26. Usnesení RM dne 28.11.2022


Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 28. 11. 2022

Usnesení č. 630

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu Rady města dne 28.11.2022 Mgr. Tužinskou Synkovou M. a Mgr. Vošickou Š.


Usnesení č. 631

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání Rady města dne 28.11.2022 vč. úprav.


Usnesení č. 632

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

nájemní smlouvu na pronájem konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice pro PRUH POLABÍ s.r.o. za cenu 3 000 Kč na den 09.12.2022,

II. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy,

III. žádá

komisi pro kulturu a cestovní ruch a výbor pro majetek města a územní plánování o vyjádření k systému pronajímání konferenčního sálu v 3. nadzemním podlaží historické budovy radnice. Termín: do 31.01.2023.


Usnesení č. 633

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem, č. 2016-0415/SM, ze dne 29.04.2016 uzavřené podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, č.p. 251, Zápy, 250 61 Zápy, jehož

předmětem je prodloužení platnosti smlouvy do 31.03.2023,

II. pověřuje

starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města

Lysá nad Labem.


Usnesení č. 634

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 2 + KK s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní Lucií Ferencovou, narozenou ************, trvale bytem ************,

Milovice,

II. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 1+1 s měsíčním nájemným 61,10 Kč/m2 s paní Evou Pankovou, narozenou ************, trvale bytem ***********************,

Milovice.


Usnesení č. 635

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci v rámci grantového programu vyhlášeného nadací O2 pro Základní školu J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Komenského 1534, 289 22 Lysá nad

Labem.


Usnesení č. 636

Rada města Lysá nad Labem

se seznámila

se zápisem z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 15. listopadu 2022. Jednotlivými podněty se budou zabývat věcně příslušné odbory ve spolupráci s radními.


Usnesení č. 637

Rada města Lysá nad Labem

doporučuje

Zastupitelstvu města vyplacení mimořádné odměny neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v období od 01.01.2022 do konce volebního období, v následujících

částkách:

Mgr. Jiří Havelka 7 800 Kč

Romana Fischerová 2 100 Kč

Josef Kolman 3 300 Kč


Usnesení č. 638

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh tajemnice Ing. Aleny Novotné na jmenování Ing. Jitky Fialové vedoucí Odboru městského investora s účinností od 01.12.2022,

II. jmenuje

paní Ing. Jitku Fialovou vedoucí Odboru městského investora s účinností od 01.12.2022.


Usnesení č. 639

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídku na modernizaci Elektronické úřední desky a Informačního panelu od dodavatele emam s.r.o., IČO: 29284414, se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko,

II. schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na modernizaci Elektronické úřední desky a Informačního panelu, s dodavatelem emam s.r.o., IČO: 29284414, se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, v ceně 102 850 Kč včetně DPH, za podmínky schválení

finančních prostředků nárokovaných v návrhu rozpočtu na rok 2023.


Usnesení č. 640

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

odstoupení od objednávky, spol. B&P Research s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269 s názvem Podání žádosti o dotaci a administrace projektu - Komunitní centrum č.p. 13, z důvodu následné nemožnosti plnění,

II. souhlasí

s ukončením smlouvy bez vzájemného plnění.


Usnesení č. 641

Rada města Lysá nad Labem

I. ruší

s účinností k 30.11.2022 Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí schválená Radou města usnesením č. 489 ze dne 20.08.2019

II. schvaluje

nová Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí s účinností od 1.12.2022.


Usnesení č. 642

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2023,

II. předkládá

návrh rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2023 Zastupitelstvu města ke schválení.


Vytvořeno 2.12.2022 9:25:50 | přečteno 155x | jiri.virava
load