24. Zápis RM dne 07.11.2022

ZÁPIS č. 24 z jednání Rady města Lysá nad Labem ze dne 7.11.2022, konaného od 9:15 hodin - Kancelář starosty

Přítomni: 

 • Mgr. Radka Bláhová
 • Ing. Jan Marek
 • Mgr. Karel Marek
 • Mgr. Martina Tužinská Synková
 • Mgr. Štěpánka Vošická

Omluveni: 

Neomluveni: 

Hosté:


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové Rady města a Rada města je schopna se usnášet.

Paní tajemnice předložila kontrolní zprávu.


Ověřovatelé zápisu:

ověřovatele zápisu rady města dne 07.11.2022 Ing. Jana Marka a Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou. 

Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Usnesení č.: 588

Program jednání:

program jednání rady města dne 07.11.2022 včetně úprav.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Usnesení č.: 589

Program:

 1. Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Středočeského kraje a městem Lysá nad Labem, ulice Československé armády
 2. Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň z roku 1998 a ze smlouvy o správě veřejného pohřebiště z roku 2005
 3. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojku na obecním pozemku parc. č. 495/51 v k. ú. Lysá n.L., ulice Růžová
 4. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku na obecním pozemku parc. č. 3451/81 v k. ú. Lysá n.L., ulice Sojovická
 5. Přeložení chodníku Za Koncem v Lysé nad Labem
 6. Dodavatel elektrické energie pro rok 2023.
 7. Přerušení provozu v mateřských školách v Lysé nad Labem v době vánočních prázdnin
 8. Poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně pro nepříbuzenskou transplantaci
 9. Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem
 10. Návrh na jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR
 11. Ukončení smluv s MANOLA VIDEO, s.r.o.
 12. Vyhlášení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence"
 13. Redakční rada - jmenování členů
 14. Návrh na schválení smlouvy - SMLOUVA O POZÁRUČNÍ PODPOŘE ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY
 15. Uzavření SoD na provádění pravidelného servisu výtahu v budově historické radnice
 16. Dodatek č.4 k SOD č.2021-0093/OMI ze dne 17.03.2021, která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0447/OMI ze dne 02.11.2021
 17. Uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu
 18. Komise Rady města Lysá nad Labem
 19. Pověření k jednání
 20. Odvolání z funkce jednatele společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.

Bod č. 1

Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Středočeského kraje a městem Lysá nad Labem, ulice Československé armády


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Po dokončení stavby komunikace ulice Československé armády vznikly pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje, na kterých není vybudovaná komunikace, proto městu Středočeský kraj navrhuje bezúplatný převod těchto pozemků. Dle GP č. 3841-21/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou chodníku parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.

V rámci stavby průtahu II/272 v Lysé nad Labem současně došlo k zastavění obecních pozemků ve vlastnictví města, které tímto navrhujeme rovněž bezúplatně převést do vlastnictví Středočeského kraje. Dle GP č.

3841-21/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou silnice parc.č.353/47 o výměře 25 m2, parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, všechny tři druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem.


Příloha:

- písemnost č.j. SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022

- GP č. 3841-21/2022


USNESENÍ č. 590

Rada města

I. ukládá

odboru správy majetku prověřit navržené pozemky ke směně. Termín: do 21.11.2022.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 2

Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň z roku 1998 a ze smlouvy o správě veřejného pohřebiště z roku 2005


Předkládá: Mgr. Karel Marek

Důvodová zpráva:

Provoz hřbitova a smuteční síně lze shrnout do 3 základních bodů a to:

 1. Smuteční síň a květinka
 2. Hřbitov
 3. Evidence hrobových míst a nájemní smlouvy včetně plateb

Dosud byl bod 1 a 2 zajišťováno panem Pšeničkou na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň z roku 1998 a smlouvy o správě veřejného pohřebiště z roku 2005. Bod 3 byl zajišťován na základě dohody o provedení práce s paní Pšeničkovou. Tato dohoda je uzavřena do 31.12.2022.

bod 1: Smuteční síň je pronajatá, nájemce platí městu nájemné, hradí si provozní náklady a malé opravy, ale od pozůstalých má příjem za smuteční obřady. U smuteční síně vzhledem k tomu, že partner města pobírá užitky od třetí osoby, nese svá rizika ze svého podnikání, tak se dle názoru Ing. Josefa Bárty, jež se zabývá veřejnými zakázkami, jedná o koncesi dle § 174, odst 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“), v tomto případě o koncesi malého rozsahu dle § 178 zákona, neboť při stanovení doby trvání koncesní smlouvy nedosáhne obrat provozovatele částky 20 mil Kč bez DPH, Způsob výpočtu stanovuje § 175 zákona (viz příloha č. 1).

bod 2: U správy hřbitova se jedná o klasickou VZ na služby, dle předpokládané hodnoty pravděpodobně do 2, mil Kč bez DPH- o VZMR zadávanou mimo režim zákona, avšak funkční propojení smuteční síně a hřbitova je zde evidentní, takže pan Ing. Bárta doporučuje to brát jako celek a obě zakázky zadávat jako koncesi malého rozsahu, když se to vejde do limitu 20 mil. Kč bez DPH (ročně tedy 4,0 mil Kč bez DPH obrat nájemce za smuteční síň a hřbitov, tedy jeho veškeré příjmy od města i od pozůstalých). Koncese by tak byla na poskytování služeb smuteční síně a hřbitova.

