16. Usnesení RM 12.07.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 12. 7. 2022

Usnesení č. 388
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 12.07.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 389
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání Rady města dne 12.07.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 390
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad
Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Usnesení č. 391
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem částí obecních pozemků parc. č. 495/51 a 3472/5, nově označených jako pozemek parc.č. 3472/14, o výměře
17 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, připlocených k pozemku
parc. č. 500/4 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, paní XXX XXX, bytem Lysá nad Labem,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.08.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 392
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s LysaFree, z. s., IČO: 26669102, DIČ:
CZ26669102, se sídlem Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem, na obecní pozemky parc.č. 492/84, 492/85, 619/2,
619/16, 619/167 a 3451/31 , vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Rozšíření optické přístupové sítě LysaFree“. Věcné
břemeno se zřizuje dle Smlouvy o spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16.12.2009 bezúplatně. Investor uhradí kolek pro
vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 393
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Masarykova 1729, Lysá nad
Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1143/2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v 1.
nadzemním podlaží o celkové výměře 75,75 m2, k využití pro provoz zdravotnického zařízení nebo poskytování služeb.

Usnesení č. 394
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č.
2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, která se nachází
na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8
508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem
XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 395
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 620/X (velikost 3+1, o celkové výměře 117,19 m2) zapsané na LV č.
1937 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 620, ul. Lesní, Milovice, která se nachází
na pozemku parc. č. st. 502, zapsané na LV č. 1936 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bez jistoty a
měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, po dobu trvání pracovního poměru k Městu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 396
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č.
2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve
výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se
slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 397
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení
poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem: "Chodník v ulici Za Koncem",

II. schvaluje
pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími
hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1/ nejnižší celková nabídková cena vč. DPH - 60%,
2/ záruka na dílo - 10%,
3/ lhůta dodání - 30%

III. jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
1/ členové komise: Tomáš Pilař- referent OSM,
Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM,
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta,
2/náhradníci komise: Ota Balík - referent OSM,
Bc. Luděk Přibyl - bezpečnostní ředitel,
Lenka Formánková - referent OSM

IV. souhlasí
s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným
dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 398
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, na
opravu povrchů místních komunikací za nabídnutou cenu 3 505 381,30 Kč + DPH v lokalitě ulice Sídliště a osady Řehačka
v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 -
Strašnice, na opravu povrchů místních komunikací v lokalitě ulice Sídliště a osady Řehačka v Lysé nad Labem v ceně 3
505 381,30 Kč + DPH.

Usnesení č. 399
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět k prověření postupu obce k provoznímu řádu parkoviště P+R v Lysé nad Labem,

II. konstatuje
že provozní řád parkoviště P+R je v souladu s dotačními podmínkami.

Usnesení č. 400
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 23.05.2022.

Usnesení č. 401
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v čp. 294, Masarykova ulice, Lysá nad Labem, s paní XXX XXX,
narozenou XXX, trvale bytem XXX.

Usnesení č. 402
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
příspěvky na primární prevenci z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Základní školu Bedřicha Hrozného, IČO: 61632171,
náměstí Bedřicha Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 25 000 Kč a pro Základní školu Jana Ámose Komenského,
IČO: 61632244, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 25 000 Kč.

Usnesení č. 403
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Provozní a návštěvní řád areálu v Čechově ulici v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 404
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
úpravu cenových podmínek za úhradu stravování dětí v základních a mateřských školách v Lysé nad Labem, které
odebírají stravu ze školní jídelny Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice,
170 00 Praha 7 s účinností od 01.09.2022 v souladu s vyhláškou č. 272/2021 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů.

Usnesení č. 405
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
rozhodnutí o rozšíření Dohody o stanovení spádových obvodů pro obce, jejichž děti navštěvují MŠ v Lysé nad Labem, ze
dne 07.02.2017, na základě žádosti obce Jiřice, do dodání požadovaných dokumentů ze strany obce Jiřice.

Usnesení č. 406
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres
Nymburk, na úhradu energií ve výši 400 000 Kč.

Usnesení č. 407
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na ochranu majetku a osob – napojení objektu na Pult centralizované ochrany
(PCO) Městské policie Lysá nad Labem s Lukášem Fuchsem, IČO: 68579667, Zagarolská 315, 27751 Nelahozeves.

Usnesení č. 408
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného daru pro Základní školu J. A.
Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk,

II. souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,
okres Nymburk, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4 140 00 Praha 4, IČO: 24231509, v rámci jejího
charitativního projektu "Obědy pro děti" ve výši 35 300 Kč.

Usnesení č. 409
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem, IČO:
70891095, sídlo Zborovská 81/11 Praha 5 PSČ 150 21, ve výši 146 487 Kč, za účelem vytvoření nového kamerového
bodu.

Usnesení č. 410
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Eduardem Žaludou, IČO: 73580872, Železná 493/20 na vypracování změny č. 4
Územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem,

II. schvaluje
uzavření dohody o úhradě nákladů na pořízení změny č. 4 Územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem s
FES czech s.r.o., IČO: 05828635, Londýnská 608/52, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Usnesení č. 411
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. 2022-0001/SM ze dne 10.01.2022 s FK Litol, mládež
z.s., IČO: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, spočívající ve změně předmětu nájmu, a
to tak, že dojde k ponížení rozsahu pronajaté části pozemku parc.č. 15/14 ze stávajícího rozsahu 2 821 m2 na 2 690,2
m2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 412
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor o výměře 36 m2, za účelem provozování občerstvení v budově
bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, obec Lysá nad Labem, typ stavby: objekt
občanské vybavenosti, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č.
3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem.
Vytvořeno 2.9.2022 9:58:33 | přečteno 49x | jiri.virava
load