19. Usnesení RM 30.08.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 30. 8. 2022

Usnesení č. 461
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu Rady města ze dne 30.08.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 462
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání Rady města dne 30.08.2022 vč. rozšíření.

Usnesení č. 463
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení:
a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému
XXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o
spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad.
Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parc. č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní
cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní
cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem
města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k
výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parc. č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu
2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému XXX a Ladě Šalkové, narozené
XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního
spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní
smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě
Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi,
narozenému XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené XXX, bytem
Jiřice XXX s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních
pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč do společného jmění manželů Radku Plachému,
narozenému XXX a Soně Plaché, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem s tím,
že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k
výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Finančnímu odboru předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na rozpočtové opatření s tím, že z
položky 6130 výkup nemovitostí bude převedena částka ve výši 502 326 Kč na novou položku 5169 odměna makléři za
zprostředkování prodeje pozemků,

III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrhy:

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému
XXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o
spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad.
Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parc. č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní
cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní
cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem
města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k
výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parc. č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu
2 647 000 Kč, do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému XXX, a Ladě Šalkové, narozené
XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního
spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní
smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě
Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi,
narozenému XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené XXX, bytem
Jiřice XXX s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních
pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč, do společného jmění manželů Radku
Plachému, narozenému XXX, a Soně Plaché, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad
Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních
pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 464
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda,
katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí
náklady spojené s podáním návrhu na vkad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532
m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu
250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vkad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 465
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Pavla Drahotského, bytem Lysá nad Labem, ze dne 04.08.2022, č.j. SM/66729/2022,ve věci pronájmu části
obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici
Lom,

II. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání žádost pana Pavla Drahotského, bytem Lysá nad Labem, ze dne
04.08.2022, č.j. SM/66729/2022,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá
nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom.

Usnesení č. 466
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "LYSÁ NAD LABEM,KE VRUTICI,KVN,P.Č.2834" do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č.
PK 2869 v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IZ-12-6002983/VB01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemek parc. č. PK 2869 v k.ú. Lysá
nad Labem, pro stavbu "LYSÁ NAD LABEM,KE VRUTICI,KVN,P.Č.2834". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí
2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 467
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 619/137, k. ú. Lysá nad Labem,
ulice XXX, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1265, jehož součástí je budova s číslem popisným 1270, rodinný
dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM Jaroslav Svoboda a Milena Svobodová, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč +
21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své
náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 468
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 621/2, k. ú. Lysá
nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemků parc. č. 621/66 a parc. č. 3987, oba k.ú. Lysá nad Labem, se SJM
Ing. Milan Prášek a Ing. Veronika Prášková, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou
smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření
věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením této smlouvy.

Usnesení č. 469
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "K Závodišti,kNN" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 2139 a 3554/1, v k.ú. Lysá
nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-6031095 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ:
CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 2139 a 3554/1 v
k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "K Závodišti,kNN". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 3 900 Kč, k níž bude
připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 470
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podané nabídky Drahomíry Holubové, IČO: 62782851, Zahradní 923/10, Lysá nad Labem, a spol. AeskuLab k.s., IČO:
60470488, Evropská 2589/33b, Praha 6, k záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Masarykova 1729, Lysá nad
Labem,

II. odkládá
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Masarykova 1729, Lysá
nad Labem, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1143/2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o
celkové výměře 75,75 m2.

Usnesení č. 471
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 221 v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 22,44
m2, v nemovitosti na adrese Na Františku 253, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 297/1,
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu
vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, pro Praktik-Lysá s.r.o., IČO: 24290386, se sídlem Pivovarská
1676/40, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 472
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/32 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č.
2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu
určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní Katerynou Tkachuk, nar. XXX. Vyčlenění tohoto
bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/20 (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č.
2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu
určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní Ludmilou Krasniamskou, nar.
XXX, a paní Valentynou Kazak, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením
Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 473
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Markéty Pokorné, XXX, Milovice, o povolení částečné rekonstrukce v bytě č. X, XXX, Milovice,

II. schvaluje
výměnu podlahové krytiny za dlažbu v předsíni, kuchyni, na WC a v koupelně, výměnu obkladů v kuchyni, koupelně a na
WC, výměnu WC mísy a výměnu vany za sprchový kout v bytě č. X, XXX, Milovice, pro paní Markétu Pokornou,
XXX, Milovice. Veškeré úpravy budou zhotoveny nájemcem na vlastní náklady. V případě ukončení nájmu nebude
město nájemci hradit žádné náklady na provedené úpravy.

