09. Usnesení RM 29.03.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 29. 3. 2022

Usnesení č. 167
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 29.03.2022 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 168
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 29.03.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 169
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města výkup části pozemku parc.č. 514/6, nově označené jako pozemek parc.č. 514/48, o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3821-16/2022 ze dne 14.02.2022, za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici Poděbradova, od pana XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje. Kupující se zavazuje při samotné realizaci stavby chodníku a cyklostezky zachovat stávající přístup k prodejně na pozemku parc.č. st. 3371 a k pozemku parc.č. 514/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání výkup pozemku dle bodu I. k projednání.

Usnesení č. 170
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/16/00479/N/Jav ze dne 24.08.2016 s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, spočívající ve změně předmětu nájmu a to tak, že dojde k přemístění odkládací schránky z ul. Družstevní z pozemku parc.č. 386 v k.ú. Litol do ulice Na Písku na pozemek parc.č. 3451/52 v k.ú.Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schránky v ul. 9. května na pozemku parc.č. 3476/2 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Nerudova na pozemku parc.č. 77/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schránky v ul. Na Mlíčníku na pozemku parc. č. 494/16 v k.ú Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schránky v ul. Čechova na pozemku parc. č. 633/8 v k.ú Lysá nad Labem. Cena nájmu bude navýšena o 1 460 Kč, tj. za každou nově zřízenou odkládací schránku je stanoveno nájemné ve výši 1 Kč/den. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 171
Rada města Lysá nad Labem

předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol k projednání.

Usnesení č. 172
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3535/1, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. 1973/27, k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 173
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 55/14, k. ú. Litol, ul. Krátká, ve prospěch pozemku parc. č. 55/27, k.ú. Litol, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 174
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 2021-0155/SM ze dne 12.05.2021 mezi Městem Lysá nad Labem a společností ARI PROJEKT s.r.o., IČO: 24172022, ve věci řízené a koordinované přípravě území lokality průmyslové zóny pro zástavbu s tím, že se mění smluvní strana ARI PROJEKT s.r.o. na smluvní stranu HEKO Park s.r.o., IČO: 14220393, se sídlem Řecká 1107, 250 81 Nehvizdy, na kterou se převádí všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o spolupráci č. 2021-0155/SM ze dne 12.05.2021.

Usnesení č. 175
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/2, k. ú. Lysá nad Labem, Husovo náměstí, ve prospěch pozemku parc. č. st. 208/6, jehož součástí je budova s číslem popisným 169, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými spoluvlastníky XXX XXX, bytem Jičín, XXX XXX, bytem XXX a SJM XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 176
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/22, k. ú. Lysá nad Labem, ul.Stržiště, ve prospěch pozemku parc. č. st. 415, jehož součástí je budova s číslem popisným 340, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými spoluvlastníky XXX XXX, bytem XXX, a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH a za podmínky, že rozebrání dlažby chodníku, obnovení skladby podkladních vrstev a zadláždění bude provedeno stavební firmou SKL RECYKLOSTAV, s.r.o., IČO: 29010161, se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice, která prováděla rekonstrukci chodníků v ulici Stržiště, z důvodu platnosti záruční doby na dílo. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 177
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.22_SOP_01_4121937299 do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – mobilní rozvaděč v ul. Slunéčkova, na poz. parc. č. 3758/1, katastrální území Lysá nad Labem.

Usnesení č. 178
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX, o převod nájemní smlouvy k bytu č. X v ul. XXX, Milovice, na jeho matku paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. X v ul. XXX, Milovice, z pana XXX XXX, trvale bytem XXX, Milovice, na paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,81 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. X, ul. XXX, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 813 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice.

