10. Usnesení RM 12.04.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 12. 4. 2022

Usnesení č. 212
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 12.04.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 213
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 12.04.2022 vč.úprav.

Usnesení č. 214
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města prodej částí obecního pozemku parc. č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra je určena vypracovaným geometrickým plánem č. 3824-9/2022, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o díl označený písmenem „a“ o výměře 59 m2, o díl označený písmenem „b“ o výměře 73 m2, o díl označený písmenem „c“ o výměře 117 m2, o díl označený písmenem „d“ o výměře 95 m2 a o díl označený písmenem „e“ o výměře 96 m2,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh prodeje částí pozemku parc.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem dle bodu I. k projednání.

Usnesení č. 215
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše nájemného 20 Kč/m2/rok, panu XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za účelem umístění tepelného čerpadla, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a to z důvodu ztížené údržby městského pozemku.

Usnesení č. 216
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby č. IE-12-6009082, kterou je výměna velmi vysokého napětí, do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 2823/9, PK 3587, PK 3590 a PK 3592, vše v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu. Podmínkou souhlasu je oprava přístupových polních cest po ukončení stavby, a to štěrkem nebo recyklátem,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6009082/SOBS-VB/099 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc. č. 2823/9, PK 3587, PK 3590 a PK 3592, vše v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu č. IE-12-6009082, kterou je výměna velmi vysokého napětí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 3 800 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 217
Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá nad Labem, Ke Karlovu, p.č. 2115/14" do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 694/2 a 694/27 v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu.

Usnesení č. 218
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 610/X (velikost 1+1, o celkové výměře 31,77 m2) zapsané na LV č. 2377 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 610, ul. Tyršova, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 464, zapsané na LV č. 2376 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 7 623 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 219
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 04.04.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 220
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem id. 1/3 nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 11,2 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za cenu nájemného ve výši 615 Kč/měs., pro pana Jiřího Kachlíka, IČO: 03890236, se sídlem Otradovická 93, 294 74, které budou nájemcem využívány k projektové činnosti.

Usnesení č. 221
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, o snížení nájemného za plakátovací plochy RCZ0475 a RCZ0487 ve výši 1 500 Kč za rok 2021 a snížení nájemného od 01.01.2022 ve výši 2 000 Kč/rok do doby, než bude společnost RENGL, s.r.o. moci plakátovací plochy opět instalovat,

II. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000-0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, spočívající ve snížení nájemného za plakátovací plochy RCZ0475 a RCZ0487 ve výši 1 500 Kč za rok 2021 a snížení nájemného od 01.01.2022 ve výši 2 000 Kč/rok do doby, než bude společnost RENGL, s.r.o. moci plakátovací plochy opět instalovat,

III. ukládá
odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. II. do 15.05.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. III.

Usnesení č. 222
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
na základě žádosti Pizzeria Matylda s.r.o., IČO: 09059741, se sídlem Masarykova 582, Lysá nad Labem své usnesení č. 147 ze dne 15.03.2022,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Pizzeria Matylda s.r.o., IČO: 09059741, se sídlem Masarykova 582, Lysá nad Labem 289 22, na pozemek parc. č. 19/2 v k.ú. Lysá nad Labem, od 20.05. 2022 do 22.05.2022 za účelem pořádání zážitkové večeře pro veřejnost, s výší celkového nájemného 8 805 Kč a za podmínky složení vratné kauce ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 223
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Obchodní akademie, Lysá nad Labem - příspěvková organizace Středočeského kraje, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 62444646 o písemný souhlas k podnájmu nebytových prostor na adrese Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 - učebny číslo 106, s cenou ve výši 250 Kč za hodinu na období od 01.05.2022 do 31.08.2023,

II. souhlasí
s podnájmem nebytových prostor na adrese Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 - učebny číslo 106, s cenou ve výši 250 Kč za hodinu, na období 01.05.2022 do 31.08.2023, Obchodní akademií, Lysá nad Labem - příspěvková organizace Středočeského kraje, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 62444646.

Usnesení č. 224
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 04066502,

II. doporučuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o schválení dotace ve výši 100 000 Kč na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Jahodová 1857, Lysá nad Labem, IČO: 04066502,

III. předkládá
Zastupitelstvu města Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 225
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě z 24 na 25 dětí, a to ve všech třídách mateřských škol ve školním roce 2022/2023 pro Mateřskou školu Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22, Mateřskou školu Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22 , Mateřskou školu Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, IČO: 70991332, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, PSČ 289 22 a Mateřskou školu Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22.

Usnesení č. 226
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
žádost ředitelky Základní školy B. Hrozného Lysá nad Labem, IČO: 61632171, se sídlem Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem o souhlas zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z rozpočtu školy - fondu odměn, na mzdové náklady pro pracovníka, který bude zajišťovat výuku v adaptační skupině pro děti ukrajinské národnosti na období od 14.03.do 08.04.2022.

Usnesení č. 227
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
prodejní cenu pohlednic vydaných městem Lysá nad Labem ve výši 4 Kč vč. DPH za kus pro PRUH POLABÍ, s.r.o., IČO: 25764900, Náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice-Mladá.

Usnesení č. 228
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem se společností Green Vision s.r.o., IČO: 02719797, se sídlem Pstružná 821/2, 104 00 Praha – Uhříněves, kterým se zvyšuje cena za dílo o 581 984 Kč na základě Změnového listu č. 1 a prodlužuje termín dokončení díla do 30.06.2022.

Usnesení č. 229
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek podlimitní veřejné zakázky na realizaci Modernizace portálu občana města dle jediné nabídky dodavatele DATRON, a. s., IČO: 43227520, sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, v ceně 2 986 280 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a o poskytování služeb servisní podpory, spočívající v dodávce a implementaci SW řešení modernizace Portálu občana města Lysá nad Labem v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace Portálu občana města“ s dodavatelem DATRON, a. s., IČO: 43227520, sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, v ceně 2 986 280 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 230
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení poptávkového řízení na interiérové vybavení podkroví historické budovy radnice.

Usnesení č. 231
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě Hrabanov se smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. Děčín, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 za celkovou úplatu 157 500 Kč včetně DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem dvou přiložených smluv o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě Hrabanov.

Usnesení č. 232
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smluv o připojení k distribuční soustavě v rámci lokality Hrabanov se smluvním partnerem GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567,

II. pověřuje
starostu města podpisem deseti přiložených smluv o připojení k distribuční soustavě v rámci lokality Hrabanov.

Usnesení č. 233
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Pravidla volební kampaně pro komunální volby 2022 ve městě Lysá nad Labem.
Vytvořeno 20.4.2022 6:53:59 | přečteno 22x | ernest
load