22. Usnesení RM dne 11.10.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 11. 10. 2022


Usnesení č. 542

Rada města Lysá nad Labem


volí

ověřovatele zápisu dne 11.10.2022 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 543

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

program jednání dne 11.10.2022.


Usnesení č. 544

Rada města Lysá nad Labem


I. doporučuje

a) zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) ze dne 7.9.2022

b) zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, do společného jmění manželů panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému XXX, bytem XXX3, 155 00 Praha 5, a paní Šárce Jakubalové, narozené XXX, bytem XXX, 110 00 Praha 10 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. předkládá

zastupitelstvu města na jeho nejbližší zasedání návrhy dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 545

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem částí obecních pozemků parc. č. 494/39 a 495/51, nově označených jako pozemek parc.č. 494/86, o výměře 26 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3836-18/2022 ze dne 24.03.2022, připlocených k pozemku parc. č. 494/17 a 494/25 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, panu Ing. Jaroslavu Bukovi, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.


Usnesení č. 546

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označenou č. 10, v ulici Lom, panu Pavlu Drahotskému, bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.


Usnesení č. 547

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

soupis nároků pro vlastníka zapsaného na listu vlastnictví č. 564 pro obec Ostrá, katastrální území Ostrá, doručený dne 21.09.2022 pod č.j. SM/84962/2022 od Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Nymburk v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrá,


II. ukládá

Odboru správy majetku ve stanovené lhůtě podat žádost o ocenění porostů na předmětných obecních pozemcích (ostatní druhy pozemků mimo chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem). Termín do: 21.10.2022.


Usnesení č. 548

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu okružní křižovatky v ul. Na Mlíčníku, ul. Obchodní a ul. Průmyslová v rámci realizace OC Kaufland se společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900.


Usnesení č. 549

Rada města Lysá nad Labem


I. vydává

souhlas ke vstupu a vjezdu na pozemky parcelní číslo 13/1, 14/28 a 332/51 v katastrálním území Litol společnost SG Geotechnika a.s., IČO: 41192168, se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha - Hlubočany, za účelem provedení doplňkového geologického průzkumu pro akci „Přístav Lysá nad Labem“,


II. schvaluje

realizací vrtných prací, kopaných sond a také zkoušek dynamickou penetrací s tím, že budou realizovány 2 jádrové vrty do hloubky 15 m, 2 kopané sondy do hloubky 3 m a 6 zkoušek dynamickou penetrací v těsné blízkosti vrtů a kopaných sond, za předpokladu, že pozemky budou, po ukončení prací, uvedeny do původního stavu.


Usnesení č. 550

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

podanou výpověď od pana Miroslava Pšeničky, IČO: 10223053, se sídlem Na Vysoké mezi 468/44, 289 22, Lysá nad Labem - Litol, doručenou dne 27.09.2022 pod č.j. SM/84952/2022 ve věci uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň v Resslově ulici dne 01.05.1998 a uzavřené smlouvy o správě veřejného pohřebiště dne 01.05.2005,


II. ukládá

Odboru správy majetku předložit na jednání rady města koncept postupu při pronájmu nebytových prostor smuteční obřadní síně a květinové síně v Resslově ulici, Lysá nad Labem a zajištění správy veřejného pohřebiště v Lysé nad Labem od 01.01.2023. Termín: do 30.10.2022.


Usnesení č. 551

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce armaturních šachet – AŠ3 a AŠ4, Lysá nad Labem“ se společností Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem), za celkovou cenu 3 523 546 Kč bez DPH,


II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo dle bodu č. I.


Usnesení č. 552

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

plán údržby a čištění pronajatého kanalizačního systému na rok 2023 města Lysá nad Labem zpracovaný společností Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem),


II. schvaluje

plán údržby a čištění pronajatého kanalizačního systému na rok 2023 města Lysá nad Labem zpracovaný společností Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem) v plném rozsahu.


Usnesení č. 553

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, o velikosti 1+1 s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní Pamelou Lakatosovou, narozenou 15.06.1992, trvale bytem Sportovní 602, Milovice.


Usnesení č. 554

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

prodejní cenu stolního kalendáře v Turistickém informačním centru za 55 Kč/ks.


Usnesení č. 555

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

7. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 556

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

nabídku kontokorentního úvěru od České spořitelny a. s.,


II. předkládá

Zastupitelstvu města nabídku kontokorentního úvěru ke schválení na nejbližším zasedání.


Usnesení č. 557

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

navrženou úpravu Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Novyi Yarychiv, Ukrajina,


II. doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení navrženou úpravu Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Novyi Yarychiv, Ukrajina,


III. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.


Usnesení č. 558

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

odkup mobilních telefonů:

mobilní telefon APPLE iPhone 6S šedý i.č. 6884 Ing. Karolíně Stařecké, radní, za odkupní cenu 2 490 Kč

mobilní telefon APPLE iPhone 6S šedý i.č. 6883 Josefu Kolmanovi, radnímu, za odkupní cenu 2 490 Kč

mobilní telefon HUAWEI P20 PRO černý – i.č. 6882 Ing. Karlu Otavovi, starostovi, za odkupní cenu 3 990 Kč.


Usnesení č. 559

Rada města Lysá nad Labem


I. souhlasí

s umístěním dobíjecích stanic dle přiloženého výkresu CEZ_0134-Lysá nad Labem-ACQ,PD,


II. pověřuje

starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem "Souhlasu se stavbou na pozemku parc.č. 2126/34, k. ú. Lysá nad Labem".


Usnesení č. 560

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

předložení cenové nabídky SO 302.1 Hlavní stoka ulice Československé armády ve výši 486 938,54 Kč bez DPH ze dne 14.12.2021, SO 302.3 splašková kanalizace přípojky ve výši 1 562 410 Kč bez DPH ze dne 14.12.2021, osazení kanalizačních poklopů ve výši 626 396 Kč bez DPH, ze dne 14.12.2021. Celkem provedené vícepráce jsou ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH tj. 3 237 650,89 Kč včetně DPH,


II. pověřuje

odbor městského investora k přípravě uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022-0047/OMI ve výši 2 675 744,54 Kč bez DPH, výše DPH 561 906,35 Kč, 3 237 650,89 včetně DPH, se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24205005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, neprodleně, za předpokladu navýšení rozpočtu.


Usnesení č. 561

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření dodatku č. 3,se společností POHL cz, a.s. IČO: 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI, ze dne 12.04.2021 "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021. Tímto dodatkem č.3 dochází k změně termínu předání díla. Dílo bude předáno bez

vad a nedodělků dne 30. října 2022. Změna termínu předání díla byla odsouhlasena Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 531,


II. pověřuje

starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem dodatku č. 3, se společností POHL cz, a.s. IČO: 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI, ze dne 12.04.2021 "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021. Změna termínu předání díla byla odsouhlasena Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 531.


Usnesení č. 562

Rada města Lysá nad Labem


bere na vědomí

informaci o rekonstrukci pavilonu ZŠ J.A.K. II. etapa.


Usnesení č. 563

Rada města Lysá nad Labem


ukládá

OMI v rámci dalšího řízení investičního záměru "Volnočasový areál za sportovní halou ul. Komenského", zajistit a předat projekt na zabezpečení odvodnění území nad sportovní halou v PDF/DWG jeho zpracovateli.


Vytvořeno 14.10.2022 6:55:37 | přečteno 251x | jiri.virava
load