Pokud bychom chtěli zadat záměrem dle zákona o obcích, tak by to byl princip v tom, že nájemce hradí nájem, ale nemá z toho užitky od třetích osob a soutěží chcete dosáhnout co nejvyšší nájemné - tedy příjem města.

bod 3: Na místním hřbitově je evidováno cca 4000 hrobových míst, rozptylová loučka a nyní se staví kolumbárium. Dle zákona o pohřebnictví 3 měsíce před koncem nájemní smlouvy je nutné zaslat novou nájemní smlouvu, pokud se nájemní smlouvy nevrátí, upozornit na úřední desce že hrobovému místu bude končit nájemní smlouva. Pokud ani do roka nebude sjednána náprava má se za to, že hrobové zařízení je opuštěná věc a tak se s ní nakládá. V případě hrobky zařízení náleží státu. Evidence hrobů je dle zákona vedena jak v hřbitovních knihách tak současně elektronicky. Smlouvy o nájmu se vystavují na dobu 15 let. Nájemné je rozděleno do dvou částí: pronájem pozemku 1m2 za 5 Kč/rok a služby 1 m2 za 45 Kč/rok. Celé nájemné je příjmem města.

Za Odbor správy majetku doporučujeme vše zajistit jedním provozovatelem na základě koncese. V příloze přikládáme nabídku od pana Ing. Bárty. Současně doporučujeme zahájit jednání s panem Pšeničkou a paní Pšeničkovou ve věci ukončení smluv a dohody tak, aby byl plynulý přechod z jednoho provozovatel na druhého. V příloze č. 2 předkládáme nabídku pana Bárty včetně předpokladu termínu koncesního řízení.

Předpokládaná hodnota KMR na provozování smuteční síně a hřbitova v LNL v Kč bez DPH za 5 let trvání smlouvy

 • příjem od pozůstalých za smuteční obřady za rok 2 160 000 Kč (12 měsíců x 12 pohřbů x 15 000 Kč)
 • příjem od města za správu hřbitova za rok 600 000 Kč
 • ostatní příjmy (např. urny, prodeje květin a věnců a podb.) za rok 1 152 000 Kč

Předpokládáme tedy 3 912 000 Kč za rok , tj. za 5 let 19 560 000 Kč.

Provedli jsme průzkum v okolních obcích či městech, jakým způsobem mají výše uvedené služby zajištěny. Obec Semice: provozuje sama, nezajišťuje ukládání ostatků

Město Nymburk: řeší v rámci technických služeb, zaměstnanec je hrobník

Město Poděbrady: řeší technické služby, provoz roptylové loučky a Kolumbária mají sesmluvněné s Pohřební službou

Město Sadská: provozuje samo,nezajišťuje ukládání ostatků

Důvodová zpráva do rady města dne 11.10.2022:Dne 27.09.2022 pod č.j. SM/84952/2022 byla písemně doručena výpověď od pana Miroslava Pšeničky, IČO: 102 23 053 ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň v Resslově ulici uzavřené dne 17.04.1998 a ze smlouvy o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005. Výpověď je podána dle uzavřených smluv ve lhůtě tří měsíců a končí tedy 31.12.2022. Jako důvod je uvedeno, že nájemce a správce v jedné osobě letos dovršil 70 let a rozhodl se odejít do řádného starobního důchodu.


Přílohy:

 • smlouva o správě veřejného pohřebiště
 • smlouvy o nájmu smuteční síně a květinky
 • dohoda o provedení práce
 • příloha 1 koncese
 • příloha 2 nabídka Ing. Bárty
 • veřejný řád pohřebiště
 • ceník
 • náplň správce hřbitova
 • náplň agendy evidence hrobů


USNESENÍ č. 591

Rada města

I. ukládá

odboru správy majetku pozvat pana Miroslava Pšeničku na jednání s vedením města. Termín: ihned.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 3

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojku na obecním pozemku parc. č. 495/51 v k. ú. Lysá n.L., ulice Růžová


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Odbor SM předkládá RM žádost na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 495/51, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Růžová, ve prospěch pozemku parc. č. 495/31 v k.ú. Lysá nad Labem, s panem Zdeňkem Doležalem, bytem Lysá nad Labem, za částku 2000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o délku 12,7 m vodovodní přípojky a o délku 5,7 m kanalizační přípojky přes obecní pozemek. 

Příloha:

 1. žádost ze dne 19.10.2022 včetně příloh
 2. informace o pozemcích
 3. letecký snímek mapy


USNESENÍ č. 592

Rada města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č.

