17. Usnesení RM 15.07.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 15. 7. 2022

Usnesení č. 413
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 15.07.2022 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 414
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání Rady města dne 15.07.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 415
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky k veřejné zakázce „Údržba, opravy a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem“, na období od
01.08.2022 do 31.07.2024, od firem: Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 71729348, nabídková
cena 1 672 850 Kč vč. DPH; Vladimír Váňa, Pražská 54, 281 63 Vyžlovka, IČO: 05191815, nabídková cena 1 794 820 Kč
vč. DPH; PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Lesní 537, 289 24 Milovice - Mladá, IČO: 05701449, nabídková cena 2 296 943 Kč
vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - firmu Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad
Labem, IČO: 71729348, k realizaci veřejné zakázky „Údržba, opravy a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem“,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Údržba, opravy a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem“ s firmou
Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 71729348, za nabídkovou cenu 1 672 850 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 416
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 2021-0376/OMI - Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem s firmou
Auböck s.r.o., IČO: 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou s termínem prodloužení do 15.08.2022.

Usnesení č. 417
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu se
smluvními partnery: VPK Suchý s.r.o., IČO: 27085201, se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky a
STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, se sídlem Zápy 251, 250 61 Zápy s termínem prodloužení do 30.09.2022.

Usnesení č. 418
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E – ZŠ J.A.K. II. etapa" formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,

II. schvaluje
zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, pravidla pro hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejnézakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E – ZŠ J.A.K. II. etapa",

III. jmenuje
jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce pavilonu E – ZŠ J.A.K. II. etapa", v tomto složení:
člen komise náhradník člena komise:
1. Ing. Karel Havlíček, Bc. Kateřina Novotná
2. Romana Fischerová, Mgr. Martin Dostál DiS.
3. Ing. Vladimír Kopecký, Ota Balík

Usnesení č. 419
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky Lukáši Fuchsovi, Zagarolská 315, 277 51 Nelahozeves, IČO: 68579667, z obecně závazné vyhlášky č.
2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města na akci "Letňák fest" pořádaný v letním
kině v Lysé nad Labem dne 16.07.2022 od 14:00 hodin do 17.07.2022 do 01:00 hodiny.
Vytvořeno 2.9.2022 9:59:15 | přečteno 11x | jiri.virava
load