11. Usnesení RM 27.04.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 27. 4. 2022

Usnesení č. 234
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 27.04.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 235
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 27.04.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 236
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města odkup podílu od pana XXX XXX, bytem XXX na pozemcích parc.č. 2836/30, parc.č. PK 2832 a parc.č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání odkup podílů na pozemcích dle bodu I. k projednání.

Usnesení č. 237
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. PK 2523/1 o výměře 76249 m2, parc.č. PK 2523/4 o výměře 12991 m2, parc.č. PK 2523/5 o výměře 2895 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, v lokalitě zvané Hrabanovská Černava, za účelem výroby sena, s panem Františkem Uřídilem, IČO: 07868839, bytem Pod Brdy 728, 29471 Benátky nad Jizerou, za cenu pachtu 1 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok, za předpokladu získání příslušných souhlasů od správy CHKO Kokořínsko,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 238
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, o pronájem části pozemku parc. č. 3553/2, o výměře 20 m2, za účelem umístění tepelného čerpadla k domu č.p. 785 v Lysé nad Labem,

II. ukládá
místostarostovi Mgr. Jiřímu Havelkovi jednat s panem XXX XXX, bytem XXX o pronájmu části pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 239
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej bytové jednotky č. 1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000, zapsané na listu vlastnictví č. 10050 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbliší zasedání žádost pana XXX XXX, bytem XXX, ve věci možnosti odkupu bytové jednotky č. 1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000, k projednání.

Usnesení č. 240
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 619/141, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Jedličkova, ve prospěch pozemku parc. č. st. 944, jehož součástí je budova s číslem popisným 816, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 241
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá nad Labem, Vojanova čp.1815" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 2131/20 a 2131/35 v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. SoBS VB 19284/IV-12-6030965 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 2131/20 a 2131/35 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "Lysá nad Labem, Vojanova čp. 1815". Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 242
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121954115, pro parkoviště P+R, Čapkova ul. Lysá nad Labem, spočívající v navýšení původně sjednaného příkonu a ceny za připojení 2 250 Kč.

Usnesení č. 243
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 3451/5, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0487 ve tvaru válce na ulici Poděbradova na vybudovaném podstavci u domu č.p. 1545/54, společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec,

II. schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 322/11, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec Lysá nad Labem a k.ú. Litol, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0475 ve tvaru válce na ulici Dobrovského sady na vybudovaném
podstavci vpravo od autobusové zastávky, společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec.

Usnesení č. 244
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/60, Praha 4, 140 00, IČO: 27257843 a Městem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 245
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložené cenové nabídky monitorovací kampaně v povodí a ve stokové síti města Lysá nad Labem od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, na částku 618 552 Kč včetně DPH, a od společnosti DHI a.s., IČO: 64948200, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, na částku 940 170 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, jako dodavatele zakázky „monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti města Lysá nad Labem“, za částku 618 552 Kč včetně DPH, za podmínky přijetí rozpočtového opatření navyšující položku rozpočtu 2321-5169-10-5451 o částku 130 000 Kč,

III. ukládá
odboru správy majetku zpracovat znění smlouvy o dílo dle bodu č. II. do 15.05.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo dle bodu č. II.

Usnesení č. 246
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost YABOK s.r.o., 5. května 267/51, 289 24 Milovice, IČO: 27204235, o navýšení platby za úklid a provozování veřejných toalet v Lysé nad Labem dle Smlouvy o nájmu č. SMI/13/569/N,

II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. SMI/13/569/N, kterým se ode dne 01.11.2022 upravuje platba za úklid a provozování veřejných toalet v Lysé nad Labem společnosti YABOK s.r.o., 5. května 267/51, 289 24 Milovice, IČO: 27204235 na částku 470 904 Kč bez DPH za rok, t.j. 39 242 Kč bez DPH měsíčně.

Usnesení č. 247
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX, o souhlas s pořádáním sousedských bleších trhů na Nám. B. Hrozného v Lysé nad Labem, dne 07.05.2022 od 8:00 do 15:00 hodin,

II. souhlasí
s konáním sousedských bleších trhů v areálu bývalé Fruty nebo v Dobrovského sadech v Lysé nad Labem, dne 07.05.2022 od 8:00 do 15:00 hodin.

