25. Usnesení RM dne 21.11.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 21. 11. 2022


Usnesení č. 611

Rada města Lysá nad Labem


volí

ověřovatele zápisu dne 21.11.2022 Mgr. Bláhovou R. a Ing. Marka J.


Usnesení č. 612

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

program jednání dne 21.11.2022 vč. úprav.


Usnesení č. 613

Rada města Lysá nad Labem


I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit:


a) bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 3841-21/2022 parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


b) zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na bezúplatný převod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - Smíchov, částí obecních pozemků parc.č.2673/22 a parc.č.2876/1, zastavěných stavbou silnice, nově označených dle GP č.3841-21/2022 jako pozmek parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na vzájemný převod pozemků dle podané písemnosti pod č.j. SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022 k projednání.


Usnesení č. 614

Rada města Lysá nad Labem


doporučuje

zastupitelstvu města na nejbližším zasedání


a) revokovat usnesení zastupitelstva města č. 125 ze dne 07.09.2022

b) schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, do podílového spoluvlastnictví společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5 a panu Michalu Svobodovi bytem Lysá nad Labem, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem od společnosti Medisan s.r.o., a to o výměře 180 m2.


Obdarovaní hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Usnesení č. 615

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

žádost pana Fencla ze dne 21.9.2022 č.j. MULNL-SM/83043/2022 na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc. č. 15/10, parc. č. 15/1, parc. č. 15/27, parc. č. 7/3, část parc. č. 10/8 a část parc. č. 323/2, vše v k.ú. Litol, lokalita Mršník II,


II. odkládá

rozhodnutí o propachtování pozemků parc. č. 15/10, parc. č. 15/1, parc. č. 15/27, parc. č. 7/3, část parc. č. 10/8 a část parc. č. 323/2, vše v k.ú. Litol, lokalita Mršník II


Usnesení č. 616

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označenou č. 10, v ulici Lom, panu Pavlu Drahotskému, bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.


Usnesení č. 617

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

pronájem částí obecních pozemků parc. č. 494/39 a 495/51, nově označených jako pozemek parc.č. 494/86, o výměře 26 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022, připlocených k pozemku parc. č. 494/17 a 494/25 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, panu Ing. Jaroslavu Bukovi, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.


Usnesení č. 618

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc.č. 23/25 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví povinného pana Radka Skály, bytem Lysá nad Labem, a užívat jej v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, ošetřením, kácením a výsadbou veřejné zeleně ve prospěch panujícího obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3887-70/2022 ze dne 23.09.2022. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 1 000 Kč, na dobu neurčitou. Oprávněný hradí náklady na pořízení geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc.č. 23/26 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví povinných Ing. Jiřího Matuly, bytem Praha 8 a JUDr. Ing. Jany Němečkové, bytem Lysá nad Labem, a užívat jej v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s údržbou, ošetřením, kácením a výsadbou veřejné zeleně ve prospěch panujícího obecního pozemku parc.č. 6/11 v k.ú. Lysá nad Labem. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3887-70/2022 ze dne 23.09.2022. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 1 000 Kč, na dobu neurčitou. Oprávněný hradí náklady na pořízení geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrhy smluv o zřízení věcného břemene dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem těchto smluv o zřízení věcného břemene.


Usnesení č. 619

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

a) ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s., k 31.12.2022,


b)uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 01.01.2023 do 31.12.2023 se společností EP Energy Trading, a.s. se „spotovým“ produktem.


Usnesení č. 620

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

žádost o alokaci finančních prostředků do rozpočtu Města na rok 2023 zástupců SVJ č. p. 1434 - 1437,


II. ukládá

OSM zapracovat do návrhu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2023 částku na zpracování studie možných řešení odvodu dešťových vod ze zájmové oblasti.


Usnesení č. 621

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

8. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 622

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

příspěvek ve výši 35 800 Kč na zakoupení vánočních balíčků pro seniory, kteří jsou umístěni v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem a v Domově Rožďalovice,


II. schvaluje

dotaci ve výši 1 500 Kč pro děti, které jsou umístěny v institucionální péči a mají trvalé bydliště v Lysé nad Labem,


III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem s Dětským domovem Čtyřilístek, Planá, IČO: 70842540, sídlo Zámecká 853, 348 15 Planá a s Dětským domovem a Školní jídelnou Solenice 42, IČO: 61904406, sídlo: 262 33 Solenice 42, s každým domovem na částku 500 Kč do 30.11.2022,


IV. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.