495/51, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Růžová, ve prospěch pozemku parc. č. 495/31, k.ú. Lysá nad Labem, s panem Zdeňkem Doležalem, bytem Lysá nad Labem, za částku 2000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 4

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku na obecním pozemku parc. č. 3451/81 v k. ú. Lysá n.L., ulice Sojovická


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Odbor SM předkládá RM žádost na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování nové kanalizační šachty s potrubím na obecním pozemku parc. č. 3451/81, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická, ve prospěch pozemku parc. č. st. 315, jehož součástí je budova s číslem popisným 269, rodinný dům, v k.ú. Lysá nad Labem, s panem Lukášem Křivánkem, bytem Lysá nad Labem, za částku 1000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o délku 0,5 m kanalizační přípojky ukončené kanalizační šachtou v obecním pozemku. 

Příloha:

 1. žádost ze dne 12.10.2022 včetně příloh
 2. informace o pozemcích
 3. letecký snímek mapy


USNESENÍ č. 593

Rada města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky ukončené kanalizační šachtou na obecním pozemku parc. č. 3451/81, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická, ve prospěch pozemku parc. č. st. 315, jehož součástí je budova s číslem popisným 269, rodinný dům, v k.ú. Lysá nad Labem, s panem Lukášem Křivánkem, bytem Lysá nad Labem, za částku 1000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí.


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 5

Přeložení chodníku Za Koncem v Lysé nad Labem


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Na základě vysoutěžené veřejné zakázky Chodník v ulici Za Koncem (úsek od ulice Jedličkova po ulici Na Mlíčníku), odbor správy majetku oslovil vítězného zhotovitele společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, k podání cenové nabídky na přeložení a úpravu chodníku v ulici Za Koncem - východní část a to konkrétně - parc. č. 495/51 – od č.p. 1639 po č.p. 555 a parc.č. 462/8 – od č.p. 1254/15 po poz. parc.č. 462/23, k. ú. Lysá nad Labem, o celkové rozloze cca 318 m2 – úsek od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova. Tato část chodníku je po opravách komunikace, které se týkaly pouze samotné komunikace a vjezdů, ve velice špatném stavu. Povrch chodníku nebyl jen z dlažby, ale z panelů, betonů, žulových kostek a jiného materiálu, kde větší část materiálů musela být odstraněna a samotné vjezdy již nenavazují na chodník. V této části chodníku se nachází také mnoho „hrníčků“ – uzávěrů vody, které je potřeba nivelačně vyrovnat. Výhodou je, že společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., jakožto provozovatel VaK v Lysé nad Labem, zná dobře sítě ve městě a nemusíme v případě problému volat další subjekt.

Obyvatelům ulice Za Koncem, byla přislíbena oprava této části chodníku, avšak schválení přeložení – oprav bylo Radou Města odloženo s tím, že rozhodne nové vedení města. Obyvatelé ulice Za Koncem se chodí pořád na odbor správy majetku ptát, zda se dočkají slíbené opravy.

S touto opravou se v rozpočtu stále počítá.

Společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, podala cenovou nabídku na přeložení této části chodníku v ulici Za Koncem, v celkové částce 826 348 Kč vč. DPH. Tato nabídka se nám jeví jako velice výhodná, proto odbor správy majetku doporučuje uzavřít smlouvu se společností STAVOKOMPLET spol. s r. o., Zápy, IČO: 47052945, na přeložení chodníku v ulici Za Koncem za nabídnutou cenu 826 348 Kč vč. DPH.

V případě odsouhlasení přeložení je třeba počítat s možností, že práce budou přerušeny v důsledku nepříznivého počasí, a že část peněz bude nutno převést do příštího roku, kdy dojde k dokončení prací.

Smlouva a cenová nabídka je přílohou této zprávy.


USNESENÍ č. 594

Rada města

I. odkládá

projednání cenové nabídky v rámci přeložení chodníku v ulici Za Koncem (parc. č. 495/51 – od č.p. 1639 po č.p. 555 a parc.č. 462/8 – od č.p. 1254/15 po poz. parc.č. 462/23, k. ú. Lysá nad Labem - od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova) od společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945 na RM dne

21.11.2022.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 6

Dodavatel elektrické energie pro rok 2023.


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Město Lysá nad Labem za součinnosti společnosti Optimal-Energy.cz, a.s, vysoutěžilo v elektronické aukci organizované komoditní burzou Power Exchange Central Europe a.s., dodavatele elektřiny pro odběrná místa Města a přidružených subjektů, na období 01.01.2023 – 31.12.2023. Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší marže připočtená k ceně elektřiny. Aukce se uskutečnila 13.10.2022 a vybrána byla společnost EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, 110 02, IČO: 27386643. Výše marže činí 300 Kč + DPH/MWh. Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi, nelze cenu zafixovat. Nákupy elektřiny budou probíhat za spotové ceny.


