24. Usnesení RM dne 07.11.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 7. 11. 2022


Usnesení č. 588

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu rady města dne 07.11.2022 Ing. Jana Marka a Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou.


Usnesení č. 589

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání rady města dne 07.11.2022 včetně úprav.


Usnesení č. 590

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

odboru správy majetku prověřit navržené pozemky ke směně. Termín: do 21.11.2022.


Usnesení č. 591

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

odboru správy majetku pozvat pana Miroslava Pšeničku na jednání s vedením města. Termín: ihned.


Usnesení č. 592

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 495/51, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Růžová, ve prospěch pozemku parc. č. 495/31, k.ú. Lysá nad Labem, s panem Zdeňkem Doležalem, bytem Lysá nad Labem, za částku 2000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 593

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky ukončené kanalizační šachtou na obecním pozemku parc. č. 3451/81, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická, ve prospěch pozemku parc. č. st. 315, jehož součástí je budova s číslem popisným 269, rodinný dům, v k.ú. Lysá nad Labem, s panem Lukášem Křivánkem, bytem Lysá nad Labem, za částku 1000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí.


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 594

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

projednání cenové nabídky v rámci přeložení chodníku v ulici Za Koncem (parc. č. 495/51 – od č.p. 1639 po č.p. 555 a parc.č. 462/8 – od č.p. 1254/15 po poz. parc.č. 462/23, k. ú. Lysá nad Labem - od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova) od společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945 na RM dne 21.11.2022.


Usnesení č. 595

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

že dodavatelem elektrické energie pro Město Lysá nad Labem a přidružené subjekty, vysoutěženým v elektronické aukci organizované komoditní burzou Power Exchange Central Europe a.s., bude pro rok 2023 společnost EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, 110 02, IČ: 27386643.


Usnesení č. 596

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

z důvodu ekonomické neefektivity s přerušením provozu dne 23.12.2022 v Mateřské škole Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, v Mateřské škole Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, v Mateřské škole Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430. Pro všechny přihlášené děti z výše jmenovaných mateřských škol bude provoz zajištěn v Mateřské škole Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590,


II. souhlasí

z důvodu ekonomické neefektivity s přerušením provozu v době od 27.12. do 30.12.2022 v Mateřské škole Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, v Mateřské škole Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, v Mateřské škole Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, v Mateřské škole Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590.


Usnesení č. 597

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně pro nepříbuzenskou transplantaci – občanům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem a zaměstnancům města Lysá nad Labem v částce 5 000 Kč za každý odběr,


II. pověřuje

starostu města uzavíráním darovacích smluv na výše uvedený účel,


III. pověřuje

vedením agendy poskytování peněžitých darů dle bodu I. tohoto usnesení odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


Usnesení č. 598

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

rezignaci Ing. Karla Otavy na mandát člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem s tím, že mandát člena zastupitelstva zanikl dne 31.10.2022,


II. vydává

Ing. Karolíně Stařecké Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem s tím, že do funkce člena zastupitelstva města nastoupila dne 01.11.2022.


Usnesení č. 599

Rada města Lysá nad Labem

pověřuje

Mgr. Radku Bláhovou, Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou, Ing. Jana Marka, Mgr. Štěpánku Vošickou, Vladislava Šplíchala, Mgr. Jaromíra Šalka, Mgr. Ondřeje Šmída, PhDr. Michala Řezníčka, Mgr. Věru Zoubkovou, Renatu Krausovou, Mgr. Ondřeje Vaněčka, Romanu Fischerovou, Marka Smejkala, Ing. Karolínu Stařeckou, oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.


Usnesení č. 600

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

podání výpovědi Mandátní smlouvy uzavřené dne 11.11.1998 (ve znění Dodatků č. 1 - 4) s obchodní společností MANOLA VIDEO, s.r.o., IČO: 250 53 779, se sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem, na jejímž základě probíhá pořízení a vysílání reportáží o společenském a kulturním dění ve městě, výzvách, informací či mimořádných událostech, dle článku IX., s účinky výpovědi ke dni oznámení výpovědi.


