29. Usnesení RM 19.12.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 19. 12. 2022

Usnesení č. 683
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu Rady města dne 19.12.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.

Usnesení č. 684
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání Rady města dne 19.12.2022 vč. úprav, a to vyřazení bodu č. 15 Směrnice č. 4/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem a zařazení bodu s názvem: Ceník pronájmu sportovní haly na I. pololetí 2023.

Usnesení č. 685
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
se žádostí pana Petra Rubeše, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90696/2022,

II. ukládá
Odboru správy majetku sjednat s panem Petrem Rubešem schůzku. Termín: do 31.01.2023.

Usnesení č. 686
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
s podanou žádostí ze dne 22.11.2022 pod č.j. SM/102789/2022/Jav ve věci vynětí ze zemědělského půdního fondu pozemku parc.č. 2480/26 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh znění plánovací smlouvy a předložit opět na jednání rady města. Termín : do 15.02.2023.

Usnesení č. 687
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
se žádostí pana Zdeňka Jiráska, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90694/2022,

II. ukládá
Odboru správy majetku sjednat s panem Zdeňkem Jiráskem schůzku. Termín: do 31.01.2023.

Usnesení č. 688
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po vypracování geometrického plánu na dělení pozemků parc.č. 2172/13 a parc. č. 2165/29, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ulice V Polích:

a) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/113 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Jakubovi Suchánkovi, bytem Lysá nad Labem a Petře Suchánkové bytem Rtyně v Podkrkonoší, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

b) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/115 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Petru Koňákovi a Monice Koňákové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

c) na prodej částí obecních pozemků parc.č. 2172/13 a 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/114 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, do SJM Martinu Rmoutilovi a Rebece Rmoutilové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

d) na prodej části obecního pozemku parc.č. 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/116 a šíře 4 m,druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, paní Veronice Poncové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 4 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání bod č. I k projednání.

Usnesení č. 689
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice s panem Lukášem Sommerem Lysá nad Labem, Poděbradova 117/7, PSČ 28922, dne 08.01.2023, 15.01.2023, 18.01.2023, 22.01.2023 za cenu 3 000 Kč vč. DPH za 1 den pronájmu za účelem uvedení cyklu autorských čtení s hudebním vystoupením,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 690
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "LYSÁ NAD LABEM, KVN, RVN, Č.P.1920" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 3752, 527/54, 552/7 a 527/78 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu s tím, že u přechodu přes komunikaci, který začíná na pozemku p.č. 552/1 a končí na pozemku p.č. 527/54, bude použit protlak pod vozovkou,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029895/006 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 3752, 527/54, 552/7 a 527/78 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "LYSÁ NAD LABEM, KVN, RVN, Č.P.1920". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 15 300 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí. Do smlouvy bude doplněn souhlas smluvních stran se zveřejněním smlouvy na webových stránkách Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 691
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích parc. č. 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Homolce, ve prospěch pozemku parc. č. 2873/4, v k.ú. Lysá nad Labem, s paní Lucií Cinádrovou, bytem Mladá Boleslav, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2023,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 692
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/20 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 1 roku a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, se společnými nájemci paní Nataliia Symkina, *****************, a paní Kateryna Arestenko, *****************. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 693
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
navýšení paušálních plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor za elektrickou energii o 100 %, za vytápění o 150 % a za vodné, stočné o 25 %, u smluv č. 2014–0284/SM, 2020-0504/SM, 2021-0134/SM, 2021-0244/SM, 2021-0330/SM, 2021-0423/SM, 2021-0480/SM, 2021-0496/SM, 2022-0079/SM,

II. ukládá
odboru správy majetku připravit znění dodatků ke smlouvám č. 2014–0284/SM, 2020-0504/SM, 2021-0134/SM, 2021-0244/SM, 2021-0330/SM, 2021-0423/SM, 2021-0480/SM, 2021-0496/SM, 2022-0079/SM, a to do 13.01.2023,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků.

Usnesení č. 694
Rada města Lysá nad Labem

I. ukládá
komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory provést prohlídku všech bytů a nebytových prostor v majetku města Lysá nad Labem dle § 2219 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za účelem zjištění stavu nemovitosti a dodržování podmínek nájemní smlouvy, popř. smlouvy o výpůjčce. Termín: 31.12.2023,

II. pověřuje
členy komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory: Vladislava Šplíchala, Marcelu Chloupkovou, Daniela Drahotského, Matěje Kodeše, Michala Magadu, Petru Hodkovou a Johanu Součkovou a místostarostku Mgr. Radku Bláhovou k provedení prohlídky všech bytů a nebytových prostor v majetku města Lysá nad Labem dle bodu I.,

III. stanovuje
podmínky provedení prohlídky dle bodu I. takto:
Prohlídce budou přítomni minimálně dva členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory. Členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory nejsou oprávněni přizvat na prohlídku třetí osobu, s výjimkou referenta Městského úřadu Lysá nad Labem nebo pracovníka správce bytového fondu a nebytových prostor, paní Ivany Crhové, IČO: 45147895.
Členové komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory jsou povinni provádět prohlídku v nezbytném rozsahu za účelem zjištění stavu nemovitosti a dodržování podmínek nájemní smlouvy, popř. smlouvy o výpůjčce, a šetřit práva a soukromí nájemců a uživatelů nemovitostí.