Usnesení č. 179
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 14.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci panem XXX XXX, nar. XXX a panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 180
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 14.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci panem XXX XXX, nar. XXX a panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 181
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 14.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 182
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsaném na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 08.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 183
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 08.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 184
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 08.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, se společnými nájemci paní XXX XXX, nar. XXX, paní XXX XXX, nar. XXX a paní XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 185
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou 90 dní ode dne zahájení nájmu, tj. od 08.03.2022, nájemným ve výši 1 Kč za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy s tím, že náklady na veškeré služby za toto období budou hrazeny Městem Lysá nad Labem, s panem XXX XXX, nar. XXX. Vyčlenění tohoto bytu pro uprchlíky bylo schváleno usnesením Rady města č. 130 ze dne 01.03.2022.

Usnesení č. 186
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 610/X (velikost 2+1, o celkové výměře 48,60 m2) zapsané na LV č. 2377 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 610, ul. Tyršova, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 464, zapsané na LV č. 2376 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 11 376 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 187
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 610/X (velikost 2+1, o celkové výměře 48,60 m2) zapsané na LV č. 2377 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 610, ul. Tyršova, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 464, zapsané na LV č. 2376 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 11 376 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 188
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, Slepá 551, Milovice, o povolení výměny kuchyňské linky a likvidace vestavných skříní v bytě č. X, Slepá 551, Milovice,

II. schvaluje
výměnu kuchyňské linky a likvidaci vestavných skříní v bytě č. X, Slepá 551, Milovice, pro paní XXX XXX, Slepá 551, Milovice. Veškeré úpravy budou zhotoveny nájemcem na vlastní náklady. Nájemce nebude hradit měsíční nájem za kuchyňskou linku a vestavěné skříně. V případě ukončení nájmu nebude město nájemci hradit žádné náklady na provedené úpravy.

Usnesení č. 189
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Československé armády 28, Lysá nad Labem, na
parc. č. st. 43, místnost v 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 27,75 m2 (kancelář č. 7), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2 800 Kč/měs., s Lenkou Roubalovou, IČO: 49266896, se sídlem Jiřice 104, 289 22.

Usnesení č. 190
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v domě se sociálními byty Na Františku 253 za cenu nájemného 61,10 Kč /m2, Lysá nad Labem na společný nájem paní XXX XXX, nar. XXX s rodinou a paní XXX XXX nar. XXX s dítětem,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v domě se sociálními byty na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, se dvěma dětmi,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v domě se sociálními byty na Františku 253, za cenu nájemného 61,10 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX s dcerou, po jeho vyklizení současnou nájemnicí.

Usnesení č. 191
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu o stavu laviček a návrh na výměnu parkových laviček na nám. B. Hrozného a v ulici Zámecká v Lysé nad Labem,

II. bere na vědomí
nabídky 35 ks laviček od RB Business group, s. r. o., IČO: 28356641, se sídlem Mlýnská 326/13, Brno, za nabídnutou cenu 142 225 Kč vč. DPH a dopravy, nabídku MANUTAN s.r.o., IČO: 25820702, se sídlem Provozní 5493/5, Ostrava, za nabídnutou cenu 114 306,89 Kč vč. DPH a dopravy, nabídku REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o., IČO: 07086199, se sídlem Dr. Šmerala 6, Ostrava, za nabídnutou cenu 183 799 Kč vč. DPH a dopravy,

III. schvaluje
nákup 35 ks laviček typ Parková lavička QUEEN s opěradlem a područkami od MANUTAN s.r.o., IČO: 25820702, se sídlem Provozní 5493/5, Ostrava, z nabídnutou cenu 114 306,89 Kč vč. DPH a dopravy.

Usnesení č. 192
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 07.03.2022 v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 193
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků 500 000 Kč,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh změny Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 194
Rada města Lysá nad Labem


schvaluje
užití znaku města Lysá nad Labem ve výroční zprávě za rok 2021 SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, IČO: 70845387.

