07. Usnesení RM 01.03.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 1. 3. 2022

Usnesení č. 108

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 01.03.2022 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 109

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 01.03.2022.

Usnesení č. 110

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem vybudování 4 zděných garáží,

II. žádá

o stanovisko Výbor pro správu majetku města.

Usnesení č. 111

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Na Homolce, kNN p.č. 2873/13“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č. 3605/1 v k. ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028293/2 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemek parc.č. 3605/1, v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá n. Labem, Na Homolce, kNN p.č. 2873/13“. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 112

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s realizací a umístěním stavby „Litol,Krátká, kNN, p.č.55/2“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č. 55/14, v k.ú. Litol, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029848 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemek parc.č. 55/14, v k.ú. Litol, pro stavbu „Litol, Krátká, kNN, p.č. 55/2“. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 113

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana XXX XXX o odkup bytu č. X, ul. Jedličkova 1370/X, Lysá nad Labem,

II. žádá

o stanovisko Výbor pro správu majetku města.

Usnesení č. 114

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z 12. jednání bytové komise konané dne 14.02.2022.

Usnesení č. 115

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM ve spolupráci s právníkem města připravit záměr dle usnesení č. 12 Zastupitelstva města ze dne 02.02.2022.

Termín: 31.05.2022.

Usnesení č. 116

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní Ivany Crhové, IČO: 43147895, Sídliště 1447/28, Lysá nad Labem, o navýšení ceny k zajištění správy, provozu a údržby domovního a bytového fondu v majetku Města Lysá nad Labem,

II. schvaluje

uzavření dodatků č. 2 ke komisionářským smlouvám ze dne 04.12.1997 a 02.07.1999 s paní Ivanou Crhovou, IČO: 43147895, Sídliště 1447/28, Lysá nad Labem, kterými se mění ustanovení článku IV. smlouvy takto:

- v odstavci 3 článku IV. – Finanční zajištění se mění částka finanční úplaty ze 118 Kč za každou spravovanou nájemní jednotku a měsíc o výši inflačních dopadů – vlivů tj. o 8 %, tedy na absolutní částku finanční úplaty 127 Kč za nájemní jednotku/měsíc, s účinností od 01.04.2022,

III. ukládá

odboru správy majetku připravit znění dodatků dle bodu II., a to do 31.03.2022,

IV. pověřuje

pana starostu k podpisu dodatků č. 2 ke komisionářským smlouvám ze dne 04.12.1997 a 02.07.1999.

Usnesení č. 117

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022“,

II. předkládá

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022“ Zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 118

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2021 dle předloženého návrhu v celkové výši 70 019 Kč.

Usnesení č. 119

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lysá nad Labem na období 2022-2031 zpracovaný společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem),

II. schvaluje

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lysá nad Labem na období 2022-2031 zpracovaný společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem).

Usnesení č. 120

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 09.02.2022.

Usnesení č. 121

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč, Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč, Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

II. předkládá

vyjádření komise pro kulturu, sport a cestovní ruch zastupitelstvu města.

Usnesení č. 122

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavírání smluv na akci Lysá žije 2022 do výše 160 000 Kč za jednotlivý umělecký výkon,

II. pověřuje

starostu města podepisováním smluv na akci Lysá žije 2022.

Usnesení č. 123

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

vyjádření komise pro kulturu, sport a cestovní ruch k umístění skateparku v lokalitě sportovní haly,

II. ukládá

OŠSVKZ připravit poptávkové řízení na výběr projektanta na PD skatepark.

Usnesení č. 124

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

výjimku ze stanovené doby konání veřejně přístupných kulturních akcí dle čl. III. obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 při konání Rodinného festivalu "Léto v Lysé" dne 18.06.2022 od 14:00 hodin do 19.06.2022 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 125

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

a) s ukončením prodeje fondu zvukově obrazových dokumentů (DVD) v Městské knihovně Lysá nad Labem,

b) s likvidací fondu zvukově obrazových dokumentů (DVD).

Usnesení č. 126

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výstavba parkoviště a komunikace u mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem", kterým je společnost POHL cz, a.s. - o.z. Dopravní stavby, IČO: 25606468, se sídlem Na pomezí 2483, 252 63 Roztoky, zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva ve výši 3 270 328,01 Kč bez DPH (slovy tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc tři sta dvacet osm korun jeden haléř),

II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností POHL cz,a.s., IČO: 25606468, se sídlem Na pomezí 2483, 252 63 Roztoky, zastoupené Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva.

Usnesení č. 127

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Nákup služebního vozidla" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 23.02.2022,

II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: Jaroslav Tichý-AUTO TICHÝ, Ke Vrutici 1730, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 11302976 za cenu 498 652 Kč bez DPH a 603 369 Kč včetně DPH,

III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 128

Rada města Lysá nad Labem

odmítá

námitky stěžovatele ZEROSTAV inženýring, a. s., se sídlem Na Vantrokách 352/16, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28673042 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“ coby nedůvodné, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 129

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí humanitární materiální pomoci pro partnerské město Novyi Yarychiv na Ukrajině v maximální výši 300 000 Kč.

Usnesení č. 130

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

pro uprchlíky vyčlenění následujících bytů v Milovicích: 551/6, 600/2, 600/39, 601/5, 601/20, 601/32, 601/43, 602/20, 602/47, dále krizový byt v Lysé nad Labem a 2 byty v domě Na Františku č. p. 253.

Vytvořeno 2.3.2022 15:23:08 | přečteno 19x | ernest
load