II. ukládá

odboru vnitřních věcí zaslat výpovědi smluv dle bodu I. obchodní společnosti MANOLA VIDEO, s.r.o., IČO: 25053779, se

sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem, a to do 10.11.2022.


Usnesení č. 601

Rada města Lysá nad Labem

I. vyhlašuje

poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" dle předložené výzvy,


II. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:

 • Ing. Alena Novotná, tajemnice 

 • Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru vnitřních věcí

 • Petra Loudová, vedoucí odboru informačních technologií

náhradníci:

 • Jan Čech, referent odboru informačních technologií

 • Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

 • Mgr. Martin Dostál, DiS., právník


III. ukládá

paní tajemnici zaslat výzvu minimálně 5 společnostem v oboru vzdělávání a poskytování školení.

Termín: 09.11.2022.


Usnesení č. 602

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídku na modernizaci Elektronické úřední desky od dodavatele Emam s.r.o., IČO: 29284414, sídlo Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, ve výši 102 850 Kč včetně DPH,


II. předkládá

komisi pro IT a Smart city nabídku k posouzení. Termín: do 28.11.2022.


Usnesení č. 603

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

do příští schůze Rady města uzavření dodatku č. 4, se společností BFK service a.s. IČO: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0092/OMI, ze dne 17.03.2021 "KOMUNITNÍ CENTRUM č.13", která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021, za předpokladu navýšení rozpočtu. Tímto dodatkem č. 4 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23 je tato cena navýšena o 3 508 895,55 Kč včetně DPH. Celková cena díla včetně navýšení činí ke dni 02.11.2022, 29 241 001,64 Kč včetně DPH. Uzavření dodatku č. 4 je podmíněno navýšením rozpočtu,


II. ukládá

odboru městského investora sjednat schůzku s vedením města a BFK service a.s. Termín: 21.11.2022.


Usnesení č. 604

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace stavby do 30.11.2022,


II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy.


Usnesení č. 605

Rada města Lysá nad Labem

I. ruší

 1. Komisi pro rozvoj města a životní prostředí

 2. Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch

 3. Komisi sociální, zdravotní a školství

 4. Komisi pro dopravu a bezpečnost

 5. Komisi pro šťastný život seniorů

 6. Komisi pro regeneraci MPZ

 7. Redakční radu,

s účinností k 07.11.2022

II. zřizuje

 1. Komisi pro dopravu a bezpečnost

 2. Komisi pro dotace

 3. Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostory

 4. Komisi pro IT a smart city

 5. Komisi pro kulturu a cestovní ruch

 6. Komisi pro regeneraci MPZ

 7. Komisi pro sport a volný čas

 8. Komisi pro školství

 9. Komisi pro výstavbu a rozvoj města

 10. Komisi pro životní prostředí

 11. Komisi sociální a zdravotní

 12. Redakční radu Listů

s účinností od 08.11.2022


III. jmenuje

 1. předsedou komise pro dopravu a bezpečnost Ondřeje Šmída a členy komise: Jiřího Drbohlava, Dušana Kamenického, Jakuba Machálka, Marka Mejzra, Martina Robeše, Roberta Šťastného, Danu Urban Hančovou a Luboše Zitu

 2. předsedou komise pro dotace Jaromíra Šalka a členy komise: Petru Melingerovou, Zitu Nidlovou a Zuzanu Viktoriovou

 3. předsedou komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Vladislava Šplíchala a členy komise: Marcelu Chloupkovou, Daniela Drahotského, Matěje Kodeše, Michala Magadu a Johanu Součkovou

 4. předsedou komise pro IT a smart city Petra Váňu a členy komise: Josefa Kotvu, Marka Šlinga a Tomáše Tenglera

 5. předsedou komise pro kulturu a cestovní ruch Renatu Krausovou a členy komise: Veroniku Lindovou, Dagmar Pechovou, Michala Řezníčka a Zuzanu Valiskovou

