20. Usnesení RM 13.09.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 13. 9. 2022


Usnesení č. 503

Rada města Lysá nad Labem


volí

ověřovatele zápisu dne 13.09.2022 Ing. Stařeckou a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 504

Rada města Lysá nad Labem


schvaluje

program jednání dne 13.09.2022 vč. úprav.


Usnesení č. 505

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

pronájem obecního pozemku parc. č. 1485, o výměře 529 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, paní Jitce Najmanové, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem pastvy koní,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.


Usnesení č. 506

Rada města Lysá nad Labem


neschvaluje

zveřejnění záměru na pronájem pozemků dle podané žádosti pod č.j. SM/68634/20222/Jav ze dne 10.08.2022.


Usnesení č. 507

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

a) uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na části pozemkových parcel č. 3668, 3669 a 3667/5, všechny v katastrálním území Lysá nad Labem, o celkové výměře 321 m2, z důvodu dočasného užívání jako staveniště pro stavební akci „OC Kaufland- Lysá nad Labem" a částečného zastavění trvalými stavbami, tj. stavbami výpustní objekt, komunikace, zatrubnění vodoteče a rekonstrukce vodovodu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy o nájmu pozemků. Příslušné nájemné ve výši 6 000 Kč/rok, po celou dobu platnosti smlouvy o nájmu pozemků, bude ze strany města přeúčtováno na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900,


b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle geometrického plánu č. 3849-55/2022 ze dne 26.04.2022 s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na části pozemkových parcel č. 3668, 3669 a 3667/5, všechny v katastrálním území Lysá nad Labem, o celkové ploše 296 m2, z důvodu stavby výpustního objektu, komunikace, zatrubnění vodoteče a rekonstrukce vodovodu, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 27 700 Kč s tím, že tyto náklady budou ze strany města přeúčtovány na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemků bodu I. a) a znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu I. b) Termín: do 30.09.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemků a smlouvy o zřízení věcného břemene.


Usnesení č. 508

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem Ihorem Kanarskyi, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022,


II. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem Olexandrem Neshenko, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.


Usnesení č. 509

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu

určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní Valentynou Kazak, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022,


II. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu

určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní Olenou Sestrynskou, nar. XXX, a paní Ludmilou Krasniamskou, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.


Usnesení č. 510

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Masarykova 1729, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1143/2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 75,75 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 7 025 Kč/měs., se spol.

AeskuLab k.s., IČO: 60470488, Evropská 2589/33b, Praha 6,


II. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu I., a to do 30.09.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.


Usnesení č. 511

Rada města Lysá nad Labem


bere na vědomí

výsledek auditu operace č. IROP/2022/O/002 s názvem Parkoviště B+R - Automatická kolárna Lysá nad Labem, který proběhl bez zjištění.


Vytvořeno 26.9.2022 14:58:07 | přečteno 78x | jiri.virava
load