenská a.s. o dodávce zemního plynu pro odběrná místa města Lysá nad Labem. Podle obchodních podmínek dodavatele, pokud město neoznámí ukončení smluvního vztahu, smlouva se o celý rok prodlouží, ovšem plyn bude město odebírat za aktuálně platný ceník určený pro smlouvy na dobu neurčitou. Vzhledem k situaci na trzích v letních měsících bylo pro město za této situace nejjistější využít této možnosti a mít dodavatele na další období. Se schválením cenového stropu bude mít město ceny nakonec i nižší, než jaké uvádí zmíněný ceník. Cenový strop ovšem zásadně snižuje i riziko nákupu plynu za spotové ceny, na které se také vztahuje. V praxi to bude znamenat, že pokud spotová cena s marží dodavateli tento překročí, uplatní se při vyúčtování cena zastropovaná. Pokud ovšem spotové ceny výrazně klesnou až pod výši stropu, uplatní se cena skutečná. Tento
scénář nelze od jarních měsíců vyloučit, o čemž svědčí skutečnost, že říjnové spoty pod vládou určeným stropem skutečně byly. S tímto předpokladem lze uvažovat o přesmluvnění dodávek plynu. Společnost Optimal-Energy.cz by je pro
město mohla zajistit na potřebných 12 měsíců u společnosti EPET, která bude v roce 2023 městu dodávat i elektřinu. Marže se pohybuje do 300 Kč/MWh. Pokud se pro tento krok město rozhodne, je třeba jednat bez prodlevy, protože společnosti Pražská plynárenská lze ukončení doručit nejpozději do konce listopadu 2022. Pro další období, tedy od r. 2024 doporučují zástupci Optimal-energy.cz uzavřít s některým z větších odběratelů plynu (např. město Čelákovice či Milovice apod.) smlouvu o centralizovaném zadávání a vysoutěžit dodavatele na komoditní burze prostřednictvím takto vybraného centrálního zadavatele. Vzhledem k malému objemu zemního plynu, cca 400 MWh, který Lysá nad Labem ročně odebírá, nemá jako samostatný subjekt na komoditní burze velkou šanci získat dodávky plynu za výhodných podmínek. Na druhou stranu mu tato skutečnost umožňuje pružně jednat a uzavřít smlouvu pro rok 2023 s předem vybraným dodavatelem bez výběrového řízení.

USNESENÍ č. 619
Rada města

I. schvaluje
a) ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s., k 31.12.2022, b)uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 01.01.2023 do 31.12.2023 se společností EP Energy Trading, a.s. se „spotovým“ produktem.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 9
Žádost o alokaci finančních prostředků

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na Radu města se prostřednictvím OSM obrátili zástupci SVJ domů č. p. 1434 – 1437 na Sídlišti se žádostí o alokaci finančních prostředků do rozpočtu Města na rok 2023. Konkrétně žádají o opravu dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody ze střech uvedených bytových domů, z části domu č. p. 1438 a č. p. 1786 (restaurace) a dále z č. p. 1715 (prodejna). Původně měla odvádět i vodu z betonových ploch „parku“ mezi restaurací a prodejnou. Žádost o opravu této dešťové kanalizace je předložena opakovaně. OSM navrhuje zařazení položky do návrhu rozpočtu opakovaně již několik let, avšak bez úspěchu. Přesto jsme zadali v roce 2019 provedení kamerových zkoušek, ze kterých je patrné, že je tato dešťová
kanalizace v havarijním stavu. Spoje jsou netěsné, na několika místech je patrná celková destrukce a v části „hospodaří“ škůdci. Kanalizace prochází pod objektem prodejny a následně je napojena do kanalizačního řadu v ulici Uzavřená.
Díky netěsnostem a neprůchodnosti pak dochází k tomu, že bytové domy jsou podmáčené a při větších deštích se voda dostává do sklepních prostor domů. Dalším nepříznivým aspektem je potom skutečnost, že celá plocha „parku“ mezi restaurací a prodejnou je nasvahována směrem k průjezdu do dolíku, ve kterém není žádný vsak či odtok. Vzniká tak velká louže o hloubce až 10 cm. I to má pak za následek prosak do domů. Tato nepříjemná situace má, dle našeho názoru, několik variant řešení. OSM tedy navrhuje nechat v roce 2023 zpracovat studii, včetně výškových zaměření a příslušných výpočtů, která představí jednotlivé možnosti řešení včetně nákladů na jejich případnou realizaci. OSM se dále domnívá, že s ohledem na skutečnost, že dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech žadatelů, by bylo žádoucí, aby se žadatelé alespoň částečně finančně podíleli na rekonstrukci (alespoň v části gaigrů a přípojek).

