14. Usnesení RM 07.06.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 7. 6. 2022

Usnesení č. 323
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 07.06.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 324
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 07.06.2022.

Usnesení č. 325
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parc. č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena
předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na zveřejnění záměru k projednání.

Usnesení č. 326
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
vyjádření ze dne 14.03.2022 doručené pod číslem jednacím SM/19536/2022/Jav ve věci připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/15, o výměře 20 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, k pozemku parc.č. 500/2 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. vyzývá
vlastníka pozemku parc.č. 500/2 v k.ú. Lysá nad Labem k prokázání, že připlocenou část obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označenou jako pozemek parc.č. 3472/15, o výměře 20 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, má v nepřerušené držbě, po určitou zákonem stanovenou dobou, pro právo vydržení a jedná se o držbu poctivou a pravou.

Usnesení č. 327
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou žádost o výpůjčku části areálu v Čechově ulici Lysá nad Labem od spolku Psí spolek Milovice, z. s., IČO: 06639291, se sídlem Průběžná 607, 289 23 Milovice, ze dne 23.05.2022, doručenou pod číslem jednacím SM/40725/2022,

II. neschvaluje
výpůjčku části areálu v Čechově ulici Lysá nad Labem spolku Psí spolek Milovice, z. s., IČO: 06639291, se sídlem Průběžná 607, 289 23 Milovice, dle podané žádosti ze dne 23.05.2022, doručené pod číslem jednacím SM/40725/2022.

Usnesení č. 328
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/16/00479/N/Jav ze dne 24.08.2016 s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, spočívající ve změně předmětu nájmu a to tak, že dojde k přemístění odkládací schrány z ul. Družstevní z pozemku parc. č. 386 v k.ú. Litol do ulice Na Písku na pozemek parc. č. 3451/52 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. 9.května na pozemku parc. č. 3476/2 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Nerudova na pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Na Mlíčníku na pozemku parc. č. 494/16 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Čechova na pozemku parc. č. 633/8 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena nájmu bude navýšena o 1 460 Kč, tj. za každou nově zřízenou odkládací schránku je stanoveno nájemné ve výši 1 Kč/den. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do 31.07.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.

Usnesení č. 329
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542,
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na zveřejnění záměru k projednání.

Usnesení č. 330
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parc. č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, pro XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem,

II. předkládá
na nejbližší zasedání Zastupitelstva města návrh plánovací smlouvy dle bodu č. I.

Usnesení č. 331
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s LysaFree, z. s., IČO: 26669102, DIČ: CZ26669102, se sídlem Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem, na obecní pozemky parc.č. 344/2, 344/3, 601/7, 612/1, 612/3, 612/21, 612/27, 612/34, 619/2, 619/167, 619/168, 621/2, 621/100, 623/5, 623/17, 2126/30, 2165/28, 2172/13, 2673/7, 2875/16, 2875/79, 2876/1, 3451/8, 3451/9, 3451/11, 3451/25, 3451/26, 3451/51, 3451/52, 3462/1, 3476/5, 3667/3 a 3842 , vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Rozšíření optické přístupové sítě LysaFree“. Věcné
břemeno se zřizuje dle Smlouvy o spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16.12.2009 bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 332
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
vyjádření k záměru (č.j. MULNL-SM/32935/2022/Voj) pana XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem, která se týká umístění plakátovací plochy ve tvaru válce (RCZ0487) na ul. Poděbradova,

II. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000 – 0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 3451/5, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0487 ve tvaru válce na ulici Poděbradova na vybudovaném podstavci u domu č.p. 1545/54 a dále, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 322/11, druh
pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec Lysá nad Labem a k.ú. Litol, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0475 ve tvaru válce na ulici Dobrovského sady na vybudovaném podstavci vpravo od autobusové zastávky,

III. ukládá
odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. II. do 30.06.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. III.

