13. Usnesení RM 24.05.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 24. 5. 2022

Usnesení č. 282
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 24.05.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 283
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 24.05.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 284
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města výkup pozemků par. č. 58/17, o výměře 153 m2, druh pozemku orná půda, par. č. 54/88, o výměře 487 m2, druh pozemku orná půda a par. č. 54/90, o výměře 36 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol, které tvoří spojnici mezi ulicí Na Vysoké mezi a ulicí Seifertovou, od pana XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání výkup pozemků dle bodu I. k projednání.

Usnesení č. 285
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
písemnost č.j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. doporučuje
zastupitelstvu města schválit podmínky bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, uvedené v písemnosti č.j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 ze dne 22.04.2022,

III. předkládá
zastupitesltvu města k projednání podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle písemnosti č.j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 286
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města prodej obecního pozemku parc. č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, ulice Československé armády, za kupní cenu předmětu prodeje ve výši 127 000 Kč, manželům XXX a XXX XXX, bytem Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s pořízením znaleckého posudku,

II. předkládá
zastupitelstvu města k projednání prodej obecního pozemku parc. č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 287
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem částí obecních pozemků parc. č. 495/51 a 3472/5, nově označených jako pozemek parc.č. 3472/14, o výměře 17 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, připlocených k pozemku parc. č. 500/4 v k.ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, paní XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Usnesení č. 288
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku parc.č. 3758/1 o výměře 4 513 m2 v k.ú. Lysá nad Labem (areál bývalé Fruty) z důvodu zajištění parkovaní vozidel v době výstav pořádaných v Lysé nad Labem v měsíci květnu, září a říjnu 2022, společnosti Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., IČO: 43144390, se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 000 Kč/den, na dobu určitou, a to v termínech: 26. až 29.05.2022, 16. až 18.09.2022, 06. až 09.10.2022 a 26. až 30.10.2022,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: ihned,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 289
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2168/7, k. ú. Lysá nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3332, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.07.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 290
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 2644/3, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Lom, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1401, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.07.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 291
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 42,61 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za nájemné ve výši 2 839 Kč/měs., s panem Jiřím Kachlíkem, IČO: 03890236, se sídlem Otradovická 93, 294 74 Skorkov.

Usnesení č. 292
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, XXX, XXX, o převod nájemní smlouvy k bytu č. X v ul. Sportovní 602, Milovice, z pana XXX XXX, XXX, XXX na její osobu,

II. souhlasí
se změnou označení za nájemce k bytu č. X, v ulici Sportovní 602, Milovice, z pana XXX XXX (současný nájemce bytu), bytem XXX, Milovice, na paní XXX XXX (manželka současného nájemce bytu), bytem XXX, Milovice.

Usnesení č. 293
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s nájemcem panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 294
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci panem XXX XXX, nar. XXX a panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 295
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 296
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 05.04.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že zálohy na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 297
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 298
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX, a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 299
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX, paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 300
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsaném na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou půl roku a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 301
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Karla Runštuka, IČO: 06599981, se sídlem Zábědov 85, Nový Bydžov, o umístění předzahrádky (4 dvojice dřevěných stolů a 16 židlí) před provozovnou Maka Coffee na Husovo nám. 21/22, parc.č. 3451/1, k.ú. Lysá nad Labem,

II. souhlasí
s umístěním 4 dvojic dřevěných stolů a 16 židlí před provozovnou Maka Coffee na Husovo nám. 21/22, parc.č. 3451/1, k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 302
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se společností Regata Máchovo jezero, a.s., IČO: 46713484. se sídlem U Jezera 393, 472 01 Doksy, za částku 9 720 Kč bez DPH.

Usnesení č. 303
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložené nabídky na dodávku ojetého vozidla pro potřeby Technické skupiny,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na dodávku vozu Dacia Dokker 15 DCi s Autobazerem Profi Jičín, s.r.o., Hradecká 1250, 506 01 Jičín, IČO: 09380345, za cenu 253 000 Kč vč. DPH, jehož nabídka byla nejvýhodnější,

III. ukládá
odboru správy majetku zajistit kupní smlouvu dle bodu II., a to do 15.06.2022,

IV. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy dle bodu III.

Usnesení č. 304
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manželi XXX XXX, nar. XXX, a XXX XXX, nar. XXX, oba trv. bytem XXX, Lysá nad Labem, k bytu č. X v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, Masarykova ulice, čp. 1102,

II. schvaluje
rekonstrukci koupelny a kuchyňského koutu (výměna dlaždic, umyvadla, WC a kuchyňské linky) v bytě č. X v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, Masarykova ulice, čp. 1102, na náklady nájemců manželů XXX. Při případném odchodu nájemců z bytu nebudou nájemci požadovat žádnou finanční náhradu za provedenou rekonstrukci.

Usnesení č. 305
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádosti o dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem pro
Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČO: 26631628, o dotaci ve výši 30 000 Kč,
Rodinné centrum ROUTA, z. s., Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, IČO: 22734155, o dotaci ve výši 30 000 Kč,
Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49543547, o dotaci ve výši 20 000 Kč,
Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, o dotaci ve výši 15 000 Kč,
Zdravotního klauna, o. p. s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČO: 26547953, o dotaci,
TŘI, z. ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČO: 18623433, o dotaci 5 000 Kč,
Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691, o dotaci,
Městskou nemocnici Městec Králové, a.s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové, IČO: 26495015, o dotaci,
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9, IČO: 63110261, o dotaci 10 000 Kč,