USNESENÍ č. 620
Rada města

I. bere na vědomí
žádost o alokaci finančních prostředků do rozpočtu Města na rok 2023 zástupců SVJ č. p. 1434 - 1437,

II. ukládá
OSM zapracovat do návrhu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2023 částku na zpracování studie možných řešení odvodu dešťových vod ze zájmové oblasti.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 10
8. rozpočtové opatření roku 2022

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 8/2022.

USNESENÍ č. 621
Rada města

I. schvaluje
8. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 11
Žádost o schválení umístění žadatelů do sociálních bytu Na Františku 253 v Lysé nad Labem

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 12
Žádost o schválení příspěvku z Charitativního programu na zakoupení vánočních balíčků pro obyvatele domovů pro seniory a poskytnutí dotace dětem v institucionální péči

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá radě města návrh na schválení příspěvku z Charitativního programu na zakoupení vánočních balíčků pro občany v domovech pro seniory, kteří měli před
nástupem do domova poslední trvalé bydliště v Lysé nad Labem. Jedná se o domovy v Lysé nad Labem, v Rožďalovicích a v Poděbradech. V Lysé nad Labem je 28 obyvatel, v Rožďalovicích jsou 4 obyvatelé, v Poděbradech nemáme žádného obyvatele. Na návrh sociálních pracovnic Domova Na Zámku v Lysé nad Labem by v letošním roce mohly být zakoupeny např. jelení lůj, hřeben, deo sprey, bonbóny. Vše bude zakoupeno dle ceny výrobku, proto se mohou dárky změnit. Dle zaslaných seznamů se jedná o 32 občanů + 2 balíčky navíc, pro případ umístění nových občanů, t.j. celkem 34 občanů, 1 balíček za cenu do 500 Kč/osobu, celkem 17 000 Kč.
Dále bylo zvykem kupovat malý dárek všem ostatním obyvatelům Domova Na Zámku v Lysé nad Labem. Byly by zakoupeny některé z výše uvedených dárků tak, aby byl balíček v hodnotě do 200 Kč/osobu. Celkem se jedná o 92 občanů + 2 balíčky navíc pro případ umístění nových občanů, t.j. 94 občanů. Pro tyto seniory by bylo čerpáno cca 18 800 Kč.
Za vánoční balíčky pro seniory v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem a Domově v Rožďalovicích by bylo celkem čerpáno do 35 800 Kč.
Poskytnutí dotace dětem s trvalým bydlištěm Lysá nad Labem v institucionální péči. Jedná se celkem o 2 děti + 1 dítě navíc pro případ umístění nového dítěte.
V současné době jsou umístěny tyto děti: *********************, nar. ************, trvale bytem ****************, Lysá nad Labem, nyní v Dětském domově Čtyřlístek Planá, Zámecká 853, 348 15 Planá a ************, nar. ************, trvale bytem **********************, Lysá nad Labem, nyní v Dětském domově Solenice 42, 262 33 Solenice. Odbor navrhuje dotaci ve výši 500 Kč/dítě, jako v loňském roce, dotace by činila 1 000 Kč + 500 Kč navíc pro
případ umístění dalšího dítěte. Tato dotace se posílá na základě sepsaných veřejnoprávních sluv do Dětských domovů. Starší děti si s pomocí sociální pracovnice mohou koupit dárek sami, malým dětem kupují dárky sociální pracovnice. Dotace musí být vždy vyúčtována. Na dotace pro děti by bylo čerpáno do 1 500 Kč. Celkem by z Charitativního programu bylo čerpáno do 37 300 Kč.

