06. Usnesení RM 15.02.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 15. 2. 2022

Usnesení č. 75
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 15.02.2022 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 76
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 15.02.2022.

Usnesení č. 77
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČO: 45826188, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok.

Usnesení č. 78
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsaném na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 538 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 79
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 80
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 81
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Československé armády 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 27,75 m2 (kancelář č. 7), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za minimální cenu nájemného 2 660 Kč/měsíc.

Usnesení č. 82
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem ideální poloviny nebytových prostor - čekárny v 3. nadzemním patře nemovitosti na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 219, typ stavby – stavba občanského vybavení, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o výměře 8,20 m2, pro MUDr. Richarda Havránka, s.r.o., IČO: 28258070, Zvíkovská 175/18, Praha 9 - Kyje.

Usnesení č. 83
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
schválení předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029848 do příštího jednání RM dne 01.03.2022.

Usnesení č. 84
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SNM-281-2021/VB/LM s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako stranou oprávněnou a STAR PLUS s.r.o., Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 24805220, jako investorem stavby „ROZ Lysá nad Labem, Plynovod a přípojka 15OM, Benešová, číslo stavby: 8800083409“, na obecní pozemky parc. č. 3710, parc. č. 2165/28 a parc. č. 2165/29, vše v k.ú. Lysá nad Labem. Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 9 112 Kč, k níž bude připočtena DPH.

Usnesení č. 85
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na zajištění rozmístění a provozování kontejnerů na tříděný textil podané společnostmi DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nežárkou, IČO: 43224245 a KLOKTEX help nadační fond, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČO: 08354006,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při sběru textilu s dodavatelem: DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nežárkou, IČO: 43224245.

Usnesení č. 86
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Osadního výboru Byšičky o odstranění plakátovací plochy v parčíku v Byšičkách,

II. žádá
osadní výbor Byšičky o navržení nového místa pro umístění plakátovací plochy.

Usnesení č. 87
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti City Event s.r.o., IČO: 07836465 se sídlem Ke Kateřinkám 1392/12, Praha, o partnerskou spolupráci při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2022 s termínem konání dne 25.06.2022 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s partnerskou spoluprací při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2022 s termínem konání dne 25.06.2022 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem a s použitím městského znaku,

III. schvaluje
uzavření dohody o partnerství při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2022,

IV. uděluje
výjimku společnosti City Event s.r.o., IČO: 07836465 se sídlem Ke Kateřinkám 1392/12, Praha z obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 2/2012, čl.3 odstavec 3, z důvodu konání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2022.

Usnesení č. 88
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,
Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,
Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,
Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,
Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,
Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,
Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,
KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,
Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,
Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú., IČO: 67982930, náměstí Bedřicha Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 0 Kč,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 0 Kč,

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:
Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,
Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,
TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,
FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,
DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,
Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,
Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,
z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,
Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 89
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení medailí následujícím občanům:
1) čestné medaile Města Lysá nad Labem - vyznamenání II. třídy:
Vlastimil Křivánek za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky v kulturistice
Ing. Josef Valtr in memoriam za celoživotní obětavou práci v oblasti zemědělství

2) čestné medaile Města Lysá nad Labem - vyznamenání III. třídy:
Matouš Dočekal za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve veslování
Alžběta Zavadilová za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve veslování
Jan Gruber za dlouholetou práci s mládeží - trenérskou činnost ve Veslařském klubu Lysá nad Labem z.s.
Adam Herajn za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve smíšených bojových uměních

3) pamětní medaile:
Lenka Zavadilová za dlouholetou práci s mládeží - trenérskou činnost ve Veslařském klubu Lysá nad Labem z.s.
Marcela Cézová za dlouholetou práci s mládeží - trenérskou činnost ve Veslařském klubu Lysá nad Labem z.s.
Marie Škotová za celoživotní obětavou práci v sociálních službách
Denis Pořízka za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky v 3D lukostřelbě
Julie Pořízková za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky v 3D lukostřelbě

Usnesení č. 90
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypsání podlimitní veřejné zakázky na provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem na dobu neurčitou s předpokládaným zahájením poskytování služby od 01.04.2022,

