23. Usnesení RM dne 24.10.2022

Usnesení č. 564

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu Rady města dne 24.10.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 565

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 24.10.2022.


Usnesení č. 566

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana Zdeňka Jiráska, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90694/2022,


II. předkládá

žádost pana Zdeňka Jiráska k projednání výboru pro majetek (za předpokladu, že bude zřízen).


Usnesení č. 567

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

žádost pana Petra Rubeše, bytem Lysá nad Labem, ze dne 12.10.2022, evidovanou pod č.j. SM/90696/2022,


II. předkládá

žádost pana Petra Rubeše k projednání výboru pro majetek (za předpokladu, že bude zřízen).


Usnesení č. 568

Rada města Lysá nad Labem


I. doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení:

  1. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/45, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12.08.2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Jakubovi Nedomovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  2. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/46, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12.08.2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Pavlu Jiráskovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  3. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/47, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12.08.2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, do společného jmění manželů Milanu Knopovi a Jarmile Knopové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

  4. prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/48, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12.08.2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Marku Vrátilovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání ke schválení prodeje pozemků dle bodu I.


Usnesení č. 569

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocených a zastavěných částí obecního pozemku parc.č. 2569/5, nově označených jako pozemek parc.č. st. 3664, o výměře 4 m2, parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání žádost o odkup částí obecních pozemků parc.č. 2569/5 a 2644/3 v k.ú. Lysá nad Labem.


Usnesení č. 570

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parc. č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližším zasedání návrh dle bodu I. k projednání.


Usnesení č. 571

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit výkup pozemků parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2 a parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, od Ministerstva obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, za celkovou kupní cenu 265 000 Kč,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližším zasedání návrh dle bodu I. k projednání.


Usnesení č. 572

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1, o výměře 1 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Československé armády před domem č.p.1536, České poště, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem zřízení odkládací schrány, za cenu nájemného ve výši 1 Kč/den, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.


Usnesení č. 573

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření a text nájemní smlouvy s firmou Prometheus energetické služby a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, IČO: 63072599, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4 dle přílohy za částku 2 268,75 Kč včetně DPH,


II. schvaluje

uzavření a text smlouvy o vybudování kogenerační jednotky a dodávce a odběru elektrické a tepelné energie s firmou Prometheus energetické služby a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, IČO: 63072599, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4 dle přílohy.


Usnesení č. 574

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

protokol o posouzení žádosti o účast v koncesním řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad Labem“,


II. schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem nemovitého majetku vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad Labem (vodovody a kanalizace) v k. ú. Lysá nad Labem a k. ú. Litol v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provozovateli vzešlému z koncesního řízení v rámci veřejné zakázky „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad Labem“,


III. pověřuje

společnost J2V services s.r.o., IČO: 03620352, se sídlem K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, jednatelem společnosti, na základě příkazní smlouvy vyzvat všechny účastníky k podání nabídek.


Usnesení č. 575

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem obecních pozemků parc. č. 2965, o výměře 863 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 3470, o výměře 1852 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné dle ceníku, pro Rybářský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem využívání jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístup k těmto místům k vodní ploše Okrouhlík, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně (sečení trávy a úprava porostů).


Usnesení č. 576

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po vypracování geometrického plánu na dělení pozemků parc.č. 2172/13 a parc. č. 2165/29, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ulice V Polích:

  1. na prodej částí obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/113 a šíře 4 m, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, manželům Jakubovi Suchánkovi, bytem Lysá nad Labem a Petře Suchánkové bytem Rtyně v Podkrkonoší, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

  2. na prodej částí obecního pozemku parc.č. 2172/13 v délce nemovitosti parc.č. 2172/115 a šíře 4 m, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, manželům Petr Koňák a Monika Koňáková, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

  3. na prodej částí obecního pozemku parc.č. 2172/13 a 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/114 a šíře 4 m, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, manželům Martinovi Rmoutilovi a Rebece Rmoutilové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,

  4. na prodej částí obecního pozemku parc.č. 2165/29 v délce nemovitosti parc.č. 2172/116 a šíře 4 m, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, paní Veronice Poncové, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku,


II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání bod č. I k projednání.


Usnesení č. 577

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

souhrnný report z inzerce obou akcí a komentář k prodeji od makléřky paní Diany Krečmarové, která na základě smlouvy zajišťovala pro město elektronické aukce včetně inzerce,


II. předkládá

zastupitelstvu města na vědomí souhrnný report z inzerce obou akcí a komentář k prodeji od makléřky paní Diany Krečmarové, která na základě smlouvy zajišťovala pro město elektronické aukce včetně inzerce.


Usnesení č. 578

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s realizací a umístěním stavby "NB-Lysá nad Labem-Hrabanov-parc.č.3579/3" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 2480/21, 2480/23, 2480/13, 2480/22, 2480/18, 2480/27, 3579/3, 2480/19, 2480/17, 2480/26, 2475 a 2480/14 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,


II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6031641 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 2480/21, 2480/23, 2480/13, 2480/22, 2480/18, 2480/27, 3579/3, 2480/19, 2480/17, 2480/26, 2475 a 2480/14 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "NB-Lysá nad Labem-Hrabanov-parc.č.3579/3". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.


Usnesení č. 579

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1370/X (velikost 0+1, o celkové výměře 46,75 m2) zapsané na LV č. 10050 pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 1370, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1475, zapsaném na LV č. 3270 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 10 158 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní Jitkou Vobořilovou, nar. XXX, XXX, Milovice.


Usnesení č. 580

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh plánu zimní údržby na období 2022/2023 v Lysé nad Labem,


II. schvaluje

Plán zimní údržby na období 2022/2023 v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 581

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 1+kk s měsíčním nájemným 61,10 Kč/m2 s paní Sárou Pěknicovou, narozenou XXX, trvale bytem XXX, Kounice.


Usnesení č. 582

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného čp. 13/20, Lysá nad Labem, na parcele číslo st. 22/2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 249,91 m2 - 1. NP mezi městem Lysá nad Labem a Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826, příspěvková organizace Středočeského kraje, IČO: 70836311, se sídlem Jaselská 826, 280 02 Kolín - Kolín IV na dobu určitou od 01.11.2022 do 31.10.2023 s nájemným ve výši 1 Kč po dobu nájmu.


Usnesení č. 583

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s podáním žádosti do projektu výzvy s názvem: OP JAK - MŠ Pampeliška pro Mateřskou školu Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Sídliště 1464, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 584

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Průběžné vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu a evidence" do příští schůze rady města.


Usnesení č. 585

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 se společností POHL cz, a.s., IČO: 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI, ze dne 12.04.2021 "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021. Tímto dodatkem č. 4 dojde ke změně termínu dokončení a předání díla 30.11.2022,


II. pověřuje

starostu města, podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 12.04.2021

"SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM" která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021 dle bodu I,


III. ukládá

odboru městského investora vypracovat Dodatek č. 4 dle bodu I. do 30.10.2022.


Usnesení č. 586

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost ředitelky příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného daru pro Základní školu J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk,


II. souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4 140 00 Praha 4, IČO: 24231509, v rámci jejího charitativního projektu "Obědy pro děti" ve výši 5 772 Kč.


Usnesení č. 587

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

vzorovou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Vývaziště“,


II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.


Vytvořeno 7.11.2022 15:56:15 | přečteno 99x | jiri.virava
load