Usnesení č. 695
Rada města Lysá nad Labem

se seznámila
se souhrnným reportem z inzerce obou elektronických aukcí obecních pozemků v ulici Hrabanov a s komentářem k prodeji od makléřky paní Diany Krečmarové, která na základě smlouvy zajišťovala pro město elektronické aukce včetně inzerce.

Usnesení č. 696
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 01.01.2023 s panem Romanem Válkem, se sídlem 289 15 Bříství 169, IČO: 06343201 na nebytové prostory v Základní škole J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, pavilon F, sestávající se z jedné místnosti 12m2 a 1 společných prostor (chodba, WC a sprchový kout), o celkové výměře 30 m2.

Usnesení č. 697
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na provádění pravidelného servisu výtahu, č. sml. zhotovitele S-220825-1, se společností Výtahy MKV s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03692531, s cenou 2 400 Kč bez DPH za měsíc ve znění schváleném Radou města v rámci diskuse.

Usnesení č. 698
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2023 k bytu č. 4 v domě se sociálními byty Na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 kč/m2, s paní ************, nar. ************, se třemi dětmi,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2023 k bytu č. 5 v domě se sociálními byty Na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 Kč/m2, s paní **********, nar. *********, s jedním dítětem.

Usnesení č. 699
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
s nabídkami poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku předpokládaného množství kancelářského materiálu pro rok 2023:
1. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČO: 27714357 – výše cenové nabídky činí 340 435 Kč vč. DPH,
2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027 – výše cenové nabídky činí 330 217 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku kancelářského materiálu v roce 2023 s dodavatelem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25910027, jehož nabídka jednotkových cen byla hodnotící komisí vybrána jako nejvýhodnější.

Usnesení č. 700
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, kdy dochází k navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury přiravit dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, na navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH, v termínu do 31.01.2023,

III. pověřuje
pana starostu města podpisem dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2022 - 0181/KÚ s Tiskárnou F-PRINT, Robert Fritzl, Polní 35, Krchleby, IČO: 45076073, na navýšení ceny tisku za 1 stranu z 0,25092 Kč vč. DPH na 0,33885 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 701
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
s návrhem na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu mezi Městem Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a FCC Česká republika, s.r.o., IČO: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82 (Ďáblice),

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu mezi Městem Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a FCC Česká republika, s.r.o., IČO: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82 (Ďáblice), a to ve znění schváleném Radou města.

Usnesení č. 702
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D5, mezi Městem Lysá nad Labem, IČO 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem a Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1,

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 5 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo
2018/03592/D5. Termín: ihned.

Usnesení č. 703
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
1. s podáním žádosti Městské knihovny Lysá n. L. o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
2. s přijetím dotace dle Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, bude-li poskytnuta.

Usnesení č. 704
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 6 smlouvy o technické podpoře na software VITA od dodavatele VITA software, s.r.o., IČO: 61060631, sídlo Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,

II. ukládá
Odboru informačních technologií sjednat schůzku se společností VITA software, s.r.o., IČO: 61060631, sídlo Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6. Termín: 31.01.2023.

Usnesení č. 705
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Návrh na ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu ke dni 31.12.2022, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko,

II. schvaluje
ukončení Servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis informačního panelu ke dni 31.12. 2022, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 706
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0447/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI, na základě kterého dojde k úpravě ujednání týkajícího se bankovní záruky, a to ve znění schváleném Radou města.

Usnesení č. 707
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání č. 2021-0446/OMI, jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI, na základě kterého dojde k navýšení ceny za dílo na celkovou částku 29 241 001,65 Kč vč. DPH a k úpravě ujednání týkajícího se bankovní záruky, a to ve znění schváleném Radou města.

Usnesení č. 708
Rada města Lysá nad Labem

se seznámila
se zápisem z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 28.11.2022.

Usnesení č. 709
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
ceník pronájmu Sportovní haly V Aleji na I. pololetí roku 2023.

Vytvořeno 20.12.2022 7:41:40 | přečteno 99x | michaela.kocova
load