Usnesení č. 195
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku k Leasingové smlouvě (Operativní leasing vozidel) č. 5010004210 ke smlouvě uzavřené dne 15.05.2019, č. 2019-0219/VV se splolečností Raiffeisen - Leasing, s.r.o., sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, IČO: 61467863 DIČ: CZ61467863, Leasingová smlouva (operativní leasing full service),

II. pověřuje
starostu města uzavřením Dodatku k Leasingové smlouvě.

Usnesení č. 196
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem podán vlastníkem pozemku parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem, na přeřazení tohoto pozemku z plochy PZ na BI,

II. předkládá
zastupitelstvu města Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 197
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli.

Usnesení č. 198
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
pořízenou územní studii Lysá nad Labem - Nová Litol,

II. předkládá
zastupitelstvu města Lysá nad Labem na vědomí pořízenou územní studii Lysá nad Labem - Nová Litol.

Usnesení č. 199
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zpracovanou Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 200
Rada města Lysá nad Labem


bere na vědomí
předložený zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 16.03.2022.

Usnesení č. 201
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022, a to ve výši 283 000 Kč pro obnovu měšťanského domu č.p. 13 a ve výši 117 000 Kč pro obnovu stodoly,

II. předkládá
návrh rozdělení dotační kvóty dle bodu I. zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 202
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace na zajištění uspořádání 48. ročníku "Memoriálu Richarda Knolla" ve výši 20 000 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. - Okresní myslivecký spolek Nymburk, Maršála Koněva 2067, 288 02 Nymburk, IČO: 67777473, na rok 2022.

Usnesení č. 203
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace na provoz záchranné stanice pro hendikepované živočichy, ZO ČSOP HUSLÍK ve výši 15 000 Kč, pro ZO ČSOP Polabí, IČO: 70843473, Pátek 56, 290 01 Poděbrady na rok 2022.

Usnesení č. 204
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace na zajištění Okresního kola soutěže o "Zlatou srnčí trofej" ve výši 10 000 Kč pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s.- Okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067, 288 02 Nymburk, na rok 2022.

Usnesení č. 205
Rada města Lysá nad Labem

doporučuje
zastupitelstvu města založení společnosti s ručením omezeným, která by spravovala sportoviště a kulturní zařízení v majetku města. Dále doporučuje zastupitelstvu města vznik nové investiční položky Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. ve výši 1 000 tis. Kč (§3419) přesunem z položky Údržba sportovních areálů, dětských hřišť, platy správců.

Usnesení č. 206
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě číslo 2015-0413/IT o technické podpoře k softwaru VITA, jehož předmětem je navýšení ceny technické podpory k nově zakoupenému modulu Koordinované stanovisko, s dodavatelem VITA software, s.r.o., IČO: 61060631, se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha, cena navýšení je 9 680 Kč včetně DPH ročně.

Usnesení č. 207
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomíinformaci o vývoji situace a stanovisku Středočeského kraje ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem,

II. předkládá
informaci Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 208
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost.

Usnesení č. 209
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na služby TDS a BOZP pro stavební zakázku pod názvem: "Výstavba parkoviště a komunikace u Mateřské školy Dráček-TDS a BOZP", kterým je společnost REALSTAV MB spol. s r.o., IČO: 25685210 s cenovou nabídkou 81 000 Kč (slovy osmdesát jedna tisíc korun českých) bez DPH tedy 98 010 Kč (slovy devadesát osm tisíc deset korun českých) s DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy se společností REALSTAV MB spol. s r.o., IČO: 25685210, se sídlem Mladá Boleslav, Klaudiánova 124, PSČ 29301, zastoupenou Alešem Jurankou.

Usnesení č. 210
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
čerpání finančních prostředků z provozního rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278, se sídlem Palackého 160, Lysá nad Labem na mzdové náklady pro pracovníka, který bude zajišťovat výuku v adaptační skupině pro děti ukrajinské národnosti od 01.04.2022.

Usnesení č. 211
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení poptávkového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem: "Tiskárna Listy",

II. ukládá
tajemnici učinit příslušné kroky v uvedeném poptávkovém řízení a předložit Radě města nabídky uchazečů. Termín: do 26.04.2022.

Vytvořeno 4.4.2022 9:02:15 | přečteno 24x | ernest
load