USNESENÍ č. 622
Rada města

I. schvaluje
příspěvek ve výši 35 800 Kč na zakoupení vánočních balíčků pro seniory, kteří jsou umístěni v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem a v Domově Rožďalovice,

II. schvaluje
dotaci ve výši 1 500 Kč pro děti, které jsou umístěny v institucionální péči a mají trvalé bydliště v Lysé nad Labem,

III. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem s Dětským domovem Čtyřilístek, Planá, IČO: 70842540, sídlo Zámecká 853, 348 15 Planá a s Dětským domovem a Školní jídelnou Solenice 42, IČO: 61904406, sídlo: 262 33 Solenice 42, s každým domovem na částku 500 Kč do 30.11.2022,

IV. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 13
Návrh na vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Vedoucí odboru ŠSVZaK předkládá radě města návrh na vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2021/2022, tj. za práci od září 2021 do srpna 2022. Při jejich stanovení bylo postupováno v souladu s Metodickým pokynem ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem platným od 01.01.2021. Odměny jsou navrženy podle článku VII, odstavce 1a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, který ředitel podstatným způsobem ovlivnil, včetně kvality manažerských schopností při vedení školy a školského zařízení. Jedná se o oblast spolupráce, komunikace, dodržování termínů, kontroly, náročnost řízení, péče o majetek atd. K náležitostem přiznání je nutné vyplnění tabulky uvedené jako příloha č. 1 výše uvedeného metodického pokynu a splnění podmínek pro poskytnutí. Vedoucí odboru ŠSVZaK posoudila u všech ředitelů úkoly a činnost při výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivitě, zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci, osobní podíl na zajištění veřejně prospěšné činnosti a další mimořádné a jednorázové úkoly. Splnění konkrétních úkolů je obsaženo v
přiloženém tiskopise „Podklady k udělení odměn ředitelům“. Všechny 3 základní školy a základní umělecká škola odevzdaly Výroční zprávy škol za školní rok 2021/2022. Chtěla bych ocenit práci ředitelek základních škol v souvislosti se zajištěním adaptačních skupin pro děti uprchlíků z Ukrajiny a jejich začleňováním do klasických tříd. Velké poděkování patří PaedDr. I. Jarešové za součinnost s MAS, MAP II. při renovaci domu čp. 13 pro potřeby školy a za realizaci dodávky vybavení odborných učeben v čp. 13. Dále oceňuji aktivní přístup Bc. M. Michňové při rekonstrukci vily pro rozšíření kapacity MŠ Dráček, zajištění vybavení a organizaci před zahájením provozu, výběr zaměstnanců a dodatečný zápis. Oceňuji také práci Mgr. Bc. H. Huškové v souvislosti s navýšením kapacity školy a školní družiny. Dále bych chtěla ocenit ředitele našich škol za přítomnost na pracovišti během letních prázdnin, kdy se provádí údržba a rekonstrukce vnitřních prostor i školních zahrad.
Ředitele ZŠ a MŠ oceňuji také za realizaci řady projektů OP VVV (šablony), díky kterým školy získávají finanční prostředky na nové vybavení pro výuku, nábytek, ICT prostředky, metodické materiály, školení pedagogů, personální podporu ZŠ (viz. Výroční zprávy škol) Odměny budou hrazeny ze státního rozpočtu na mzdy přidělované MŠMT.
Výroční zprávy škol jsou k nahlédnutí na odboru ŠSVZaK.

USNESENÍ č. 623
Rada města

I. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

II. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

III. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

IV. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

V. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VI. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VIII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 14
Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.

Bod č. 15
Podání žádost o dotaci 24. výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Odbor městského majetku předkládá informaci o vyhlášení výzvy IROP a podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného. Příjem žádosti o dotaci 24. výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) pro projekty základních škol, tzn. náš projekt KC čp. 13 (Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného). Je tam alokace 50 mil. Kč/ na projekt. Zdroje financování EU 85% a 5% st.rozpočet, 10% vlastní zdroje. Předběžný termín otevření výzvy je konec listopadu. Žádost se podává z již realizovaného projektu KC čp. 13 + probíhajícího projektu vybavení kabinetů, zázemí pedagogů, odborných učeben a cvičné kuchyňky, nábytek doplňky a učební pomůcky do Základní školy Bedřicha Hrozného.