II. schvaluje
poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem
pro Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČO: 26631628, ve výši 15 000 Kč na činnost Intervenčního centra na rok 2022,
pro Rodinné centrum ROUTA, z. s., Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, IČO: 22734155, ve výši 10 000 Kč na Sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi na rok 2022,
pro Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49543547, ve výši 8 000 Kč na poskytování rané péče v Lysé nad Labem na rok 2022,
pro Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383196, ve výši 10 000 Kč na provoz dětské krizové linky na rok 2022,
pro Zdravotního klauna, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČO: 26547953, ve výši 5 000 Kč na podporu programů v nemocnici v Mladé Boleslavi na rok 2022,
pro TŘI, z. ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČO: 18623433, ve výši 5 000 Kč na provoz na rok 2022,
pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691, ve výši 10 000 Kč na nefarmakologické přístupy v léčbě pacientů na rok 2022,
pro Městskou nemocnici Městec Králové, a. s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové, IČO: 26495015, ve výši 10 000 Kč na přístrojové a infuzní vybavení na rok 2022,
pro Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9, IČO: 63110261, ve výši 10 000 Kč na zakoupení psychoterapeutických pomůcek,
III. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu II.,

IV. pověřuje
starostu města k podpisu všech veřejnoprávních smluv dle bodu II.

Usnesení č. 306
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky za rok 2021 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, IČO: 61632244, Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, IČO: 61632171, Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, IČO: 70991278, Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906, IČO: 67673457, Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, IČO: 70991332, Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324 a Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, IČO: 49534467.

Usnesení č. 307
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města následující rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2022/23 včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi:
Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,
Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,
Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Lysá nad Labem, Komenského 1534, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,
Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, IČO: 61632171, se sídlem Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, IČO: 67673457, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh rozdělení dotací dle bodu I. na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 308
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278, se sídlem Palackého 160, 289 22 Lysá nad Labem, na 130 žáků od 01.04.2022 v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Usnesení č. 309
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise sociální, zdravotní a školství ze dne 09.05.2022.

Usnesení č. 310
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
termíny schůzí Rady města ve II. pololetí roku 2022 takto: 12.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09.2022,

II. předkládá
Zastupitelstvu města
1) termíny schůzí Rady města ve II. pololetí r. 2022,
2) termín zasedání Zastupitelstva města ve II. pololetí r. 2022, a to 07.09.2022.

Usnesení č. 311
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, IČO: 48931926, Nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 36 000 Kč na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7, za podmínky přidělení dotační kvóty od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,

II. ukládá
Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. do 31.12.2022,

III. pověřuje
pana starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu II.

Usnesení č. 312
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem zemědělství.

Usnesení č. 313
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov podanou vlastníky pozemků nacházejících se v etapě B,

II. předkládá
žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov na nejbližší zasedání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 314
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parc. č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parc. č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu.

Usnesení č. 315
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Návrhy na pořízení změny Regulačního plánu Hrabanov, které byly podány na základě zveřejněné výzvy,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrhy na pořízení změny Regulačního plánu Hrabanov, které byly podány na základě zveřejněné výzvy.

Usnesení č. 316
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů,

II. doporučuje
zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů,

III. předkládá
zastupitelstvu města návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 317
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - webové stránky města, číslo smlouvy 2021-0466/IT, jejímž předmětem je posunutí termínu plnění do 30.06.2022, s dodavatelem as4u.cz, s.r.o., IČO: 28884035, se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 - Vokovice.

Usnesení č. 318
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dohody o prodloužení Smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému určeného ke zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ č. smlouvy 2018-0326/IT, jejímž předmětem je prodloužení smlouvy o 4 roky, se státním podnikem Cendis, s.p., IČO: 00311391, sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Usnesení č. 319
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. 2021-0004/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem, spočívající v navýšení ceny díla na částku 65 547 223,56 Kč včetně DPH (jedná se o součet uznatelných i neuznatelných nákladů), se společností: SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM, zastoupena „Správcem společnosti“ VPK Suchý s.r.o., sídlem Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 270 85 201, jejímž společníkem je společnost: STAVOKOMPLET s.r.o., sídlem Zápy 251, 250 61 Zápy, IČO: 47052945.

Usnesení č. 320
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Kolumbárium Lysá nad Labem" od společností:
BK Služby s.r.o., se sídlem K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 28177193, s nabídkovou cenou 2 564 084,38 Kč bez DPH, tedy 3 102 542,10 Kč včetně DPH;
SKL Recyklostav s.r.o., se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice, IČO: 29010161, s nabídkovou cenou 2 825 015,29 Kč bez DPH, tedy 3 418 268,50 Kč včetně DPH;
Martin Šona, se sídlem Benátecká Vrutice 179, 289 24 Milovice, IČO: 61906328, s nabídkovou cenou 3 260 819,13 Kč včetně DPH - tento účastník není plátce DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s názvem "Kolumbárium Lysá nad Labem", se společností BK Služby s.r.o., se sídlem K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 28177193 za nabídkovou cenu 2 564 084,38 Kč bez DPH, tedy 3 102 542,10 Kč včetně DPH, za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 321
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci parkoviště P+R II. na parcelním č. 2126/30, zapsaném na LV č. 3183, pro katastrální území Lysá nad Labem, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

Usnesení č. 322
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek na sportovní projekt - Šachy do škol celorepublikový přebor škol pro Ing. Miloše Havlenu, bytem Okružní 1491/48, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 40 000 Kč,

II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Ing. Miloše Havlenu, bytem Okružní 1491/48, Lysá nad Labem ve výši 40 000 Kč na sportovní projekt - Šachy do škol celorepublikový přebor škol, který se uskuteční ve dnech 30.05. až 01.06.2022 v Nových Hradech,

III. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II., a to do 27.05.2022,

IV. pověřuje
pana starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II. a III.
Vytvořeno 26.5.2022 9:52:02 | přečteno 18x | ernest
load