Usnesení č. 474
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici XXX, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění
parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,

II. doporučuje
zastupitelstvu města udělit souhlas dle usnesení č. 15 b) ze dne 24.06.2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na
pozemku města,

III. předkládá
Zastupitelstvu města žádost k projednání.

Usnesení č. 475
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky podané v rámci veřejné zakázky Chodník v ulici Za Koncem.
Milan Guman, Lysá nad Labem, IČO: 29010161 - nabídnuta cena 1 487 728,83 Kč vč. DPH
Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945 - nabídnuta cena 675 071,66 Kč vč. DPH
CE-DA servis s.r.o., Velký Osek, IČO: 06184502 - nabídnuta cena 954 645,35 Kč vč. DPH
Porr a.s., IČO: 43005560 - nabídnuta cena 1 467 244,27 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou cenu 675 071,66
Kč vč. DPH,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit smlouvu o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za
nabídnutou cenu 675 071,66 Kč vč. DPH. Termín: do 05.09.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou
cenu 675 071,66 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 476
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky v rámci rekonstrukce chodníků Veleslavínova a Třebízského podané od:
Pavel Rubeš, IČO: 49862324, nabídnuta cena Veleslavínova - 1 028 095,86 Kč vč. DPH a Třebízského - 1 155 900,17 Kč
vč. DPH
Kristián Drápalík, IČO: 07164432, nabídnuta cena Veleslavínova - 1 040 404 Kč vč. DPH a Třebízského - 1 204 680,10
Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy s Pavlem Rubešem, IČO: 49862324, Milovice za nabídnutou cenu Veleslavínova - 1 028 095,86 Kč vč.
DPH a Třebízského - 1 155 900,17 Kč vč. DPH celková cena 2 183 996,03 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
starostu města uzavřít smlouvu o dílo Rekonstrukce chodníků Veleslavínova a Třebízského s Pavlem Rubešem, IČO:
49862324, Milovice za nabídnutou cenu Veleslavínova - 1 028 095,86 Kč vč. DPH a Třebízského - 1 155 900,17 Kč vč.
DPH celková cena 2 183 996,03 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 477
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět k úpravě provozu v ulici Čechova, Lysá nad Labem, v části od ulice Riegrova po ulici Masarykova,

II. předkládá
podnět k projednání komisi pro dopravu a bezpečnost.

Usnesení č. 478
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou cenovou nabídku „Matematický model vodovodu města Lysá nad Labem“ od společnosti Servis ISA s.r.o.,
IČO: 28945077, Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace: „Matematický model vodovodu města Lysá nad Labem“
se společností Servis ISA s.r.o., IČO: 28945077, Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9, za celkovou cenu 1 487 000 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 479
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Ing. Bezděkové z Byšiček o umístění dopravního značení B32 "průjezd zakázán" a přemístění hnízda na
tříděný odpad Byšičky,

II. nesouhlasí
s umístěním dopravního značení B32 "průjezd zakázán" na polní cestu pozemek parc. č. 1441/3, k.ú. Lysá nad Labem,

III. nesouhlasí
s přemístěním hnízda na tříděný odpad v osadě Byšičky.

Usnesení č. 480
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost manželů Hladíkových o využití části městského pozemku, parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování
dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení,

II. doporučuje
zastupitelstvu města udělit souhlas dle usnesení č. 15 b) ze dne 24.06.2009 se zřízením dvou parkovacích stání na
pozemku města, parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem,

III. předkládá
zastupitelstvu města žádost manželů Hladíkových k projednání.

Usnesení č. 481

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Obchodní akademie, Lysá nad Labem - příspěvková organizace Středočeského kraje, Komenského 1534, 289 22
Lysá nad Labem, IČO: 62444646, o písemný souhlas k pronájmu nebytových prostor - tělocvičny v pavilonu E, na adrese
Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534, ve výši 200 Kč za hodinu pro kluby a spolky poskytující
sportovní služby pro děti, žáky a studenty a 400 Kč za hodinu pro cvičení dospělých osob,

II. souhlasí
s pronájmem nebytových prostor - tělocvičny v pavilonu E na adrese Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského
1534, ve výši 200 Kč za hodinu pro kluby a spolky poskytující sportovní služby pro děti, žáky a studenty a 400 Kč za
hodinu pro cvičení dospělých osob - Obchodní akademii, Lysá nad Labem - příspěvková organizace Středočeského kraje,
Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 62444646.

