27. Usnesení RM dne 05.12.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 5. 12. 2022


Usnesení č. 643

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 05.12.2022 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Tužinskou Synkovou M.


Usnesení č. 644

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program schůze Rady města dne 05.12.2022 vč. úprav.


Usnesení č. 645

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, na prodej zastavěné části obecního pozemku parc.č. 322/9, nově označené jako díl "a" o

výměře 1 m2 sloučený dle geometrického plánu č. 1030-287/2022 do pozemku parc.č. st. 43/1 v k.ú. Litol, panu

Nguyen Van Ngoc, bytem Praha 4, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na

vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání žádost o odkup části obecního pozemku parc.č. 322/9 v k.ú.

Litol.


Usnesení č. 646

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na

pronájem části obecního pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše

nájemného 100 Kč/m2/rok, panu Ing. Ladislavu Vodenkovi, bytem Lysá nad Labem, za účelem umístění tepelného

čerpadla, na dobu určitou 1 roku s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce bude zajištovat pořádek a čistotu na

předmětu pronájmu na své náklady.


Usnesení č. 647

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

s žádostí pana Kotinka ze dne 14.03.2022 týkající se pozemku parc.č. 500/2 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. žádá

odbor správy majetku o sjednání schůzky pana Kotinka s místostarostkami města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 648

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem obecních pozemků parc. č. 2965, o výměře 863 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 3470, o výměře

1852 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, Rybářskému

klubu Lysá nad Labem z.s., IČO: 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem využívání

jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístup k těmto místům k vodní ploše Okrouhlík, na dobu neurčitou s výpovědní

dobou 3 měsíce. Nájemce bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně (sečení trávy a úprava

porostů),

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemků dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemků.


Usnesení č. 649

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1, o výměře 1 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Československé armády

před domem čp.1536, České poště, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem

zřízení odkládací schrány, za cenu nájemného ve výši 1 Kč/den, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.


Usnesení č. 650

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s realizací a umístěním stavby "NB-Lysá nad Labem-Komenského-č.pa.2652/2" do pozemků Města Lysá nad Labem

parc.č. 3458/2, 3580/3, 2652/2 a 2672 v k.ú. Lysá nad Labem. Podmínkou souhlasu je, že chodník bude rozebrán a

znovu obnoven v délce stavby, s přesahy 5 m od hran výkopu a v celé šířce chodníku. Na obnovený chodník poskytne

Budoucí oprávněná Budoucí povinné záruku 60 měsíců od kolaudace stavby a u všech přechodů přes komunikace použije

zhotovitel připravené chráničky. Odbor správy majetku bude přizván ke kontrole podkladních vrstev a po zadláždění k

převzetí,

II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.

IV-12-6031601 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ:

CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 3458/2, 3580/3,

2652/2 a 2672 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "NB-Lysá nad Labem-Komenského-č.pa.2652/2". Výše náhrady za

zřízení věcného břemene činí 13 500 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru

nemovitostí. Podmínkou uzavření smlouvy je doplnění textu do smlouvy, který stanoví povinnost Budoucí povinné, nebo

jí pověřené osobě, která bude stavbu provádět, rozebrání a znovu obnovení chodníku v délce stavby, s přesahy 5 m od

hran výkopu a v celé šířce chodníku. Na obnovený chodník poskytne Budoucí oprávněná Budoucí povinné záruku 60

měsíců od kolaudace stavby a u všech přechodů přes komunikace použije zhotovitel připravené chráničky. Odbor správy

majetku bude přizván ke kontrole podkladních vrstev a po zadláždění k převzetí.


Usnesení č. 651

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

s podanou žádostí ze dne 26.09.2022, pod č.j. SM/84077/2022/Jav, o uzavření plánovací smlouvy na vybudování 10

parkovacích míst a zpevněné plochy pro nádoby na odpad, na obecním pozemku parc.č. 2673/111, v k.ú. Lysá nad

Labem,

II. odkládá

projednání žádosti za účelem doplnění informací k předkládánému záměru.


