12. Usnesení RM 10.05.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 10. 5. 2022

Usnesení č. 257
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 10.05.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 258
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 10.05.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 259
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci ve věci narovnání hranice pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města k projednání narovnání hranice pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 260
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem částí obecních pozemků parc.č. PK 1115/18 a PK 3497/21 o celkové výměře 1063 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, v chatové osadě Řehačka, za účelem pastvy koní, za minimální cenu nájemného ve výši 670 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Usnesení č. 261
Rada města Lysá nad Labem

I. trvá
na splnění povinností podle čl. II. odst. 2 Kupní smlouvy č. 9413000174/173151, tj. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., na pozemky parc. č. 3753, parc. č. 3458/2, parc. č. 2654/2, parc. č. 2673/8, parc. č. 2673/1, zapsaných na LV č. 3183, pro k.ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SNM-325-2022/VB/LM s GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na obecní pozemky parc. č. 3753, parc. č. 3458/2, parc. č. 2654/2, parc. č. 2673/8, parc. č. 2673/1, zapsaných na LV č. 3183, pro k.ú. Lysá nad Labem. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč, k níž bude připočtena DPH.

Usnesení č. 262
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá n.L.,U Braňky, SS200,p.č.251/2" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 3451/66 a 3451/64 v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu, za podmínky vybudování nového chodníku v délce výkopových prací s tím, že město dodá stavební materiál,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.IV-12-6029996 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 3451/66 a 3451/64 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "Lysá n.L.,U Braňky,SS200,p.č.251/2". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 3 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 263
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výzvu k obnovení jednání o smlouvě o dodávce plynu, kterou dodavatel zemního plynu Pražská plynárenská, a.s., sídlem Národní 37, Praha 1, IČO: 60193492, zaslal Městu Lysá nad Labem dne 21.04.2022,

II. trvá
na zachování podmínek dle platné smlouvy.

Usnesení č. 264
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava povrchu místní komunikace ulice Sídliště v Lysé nad Labem“,

II. schvaluje
pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1/ nejnižší celková nabídková cena vč. DPH/1m2 - 70%,
2/ záruka na dílo - 10%,
3/ lhůta dodání - 20%,

III. jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
1/ členové komise:
Tomáš Pilař- referent OSM,
Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM,
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta,

2/náhradníci komise:
Ota Balík - referent OSM,
Bc. Luděk Přibyl - bezpečnostní ředitel,
Lenka Formánková - referent OSM,

IV. souhlasí
s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 265
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,

II. bere na vědomí
podané nabídky na zajištění prodeje formou elektronické aukce obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb na zajištění prodeje formou elektronické aukce obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov, s Dianou Krečmarovou, IČO: 74759248 se sídlem Dr. A. Dvořáka 899/9, 288 02 Nymburk, za provizi z prodeje ve výši 3,3 % včetně DPH z vydražené ceny,

IV. předkládá
zastupitelstvu města k projednání bod č. I. na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 266
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu pro paní XXX, narozenou dne XXX, trvale bytem XXXX, Lysá nad Labem, ve výši 3 200 Kč pro nezletilého syna Jiřího Šittlera na lesní dětský tábor a pro pana Jana Františka Vrubela, narozeného dne 14.04.1966, trvale bytem Čechova 1340/32, Lysá nad Labem, ve výši 2 080 Kč pro nezletilého syna Dominika Máriu Vrubela na lyžařský výcvik,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 267
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Domova pod lípou, poskytovatele sociálních služeb, Lipník 110, 294 43 Čachovice, IČO: 00874671, o dotaci ve výši 5 000 Kč na kulturní akci,

II. neschvaluje
dotaci ve výši 5 000 Kč z Charitativního programu pro Domov pod lípou, poskytovatele sociálních služeb, Lipník 110, 294 43 Čachovice, IČO: 00874671, pro nesplnění podmínek Statutu Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 268
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním skateparku na pozemcích číslo parcelní 2646/1 a 2566/1 k.ú.Lysá nad Labem, v blízkosti víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského a sportovní haly,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury pořízení studie skateparku umístěného dle bodu I. Termín : 30.06.2022.

Usnesení č. 269
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce Zámecké slavnosti s F. A. Šporkem v prostoru zámeckého parku v Lysé nad Labem, a to dne 27.08.2022 od 9:00 do 22:00 hodin.