USNESENÍ č. 624
Rada města

I. bere na vědomí
podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného, 24. výzva IROP Základní školy - SC 4.1 (PR).
Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 16
Dodatek č.1 k SOD č.2022-0021/OMI ze dne 03.02.2022

Předkládá: Ing. Alena Novotná

Důvodová zpráva:
Na základě změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a je řádně schváleny TDS, došlo k navýšení SOD o částku 884 865,45 Kč bez DPH. Toto navýšení je řešeno dodatkem č. 1 sml. o dílo č. 2022-0021/OMI ze
dne 03.02.2022. Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 01.08.2022, 15 437 648,45 Kč bez DPH. K prodloužení lhůty dokončení díla vlivem těchto změnových listů nedojde. Cena díla je navýšena o 6,081 %.

USNESENÍ č. 625
Rada města

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1,se společností Gardenline s.r.o. IČO: 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13 a SKL Recyklostav s.r.o. IČO: 29010161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá , 289 23 Milovice, ke smlouvě o dílo č.2022-0021/OMI "Rekonstrukce Parku 30. Výročí osvobození Lysá nad Labem" Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnového listu č. 1 je tato cena navýšena o 884 865,45 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 01.08.2022, 15 437 648,45 Kč bez DPH. K prodloužení lhůty dokončení díla vlivem těchto změnových listů nedojde. Cena díla je navýšena o 6,081 %,

II. pověřuje
starostu města, podpisem Dodatku č. 1 k smlouvě č.2022-0021/OMI ze dne 03.02.2022 "Rekonstrukce Parku 30.Výročí osvobození Lysá nad Labem". Rada města byla informována, že u této akce byl již změnový list ze strany bývalé Rady města, resp. jejího člena, podepsán a práce tak byly Městem Lysá nad Labem odsouhlaseny. I přesto, že má současná Rada města pochybnosti o účelnosti vynaložených finančních prostředků, nezbývá ji než s uzavřením dodatku souhlasit.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 17
Obsazení komisí Rady města - žádost

Předkládá: Ing. Karolína Stařecká

Důvodová zpráva:
Věc: Obsazení komisí Rady města
Komu: Rada města Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

Obracíme se na vás v souvislosti s obsazením komisí Rady města po letošních komunálních volbách v Lysé nad Labem, které jednak nereflektuje volební výsledek, ale předně zcela běžné politické zvyklosti, a to v zemi s liberální demokracií prosazující zejména demokratické principy, a transparentnost. U řady členů vámi sestavených komisí není ani pravděpodobně respektována potřebná avizovaná odbornost. Nejde jen o typ vzdělání, ale také o dlouhodobější zkušenosti v komunální politice. Jsme toho názoru, že Společně pro Lysou by měla mít v každé komisi svého zástupce, proklamujete-li že jde o odborníky nikoliv o politiku, nic nebrání mít nejen našich zástupců víc. Především s ohledem na výše uvedené zásady, ale i ústavní rámec ČR a obecně politickou kulturu, ale i z důvodů návaznosti práce našich členů. Jde nám zejména o to, doplnit tyto komise o opravdu odborně zdatné jedince, což u některých komisí zcela postrádáme. Tyto zásadní principy byly Vaším uskupením Lysá nás spojuje (dále jen LNS) před volbami a dokonce i krátce po volbách, hlavně na sociálních sítích, proklamovány. Doufáme, že nešlo jen o rétoriku a klamání veřejnosti, neboť v praxi tyto proklamace nebyly naplněny. Naopak některé vámi zřízené komise na nás dělají dojem, že jde jen o orgán pro uplatnění některých zastupitelů a na základě těchto funkcí o jejich lepší finanční odměňování. Velmi nestandardní je i početně mnohonásobně
vyšší zastoupení zástupců v LNS, které prakticky znemožňuje hlasování v neprospěch usnesení, které budou pro ostatní nepřijatelné, a to v komisích, tak ve výborech. Vzhledem ke skutečnosti, že nám není rozvoj a osud našeho města lhostejný a očekáváme jeho další rozkvět, navrhujeme zřízení nejen Komise pro rozvoj podnikání, jako závazek vítězství v celorepublikovém srovnávacím výzkumu „Město pro byznys 2021“, ale i ponechání Komise pro šťastný život seniorů (v Lysé je
to více jak 1/3 obyvatel). Žádáme tímto, i po konzultacích s veřejností, aby vedení města zvážilo doplnění komisí jmenovitě ještě o tyto další odborníky, kteří se dobrovolně, bez předsudků a předpojatostí k politickým postojům, chtějí ve svém
volném čase i nadále podílet na rozvoji našeho města. Jedná se vesměs o nezávislé kandidáty bez politické příslušnosti.