Usnesení č. 333
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s umístěním stavby "Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice" na pozemky p. č. 1352/16 v k.ú. Ostrá, p. č. 323/24, 323/51, 327/7,13/1, 12/7, 332/51, 316/1 v k.ú. Litol a p. č. 1107/16, 1107/26 v k.ú. Lysá nad Labem, kde stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001. Podmínkou je před zahájením stavby vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům p. č. 1352/16 v k.ú. Ostrá, p. č. 323/24, 323/51, 327/7,13/1, 12/7, 332/51, 316/1 v k.ú. Litol a p. č. 1107/16, 1107/26 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 334
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení Rady města č. 293 ze dne 24.05.2022,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci panem XXX XXX, nar. XXX, a panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 335
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parc. č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parc. č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parc. č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k.ú. Lysá nad Labem), se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

II. schvaluje
a) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro budoucí novostavbu 3 rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

b) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro budoucí novostavbu 3 rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

III. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění dohod dle bodu II. a) a II. b). Termín: do 31.08.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem dohod dle bodu II. a) a II. b),

V. předkládá
zastupitelstvu města k projednání návrh plánovací smlouvy ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parc. č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parc. č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parc. č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k.ú. Lysá nad Labem), na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 336
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu, opravu a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem na dobu určitou 2 roky, přičemž hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena,

II. jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komice, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení -
členové komise: Ing. Radek Pýcha, PaedDr. Věra Bodnárová, Ing. Vladimír Kopecký

náhradníci: Mgr. Jiří Havelka, Ota Balík, Romana Nováková,

III. ukládá
odboru správy majetku zaslat výzvu k předložení nabídek a prokázání kvalifikace minimálně 5 dodavatelům. Termín: 10.06.2022.

Usnesení č. 337
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o portálových službách č. 2021-0513/SM ze dne 29.12.2021 - poskytovatel ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 61056758, pro potřeby dálkových odečtů měřidel vody a tepla v městských objektech v Milovicích, Slepá 550, 551, Lesní 620 a v Lysé nad Labem, Husovo nám. 1758, Sídliště 1517, Masarykova 214.

Usnesení č. 338
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na ulici na Sídlišti podél ulice ČSA (VaK, komunikace, chodníky,VO) a VaK v průmyslové zóně",

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech: 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 100%,

II. souhlasí
1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník člena komise
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta, Ing. Karolína Stařecká - radní
Ing. Alena Novotná- tajemnice, Ota Balík – referent OSM
Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM, Tomáš Pilař – referent OSM

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 339
Rada města Lysá nad Labem

ruší
Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 340
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
aktualizaci Kritérií pro umísťování do Domu s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem dle předloženého návrhu s účinností od 08.06.2022 s tím, že žadatel musí mít trvalé bydliště v Lysé nad Labem,

II. konstatuje
že podmínka trvalého bydliště v Lysé nad Labem se nevztahuje na žadatele, kteří jsou ke dni 07.06.2022 zařazeni do pořadníku.

Usnesení č. 341
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Centra pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 71209735, o dotaci ve výši 67 500 Kč na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31.12.2022,

II. předkládá
Zastupitelstvu města ke schválení na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 342
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Pavla Pořízka, bytem Okružní 1498, Lysá nad Labem, o individuální dotaci na sportovní činnost dětí Julie a Denise Pořízkových ve 3D lukostřelbě, na reprezentaci v zahraničí a účast na Mistrovství Evropy a světa 2022,

II. schvalujeuzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace panu Pavlu Pořízkovi, bytem Okružní 1498, Lysá nad Labem, na sportovní činnost dětí Julie a Denise Pořízkových ve 3D lukostřelbě ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 343
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:
Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,
Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,
Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,
Českomoravská myslivecká jednotka, z.s. okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,
Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,
Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,
Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,
Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:
z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,
Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,
PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací dle bodu I. na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 344
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu na investiční fond ve výši 160 000 Kč Základní škole T. G. Masaryka Lysá nad Labem Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278, se sídlem Palackého 160, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 345
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

II. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

III. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

IV. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

V. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

VI. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

VII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu,

VIII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, ve výši XXX Kč, s tím, že finanční prostředky budou hrazeny se státního rozpočtu.

Usnesení č. 346
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
upravené znění Pravidel pro využití sociálního bydlení v bytovém domě na Františku 253, Lysá nad Labem, s účinností dnem schválení.

