18. Usnesení RM 09.08.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 9. 8. 2022

Usnesení č. 420
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 09.08.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 421
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání Rady města dne 09.08.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 422
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako
pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne
15.12.2021, panu XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č.
3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického
plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s
tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 423
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná
půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 511/54 o výměře 6
m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního
areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.,
IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné
koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující se zaváže po vybudování
okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně stavby na Město Lysá nad
Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře
646 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a
parc.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační
zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland
Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2
s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.Kupující se
zaváže po vybudování okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně
stavby na Město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 424
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc.
č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č.
601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově
označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č.
3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se
zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově
označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č.
3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za
část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad
Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem
Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 425
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú.
Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem
Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a
to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako
díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN
s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování
pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 426
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na
pronájem obecního pozemku parc. č. 1485, o výměře 529 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Lysá nad
Labem, lokalita Řehačka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, paní Jitce Najmanové, bytem Lysá nad Labem, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem pastvy koní.

Usnesení č. 427
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6024494/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemky parc.č. 344/2, 344/3, 3451/11, 3451/51, 3451/52 v
k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu zařízení distribuční soustavy – kabel NN, rozpojovací skříně a optický kabel. Investor
uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 90 200 Kč, k níž bude připočtena
DPH.

Usnesení č. 428
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6024873/VB1 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemek parc.č. 619/16 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "Lysá
nad Labem – kNN, č.p. 1518/2". Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného
břemene činí 2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH.

Usnesení č. 429
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Obchodní akademie Lysá nad Labem, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 62444646, o souhlas s
umístěním stání pro jízdní kola u pavilonu C, mezi pavilonem a šatnami, na pozemku parc.č. 344/3 v katastrálním
území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem a žádost o umístění klimatizační jednotky a fasádu v 1. patře budovy
pavilonu C,

II. souhlasí
s umístěním stání pro jízdní kola v prostoru mezi pavilonem C a šatnami, na pozemku parc.č. 344/3 v katastrálním
území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem a umístěním klimatizační jednotky na fasádu v 1. patře budoy pavilonu C.

Usnesení č. 430
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 176/X (velikost 3+1, o celkové výměře 145,46 m2) zapsané na LV č.
11088 pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 176, ul. Masarykova, Lysá nad Labem, která se nachází na
pozemku parc. č. st. 208/2, zapsané na LV č. 11087 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bez jistoty a
měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX, a panem
XXX, nar. XXX, XXX, XXX, po dobu trvání pracovního poměru k MŠ Dráček.

Usnesení č. 431
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,00 m2) zapsané na LV č.
2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve
výši 15 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s
paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX, a panem XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 432
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,30 m2) zapsané na LV č.
2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve
výši 15 432 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s
panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX, a paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 433
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou nabídku Domácího hospice Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, k záměru na
pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Husovo náměstí č. p.
24/2, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 38/1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad
Labem, o celkové výměře 73,84 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4 900 Kč/měs.,
s Domácím hospicem Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 31.08.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 434
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“)
zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: "Rekonstrukce chodníků v ulicích Veleslavínova a Třebízského",
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a
jejich váhovými koeficienty v procentech: 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 100%,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník
člena komise
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta, Ing. Karolína Stařecká - radní
Ing. Alena Novotná- tajemnice, Ota Balík – referent OSM
Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM, Tomáš Pilař – referent OSM

Usnesení č. 435
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc. č. 492/14, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, k umístění
plakátovací plochy RCZ0486 ve tvaru válce v parku Štěpánky Rohanové na vybudovaném podstavci velikosti cca 4 m2 u
chodníku v ulici Sokolská, společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec.

Usnesení č. 436
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo X v čp. 294, Masarykova ulice, Lysá nad Labem, s paní XXX XXX,
narozenou XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 437
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v domě se sociálními byty v čp. 253, Na Františku, Lysá nad Labem o velikosti
1+1, s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s panem XXX XXX, narozeným XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 438
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 2022-0263/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace na rok 2022 a poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu
města Lysá nad Labem pro SEMIRAMIS z.ú., IČO: 70845387, Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk.

Usnesení č. 439
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádosti Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244,
se sídlem Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, do projektu Operačního programu Jan Amos Komenský pod
názvem Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Usnesení č. 440
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádosti Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278,
se sídlem Palackého 160/1, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, do projektu Operačního programu Jan Amos Komenský pod
názvem Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Usnesení č. 441
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky panu XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem, z obecně závazné vyhlášky č.
2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce "Litolské dožínky"
pořádané v Litoli u kapličky dne 27.08.2022 od 06:00 do 20:00 hodiny.

Usnesení č. 442
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na chodníku města, před
zahrádkou Pizzerie Matylda, Masarykova ulici 582, v době konání akce Pohostinství, Pivobraní v Lysé nad Labem dne
24.08.2022 - 28.08.2022 denně od 11:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 443
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 19.07.2022,

II. doporučuje
rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské
památkové zóně Lysá nad Laben a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok
2022:
1. Žižkova XXX, výše dotace 3 083 Kč
2. Náměstí Bedřicha Hrozného XXX, výše dotace 200 000 Kč
3. Vodákova XXX, výše dotace 154 803 Kč

III. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu
vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov
v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022.

Usnesení č. 444
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem
s.r.o., IČO: 17376611, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, s panem Danielem Chaloupkou dle
usnesení zastupitelstva města č. 59 ze dne 22.06.2022.

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá
nad Labem s.r.o., IČO: 17376611, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, s panem Janem Krumpholcem,
Mgr. Janem Papáčkem a Ing. Evou Kropáčkovou, dle usnesení zastupitelstva města č. 59 ze dne 22.06.2022 s tím, že
výkon funkce člena dozorčí rady je dle zakladatelské listiny funkcí čestnou, tj. bez nároku na odměnu.