Usnesení č. 652

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana Josefa Svobody, trvale bytem *******************, Lysá nad Labem, o přidělení parkovacího stání pro osobu

ZTP,

II. schvaluje

přidělení parkovacího místa pro osobu ZTP pana Josefa Svobodu,

III. ukládá

odboru správy majetku zařídit potřebné náležitosti k zařízení stání ZTP a to nejdéle do 15.02.2023.


Usnesení č. 653

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana Michala Blaška, trvale bytem ************** Lysá nad Labem, o převod nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul.

**************, Lysá nad Labem, z jeho otce Zbyňka Blaška,

II. souhlasí

s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. **************, Lysá nad Labem, z pana Zbyňka Blaška na pana Michala

Blaška, bytem **************, Lysá nad Labem,

III. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 5/2 (velikost 3+1, o celkové výměře 74,60 m2) zapsané na LV č. 3824

pro katastrální území Litol, v budově č. p. 5, ul. ************, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st.

41/1, zapsané na LV č. 3823 pro katastrální území Litol, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 22 380 Kč a měsíčním

nájemným ve výši 68 Kč/m2 za měsíc prosinec 2022 a od 01.01.2023 s měsíčním nájemným ve výši 100 Kč/m2, s panem

Michalem Blaškem, bytem **************, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 654

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/6 (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366

pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na

pozemku parc. č. st. 566, zapsaném na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 1

roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2 za měsíc prosinec 2022 a od 01.01.2023 s měsíčním nájemným ve výši 100

Kč/m2, s panem Romanem Ratsiukem, *****************. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením

Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.


Usnesení č. 655

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla a splátkové kalendáře

záloh na rok 2023, s firmou Thermoservis spol. s r.o., gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČO: 46348034 a cenovou

kalkulaci na rok 2023, ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku

Města Lysá nad Labem, s firmou Thermoservis spol. s r.o., Gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČO: 46348034.

Usnesení č. 656

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

se zapojením města Lysá nad Labem do projektu Inovativní řešení rekreační a volnočasové MObility pro CEstovní ruch

ve venkovských oblastech (IMOCE).


Usnesení č. 657

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

10. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 658

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3

237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5,

Libeň 180 00 Praha 8, za předpokladu navýšení rozpočtu,

II. pověřuje

pana starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561

906,35 Kč, 3 237 650,89 Kč včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem

Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, ve znění upraveném radou města, a to za předpokladu navýšení rozpočtu.


Usnesení č. 659

Rada města Lysá nad Labem

ruší

usnesení č. 587 ze dne 24.10.2022 schválení vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu

2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Vývaziště“, a to z důvodu nepřipravenosti

projektu.


Usnesení č. 660

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

úhradu jednorázového peněžitého odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souladu

s ustanovením § 11 odst.2 zákona č. 334/1992 Sb., pro záměr : "Sportovní hala Lysá nad Labem, ve výši 357 880 Kč

(slovy tři sta padesát sedm tisíc osm set osmdesát korun českých), kterou vyměřil Městský úřad Lysá nad Labem, odbor

výstavby a životního prostředí orgán ochrany zemědělského původního fondu. Rozhodnutím Čj.:

MULNL-OVŽP/103458/2022/Li.


Usnesení č. 661

Rada města Lysá nad Labem

I. konstatuje

že schůze Rady města v roce 2023 se budou konat zpravidla každé pondělí počínaje 09.01.2023,

II. předkládá

Zastupitelstvu města na vědomí

1) informaci, že schůze Rady města v roce 2023 se budou konat zpravidla každé pondělí počínaje 09.01.2023,

2) termíny zasedání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2023, a to 25.01., 15.03., 26.04. a 21.06.2023.


Usnesení č. 662

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

s přehledem výdajů společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. za období od 01.08.2022 do

30.11.2022,

II. konstatuje

a) že výdaje společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. za období od 01.08.2022 do

30.11.2022 přesahují částku 670 000 Kč,

b) že forma společnosti s ručením omezeným je nevyhovující,

III. ukládá

jednatelce společnosti činit jednánání směřující k utlumení činnosti společnosti ke dni 30.06.2023.