Usnesení č. 623

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


II. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


III. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


IV. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


V. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


VI. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


VII. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,


VIII. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol – Palackého 160 ve výši ************ s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu.


Usnesení č. 624

Rada města Lysá nad Labem


bere na vědomí

podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného, 24. výzva IROP Základní školy - SC 4.1 (PR).


Usnesení č. 625

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1,se společností Gardenline s.r.o. IČO: 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13 a SKL Recyklostav s.r.o. IČO: 29010161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá , 289 23 Milovice, ke smlouvě o dílo č.2022-0021/OMI "Rekonstrukce Parku 30. Výročí osvobození Lysá nad Labem" Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnového listu č. 1 je tato cena navýšena

o 884 865,45 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 01.08.2022, 15 437 648,45 Kč bez DPH. K prodloužení lhůty dokončení díla vlivem těchto změnových listů nedojde. Cena díla je navýšena o 6,081 %,


II. pověřuje

starostu města, podpisem Dodatku č. 1 k smlouvě č.2022-0021/OMI ze dne 03.02.2022 "Rekonstrukce Parku 30.Výročí osvobození Lysá nad Labem".


Usnesení č. 626

Rada města Lysá nad Labem


bere na vědomí

návrh volebního subjektu "Společně pro Lysou" o zařazení navržených odborníků do komisí Rady města a zřízení Komise pro rozvoj podnikání a Komise pro šťastný život seniorů.


Usnesení č. 627

Rada města Lysá nad Labem


I. ruší

bytovou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán zřízenou usnesením Rady města č. 56 ze dne 02.02.2021,


II. jmenuje

členem komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Petru Hodkovou s účinností od 21.11.2022,


III. jmenuje

členem komise pro regeneraci MPZ Pavla Jehličku s účinností od 21.11.2022.


Usnesení č. 628

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

a) u bytů v domě s pečovatelskou službou, které jsou užívané jako byty zvláštního určení, nacházející se na adrese Masarykova 294, Masarykova 1102 a Masarykova 1729, vše v Lysé nad Labem, zvýšení nájemného od 01.01.2023 na částku 70 Kč/m2


b) u bytů v domě Na Františku 253, Lysá nad Labem, které jsou užívané jako byty sociální, se nájemné nezvyšuje


c) u všech ostatních bytů v Lysé nad Labem a v Milovicích nacházejících se ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, u nichž je nájemné za 1 m2 plochy nižší než 99,99 Kč a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, zvýšení nájemného od 01.01.2023 na částku 100 Kč/m2


d) u všech ostatních bytů v Lysé nad Labem a v Milovicích nacházejících se ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, u nichž je nájemné za 1 m2 plochy nižší než 99,99 Kč a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, zvýšení nájemného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, nebudou-li nájemci souhlasit se zvýšením nájemného na částku 100 Kč/m2


II. ustanovuje

že:

a) nájemní smlouvy uzavírané do 31.12.2022 budou mít nájemné sjednané tak, že nájemné za listopad 2022 a nájemné za prosinec 2022 bude v původní výši, nájemné za leden 2023 a následující měsíce bude v nové výši


b) nájemní smlouvy uzavírané od 01.01.2023 budou mít nájemné sjednané tak, že nově uzavírané nájemní smlouvy budou mít nájemné v nové výši,


III. ruší

souhlas s podnájmem u všech bytů, u nichž byl souhlas dříve udělen, a to s účinností od 01.01.2023,


IV. schvaluje

vzor nájemní smlouvy bez jistoty a vzor nájemní smlouvy s jistotou,


V. ukládá

Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory


a) vypracovat návrh na zřízení fondu oprav a údržby bytového fondu Města Lysá nad Labem, termín: 31.12.2022


b) vypracovat ve spolupráci s OSM návrh koncepce oprav bytového fondu Města Lysá nad Labem, termín: 28.2.2023


VI. ukládá

OSM informovat nájemce o zvýšení nájemného, termín: ihned.


Usnesení č. 629

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

9. rozpočtové opatření roku 2022 dle návrhu,


II. předkládá

zastupitelstvu města 9. rozpočtové opatření roku 2022 ke schválení na jeho nejbližším zasedání.


Vytvořeno 22.11.2022 13:23:15 | přečteno 406x | jiri.virava
load