08. Usnesení RM 15.03.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 15. 3. 2022

Usnesení č. 135
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 15.03.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 136
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 15.03.2022 vč. úprav.

Usnesení č. 137
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem vybudování 4 zděných garáží,

II. doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej 4 částí obecního pozemku parc.číslo 612/1 a to každá o velikosti 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 5 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje. Záměr bude zveřejněný až po vypracování geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem,

III. předkládá
zastupitelstvu města žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1 k.ú. Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 138
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5, k.ú. Lysá nad Labem připloceného k pozemku parc.č. st. 1779 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu XXX XXX bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

III. předkládá
zastupitelstvu města žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5 k.ú. Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 139
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na propachtování obecních pozemků parc.č. PK 2523/1 o výměře 76249 m2, parc.č. PK 2523/4 o výměře 12991 m2, parc.č. PK 2523/5 o výměře 2895 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, v lokalitě zvané Hrabanovská Černava, za účelem výroby sena, za minimální pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok.

Usnesení č. 140
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1) uzavření pachtu k obecním pozemkům: část pozemku parcelní číslo 323/2 o výměře 1649 m2, pozemek parcelní číslo 332/8 o výměře 11917 m2, pozemek parcelní číslo 13/1 o výměře 19811 m2, pozemek parcelní číslo 15/1 o výměře 4108 m2, pozemek parcelní číslo 15/10 o výměře 1345 m2, pozemek parcelní číslo 15/27 o výměře 2003 m2, pozemek parcelní číslo 7/3 o výměře 119 m2 a část pozemku parcelní číslo 10/8 o výměře 377 m2, všechny v k.ú. Litol, za cenu pachtovného 8 200 Kč/pachtovní rok, se společností ZVO s.r.o., IČO: 271 94 698, se sídlem Přerov nad Labem 415, PSČ: 289 16, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

2) uzavření pachtu k obecnímu pozemku parcelní číslo PK 1031 o výměře 23 414 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu pachtovného 7 024 Kč/pachtovní rok, se zemědělcem Liborem Hejňákem, IČO: 690 01 294, se sídlem Byšičky 10, 289 22 Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat pachtovní smlouvy dle bodu I./1 a I./2. Termín: do 31.05.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto pachtovních smluv.

Usnesení č. 141
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
Zastupitelstvu města Lysá nad Labem schválit prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30,
3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2,

II. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližším zasedání návrh na prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 142
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označené jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, z důvodu realizace investičního projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“.

Usnesení č. 143
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČO: 45826188, za pachtovné ve výši 2 500 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I: Termín do 31.05.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 144
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/3, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Poděbradova, ve prospěch pozemku parc. č. st. 197, jehož součástí je budova s číslem popisným X, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Praha, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.05.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 145
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne 23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem E), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú. Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3599, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 2 000 Kč 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne 23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem D), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú. Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3598, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX oba bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

c) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne 23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem B-vodovodní přípojka a C-kanalizační přípojka), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú. Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3589, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 2000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne 23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem A), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú. Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3588, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrhy smluv dle bodu I. v termínu do 31.05.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smluv.

Usnesení č. 146
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem,

II. doporučuje
zastupitelstvu města projevit zájem o úplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, a to přímo,

III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem.

Usnesení č. 147
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Pizzeria Matylda s.r.o., IČO: 09059741, se sídlem Masarykova 582, Lysá nad Labem 289 22, na pozemek parc. č. 19/2 v k.ú. Lysá nad Labem, od 21.05.2022 do 22.05.2022 za účelem pořádání zážitkové večeře pro veřejnost, s výší celkového nájemného 5 870 Kč a za podmínky složení vratné kauce ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 148
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 7 233 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 149
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Československé armády 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 29,3 m2 (kancelář č. 19), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků.

Usnesení č. 150
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou nabídku pana MUDr. Richarda Havránka, s.r.o., IČO: 28258070, Zvíkovská 175/18, Praha 9 – Kyje, k záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu ideální poloviny nebytových prostor - čekárny v 3. nadzemním patře nemovitosti na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 219, typ stavby – stavba občanského vybavení, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o výměře 8,20 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 600 Kč/měs., s MUDr. Richardem Havránkem, s.r.o., IČO: 28258070, Zvíkovská 175/18, Praha 9 – Kyje,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 31.03.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 151
Rada města Lysá nad Labem

odvolává
souhlas s dočasným podnájmem bytu č. X, Slepá ul., č. p. 550, Milovice, pro pana XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX, který mu byl udělen usnesením Rady města č. 584 ze dne 27.09.2017, a to ke dni 31.03.2022.

Usnesení č. 152
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
základní podklady, které budou sloužit odboru městského investora pro následné zpracování projektu na revitalizaci plochy před Základní školou B. Hrozného a Základní školou J. A . Komenského v ulici Komenského v souladu s požadavky škol.

Usnesení č. 153
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 13. jednání bytové komise konané dne 07.03.2022.

Usnesení č. 154
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova ulice čp. 1729, Lysá nad Labem s panem XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova ulice čp. 1102, Lysá nad Labem s panem XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX.

