15. Usnesení RM 21.06.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 21. 6. 2022

Usnesení č. 359
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 21.06.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 360
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 21.06.2022.

Usnesení č. 361
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem částí obecních pozemků parc.č. PK 1115/18 a PK 3497/21 o celkové výměře 1063 m2, oba v k.ú. Lysá nad
Labem, v chatové osadě Řehačka, za účelem pastvy koní, za celkovou cenu nájemného ve výši 1 100 Kč/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, panu Janu Hradeckému, bytem Praha 4,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.08.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 362
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí 24/2, Lysá nad Labem, na
parc. č. st. 38/1, dvě místnosti v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 73,84 m2, zapsané v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú.
Lysá nad Labem, pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 363
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p.o., IČO: 75030926, se sídlem Vančurova 1544, 272 01
Kladno, o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19.08.2020, č. 2020-0354/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2020-0354/SM dle předloženého návrhu, kterým se
prodlužuje doba nájmu o dva roky, se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o., IČO: 75030926, se
sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Usnesení č. 364
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č.
2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu
určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar.
XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením
Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 365
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č.
2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu
určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar.
XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením
Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 366
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
formuláře Žádost o nájem bytu, Žádost o výměnu bytu a Žádost o přechod nájmu s platností od 01.07.2022.

Usnesení č. 367
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápis z 14. jednání bytové komise konané dne 30.05.2022,

II. schvaluje
zařazení těchto žadatelů do seznamu uchazečů o byt:
XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar.
XXX, XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX,

III. neschvaluje
zařazení těchto žadatelů do seznamu uchazečů o byt:
XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX.

Usnesení č. 368
Rada města Lysá nad Labem

pověřuje
vedoucího odboru správy majetku k uzavírání (podpisu) smluv o postoupení pohledávek do výše dlužného nájmu bytů ve
vlastnictví Města Lysá nad Labem do výše 20 000 Kč jednotlivé pohledávky.

Usnesení č. 369
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v ulici
Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parc. č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183
pro obec a k.ú. Lysá nad Labem s XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem za podmínky, že Zastupitelstvo
města schválí uzavření plánovací smlouvy s Rudolfem Šťastným a Ilonou Šťastnou, bytem
Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem
ve věci prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce,

II. ukládá
odboru správy majetku zpracovat znění dohody dle bodu č. I. do 30.09.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem dohody dle bodu č. I.

Usnesení č. 370
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět pana XXX XXX ve věci řešení bezpečnosti školáků před budovou ZŠ J. A. Komenského,

II. předkládá
podnět k posouzení komisi pro dopravu a bezpečnost.

Usnesení č. 371
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Výsledky veřejné zakázky "Oprava povrchu místní komunikace ulice Sídliště v Lysé nad Labem" od společností:
SKL Recyklostav s.r.o., Milovice, IČO: 29010161, nabídková cena 1 149,50 Kč vč. DPH
Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, nabídková cena 981,98 Kč vč. DPH
Porr a.s., Hradec Králové, IČO: 43005560, nabídková cena 651,46 Kč vč. DPH
Roadstav s.r.o., Poděbrady, IČO: 24286681, nabídková cena 981 Kč vč. DPH

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Porr a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha
10 za nabídnutou cenu 651,46 Kč/m2 vč. DPH.

Usnesení č. 372
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace spolku TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, Lysá nad Labem, na
WORLD DANCE CHAMPIONSHIP, který se koná ve dnech 16. - 19.06.2022 v maďarské Budapešti,

II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku TSK Dynamik, z.s., IČO:
07511906, Sídliště 1441/22, Lysá nad Labem, na WORLD DANCE CHAMPIONSHIP pořádaný v termínu od 16.06. do
19.06.2022, ve výši 22 000 Kč.

Usnesení č. 373
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054, o finanční příspěvek na činnost terénní služby
rané péče v Lysé nad Labem ve výši 16 200 Kč,

II. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z Charitativního programu pro EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO:
24743054, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 374
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí peněžitého daru bezpříspěvkovým dárcům krve občanům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem a
zaměstnancům města Lysá nad Labem, v případech 20, 40, 80, 120 a 160 bezplatných odběrů krve, v částkách:

Počet bezpříspěvkových odběrů / Hodnota peněžního daru v Kč
20 / 1 000
40 / 2 000
80 / 4 000
120 / 6 000
160 / 10 000,
II. pověřuje
starostu města uzavíráním darovacích smluv na výše uvedený účel,

III. pověřuje
vedením agendy poskytování peněžitých darů dle bodu I. tohoto usnesení Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví
a kultury.

Usnesení č. 375
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise sociální, zdravotní a školství ze dne 06.06.2022.

Usnesení č. 376
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh tajemnice Ing. Aleny Novotné na jmenování Bc. Šárky Juhászové vedoucí odboru dopravy na dobu určitou, po
dobu mateřské a rodičovské dovolené Bc. Kateřiny Uhrové, s účinností od 11.07.2022,

II. jmenuje
Bc. Šárku Juhászovou vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem na dobu určitou, po dobu mateřské a
rodičovské dovolené paní Bc. Kateřiny Uhrové, s účinností od 11.07.2022.

Usnesení č. 377
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídku na zpracování Formuláře OHA MV ČR typu A (OHA MV - odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva
vnitra), jako povinnou přílohu žádosti v připravované dotační výzvě na kybernetickou bezpečnost, zaslanou společností
Equica, a.s., IČO: 26490951, sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ve výši 121 000 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování Formuláře OHA MV ČR typu A (OHA MV - odbor Hlavního
architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra), s dodavatelem Equica, a.s., IČO: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190
00 Praha 9 – Vysočany, v ceně 121 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 378
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Komunikační strategie města Lysá nad
Labem" od dodavatele M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, v ceně 248
000 Kč Kč bez DPH a od dodavatele Kopr agency s.r.o., IČO: 04678818, sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, v ceně
240 000 Kč bez DPH,

II. schvaluje
vyloučení účastníka Kopr agency s.r.o., IČO: 04678818, sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha, z veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem "Komunikační strategie města Lysá nad Labem", z důvodu nesplnění podmínek zadavatele,

III. schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Komunikační strategie města Lysá nad
Labem" s dodavatelem M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, v ceně 248
000 Kč Kč bez DPH,

IV. schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie města Lysá nad Labem s dodavatelem
M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, v ceně 248 000 Kč Kč bez DPH.

Usnesení č. 379
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OMI zajistit studii na revitalizaci parku na pozemku parc.č. 295/1 vč. nejbližšího okolí.

Usnesení č. 380
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 se společností BFK service a.s. IČO: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky,
ke smlouvě o dílo č. 2021-0092/OMI, ze dne 17.03.2021 "KOMUNITNÍ CENTRUM č. 13" , která je součástí Dohody o
narovnání č. 2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021. Tímto dodatkem č. 3 dochází ke změně ve lhůtě dokončení díla. Termín
předání díla bez vad a nedodělků je stanoven na 15. července 2022.

Usnesení č. 381
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2021 se společností Green Vision s.r.o., IČO: 02719797, se sídlem
Pstružná 821/2, 104 00 Praha, spočívající v prodloužení doby plnění do 29.07.2022 a navýšení ceny o částku 291 750 Kč
bez DPH o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 2
.
Vytvořeno 2.9.2022 9:56:23 | přečteno 5x | jiri.virava
load