 6. předsedou komise pro regeneraci MPZ Ondřeje Vaněčka a členy komise: Blanku Švarcovou, Evu Zápalkovou a Jiřího Vajčnera

 7. předsedou komise pro sport a volný čas Martina Jirsu a členy komise: Andreu Michalcovou, Františka Hajného, Jana Krumpholce, Luboše Kloudu, Markétu Linhartovou, Miloše Jákla, Petra Jirsu, Věru Zoubkovou

 8. předsedou komise pro školství Jakuba Tesaře a členy komise: Petra Elišku st., Antonína Jančaříka, Michala Kvasničku, Evu Markovou, Jiřinu Novákovou, Marii Novákovou, Jaromíra Šalka a Helenu Šmídovou

 9. předsedou komise pro výstavbu a rozvoj města Petra Bláhu a členy komise: Petru Hodkovou, Martina Jirsu a Vladislava Šplíchala

 10. předsedou komise pro životní prostředí předsedou Daniela Drahotského a členy komise: Petru Málkovou, Pavla Marhoula, Petru Melingerovou, Tomáše Petřeka, Martu Sochůrkovou, Martina Tužinského, Veroniku Vaňáčkovou a Kláru Vondrákovou

 11. předsedou komise sociální a zdravotní Veroniku Vaňáčkovou a členy komise: Jaroslavu Labutovou, Terezu Palánovou, Lenku Pešoutovou a Drahomíru Zikánovou

 12. předsedou redakční rady Listů Michaelu Královou, šéfredaktorkou Karolínu Skrčenou a členy redakční rady: PaedDr. Věru Bodnárovou, Marii Kundrlíkovou a Zuzanu Valiskovou

s účinností od 08.11.2022


IV. děkuje

všem členům za práci v komisích pro město Lysá nad Labem,


V. žádá

předsedy všech dosavadních komisí o předložení souhrnné roční zprávy o činnosti komise za období 01.01.2022 - 07.11.2022, a to do 30.11.2022,


VI. schvaluje

jednací řád komisí Rady města Lysá nad Labem mimo jednacího řádu redakční rady Listů.


Usnesení č. 606

Rada města Lysá nad Labem

I. pověřuje

 1. v rámci akce Sportovní hala Lysá nad Labem pana Vladislava Šplíchala,

 2. v rámci akce Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem pana Vladislava Šplíchala

 3. v rámci akce II/272 Litol, rekonstrukce pana Ondřeje Šmída

 4. všechny členy Rady města Lysá nad Labem v rámci akce Sportovní hala Lysá nad Labem, Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem a II/272 Litol, rekonstrukce k jednání se zhotovitelem stavby, jakož i s dalšími osobami podílejícími se na realizaci akce. V rámci tohoto pověření nejsou zmocněné osoby oprávněny k uzavírání smluv,

II. pověřuje

Petra Bláhu, k nahlížení do spisů v rámci správního řízení o povolení stavby, jichž je Město Lysá nad Labem a/nebo Středočeský kraj stavebníkem, a dále v rámci dalších správních řízení o povolení stavby, jejichž předmětem je výstavba 5 a více jednotek na území města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 607

Rada města Lysá nad Labem

I. odvolává

v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích jako jediný společník vykonávající pravomoci valné hromady společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s okamžitou účinností Daniela Chaloupku z funkce jednatele společnosti,


II. jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. c) zákona o obcích jako jediný společník vykonávající pravomoci valné hromady společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s okamžitou účinností Mgr. Radku Bláhovou, nar. 11.03.1977, bytem Náměstí B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem do funkce jednatelky společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o.,


III. konstatuje

že smlouva o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. s paní Mgr. Radkou Bláhovou nebude uzavřena, když výkon funkce jednatelky bude bezplatný a vztah mezi jednatelkou a společností se bude řídit ustanovením občanského zákoníku o příkazu.

Vytvořeno 7.11.2022 14:59:33 | přečteno 1485x | jiri.virava
load