Usnesení č. 482
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Lysá nad Labem, IČO: 239402, Husovo náměstí 23, 28922 Lysá nad Labem a
Mateřskou školou Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem, Lysá nad Labem - Litol, Mírová
430, PSČ 289 22, na pozemek st. p. 150, jehož součástí je stavba čp. 149, na pozemek st. p. 547/1, jehož součástí je
stavba čp. 430, pozemky parc. č. 90/8, 90/12, 90/13, 90/4, 89/110 v katastrálním území Litol na dobu neurčitou,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit smlouvu o výpůjčce podle bodu I., a to do 31.08.2022,

III. pověřuje
pana starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce dle bodu I.

Usnesení č. 483
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na DCI projektor BARCO SP2K-11 s bankou MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606, Vyskočilova
1442/1b, 140 00 Praha 4, a Josefem Haškovcem, IČO: 15916782, Na Jivinách 468/6, Praha 6, Ruzyně, ve výši 1 553 398
Kč vč. DPH, za podmínky schválení rozpočtového opatření zajišťujícího příslušné finanční krytí,

II. schvaluje
uzavření leasingové smlouvy na DCI projektor BARCO SP2K-11 s bankou MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606,
Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, s 10% akontací, tj. 155 340 Kč a měsíční splátkou 31 549 Kč vč. DPH, s úrokovou
sazbou 7,5 %, po dobu 54 měsíců, za podmínky schválení rozpočtového opatření zajišťujícího příslušné finanční krytí,

III. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit leasingovou smlouvu dle bodu II. a kupní smlouvu dle
bodu I., a to do 30.11.2022,

IV. pověřuje
pana starostu města podpisem leasingové a kupní smlouvy dle bodů I. a II.

Usnesení č. 484
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace z Charitativního programu pro:
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02
Nymburk, IČO: 62994662,
pana Zdeňka Koštíře, narozeného XXX, trvale bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem,
paní Mgr. Boženu Bartoňovou, narozenou XXX, trvale bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem,

II. schvaluje
poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem pro:
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02
Nymburk, IČO: 62994662, ve výši 5 000 Kč,
pro pana Zdeňka Kostíře, narozeného XXX, trvale bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000
Kč,
pro paní Mgr. Boženu Bartoňovou, narozenou XXX, trvale bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12
000 Kč,

III. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. Termín: do
30.09.2022,

IV. pověřuje
starostu města k podpisu všech veřejnoprávních smluv dle bodu II.

Usnesení č. 485
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace na kulturní akci natáčení dílu podcastu "Přepište dějiny" pro pana Martina
Tužinského, nar. XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem,

II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace na kulturní akci natáčení dílu podcastu "Přepište dějiny" pro pana Martina Tužinského,
nar. XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 486
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství
města v době konání koncertu kapel Lety mimo a Davida Kollera v prostoru zámeckého parku v Lysé nad Labem, a to
dne 24.09.2022 od 18:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 487
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") výsledky
poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem "Dodávka multifunkčního varného zařízení do školní jídelny" a zaslané nabídky od firem:
Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČO: 27818861,
GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČO: 28302672,
Luboš Konrád, Vodních staveb 5471, 430 01 Chomutov, IČO: 62201280
Firmy GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČO: 28302672 a Luboš Konrád, Vodních staveb 5471, 430
01 Chomutov, IČO: 62201280 byly z dalšího průběhu poptávkového řízení vyloučeny. Důvodem vyloučení je nepředložení
certifikace DIN 18873, která byla požadována v zadávací dokumentaci - technické specifikace,

II. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka multifunkčního varného zařízení
do školní jídelny" na základě nejvýhodnější cenové nabídky, která byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako
nejvýhodnější od firmy Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČO: 27818861, s cenovou

nabídkou výši Kč 752 327,18 Kč s DPH (cena bez DPH 621 758 Kč),

III. schvaluje
uzavření smlouvy s firmou Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČO: 27818861, s cenovou
nabídkou výši 752 327,18 s DPH (cena bez DPH 621 758 Kč) za podmínky schválení rozpočtového opatření
zajišťujícího příslušné finanční krytí.

Usnesení č. 488
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 08.06.2022.

Usnesení č. 489
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informativní zprávu o průběhu jednání ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem,

II. předkládá
Zastupitelstvu města k projednání na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 490
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá
nad Labem,

II. předkládá
Zastupitelstvu města podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v
katastrálním území Lysá nad Labem k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 491
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k
navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem,

II. předkládá
Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k
navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem na nejbližší zasedání zastupitelstva města k
zohlednění těchto stanovisek při rozhodnutí o obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 492
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Lysá nad Labem - Stržiště, PD komunikace a
VaK Brandlova,“ (rekonstrukce vodovodu a napojení místní komunikace), mezi Krajskou správou a údržbou silnic,
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 Smíchov, IČO: 00066001.
Za omezení výkonu vlastnického práva poskytne budoucí oprávněný budoucímu povinnému jednorázovou úhradu ve výši
2 500 Kč + DPH.