USNESENÍ č. 595

Rada města

I. bere na vědomí

že dodavatelem elektrické energie pro Město Lysá nad Labem a přidružené subjekty, vysoutěženým v elektronické aukci organizované komoditní burzou Power Exchange Central Europe a.s., bude pro rok 2023 společnost EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, 110 02, IČO: 27386643.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 7

Přerušení provozu v mateřských školách v Lysé nad Labem v době vánočních prázdnin


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Odbor předkládá žádost ředitelek mateřských škol v Lysé nad Labem o přerušení provozu v mateřských školách v době vánočních prázdnin. V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po dohodě se zřizovatelem může ředitel mateřské školy provoz přerušit nebo omezit. Na základě požadavku ČŠI proběhl v mateřských školách průzkum zájmu docházky do mateřských škol v době vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 02.01.2023. V jednotlivých mateřských školách se přihlásilo 40 dětí na 23.12.2022 z celkové kapacity 420 dětí, od 27.12. do 30.12.2022 se přihlásilo 5 dětí z celkové kapacity 420 dětí, na 02.01.2023 se přihlásilo 75 dětí. Ředitelky žádají o přerušení provozu v době od 27.12. do 30.12.2022 ve všech mateřských školách, s tím, že spatřují závažné důvody v celkové ekonomické situaci, vysokých cenách energií a i po organizační stránce musí reálně pro provoz školy pro 5 dětí zajistit nejméně 4 zaměstnance v čase od 6:00 do 16:30 hodin.

Dále žádají o přerušení provozu dne 23.12.2022 v Mateřské škole Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, v Mateřské škole Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, v Mateřské škole Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430. Pro všechny přihlášené děti ze všech mateřských škol bude provoz zajištěn v Mateřské škole Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590.

Informaci o přerušení provozu mateřských škol musí ředitelky zveřejnit na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejnit výsledky projednání se zřizovatelem.

USNESENÍ č. 596

Rada města

I. souhlasí

z důvodu ekonomické neefektivity s přerušením provozu dne 23.12.2022 v Mateřské škole Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, v Mateřské škole Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, v Mateřské škole Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430. Pro všechny přihlášené děti z výše jmenovaných mateřských škol bude provoz zajištěn v Mateřské škole Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590,


II. souhlasí

z důvodu ekonomické neefektivity s přerušením provozu v době od 27.12. do 30.12.2022 v Mateřské škole Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, v Mateřské škole Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, v Mateřské škole Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, v Mateřské škole Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590.


Mgr. Vošická Š. ohlásila střet zájmu.

Mgr. Marek K. a Mgr. Tužinská Synková M. v době hlasování mimo místnost.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 8

Poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně pro nepříbuzenskou transplantaci


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

RM dne 21.06.2022 schválila usnesením č. 374 poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům krve - občanům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem a zaměstnancům města Lysá nad Labem za 20, 40, 80, 120 a

160 dosažených odběrů, a to částkou v rozmezí od jednoho tisíce do deseti tisíc korun. Neméně záslužnou činností je i dárcovství kostní dřeně. Na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit. Tímto chceme dát veřejnosti dárce kostní dřeně za

příklad hodný následování a přispět tak ke zvýšení povědomí o této formě dárcovství a širšímu zapojení potenciálních dárců do registrů dárců kostní dřeně. Více dárců znamená větší naději pro nemocné. K samotnému darování kostní dřeně se dostane jen 1 % registrovaných dobrovolníků.

Český červený kříž oceňuje dárce dle návrhu obou českých registrů - Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM a Českého národního registru dárců dřeně Plaketou prof. Haška. Letos ji 17. září 2022 u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně získalo celkem 49 dárců.

V rozpočtu města bylo za účelem ocenění bezpříspěvkových dárců krve vyčleněno 50 000 Kč. Z této položky by se hradila i případná odměna dárci kostní dřeně. Letos bylo z této položky vyčerpáno 8 000 Kč. Dva dárci dosáhli v období od 01.10.2021 do 31.09.2022 oceňovaného dvacátého odběru (2 x 1 000 Kč), jeden dárce dosáhl čtyřicátého odběru (2 000 Kč) a jeden dárce dosáhl osmdesátého odběru (4 000 Kč).


USNESENÍ č. 597

Rada města

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně pro nepříbuzenskou transplantaci – občanům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem a zaměstnancům města Lysá nad Labem v částce 5 000 Kč za

každý odběr,


II. pověřuje

starostu města uzavíráním darovacích smluv na výše uvedený účel,


III. pověřuje

vedením agendy poskytování peněžitých darů dle bodu I. tohoto usnesení odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 9

Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Dne 31.10.2022 byla na podatelnu Městského úřadu Lysá nad Labem doručena písemná rezignace člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, pana Ing. Karla Otavy na mandát člena zastupitelstva města. Do elektronické evidence dokumentů byla tato písemnost zaregistrována pod č. j. MULNL-KÚ/95790/2022.

Podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát, rezignaci nelze vzít zpět. Za doručenou se písemnost adresovaná orgánům obce, tedy i starostovi obce, považuje již okamžikem převzetí osobou oprávněnou k přijímání korespondence na obecním úřadě (tj. pracovnicí podatelny příslušného úřadu). Pokud je v rezignaci uvedeno datum, ke kterému se člen zastupitelstva vzdává mandátu, není toto datum právně významné. Rozhodujícím datem je datum doručení písemné rezignace starostovi obce. Mandát pana Ing. Karla Otavy tedy zanikl uplynutím dne 31.10.2022.

Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje, dle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí (stanovení pořadí náhradníků), a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.

Dle výsledků voleb do Zastupitelstva města Lysá nad Labem je náhradníkem č. 1 pro volební stranu Společně pro Lysou paní Ing. Karolína Stařecká, která dle § 56 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, nastupuje do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, a to dnem 01.11.2022. Takto nastoupenému členu zastupitelstva obce předá rada obce do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce, a kterým dnem se jím stal. Osvědčení podepisuje starosta města.

Vzor osvědčení je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.


USNESENÍ č. 598

Rada města

I. bere na vědomí

rezignaci Ing. Karla Otavy na mandát člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem s tím, že mandát člena zastupitelstva zanikl dne 31.10.2022,


II. vydává

Ing. Karolíně Stařecké Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem s tím, že do funkce člena zastupitelstva města nastoupila dne 01.11.2022.


Mgr. Marek K. a Mgr. Tužinská Synková M. v době hlasování mimo místnost.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 10

Návrh na jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Pro nové volební období je nutné zabezpečit oddávajícími občanský obřad uzavírání manželství. Podle ustanovení §11a odst. 1a) zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o matrikách“), umožňuje učinit prohlášení o uzavření manželství i před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce. Místostarosta nebo pověřený člen obecního zastupitelstva musí mít pověření rady obce, že při oddávání může užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky, neboť podle § 108 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) má starosta právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Podle odst. 2 § 108 zákona o obcích může rada obce stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat i jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník městského úřadu.


USNESENÍ č. 599

Rada města

I. pověřuje

Mgr. Radku Bláhovou, Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou, Ing. Jana Marka, Mgr. Štěpánku Vošickou, Vladislava Šplíchala, Mgr. Jaromíra Šalka, Mgr. Ondřeje Šmída, PhDr. Michala Řezníčka, Mgr. Věru Zoubkovou, Renatu Krausovou, Mgr. Ondřeje Vaněčka, Romanu Fischerovou, Marka Smejkala, Ing. Karolínu Stařeckou, oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 11

Ukončení smluv s MANOLA VIDEO, s.r.o.


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Na základě požadavku paní Mgr. Radky Bláhové se předkládá návrh ukončení Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 25. 2. 2003 a Mandátní smlouvy uzavřené dne 11.11.1998, ve znění pozdějších dodatků (č. 1 - 4), s obchodní společností MANOLA VIDEO, s.r.o., IČO: 25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem.

V případě Smlouvy o spolupráci, na jejímž základě je realizováno vysílání příspěvků BESIP, prevence kriminality, dokumentů vlastní tvorby a komerční videoprojekce v prostoru před podatelnou MěÚ Lysá nad Labem, činí výpovědní doba dle smluvního ujednání 1 rok a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Televize, na níž je vysílání realizováno, je v majetku MANOLA VIDEO, s.r.o., a bude po skončení smlouvy vlastníkem demontována. Služba je poskytována bezúplatně.

Na základě Mandátní smlouvy probíhá pořízení a vysílání reportáží ze společenského a kulturního dění ve městě, výzvy, informace či mimořádné události. Smlouvu lze ze strany města vypovědět s účinky ke dni oznámení výpovědi druhé smluvní straně. Služba je poskytována úplatně, a to ve výši 30 000 Kč vč. DPH/měsíc.

USNESENÍ č. 600

Rada města

I. schvaluje

podání výpovědi Mandátní smlouvy uzavřené dne 11.11.1998 (ve znění Dodatků č. 1 - 4) s obchodní společností MANOLA VIDEO, s.r.o., IČO: 25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem, na jejímž základě probíhá pořízení a vysílání reportáží o společenském a kulturním dění ve městě, výzvách, informací či mimořádných událostech, dle článku IX., s účinky výpovědi ke dni oznámení výpovědi.


II. ukládá

odboru vnitřních věcí zaslat výpovědi smluv dle bodu I. obchodní společnosti MANOLA VIDEO, s.r.o., IČO:

25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem, a to do 10.11.2022.


Mgr. Vošická Š. v době hlasování mimo místnost.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 12

Vyhlášení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence"


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Lysá nad Labem jsou povinni absolvovat školení k průběžnému vzdělávání, a to jak podle zákona č. 312/2002 Sb., tak podle zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 359/1999 Sb. Část těchto školení v současnosti probíhá formou e-learningu, který zajišťuje na základě smlouvy č. KÚ/10/9/OD společnost RENTEL a.s., IČO: 26128233. Původní smlouva je každoročně prodlužována dodatkem, přičemž měsíční cena činí 5440 Kč bez DPH + 40 Kč bez DPH za každé vydané osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Průměrný počet kurzů činí 200 za kalendářní rok.