Komise pro dopravu a bezpečnost – Karel Otava ml.
Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory - Mgr. Petr Jezdinský
Komise pro školství – Bohumila Kuncová Dis.
Komisi pro výstavbu a rozvoj města – Tomáš Sedláček
Komisi pro životní prostředí – Ing. Lucie Pavlíčková a Jan Chloupek
Komisi sociální a zdravotní – Renata Pelcová a Petra Šolínová Dis.

USNESENÍ č. 626
Rada města

I. bere na vědomí
návrh volebního subjektu "Společně pro Lysou" o zařazení navržených odborníků do komisí Rady města a zřízení Komise pro rozvoj podnikání a Komise pro šťastný život seniorů.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 18
Komise Rady města

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:
Dne 02.02.2021 rozhodla Rada města usnesením č. 56:
I. zřizuje bytovou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán,
II. schvaluje Statut bytové komise města Lysá nad Labem,
III. schvaluje návrh Smlouvy o postoupení pohledávek,
IV. schvaluje vzory nájemních smluv s jistotou a bez jistoty k pronájmu bytu, včetně znění domovního řádu pro užívání a udržování domů s byty, bytů a prostor sloužících k podnikání v domech s byty v majetku města Lysá nad Labem,
V. ukládá bytové komisi připravit Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,
VI. jmenuje členy bytové komise ve složení: Fischerová Romana, Vojtko Zsolt, Crhová Ivana, Kuchařová Kamila, Šafrová Zuzana,
VII. jmenuje předsedkyni bytové komise paní Romanu Fischerovou.

Dne 07.11.2022 rozhodla Rada města svým usnesením č. 605 v I. a II. takto:
I. ruší
a) Komisi pro rozvoj města a životní prostředí
b) Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch
c) Komisi sociální, zdravotní a školství
d) Komisi pro dopravu a bezpečnost
e) Komisi pro šťastný život seniorů
f) Komisi pro regeneraci MPZ
g) Redakční radu
s účinností k 07.11.2022

II. zřizuje
a) Komisi pro dopravu a bezpečnost
b) Komisi pro dotace
c) Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
d) Komisi pro IT a smart city
e) Komisi pro kulturu a cestovní ruch
f) Komisi pro regeneraci MPZ
g) Komisi pro sport a volný čas
h) Komisi pro školství
i) Komisi pro výstavbu a rozvoj města
j) Komisi pro životní prostředí
k) Komisi sociální a zdravotní
l) Redakční radu Listů
s účinností od 08.11.2022
Nedopatřením se stalo, že nedošlo ke zrušení původní bytové komise a v současné chvíli existují souběžně dvě komise s obdobnou náplní činnosti.
Radou města dále došlo dne 07.11.2022 usnesením č. 607 ke jmenování 6 členů komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory (včetně předsedy komise) a 4 členů komise pro regeneraci MPZ (včetně předsedy
komise). Předseda komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory navrhl Radě města jmenovat sedmého člena komise a předseda komise pro regeneraci MPZ navrhl jmenovat pátého člena komise.