Usnesení č. 248
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce Lysá žije v prostoru letního kina zámeckého parku v Lysé nad Labem a to dne 28.05.2022 od 14:00 hodin do 29.05.2022 do 01:00 hodin.

Usnesení č. 249
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavírání smluv o uměleckém vystoupení na akci Lysá září, která se bude konat v sobotu 10.09.2022 do výše 90 000 Kč za jednotlivý umělecký výkon,

II. pověřuje
pana starostu města podepisováním smluv o uměleckém vystoupení dle bodu I.,

III. schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 čl. 3 odstavec 3 z konzumace alkoholu na veřejném prostranství města v době konání akce Lysá září v prostoru letního kina zámeckého parku v Lysé nad Labem a to dne 10.09.2022 od 14:00 hodin do 11.09.2022 do 01:00 hodin.

Usnesení č. 250
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
odpisový plán na rok 2022.

Usnesení č. 251
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podané návrhy do participativního rozpočtu města Lysá nad Labem 2022, a to "Edukace sídláku, naše příroda zblízka pro všechny děti města Lysé nad Labem", "Doplnění herních prvků v areálu v lokalitě pod mostem v Litoli","Stolní tenis na Řehačce", "Občerstvení u kaple sv. Václava", "Výstavba pumptrack, dualka - bikepark SHIBAK",

II. schvaluje
realizaci všech pěti předložených projektů s maximálními náklady do 100 000 Kč s DPH na jeden celkový podaný projekt,

III. ukládá
a) odboru správy majetku ve spolupráci s odborem školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury realizovat projekt "Edukace sídláku, naše příroda zblízka pro všechny děti města Lysé nad Labem" a "Doplnění herních prvků v areálu v lokalitě pod mostem v Litoli". Termín: 30.09.2022,

b) odboru správy majetku ve spolupráci s osadním výborem Řehačka realizovat projekt "Stolní tenis na Řehačce". Termín: 30.09.2022,

c) odboru městského investora realizovat projekt "Občerstvení u kaple sv. Václava" a "Výstavba pumptrack, dualka - bikepark SHIBAK". Termín: 30.09.2022.

Usnesení č. 252
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 se společností BFK service a.s., IČO: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0092/OMI, ze dne 17.03.2021 "KOMUNITNÍ CENTRUM č.13" , která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na
základě změnových listů č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 je tato cena navýšena o 3 703 461,02 Kč bez DPH. Lhůta dokončení díla je stanovena na 15. června 2022.

Usnesení č. 253
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 se společností BFK service a.s., IČO: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0093/OMI, ze dne 17.03.2021 "ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DRÁČEK, LYSÁ NAD LABEM" , která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0447/OMI ze dne 02.11.2021. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15a, č. 15b, č. 18a, č. 18b, č. 19, č. 21a, č. 21b, č. 23, č. 24, č. 28, a č. 29 je tato cena navýšena o 2 874 551,52 Kč bez DPH. Lhůta dokončení díla je stanovena na 27. května 2022.

Usnesení č. 254
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2021-0016/OMI - „Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“ – TDS + BOZP, spočívající v posunu termínu činnosti TDS a BOZP na průběh do 31.07.2022 a též v navýšení ceny o 441 650 Kč včetně DPH na celkovou částku 1 766 600 Kč včetně DPH, se společností IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO: 25023446, DIČ: CZ25023446.

Usnesení č. 255
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku od společnosti Designer s.r.o., sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 15272478, s nabídkovou cenou 825 963 Kč bez DPH, tedy 999 416 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na interiérové vybavení radnice se společností Designer s.r.o., sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 15272478 s s nabídkovou cenou 825 963 Kč bez DPH, tedy 999 416 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na interiérové vybavení radnice se společností Designer s.r.o., sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČO: 15272478.

Usnesení č. 256
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
úpravu Provozního řádu záchytného parkoviště P+R dle návrhu s platností od 01.05.2022.
Vytvořeno 29.4.2022 8:27:07 | přečteno 9x | ernest
load