Radě města se předkládá výzva k vyhlášení poptávkového řízení, a to na dodavatele školení zaměstnanců formou e-learningu od 01.01.2023, přičemž plnění by bylo stanoveno na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu je navržena valorizace, a to počínaje uplynutím 48 měsíců trvání smlouvy, přičemž maximální výše navýšení měsíční platby v jednom kalendářním roce činí 5 %. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6 000

Kč/měsíc bez DPH, tj. 288 000 Kč bez DPH za 48 měsíců. V ceně je zahrnut i poplatek za vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Vedle poskytování školení musí dodavatel zajistit i evidenci absolvovaných školení.


USNESENÍ č. 601

Rada města

I. vyhlašuje

poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" dle předložené výzvy,


II. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Alena Novotná, tajemnice Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru vnitřních věcí Petra Loudová, vedoucí odboru informačních technologií náhradníci: Jan Čech, referent odboru informačních technologií Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Mgr. Martin Dostál, DiS., právník


III. ukládá

paní tajemnici zaslat výzvu minimálně 5 společnostem v oboru vzdělávání a poskytování školení. Termín:

09.11.2022.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 13

Redakční rada - jmenování členů

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.


Bod č. 14

Návrh na schválení smlouvy - SMLOUVA O POZÁRUČNÍ PODPOŘE ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Město Lysá nad Labem pořídilo v roce 2019 Elektronickou úřední desku a Informační panel umístěný v Litoli. Po tří leté zkušenosti byla dodavatelem nabídnuta možnost modernizace Elektronické úřední desky, které zahrnuje aktualizaci stávající aplikace, vzdálenou kontrolu funkčnosti a Hotline 365/24/7. Součástí je rovněž výměna obslužných PC.

Odbor IT doporučuje tuto modernizaci elektronické úřední desky jejímž přínosem je především minimalizace výpadků a nefunkčnosti Elektronické úřední desky.


USNESENÍ č. 602

Rada města

I. bere na vědomí

nabídku na modernizaci Elektronické úřední desky od dodavatele Emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlo Poříčí

2466/30, 678 01 Blansko, ve výši 102 850 Kč včetně DPH,


II. předkládá

komisi pro IT a Smart city nabídku k posouzení. Termín: do 28.11.2022.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 15

Uzavření SoD na provádění pravidelného servisu výtahu v budově historické radnice

Bod nebyl projednán v RM. Bod bude projednán v následující schůzi.


Bod č. 16

Dodatek č.4 k SOD č.2021-0093/OMI ze dne 17.03.2021, která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0447/OMI ze dne 02.11.2021


Předkládá: Mgr. Karel Marek


Důvodová zpráva:

Na základě změnových listů č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, které jsou přílohou tohoto dodatku a jsou řádně schváleny TDS, došlo k navýšení SOD o částku 3 508 895,55 Kč včetně DPH. Toto navýšení je řešeno dodatkem č. 4 sml. o dílo 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021, která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021 .

Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 02.11.2022, 29 241 001,64 Kč včetně DPH. Uzavření dodatku č. 4 je podmíněno navýšením rozpočtu.


USNESENÍ č. 603

Rada města

I. odkládá

do příští schůze Rady města uzavření dodatku č. 4, se společností BFK service a.s. IČO: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0092/OMI, ze dne 17.03.2021 "KOMUNITNÍ CENTRUM č.13", která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021, za předpokladu navýšení rozpočtu. Tímto dodatkem č. 4 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23 je tato cena navýšena o 3 508 895,55 Kč včetně DPH. Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 02.11.2022, 29 241 001,64 Kč včetně DPH. Uzavření dodatku č. 4 je podmíněno navýšením rozpočtu,


II. ukládá

odboru městského investora sjednat schůzku s vedením města a BFK service a.s. Termín: 21.11.2022.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 17

Uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu


Důvodová zpráva:

S ohledem na ústní dohodu obou smluvních stran o prodloužení termínu u akce Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu, je nutné uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu.

USNESENÍ č. 604

Rada města

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu, jehož přemětem je prodloužení termínu realizace stavby do 30.11.2022,


II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy.


Výsledek hlasování k bodu: 

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 18

Komise Rady města Lysá nad Labem


Důvodová zpráva:

Do pravomoci Rady obce náleží dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. h) zákona o obcích zřizovat a zrušovat podle potřeba komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Dle ustanovení § 122 odst. (1) zákona o obcích může Rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.


Komise uvedené pod písm. a) až e) níže byly zřízené bývalou Radou města usnesením č. 260 ze dne

05.05.2020. Komise uvedené pod písm. f) a g) níže byly zřízené ještě dříve a průběhu doby docházelo pouze ke změně jejích členů.