Usnesení č. 663

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zprávu o činnosti Komise pro regeneraci MPZ od 01.01.2022 do 07.11.2022.


Usnesení č. 664

Rada města Lysá nad Labem

se seznámila

se zápisem z 1. zasedání Komise pro IT a Smart City města Lysá nad Labem konané dne 25.11.2022.


Usnesení č. 665

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

se zápisem z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 21.11.2022,

II. žádá

komisi pro životní prostředí a komisi pro výstavbu a rozvoj města o vyjádření k projektovým dokumentacím akce

Jedličkova, Hrabanov a II. etapa obchvatu,

III. žádá

komisi pro dopravu města předložit koncepci dopravy v klidu. Termín: do konce ledna 2023.


Usnesení č. 666

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. předkládá

Jednací řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke schválení na Zastupitelstvo města dne 14.12.2022.


Usnesení č. 667

Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila

s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. předkládá

návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke schválení na zastupitelstvo města dne 14.12.2022.


Usnesení č. 668

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s ukončením Smlouvy o dílo č. 2022-0311/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní

rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí

a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace VaK v průmyslové zóně

v ulicích Průmyslová a Poděbradova", a to za cenu 663 080 Kč včetně DPH, a to výpovědí dle článku XI. odst. 11.3.

smlouvy o dílo,

II. souhlasí

s ukončením smlouvy o dílo č. 2022-0312/KÚ, jejímž předmětem byla zpracování dokumentace pro sloučené územní

rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS, inženýrská činnost pro zajištění sloučeného územního rozhodnutí

a stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci "Vypracování projektové dokumentace na ulici Na Sídlišti

vedle ulice ČSA", a to za cenu 990 990 Kč včetně DPH, a to výpovědí dle článku XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo,

III. konstatuje

a) důvodem pro ukončení obou smluv o dílo je nepřipravenost akcí ze strany Města Lysá nad Labem, kdy akce nebyly

předem projednány s příslušnými odbory, a neexistující rozpočtové krytí ze strany Města Lysá nad Labem,

b) zhotovitel má dle článku VI. odst. 6.8. smlouvy o dílo při zrušení smlouvy právo na část ceny díla v rozsahu skutečně

odvedených prací ke dni zrušení smlouvy.


Usnesení č. 669

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku

parc. č. st. 2280, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 556,80 m2, panu Janu

Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem, za účelem provozování smutečních služeb a pohřebních služeb, na

dobu určitou od 01.01.2023 do 29.1.2023 za nájemné ve výši 25 508 Kč,

b) zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Resslova 1678, Lysá nad Labem, která se nachází na

pozemku parc. č. st. 2280, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální

pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 556,80 m2, panu

Janu Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem, za účelem provozování smutečních služeb a pohřebních

služeb, na dobu určitou od 30.01.2023 do 31.03.2023 za nájemné ve výši 51 016 Kč.

c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005 s tím, že smluvní strany se

dohodly, že k ukončení smlouvy dle výpovědi podané správcem dne 27.09. 2022 dojde ke dni 31.01.2023.

d) vystavení objednávky na zajištění správy hřbitova města Lysá nad Labem v období od 01.02.2023 do 31.03.2023 panu

Janu Blahutovi, se sídlem Sojovická 658, Lysá nad Labem,

II. ukládá

a) Odboru správy majetku zajistit přepsání veškerých energií (elektro, plyn, voda) na adrese Resslova 1678, Lysá nad

Labem, na Město Lysá nad Labem, včetně zajištění internetu. Termín: do 31.12.2022,

b) Odboru správy majetku připravit nový Řád veřejného pohřebiště města Lysá nad Labem a předložit ho ke schválení

zastupitelstvu města. Termín: leden 2023,

c) Odboru správy majetku vyhotovit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne

01.01.2005 dle bodu I./c). Termín: ihned,

III. pověřuje

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště uzavřené dne 01.01.2005 dle bodu

I./c).


Vytvořeno 12.12.2022 10:53:21 | přečteno 48x | jiri.virava
load