28. Usnesení RM dne 12.12.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 12. 12. 2022

Usnesení č. 670
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 12.12.2022 Mgr. Tužinskou Synkovou M. a Mgr. Vošickou Š.

Usnesení č. 671
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program schůze Rady města dne 12.12.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 672
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Jaroslava Sochy, ****************, Milovice, ze dne 10.11.2022, o povolení podnájmu a o prodloužení nájemní smlouvy,

II. nesouhlasí
se žádostí pana Jaroslava Sochy o podnájem bytu č. 22, ****************, Milovice,

III. nesouhlasí
se žádostí pana Jaroslava Sochy o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, ****************, Milovice, která skončí ke dni 31.12.2022, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy,

IV. trvá
na termínu odevzdání bytu dne 10.01.2023 v 09:00 hodin.

Usnesení č. 673
Rada města Lysá nad Labem

se seznámila
se zápisy z jednání Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lysá nad Labem konané dne 8.11. a 28.11.2022.

Usnesení č. 674
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Lenky Chludilové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ul. Sportovní 602, Milovice, na jejího přítele pana Jiřího Procházku, bytem ****************, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ul. Sportovní 602, Milovice, z paní Lenky Chludilové, bytem ****************, Milovice, na pana Jiřího Procházku, bytem ****************, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/14 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 030 Kč a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Jiřím Procházkou, bytem ****************, Milovice.

Usnesení č. 675
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Blanky Burkoňové, bytem ****************, Milovice, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 30 v ul. ****************, Milovice, na jejího syna pana Františka Burkoně, bytem ****************, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 30 v ul. ****************, Milovice, z paní Blanky Burkoňové, bytem ****************, Milovice, na pana Františka Burkoně, bytem ****************, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/30 (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 19 350 Kč a měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem Františkem Burkoněm, bytem ****************, Milovice.

Usnesení č. 676
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
odstoupení pana Tomáše Černého, *********************, 250 88 Čelákovice, od schváleného pronájmu nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol.

Usnesení č. 677
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021054/VB 01 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemek parc.č. 621/2 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu s názvem "Lysá nad Labem, kNN pro p.č. 621/68". Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 3 100 Kč, k níž bude připočtena DPH. Do smlouvy bude doplněn souhlas smluvních stran se zveřejněním smlouvy na webových stránkách Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 678
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou nabídku obchodní společnosti RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok,

II. schvaluje
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" a výběr dodavatele: obchodní společnost RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na poskytování služeb dle veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" s obchodní společností RENTEL a.s., IČO: 26128233, se sídlem pod Třešněmi 1120/18, Praha 5, s nabídnutou cenou 70 800 Kč bez DPH/rok, tj. 85 668 Kč vč. DPH/rok.

Usnesení č. 679
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
přijetí dotace na Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem. Odhadované celkové náklady jsou 750 000 Kč, požadovaná výše dotace je 50 %, tj., 375 000 Kč od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech - Dotační program - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram 117D72100, z důvodu vyšší spouúčasti města na dotaci a s přihlédnutím k současné nepříznivé finanční situaci města.

Usnesení č. 680
Rada města Lysá nad Labem

se seznámila
se zápisem z jednání komise pro školství ze dne 29.11.2022.

Usnesení č. 681
Rada města Lysá nad Labem

se seznámila
se zápisem z jednání Komise pro dotaci ze dne 06.12.2022.

Usnesení č. 682
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
že pan Daniel Chaloupka vyzývá Město Lysá nad Labem, aby mu byla nad rámec jeho běžné měsíční odměny vyplacena částka 250 000 Kč jako odstupné,

II. předkládá
žádost jednatelce společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. s tím, že požadavek pana Daniela Chaloupky na vyplacení odstupného požaduje za neoprávněný s ohledem na porušení jeho povinností jednatele společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o., které trvalo dlouhodobě a od samého počátku, jak je uvedeno v důvodové zprávě k usnesení Rady města č. 607 ze dne 07.11.2022.


Vytvořeno 14.12.2022 9:25:26 | přečteno 94x | michaela.kocova
load