24a. Zápis RM dne 18.11.2022

Z á p i s z 24a. jednání Rady města Lysá nad Labem dne 18. 11. 2022, které se konalo od 11:10 hodin na radnici Města Lysá nad Labem.


Přítomni: 

  • Mgr. Karel Marek – starosta města
  • Mgr. Martina Tužinská Synková – místostarostka města
  • Mgr. Štěpánka Vošická – radní
  • Ing. Jan Marek – radní


Omluveni: 

  • Mgr. Radka Bláhová – místostarostka města


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je usnášeníschopná. Ze schůze se omluvila Mgr. Bláhová R.


Zápis z jednání RM dne 07.11.2022 nebyl ověřen, bude ověřen na příští schůzi Rady města. Kontrolní zpráva nebyla předložena paní tajemnicí. Bude předložena na příští schůzi Rady města.


Na ověření zápisu byli navrženi Ing. Marek J. a Mgr. Vošická Š..


Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM volí ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 18.11.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Vošickou Š.


Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů


Usnesení č. 608

Rada města


volí

ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 18.11.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Vošickou Š.

Navržený program jednání:

1. Výpůjčka kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. st. 758/2 v katastrálním území Litol


Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM schvaluje program jednání Rady města dne 18.11.2022.


Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů


Usnesení č. 609

Rada města


schvaluje

program jednání Rady města dne 18.11.2022.


1. Výpůjčka kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. st. 758/2 v katastrálním území Litol

Předkládá: Mgr. Martina Tužinská Synková – místostarostka města

Přednesl: Mgr. Karel Marek – starosta města


Na RM se obrátila zastupitelka Mgr. Zoubková s žádostí ohledně vypůjčení kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. st. 758/2 v katastrálním území Litol, a to za účelem poskytnutí zázemí pro rodiče a děti na dvou akcích FK Litol mládež, z.s. ve výše specifikovaných termínech.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM

I. bere na vědomí

žádost FK Litol mládež, z.s. ohledně výpůjčky výše specifikovaných prostor kantýny a venkovních toalet FK Litol v termínu 19.11. – 20.11.2022 a 26.11. – 27.11.2022,

II. schvaluje

návrh předložené smlouvy o výpůjčce,

III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.


Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů


Usnesení č. 610

Rada města


I. bere na vědomí

žádost FK Litol mládež, z.s. ohledně výpůjčky výše specifikovaných prostor kantýny a venkovních toalet FK Litol v termínu 19.11. – 20.11.2022 a 26.11. – 27.11.2022,


II. schvaluje

návrh předložené smlouvy o výpůjčce,


III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.


Pan starosta ukončil jednání RM v 11:40 hodin.

Zapsala: Michaela Kočová dne 21.11.2022


Ověřovatelé zápisu:

  • Ing. Jan Marek Mgr. 
  • Štěpánka Vošická
Vytvořeno 8.12.2022 9:26:30 | přečteno 132x | jiri.virava
load