Usnesení č. 155
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk, IČO: 70991278, se sídlem Palackého 160, Lysá nad Labem na 130 žáků od 01.09.2022.

Usnesení č. 156
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem od těchto firem:
ROSI LOGISTIK s.r.o., IČO: 04598695, Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava ve výši 60 000 Kč bez DPH/ měsíc
ADDUCO RBS s.r.o., IČO: 24773948, Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 59 000 Kč bez DPH/měsíc,

II. schvaluje
výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby na provoz služby Senior taxi v Lysé nad Labem na dobu neurčitou dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí dne 04.03.2022 s nejvýhodnější nabídkou podanou společností ADDUCO RBS s.r.o., IČO: 24773948, Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 59 000 Kč bez DPH/měsíc,

III. schvaluje
uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou podlimitní zakázku na dobu neurčitou s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: ADDUCO RBS s.r.o., IČO: 24773948, Sídliště 1438/19, 28922 Lysá nad Labem,

IV. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na dobu neurčitou za cenu 59 000 Kč bez DPH (71 390 Kč vč. DPH) / měsíc.

Usnesení č. 157
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s pojmenováním nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. souhlasí
s návrhem změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na Park Štěpánky Rohanové,

III. předkládá
Zastupitelstvu města oba návrhy ke schválení na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 158
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace na nákup medikovaného krmiva a soli pro spárkatou zvěř ve výši 25 000 Kč, pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Nymburk, Koněvova 2067, 288 02 Nymburk, IČO: 67777473 na rok 2022.

Usnesení č. 159
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zahájení zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu". Pro řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise:
1. Petra Loudová
2. Stanislav Šulc
3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a.s.
náhradník člena komise:
1. Jiří Vírava
2. Jan Čech
3. Ing. Martina Jalovecká, Equica, a.s.

III. souhlasí
s předloženým návrhem na zveřejnění výzvy na zjednodušené podlimitní řízení s názvem: „Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem".

Usnesení č. 160
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky na pronájem tiskového zařízení KYOCERA TaskAlfa 2554ci dodané společnostmi DLNK s.r.o., IČO: 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, v ceně pronájmu za 1 měsíc 2 128,39 Kč včetně DPH, Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935, se sídlem Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, v ceně pronájmu za 1 měsíc 2 038,85 Kč včetně DPH a OVISION CZ a.s., IČO: 02834154, se sídlem K Bílému vrchu 2960/8, 193 00 Praha, v ceně pronájmu za 1 měsíc 2 165,90 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování tiskových služeb, jejíž předmětem je pronájem tiskového zařízení KYOCERA TaskAlfa 2554ci, s dodavatelem Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935, se sídlem Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, v ceně pronájmu za 1 měsíc 2 038,85 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 161
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky na dodávky a renovaci tonerů podané společnostmi DLNK s.r.o., IČO: 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují ve výši předpokládaného objemu dodávek 168 141,33 Kč včetně DPH, AB plus CZ s.r.o., IČO: 25168860, se sídlem Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 ve výši předpokládaného objemu dodávek 159 941,43 Kč včetně DPH, Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935, se sídlem Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 ve výši předpokládaného objemu dodávek 142 557,36 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
uzavření Rámcové kupní smlouvy, jejíž předmětem jsou dodávky a renovace tonerů, s dodavatelem Z + M Partner, spol. s r.o., IČO: 26843935, se sídlem Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, ve výši předpokládaného objemu dodávek 142 557,36 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 162
Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá
projednání zpracované Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021,

II. žádá
o stanovisko Komisi pro regeneraci městské památkové zóny,

III. ukládá
odboru výstavby a životního prostředí pozvat na příští zasedání Rady města tj. 29.03.2022 zpracovatele projektu a městského architekta.

Usnesení č. 163
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ a.s., IČO: 45274649, Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, na pronájem čtyř parkovacích míst pro provoz 2 dobíjecích stanic na parkovišti sportovní haly, parc.č. 2652/2, kat.úz. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem. LV 3183. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10let, s opcí na dalších 10 let. Cena nájemného je stanovena na 12 000 Kč (dvanáct tisíc korun českých) ročně za obě dobíjecí stanice,

II. ukládá
odboru městského investora připravit nájemní smlouvu, dle bodu č. I,

III. pověřuje
pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 164
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek ankety s názvem: "dětská hřiště",

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury realizovat vybrané náměty dle dostupných možností.

Usnesení č. 165
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení nového poptávkového řízení na realizaci stavby kolumbária.

Usnesení č. 166
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelově určeného daru pro Základní
školu J. A. Komenského Lysá nad Labem,

II. uděluje
souhlas všem mateřským školám, základním školám a základní umělecké škole zřízených Městem Lysá nad Labem k přijímání peněžitých darů do výše 20 000 Kč od jednoho dárce v kalendářním roce 2022 účelově určených na náklady
spojené se vzděláváním dětí postižených válkou na Ukrajině.
Vytvořeno 16.3.2022 15:15:27 | přečteno 8x | ernest
load