Dne 02.11.2022 proběhlo ustavující Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem, které jmenovalo starostu, dvě místostarostky a dva radní. Nově jmenovaná Rada města vyhodnotila, že členění a organizace komisí jakožto poradních orgánů RM neodpovídá jejím představám, a proto se rozhodla v souladu se zákonem dosavadní komise zrušit a ustanovit komise nové. Současně se RM rozhodla, že pro lepší přehlednost budou zrušené všechny komise a ustanoveny nové tak, aby názvy komisí i jejich členové byli lépe dohledatelné.


K dnešnímu dni jsou zřízené tyto komise:

a) Komisi pro rozvoj města a životní prostředí b) Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch

c) Komisi sociální, zdravotní a školství d) Komisi pro dopravu a bezpečnost

e) Komisi pro šťastný život seniorů

f) Komise pro regeneraci MPZ (Městské památkové zóny)

g) Redakční rada.


O odměňování předsedů a členů komisí, jakož i předsedů a členů výborů, bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města usnesením č. 77 ze dne 23.06.2021 takto:

Zastupitelstvo města

◦ III. revokuje usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,

◦ IV. schvaluje odměny pro předsedy i členy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok

2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:

- účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč

- účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč

- účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu.


USNESENÍ č. 605

Rada města

I. ruší

a) Komisi pro rozvoj města a životní prostředí b) Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch c) Komisi sociální, zdravotní a školství d) Komisi pro dopravu a bezpečnost e) Komisi pro šťastný život seniorů f) Komisi pro regeneraci MPZ g) Redakční radu, s účinností k 07.11.2022


II. zřizuje

a) Komisi pro dopravu a bezpečnost b) Komisi pro dotace c) Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory d) Komisi pro IT a smart city e) Komisi pro kulturu a cestovní ruch f) Komisi pro regeneraci MPZ g) Komisi pro sport a volný čas h) Komisi pro školství i) Komisi pro výstavbu a rozvoj města j) Komisi pro životní prostředí k) Komisi sociální a zdravotní l) Redakční radu Listů s účinností od 08.11.2022


III. jmenuje

a) předsedou komise pro dopravu a bezpečnost Ondřeje Šmída a členy komise: Jiřího Drbohlava, Dušana Kamenického, Jakuba Machálka, Marka Mejzra, Martina Robeše, Roberta Šťastného, Danu Urban Hančovou a Luboše Zitu b) předsedou komise pro dotace Jaromíra Šalka a členy komise: Petru Melingerovou, Zitu Nidlovou a Zuzanu Viktoriovou c) předsedou komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Vladislava Šplíchala a členy komise: Marcelu Chloupkovou, Daniela Drahotského, Matěje Kodeše, Michala Magadu a Johanu Součkovou d) předsedou komise pro IT a smart city Petra Váňu a členy komise: Josefa Kotvu, Marka Šlinga a Tomáše Tenglera e) předsedou komise pro kulturu a cestovní ruch Renatu Krausovou a členy komise: Veroniku Lindovou, Dagmar Pechovou, Michala Řezníčka a Zuzanu Valiskovou f) předsedou komise pro regeneraci MPZ Ondřeje Vaněčka a členy komise: Blanku Švarcovou, Evu Zápalkovou a Jiřího Vajčnera g)

předsedou komise pro sport a volný čas Martina Jirsu a členy komise: Andreu Michalcovou, Františka Hajného, Jana Krumpholce, Luboše Kloudu, Markétu Linhartovou, Miloše Jákla, Petra Jirsu, Věru Zoubkovou h) předsedou komise pro školství Jakuba Tesaře a členy komise: Petra Elišku st., Antonína Jančaříka, Michala Kvasničku, Evu Markovou, Jiřinu Novákovou, Marii Novákovou, Jaromíra Šalka a Helenu Šmídovou i) předsedou komise pro výstavbu a rozvoj města Petra Bláhu a členy komise: Petru Hodkovou, Martina Jirsu a Vladislava Šplíchala j) předsedou komise pro životní prostředí předsedou Daniela Drahotského a členy komise: Petru Málkovou, Pavla Marhoula, Petru Melingerovou, Tomáše Petřeka, Martu Sochůrkovou, Martina Tužinského, Veroniku Vaňáčkovou a Kláru Vondrákovou k) předsedou komise sociální a zdravotní Veroniku

Vaňáčkovou a členy komise: Jaroslavu Labutovou, Terezu Palánovou, Lenku Pešoutovou a Drahomíru Zikánovou l) předsedou redakční rady Listů Michaelu Královou, šéfredaktorkou Karolínu Skrčenou a členy redakční rady: PaedDr. Věru Bodnárovou, Marii Kundrlíkovou a Zuzanu Valiskovou s účinností od 08.11.2022


IV. děkuje

všem členům za práci v komisích pro město Lysá nad Labem,


V. žádá

předsedy všech dosavadních komisí o předložení souhrnné roční zprávy o činnosti komise za období

01.01.2022 - 07.11.2022, a to do 30.11.2022,


VI. schvaluje

jednací řád komisí Rady města Lysá nad Labem mimo jednacího řádu redakční rady Listů.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 19

Pověření k jednání


Předkládá: Mgr. Radka Bláhová


Důvodová zpráva:

Město Lysá nad Labem realizuje v současné době 3 velké investiční akce, u nichž nedošlo ke kolaudaci, a to

 • Sportovní hala Lysá nad Labem
 • Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem
 • II/272 Litol, rekonstrukce (rekonstrukce Mírové ulice).