Usnesení č. 445
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky a uzavření rámcové dohody s MV GŘ HZS ČR.

Usnesení č. 446
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
4. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 447
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
projednání návrhu na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem, část pozemku parcelní
číslo 2433/1 v katastrálním území Lysá nad Labem do příští schůze Rady města.

Usnesení č. 448
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
koncesní dokumentaci koncesního řízení s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad
Labem“,

II. pověřuje
společnost J2V services s.r.o., IČO: 03620352, K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, zastoupenou Ing. Jaroslavem
Glogarem, jednatelem společnosti na základě objednávky č. 0014/2022/INV ze dne 21.02.2022 k zahájení koncesního
řízení.

Usnesení č. 449
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídku podanou v rámci zjednodušené podlimitní veřejné zakázky s názvem "Automatizace / robotizace procesů MěÚ
Lysá nad Labem Část 2: Workflow – schvalování dokumentů" od dodavatele GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se
sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, v ceně 1 636 200 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výsledek podlimitní veřejné zakázky s názvem "Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem Část 2:
Workflow – schvalování dokumentů" od dodavatele GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01
Jihlava, v ceně 1 636 200 Kč bez DPH,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a o poskytování služeb servisní podpory, spočívající v dodávce a implementaci softwarového
nástroje na automatizaci / robotizaci procesů úřadu z oblasti workflow - schvalování dokumentů, s dodavatelem
GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, v ceně 1 636 200 Kč bez DPH.

Usnesení č. 450
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě číslo smlouvy 2021-0176/IT, jejímž předmětem je příprava a výběr dodavatele
řešení automatizace / robotizace procesů úřadu VZ 03, s dodavatelem Equica, a.s., IČO: 26490951, se sídlem Rubeška
215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Usnesení č. 451
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídku podanou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka NG Firewall“ od dodavatele
AUTOCONT a.s, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava, v ceně 584 888 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka NG Firewall“ od dodavatele
AUTOCONT a.s, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava, v ceně 584 888 Kč bez DPH,

III. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy na dodávku NG Firewallu s dodavatelem AUTOCONT a.s, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00, Ostrava, v ceně 584 888 Kč bez DPH.

Usnesení č. 452
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby k akci s názvem "Vypracování
projektové dokumentace na ulici na Sídlišti, podél ulice ČSA (VaK, komunikace, chodníky, VO) a VaK v průmyslové
zóně". dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 15.07.2022 AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, 109
00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČO: 28980131, za celkovou cenu 1 654 070 Kč vč. DPH,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská
320, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČO: 28980131, za celkovou cenu 1 654 070 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
pana starostu, Ing. Karla Otavu uzavřením smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku
malého rozsahu.

Usnesení č. 453
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy na plynárenské zařízení v rámci akce Hrabanov - Technická infrastruktura ,,Smlouva o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní", nájemce
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesení č. 454
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci parkoviště P+R II. se smluvním partnerem
České dráhy, a.s., se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha 1, IČO: 70994226.

Usnesení č. 455
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu města uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č.
2021-0016/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem se společností TES Consulting, s.r.o., IČO: 17059071,
se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Usnesení č. 456
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu města, uzavření Dodatku č. 5 k Dohodě o narovnání sml.
č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu se společnostmi: SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM, zastoupena
„Správcem společnosti“ na základě Společenské smlouvy ze dne 14.10.2020 a Plné moci ze dne 14.10.2020 VPK Suchý
s.r.o., sídlem Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 270 85 201 a Společník: STAVOKOMPLET s.r.o., Zápy 251,
250 61 Zápy, IČO: 47052945.

Usnesení č. 457
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. 2020-0330/ST - II/272 Litol, rekonstrukce s partnery: Sdružení Z+S Litol
se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, Správce / společník 1: ZEPRIS s.r.o., se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20
Praha, IČO: 25117947, Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599 a Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO:
00066001.

Usnesení č. 458
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky, doručené na zajištění technického dozoru stavby a BOZP na stavbu kolumbária. Sdružení Sudop Praha a.s., se
sídlem Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 3, IČO: 25793349 a Komovia s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3,
IČO: 04363795, 214 200 Kč bez DPH, tedy 259 182 Kč vč. DPH; FRAM Consult a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00
Praha 3, IČO: 64948790, 306 000 Kč bez DPH, tedy 370 260 Kč vč. DPH; Quality Management s.r.o., se sídlem Vinohrady
494/26, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 09686380, 354 240 Kč bez DPH, tedy 428 630,40 Kč vč. DPH; Infram a.s., se sídlem
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9, IČO: 25070282, 316 000 Kč bez DPH, tedy 382 360 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
výběr dodavatele technického dozoru stavby a BOZP stavby "Kolumbárium Lysá nad Labem", dle nejnižší nabídky od
Sdružení Sudop Praha a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 3, IČO: 25793349 a Komovia s.r.o., se sídlem
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO: 04363795, za částku 214 200 Kč bez DPH, tedy 259 182 Kč vč. DPH,

III. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se sdružením Sudop Praha a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 3, IČO: 25793349 a
Komovia s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO: 04363795, za částku 214 200 Kč bez DPH, tedy 259
182 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 459
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu města uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě č. 2021-0376/OMI
- Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem, se společností Auböck s.r.o., se sídlem: Poříčí 247, 373 82
Boršov nad Vltavou, IČO: 26089785.

Usnesení č. 460
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
ZM schválit Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem mezi městem
Lysá nad Labem a Středočeským krajem dle přílohy,

II. předkládá
ZM ke schválení Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem mezi
městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem dle přílohy.
Vytvořeno 2.9.2022 10:00:23 | přečteno 33x | jiri.virava
load