21. Usnesení RM 26.09.2022


Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 26. 9. 2022


Usnesení č. 512

Rada města Lysá nad Labem


volí

ověřovatele zápisu Rady města dne 26.09.2022 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 513

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

program schůze Rady města dne 26.09.2022 vč. rozšíření.


Usnesení č. 514

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného čp. 13/20, Lysá nad Labem, na parcele číslo st. 22/2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 249,91 m2 - 1. NP, s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826, příspěvková organizace Středočeského kraje, se sídlem Jaselská 826, 280 02 Kolín - Kolín IV, IČO: 70836311, na dobu určitou, a to od 01.11.2022 do 31.10.2023 za účelem provozu pedagogicko-psychologické poradny za cenu ve výši 1 Kč ročně.


Usnesení č. 515

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Komenského 1534, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 1940, v přízemí o celkové výměře 15 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem s tím, že minimální výše nájemného je 130 Kč za 1m2/měsíc.


Usnesení č. 516

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2021-0329/SM dle předloženého návrhu se spol. Praktik-Lysá s.r.o., IČO: 24290386, se sídlem Pivovarská 1676/40, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 517

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,00 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní Evou Zápalkovou, nar. XXX, XXX.


Usnesení č. 518

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 810 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní Ivetou Suchanovou, nar. XXX, XXX, Milovice.


Usnesení č. 519

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 7 233 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s panem XXX, nar. XXX, XXX.


Usnesení č. 520

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

cenovou nabídku v rámci přeložení chodníku v ulici Za Koncem (parc. č. 495/51 – od č.p. 1639 po č.p. 555 a parc.č. 462/8 – od č.p. 1254/15 po poz. parc.č. 462/23, k. ú. Lysá nad Labem) od společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou cenu 826 348 Kč vč. DPH,


II. odkládá

projednání cenové nabídky v rámci přeložení chodníku v ulici Za Koncem do ustanovení nového složení Rady města.


Usnesení č. 521

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000 – 0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 492/14, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0486 ve tvaru válce v parku Štěpánky Rohanové na vybudovaném podstavci u chodníku v ulici Sokolská,


II. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. I. do 20.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. I.


Usnesení č. 522

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce kanalizace, Lysá nad Labem – ul. Smetanova“ se společností Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem), za celkovou cenu 4 478 665 Kč včetně DPH,


II. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění smlouvy o dílo dle bodu č. I. do 20.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo dle bodu č. I.


Usnesení č. 523

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

informativní zprávu ředitelky ZŠ B. Hrozného PaedDr. Ireny Jarešové týkající se zajištění výuky tělesné výchovy,


II. souhlasí

s převodem finančních prostředků do výše 19 000 Kč z rezervního fondu Základní školy B. Hrozného, Lysá nad Labem, na úhradu pronájmu tenisové haly v ulici Na Mlíčníku na zajištění výuky tělesné výchovy do doby otevření sportovní haly.


Usnesení č. 524

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

ceník sportovišť v Lysé nad Labem od 01.10.2022 předložený jednatelem obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. panem Danielem Chaloupkou.


Usnesení č. 525

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Lysá nad Labem, IČO: 239402, Husovo náměstí 23, 28922 Lysá nad Labem, a Základní školou Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, se sídlem Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 61632171, na pozemek st.p. 17/1, st.p. 17/2, jehož součástí je stavba čp. 12, pozemek st.p. 22/2, jehož součástí je stavba čp. 13 – nebytové prostory II. nadzemní podlaží o celkové výměře 248,74 m2 a podkroví o celkové výměře 136,80 m2, pozemek st.p. 1362, jehož součástí je stavba čp. 1318, mimo prostor plynových kotelen v čp. 12 a čp. 1318 v katastrálním území Lysá nad Labem na dobu neurčitou.


Usnesení č. 526

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce Přivítání adventu na Husově náměstí, a to dne 26.11.2022 od 13:00 do 19:00 hodin.


Usnesení č. 527

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

6. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 528

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

navýšení mzdových prostředků Městské knihovně Lysá nad Labem o 78 000 Kč pro rok 2022 z rezervního fondu.


Usnesení č. 529

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny a Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, která nepožadují posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí,


II. předkládá

na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem, část pozemku parcelní číslo 2433/1 v katastrálním území Lysá nad Labem k projednání.


Usnesení č. 530

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2022-0250/OMI - „Kolumbárium Lysá nad Labem“.


Usnesení č. 531

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

prodloužení termínu předání díla Sportovní hala Lysá nad Labem, které bude předáno bez vad a nedodělků do 30.10.2022.


Usnesení č. 532

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu.


Usnesení č. 533

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž koupacího mola včetně drobných stavebních prací na břehu“ byly podány celkem 2 nabídky.

Výsledek hodnocení:

1. Petr Jančík - výroba plovoucích mol, se sídlem Suchohrdelská ev.č. 4060, 669 02 Znojmo, IČO: 76073114, nabídková cena 643 120 Kč není plátce DPH.

2. PONTONY s.r.o., Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmoky, IČO: 27865118, nabídková cena 546 500 Kč bez DPH, 661 265 Kč včetně DPH,


II. ruší

výsledek výběrového řízení na VZMR s názvem: „Dodávka a montáž koupacího mola včetně drobných stavebních prací na břehu“ z důvodu nesplnění podmínky dotace a nezískání finančních prostředků (podmínkou dotace jsou tři přijaté nabídky).


Usnesení č. 534

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla na bezejmenném vodním toku od Stratova do Lysé n. L., z důvodu výstavby okružní křižovatky ul. Průmyslová v rámci realizace OC Kaufland s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za jednorázovou úplatu ve výši 51 496,80 Kč včetně DPH s tím, že tyto náklady budou ze strany města přeúčtovány na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín: do 05.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla.


Usnesení č. 535

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na provádění pravidelného servisu výtahu v budově historické radnice.


Usnesení č. 536

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu okružní křižovatky ul. Na Mlíčníku, ul. Obchodní a ul. Průmyslová v rámci realizace OC Kaufland se společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900.


Usnesení č. 537

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uplatnění smluvní pokuty dle čl. 12.1. písm. a) smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" uzavřené s Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, za prodlení s dokončením stavby v období od 01.12.2021 do 31.12.2021 v maximální možné výši a její započtení podle dodatku č. 3 k výše uvedené akci - „II/272 Lysá nad Labem, průtah stavba ČSA“,


II. ukládá

odboru městského investora vystavit vyčíslení smluvní pokuty dle bodu I. a její uplatnění vůči Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Po podepsaní dodatku č. 3 k výše uvedené akci - „II/272 Lysá nad Labem, průtah stavba ČSA“.


Usnesení č. 538

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě dílo č. 2020-355/OMI - s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ stavba ČSA, uzavřené se společností Metrostav Infrastructure a.s, se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, spočívající v navýšení celkové ceny díla ve výši 82 687 810,80 Kč bez DPH, 21% DPH 17 364 440,27 Kč, 100 052 251,07 Kč včetně DPH.


Vytvořeno 3.10.2022 14:50:49 | přečteno 98x | jiri.virava
load