RM má zájem, aby se na realizací těchto investičních akcí podíleli i odborníci. Z tohoto důvodu je zapotřebí dané osoby pověřit k jednání s dodavateli, jakož i s dalšími osobami podílejícími se na realizaci dané investiční akce.


USNESENÍ č. 606

Rada města

I. pověřuje

a) v rámci akce Sportovní hala Lysá nad Labem pana Vladislava Šplíchala, b) v rámci akce Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem pana Vladislava Šplíchala c) v rámci akce II/272 Litol, rekonstrukce pana Ondřeje Šmída d) všechny členy Rady města Lysá nad Labem v rámci akce Sportovní hala Lysá nad Labem, Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem a II/272 Litol, rekonstrukce k jednání se zhotovitelem stavby, jakož i s dalšími osobami podílejícími se na realizaci akce. V rámci tohoto pověření nejsou zmocněné osoby oprávněny k uzavírání smluv,


II. pověřuje

Petra Bláhu, k nahlížení do spisů v rámci správního řízení o povolení stavby, jichž je Město Lysá nad Labem a/nebo Středočeský kraj stavebníkem, a dále v rámci dalších správních řízení o povolení stavby, jejichž předmětem je výstavba 5 a více jednotek na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0


Bod č. 20

Odvolání z funkce jednatele společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.


Předkládá: Mgr. Radka Bláhová


Důvodová zpráva:

Dne 22.06.2022 rozhodlo Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem o zřízení obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem a o jmenování pana Daniela Chaloupku jednatelem společnosti.

Dne 28.07.2022 byla společnost Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. zapsána do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 370835. K tomuto dni vznikla panu Danielu Chaloupkovi funkce jednatele společnosti.

Dne 09.08.2022 schválila Rada města uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o., IČO: 17376611, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, s panem Danielem Chaloupkou.

Do působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným náleží volba a odvolání jednatele. Má-li společnost jediného společníka, vykonává pravomoci valné hromady jediný společník. Je-li jediným společníkem obec, plní dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích funkci valné hromady, resp. rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady rada obce, v daném případě tedy Rada města Lysá nad Labem.


Dle článku 3. Smlouvy o výkonu funkce jednatel nesmí:

• podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

• být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, nebo

• účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Dle veřejně dostupných informací z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze je jednatel společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. statutárním orgánem FillWay s.r.o., Relax Easy s.r.o. a Fit klub Lysá nad Labem, z.s. Společnosti FillWay s.r.o., Relax Easy s.r.o. mají jako předmět podnikání „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“. Základním účelem Fit klub Lysá nad Labem, z.s. dle stanov je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných aktivit mládeže, budovat provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá atd. Relax Easy s.r.o. a Fit klub Lysá nad Labem, z.s. jsou organizace fakticky vykonávající svoji činnost přímo v Lysé nad Labem.

Z uvedeného je zřejmé, že pan Daniel Chaloupka ani během více jak 3 měsíců od ustavení do funkce jednatelem neučinil právní jednání vedoucí k ukončení jeho účasti v právnických osobách, jejichž předmět podnikání či předmět činnosti není totožný či podobný s předmětem činnosti společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. Toto jednání, resp. nekonání pana Daniela Chaloupky shledává Rada města jako závážné porušení jeho povinností, a proto se rozhodla jej s okamžitou účinností odvolat z funkce jednatele společnosti.


USNESENÍ č. 607

Rada města

I. odvolává

v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích jako jediný společník vykonávající pravomoci valné hromady společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s okamžitou účinností Daniela Chaloupku z funkce jednatele společnosti,


II. jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích jako jediný společník vykonávající pravomoci valné hromady společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s okamžitou účinností Mgr. Radku Bláhovou, nar. 11.03.1977, bytem Náměstí B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem do funkce jednatelky společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.,


III. konstatuje

že smlouva o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s paní Mgr. Radkou Bláhovou nebude uzavřena, když výkon funkce jednatelky bude bezplatný a vztah mezi jednatelkou a společností se bude řídit ustanovením občanského zákoníku o příkazu.


Výsledek hlasování k bodu:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 1


Komentář:

Závěr:

Zapsala: Ing. Alena Novotná 7. 11. 2022

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Marek Mgr. , Martina Tužinská Synková

Vytvořeno 16.11.2022 17:09:53 | přečteno 134x | jiri.virava
load