Usnesení č. 270
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápisy z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 17.01.2022 a ze dne 22.03.2022,

II. ukládá
tajemnici pozvat na příští jednání Rady města, které se bude konat dne 24.05.2022 předsedu a místopředsedu Komise pro šťastný život seniorů.

Usnesení č. 271
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a školství ze dne 11.04.2022.

Usnesení č. 272
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Směrnici č. 3/2022 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 08.07.2022.

Usnesení č. 273
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Tiskárna - Listy", a to od Tiskárna F-print - Robert Fritzl, IČO: 45076073, se sídlem Polní 35, 288 Krchleby, s cenovou nabídkou 0,22 Kč bez DPH, tj. 0,25 Kč s DPH, za jednu plnobarevnou stranu A4, a od Tiskárna M-inzert, Pavel Krejčí, IČO: 72643846, se sídlem Dukelská 316, 289 23 Milovice, s cenovou nabídkou 0,54 Kč bez DPH, tj. 0,65 Kč s DPH za tisk jedné plnobarevné strany A4,

II. schvaluje
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Tiskárna - Listy", kterým je společnost Tiskárna F-print - Robert Fritzl, IČO: 45076073, se sídlem Polní 35, 288 Krchleby, s cenovou nabídkou 0,22 Kč bez DPH, tj. 0,25 Kč s DPH za tisk jedné plnobarevné strany A4,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy se společností: Tiskárna F-print - Robert Fritzl, IČO: 45076073, se sídlem Polní 35, 288 Krchleby.

Usnesení č. 274
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
hospodářské výsledky příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem - Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol, Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Základní škola B.Hrozného Lysá nad Labem, Základní škola T.G.Masaryka Lysá nad Labem-Litol, Základní umělecká škola F.A.Šporka Lysá nad Labem a Městská knihovna Lysánad Labem za rok 2021 a jejich přidělení do fondů rezerv.

Usnesení č. 275
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
provedenou inventarizaci majetku města za rok 2021.

Usnesení č. 276
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
2. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 277
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Komunikační strategie města Lysá nad Labem". Pro řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise
1. Petra Loudová
2. Stanislav Šulc
3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a.s.
náhradník člena komise:
1. Jiří Vírava
2. Jan Čech
3. Mgr. et. Mgr. Ludmila Procházková

Usnesení č. 278
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dohody o přípoloži optického kabelu v rámci stavby Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu s organizací: LysaFree, z. s., sídlem Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem, 289 22, IČO: 26669102, DIČ: CZ26669102.

Usnesení č. 279
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výše uvedené cenové nabídky společností: LKA s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 07735405, jejíž cenová nabídka, ve které je zohledněn odečet uznatelného nákladu, který poskytovatel dotace vrací, je 199 650 Kč včetně DPH, Egrant s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČO: 03165400, jejíž cenová nabídka, ve které je zohledněn odečet uznatelného nákladu, který poskytovatel dotace vrací, je 156 090 Kč včetně DPH, B&P Research s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269, jejíž cenová nabídka, ve které je zohledněn odečet uznatelného nákladu, který poskytovatel dotace vrací, je 85 000 včetně DPH a ekonomicky nejlepší výhodnost nabídky společnosti B&P Research s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269,

II. schvaluje
uzavření objednávky na administraci dotace k projektu MŠ Dráček – rozšíření kapacity se společností B&P Research s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269, jejíž cenová nabídka, ve které je zohledněnodečet uznatelného nákladu, který poskytovatel dotace vrací, je 85 000 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na administraci dotace k projektu MŠ Dráček – rozšíření kapacity se společností B&P Research s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČO: 60724269.

Usnesení č. 280
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
konání akce SportFest, která se uskuteční dne 03.09.2022 na víceúčelovém hřišti u ZŠ J. A. Komenského nebo ve sportovní hale v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 281
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Městské knihovně Lysá nad Labem převod finanční částky ve výši 700 000 Kč z rezervního fondu MěK Lysá nad Labem do
fondu investičního a použití těchto prostředků z investičního fondu na nákup RFID technologie.

Vytvořeno 11.5.2022 13:48:15 | přečteno 20x | ernest
load