Usnesení č. 347
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka multifunkčního varného zařízení do školní jídelny" a pro toto poptávkové řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, tj. nejnižší nabídková cena včetně DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise:
1. PaedDr. Věra Bodnárová - vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
2. Romana Nováková - referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
3. Tomáš Pilař - referent odboru správy majetku
náhradník člena komise:
1. Ing.Jitka Petrová - referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
2. Ing. Kamila Kuchařová - referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
3. Ota Balík - referent odboru správy majetku

III. souhlasí
s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka multifunkčního varného zařízení do školní jídelny" uvedeným dodavatelům v důvodové zprávě.

Usnesení č. 348
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
udělení výjimky Pizzerii Matylda s.r.o, IČO: 09059741, Masarykova 582/58, Lysá nad Labem, z obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení doby ukončení akce "LÉTO V LYSÉ, RODINNÝ FESTIVAL" pořádaný v letním kině v Lysé nad Labem dne 18.06.2022 od 13:00 hodin do 19.06.2022 03:00 hodin,

II. schvaluje
udělení výjimky Pizzerii Matylda s.r.o, IČO: 09059741, Masarykova 582/58, Lysá nad Labem, z obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce LÉTO V LYSÉ, RODINNÝ FESTIVAL pořádaný v prostoru letního kina zámeckého parku v Lysé nad Labem, a to dne 18.06.2022 od 13:00 do 19.06.2022 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 349
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení záštity pana starosty multižánrovému festivalu THEATRUM KUKS ve dnech 24.08. - 28.08.2022.

Usnesení č. 350
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení záštity pana starosty a užití znaku města Lysá nad Labem na akci Kulturní dědictví UNESCO Polska /v rámci Dnů polské kultury, které se uskuteční v termínu 16.09. - 08.10.2022.

Usnesení č. 351
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 18.05.2022.

Usnesení č. 352
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet a poskytování dalších služeb a jejího dodatku č. 1 se společností Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150,150 57 Praha 5, IČO: 00001350, pro zaúčtování bezhotovostních plateb z platebního terminálu parkovacího automatu na Husově náměstí Lysá nad Labem.

Usnesení č. 353
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města s firmou LN – AUDIT s.r.o., se sídlem Louny, Na Valích 510, PSČ 440 01, IČO: 25408232 na přezkoumání hospodaření města za rok 2022, v celkové výši 35 000 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH, dle platné sazby.

Usnesení č. 354
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2021: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“ Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. souhlasí
s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Lysá nad Labem za rok 2021, a to bez výhrad,

III. souhlasí
s účetní závěrkou města Lysá nad Labem za rok 2021,

IV. předkládá
zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání návrhy ke schválení.

Usnesení č. 355
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků s obcemi Stratov, Ostrá a Jiřice,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh Smlouvy o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků s obcemi Stratov, Ostrá a Jiřice na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 356
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka NG Firewall“. Pro řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise
1. Petra Loudová
2. Stanislav Šulc
3. Bc. Vladimír Matějíček, Adminio s.r.o.
náhradník člena komise:
1. Jiří Vírava
2. Jan Čech
3. Ing. Martina Jalovecká, Adminio s.r.o.

III. souhlasí
s předloženým návrhem na zveřejnění výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka NG Firewall".

Usnesení č. 357
Rada města Lysá nad Labem

I. vydává
rozhodnutí o zrušení podlimitní veřejné zakázky na realizaci „Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem" dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb. pro část 1 "Personální procesy",

II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu" část 1 "Personální procesy". Pro řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH,

III. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise:
1. Petra Loudová
2. Stanislav Šulc
3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a.s.
náhradník člena komise:
1. Jiří Vírava
2. Jan Čech
3. Ing. Martina Jalovecká, Equica, a.s.

IV. souhlasí
s předloženým návrhem na zveřejnění výzvy na zjednodušené podlimitní řízení s názvem: „Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem" část 1 "Personální procesy".

Usnesení č. 358
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
podání žádosti o dotaci na modernizaci a rozšíření infrastruktury ZŠ Bedřicha Hrozného č. p. 12 a č. p. 13 z IROP.

Vytvořeno 8.6.2022 8:21:31 | přečteno 60x | ernest
load