II. jmenuje
komisi pro hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na provozování Senior taxi v Lysé nad Labem ve složení:
Romana Fischerová
PaedDr. Věra Bodnárová
Mgr. Martin Dostál

náhradníci
Ing. Kamila Kuchařová
Alena Uhlířová
Ing. Radek Pýcha

Usnesení č. 91
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace:
Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22 ve výši 43 898 Kč,
Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22 ve výši 98 255 Kč,
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22 ve výši 45 168 Kč,
Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, IČO: 70991332, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, PSČ 289 22 ve výši 240 Kč,
Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, IČO: 61632171, se sídlem Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, PSČ 289 22 ve výši 170 427 Kč,
Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, IČO: 67673457, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, PSČ 289 22 ve výši 63 082 Kč,
Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, IČO: 49534467, se sídlem Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, PSČ 289 22 ve výši 21 307 Kč.

Usnesení č. 92
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření licenční smlouvy s panem MgA. Petrem Skalou, IČO: 43065007, Boleslavská 10/2114, Vinohrady, 130 00 Praha 3, k oprávnění užití audiovizuálního díla SVOBODA JE TVORBA (filmového portrétu malíře a sochaře Františka Januly) v celkové délce 54 minut 45 sekund ve výši 5 000 Kč vč. DPH v termínu 07.03.2022.

Usnesení č. 93
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
zahájení poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na koupi stolů pro sport zvaný Teqball.

Usnesení č. 94
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch konané dne 07.02.2022.

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit návrh změny Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, termín do 31.03.2022.

Usnesení č. 95
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění výzvy pro podávání žádostí z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2022, dle přílohy.

Usnesení č. 96
Rada města Lysá nad Labem

I. ruší
komisi pro výstavbu sportovní haly ke dni 15.02.2022,

II. děkuje
členům komise za jejich práci.

Usnesení č. 97
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na zpracování Studie proveditelnosti kybernetické bezpečnosti, zpracování podkladů a podání žádosti o podporu v připravované dotační výzvě na kybernetickou bezpečnost podané společnostmi:
Equica, a.s., IČO: 26490951, sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany ve výši 235 950 Kč,
M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, sídlo Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 ve výši 248 050 Kč,
ML Strategy s.r.o., IČO: 03978427, sídlo Krátká 17, 345 62 Holýšov ve výši 296 450 Kč,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování Studie proveditelnosti kybernetické bezpečnosti, zpracování podkladů a podání žádosti o podporu z dotačního programu s dodavatelem Equica, a.s., IČO: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany v ceně 235 950 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 98
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na schválení Smlouvy o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní XXX XXX,

II. doporučuje
zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní XXX XXX.

Usnesení č. 99
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2016-0447/KÚ "Projektová dokumentace - komunitní centrum č.p.13 v Lysé nad Labem" se společností AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o., IČO: 40230155, se sídlem U Soudu 536/6a, 460 01 Liberec, spočívající v prodloužení doby plnění a to do řádné kolaudace stavby a navýšení ceny o 42 350 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 100
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2021-0376/OMI - Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem, na základě změnových listů, uvedených v příloze Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2021-0376/OMI, přičemž cena díla se mění na částku 31 256 549,28 Kč vč. DPH, se společností Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 260 89 785, DIČ: CZ26089785.

Usnesení č. 101
Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.2020-0355/OMI - II/272 průtah ČSA, se společností Metrostav Infrastructure a.s., sídlem Koželužská 2246/5 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, DIČ: CZ24204005,

II. ukládá
právníkovi města, aby ve spolupráci s odborem městského investora zahájil jednání s KSUS dle návrhu.
Termín: ihned.

Usnesení č. 102
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení poptávkového řízení na realizaci stavby kolumbária.

Usnesení č. 103
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou Metrostav Infrastructure a.s. IČO: 24204005, sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 za částku 1 232 786,28 Kč bez DPH.

Usnesení č. 104
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
KÚ s právníkem města, připravit poptávkové řízení na službu zajišťující grafické zpracování a tisk měsíčníku Listy.
Termín: 31.03.2022.
Vytvořeno 16.2.2022 9:42:12 - aktualizováno 18.2.2022 6:19:16 | přečteno 17x | ernest
load