Usnesení č. 493

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/272 Lysá nad Labem, průtah (ul. Jedličkova),“
rekonstrukce komunikace včetně projektové dokumentace mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov,

II. odkládá
uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/272 Lysá nad Labem, průtah (ul. Jedličkova),“
rekonstrukce komunikace včetně projektové dokumentace mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov do doby vypracování Přílohy č. 1,

III. předkládá
zastupitelstvu města informaci o přípravě rekonstrukce ul. Jedličkova „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ na nejbližší
zasedání.

Usnesení č. 494
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
cenovou nabídku na překládku SEK ( sítě elektronických komunikací ) v rámci projektu Hrabanov - technická
infrastruktura ve výši 491 938 Kč se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň. Po
schválení cenové nabídky bude následovat příprava přeložkové smlouvy SEK na výše uvedenou akci.

Usnesení č. 495
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci akce P+R II. se
společností GasNet Služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311. Předpokládaná
hodnota nákladů vyplývající z uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících v rámci akce P+R II. činí 26 015 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 496
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na přeložení distribučního zařízení NN na stavbu
Hrabanov, Lysá nad Labem v předpokládané výši 736 000 Kč.

Usnesení č. 497
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Lysá nad Labem - rekonstrukce ulice Za
Zámkem“(vodovod a kanalizace, napojení na silnici II/331) mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, Zborovská 11, 150 21. Za omezení výkonu vlastnického práva
k předmětné nemovitosti poskytne budoucí oprávněný budoucímu povinnému jednorázovou úhradu ve výši 6 250 Kč +
DPH.

Usnesení č. 498
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky v rámci akce zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce pavilonu E - ZŠ J.A.K. II. ETAPA.“ Bylo podáno
celkem 6 nabídek.Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení IČ Nabídková cena v Kč bez DPH
1. BARACOM a. s. 63079763 10 209 389,04 Kč
2. Miramid s. r. o. 24194506 10 996 009,34 Kč
3. Stavrecon Pardubice s. r. o. 05925801 11 002 589,66 Kč
4. BFK service a. s. 27155153 12 590 065,43 Kč
5. Bohemik s. r. o. 24265021 13 470 595,70 Kč
6. Tost s. r. o. 11981148 15 800 000,00 Kč

II. schvaluje
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce „Rekonstrukce
pavilonu E – ZŠ J.A.K. II. etapa“, kterou podal účastník BARACOM a. s., se sídlem Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby, IČO:
63079763, ve výši 10 209 389,04 Kč bez DPH,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce pavilonu E – ZŠ J.A.K. II. etapa“ se společností
BARACOM a. s., se sídlem Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby, IČO: 63079763, neprodleně po uplynutí námitkové lhůty,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací „Rekonstrukce pavilonu E – ZŠ J.A.K. II.
etapa“ se společností BARACOM a. s., se sídlem Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby, IČO: 63079763, neprodleně po uplynutí
námitkové lhůty.

Usnesení č. 499
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě dílo č.2020-355/OMI - s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ stavba ČSA,
uzavřené se společností Metrostav Infrastructure a.s, se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
24204005, spočívající v navýšení celkové ceny díla ve výši 82 687 810,80 Kč bez DPH, 21% DPH 17 364 440,27 Kč, 100
052 251,07 Kč včetně DPH, do schválení rozpočtového opatření na Zastupitelstvu města dne 07.09.2022.

Usnesení č. 500
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Provozní a návštěvní řád konferenčního sálu v historické části radnice, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, a to s
platností od 01.09.2022.

Usnesení č. 501
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou nabídku pana Tomáše Černého, XXX, 250 88 Čelákovice, IČO: 10671994, s nabídkou nájemného
4 000 Kč/měsíc, k záměru na pronájem nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v
katastrálním území Litol, obec Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním
území Litol, obec Lysá nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 36 m2,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4 000 Kč/měs., s Tomášem Černým, XXX, 250 88 Čelákovice, IČO: 10671994,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II. Termín: do 30.09.2022,IV. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 502
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278,
se sídlem Palackého 160, 289 22 Lysá nad Labem, na 145 žáků od 12.09.2022 v souladu s § 7 zákona č. 67/2022 Sb., o
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
Vytvořeno 5.9.2022 17:11:19 | přečteno 117x | jiri.virava
load