USNESENÍ č. 627
Rada města

I. ruší
bytovou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán zřízenou usnesením Rady města č. 56 ze dne 02.02.2021,

II. jmenuje
členem komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Petru Hodkovou s účinností od 21.11.2022,

III. jmenuje
členem komise pro regeneraci MPZ Pavla Jehličku s účinností od 21.11.2022.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 19
Zvýšení nájemného v městských bytech

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem vlastní 350 bytů v Milovicích a 116 bytů v Lysé nad Labem, z toho 8 bytů se nachází v domě Na Františku (61 Kč/m2) a 34 bytů se nachází v domě s pečovatelskou službou (61 Kč/m2). Poslední zvýšení nájemného v městských proběhlo k 1.7.2019 na základě usnesení Rady města č. 795 ze dne 11.12.2018, kdy bylo nájemné zvyšováno takto:
- byt I. kategorie z 59 Kč / m2 na 68 Kč / m2
- byt II. kategorie z 51 Kč / m2 na 59 Kč / m2
- byt III. kategorie z 39 Kč / m2 na 45 Kč / m2
- byt IV. kategorie z 37 Kč / m2 na 43 Kč / m2
- byty v DPS z 41 Kč / m2 na 47 Kč / m2.
K dalšímu zvýšení nájemného nedošlo.

USNESENÍ č. 628
Rada města

I. schvaluje
a) u bytů v domě s pečovatelskou službou, které jsou užívané jako byty zvláštního určení, nacházející se na adrese Masarykova 294, Masarykova 1102 a Masarykova 1729, vše v Lysé nad Labem, zvýšení nájemného od 01.01.2023 na částku 70 Kč/m2 b) u bytů v domě Na Františku 253, Lysá nad Labem, které jsou užívané jako byty sociální, se nájemné nezvyšuje c) u všech ostatních bytů v Lysé nad Labem a v Milovicích nacházejících se ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, u nichž je nájemné za 1 m2 plochy nižší než 99,99 Kč a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, zvýšení nájemného od 01.01.2023 na částku 100 Kč/m2 d) u všech ostatních bytů v Lysé nad Labem a v Milovicích nacházejících se ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, u nichž je nájemné za 1 m2 plochy nižší než 99,99 Kč a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, zvýšení nájemného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, nebudou-li nájemci souhlasit se zvýšením nájemného na částku 100 Kč/m2,

II. ustanovuje
že:

a) nájemní smlouvy uzavírané do 31.12.2022 budou mít nájemné sjednané tak, že nájemné za listopad 2022 a nájemné za prosinec 2022 bude v původní výši, nájemné za leden 2023 a následující měsíce bude v nové výši
b) nájemní smlouvy uzavírané od 01.01.2023 budou mít nájemné sjednané tak, že nově uzavírané nájemní smlouvy budou mít nájemné v nové výši,

III. ruší
souhlas s podnájmem u všech bytů, u nichž byl souhlas dříve udělen, a to s účinností od 01.01.2023,

IV. schvaluje
vzor nájemní smlouvy bez jistoty a vzor nájemní smlouvy s jistotou,

V. ukládá
Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory a) vypracovat návrh na zřízení fondu oprav a údržby bytového fondu Města Lysá nad Labem, termín: 31.12.2022 b) vypracovat ve spolupráci s OSM návrh koncepce oprav bytového fondu Města Lysá nad Labem, termín: 28.02.2023,

VI. ukládá
OSM informovat nájemce o zvýšení nájemného, termín: ihned.

Ing. Marek J. upozornil na střet zájmů.
Další komentář viz příloha.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 20
9. rozpočtové opatření

Předkládá: Mgr. Karel Marek

Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 9/2022.

USNESENÍ č. 629
Rada města

I. schvaluje
9. rozpočtové opatření roku 2022 dle návrhu,

II. předkládá
zastupitelstvu města 9. rozpočtové opatření roku 2022 ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Zapsala: Ing. Alena Novotná 21. 11. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radka Bláhová

Ing. Jan Marek


Podepisující:

Mgr. Karel Marek


Vytvořeno 14.12.2022 8:35:21 | přečteno 31x | michaela.kocova
load