05. Usnesení RM 01.02.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 1. 2. 2022

Usnesení č. 54
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 01.02.2022 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 55
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 01.02.2022.

Usnesení č. 56
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
1) zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření pachtu k obecním pozemkům: část pozemku parcelní číslo 323/2 o výměře 1649 m2, pozemek parcelní číslo 332/8 o výměře 11917 m2, pozemek parcelní číslo 13/1 o výměře 19811 m2, pozemek parcelní číslo 15/1 o výměře 4108 m2, pozemek parcelní číslo 15/10 o výměře 1345 m2, pozemek parcelní číslo 15/27 o výměře 2003 m2, pozemek parcelní číslo 7/3 o výměře 119 m2 a část pozemku parcelní číslo 10/8 o výměře 377 m2, všechny v k.ú. Litol, za cenu pachtovného 8 200 Kč/pachtovní rok, se společností ZVO s.r.o., IČO: 271 94 698, se sídlem Přerov nad Labem 415, PSČ: 289 16, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

2) zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření pachtu k obecnímu pozemku parcelní číslo PK 1031 o výměře 23 414 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu pachtovného 7 024 Kč/pachtovní rok, se zemědělcem Liborem Hejňákem, IČO: 690 01 294, se sídlem Byšičky 10, 289 22 Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok.

Usnesení č. 57
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s přenecháním předmětu pachtu, dle uzavřené pachtovní smlouvy č. 2021-0477/SM ze dne 02.12.2021 ve věci pachtu obecních pozemků parcelní číslo PK 3346 o výměře 5161 m2, PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, k užívání třetí osobě, a to společnosti Pěstitel Stratov, a.s., IČO: 256 06 191, se sídlem Stratov 185, 289 22 Lysá nad Labem a zemědělci Miroslavu Pýchovi, IČO: 458 26 188, se sídlem Gutova 1869/38, Strašnice, 100 00 Praha 10 v rámci konsolidace pozemků.

Usnesení č. 58
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor - garáže o velikosti 13 m2 ve dvoře nemovitosti na adrese Masarykova ulice, číslo popisné 176, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 208/2, zapsaném na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 11087 pro obec a katastrální území Lysá nad Labem, za cenu nájemného ve výši minimálně 2 000 Kč/měs.

Usnesení č. 59
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
projednání žádosti společnosti City Event s.r.o., IČO: 07836465 se sídlem Ke Kateřinkám 1392/12, Praha o partnerskou spolupráci při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2022 s termínem konání dne 25.06.2022 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem, do příštího jednání Rady města.

Usnesení č. 60
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s cenou za vodné a stočné pro obyvatele města Lysá nad Labem na rok 2022:
- vodné ve výši 48,75 Kč, včetně DPH za m3
- stočné ve výši 54,59 Kč, včetně DPH za m3

Celkem vodné a stočné ve výši 103,34 Kč včetně DPH za m3.
s cenou za stočné pro obyvatele Obce Stratov na rok 2022:
- stočné ve výši 29,35 Kč, včetně DPH za m3.

Usnesení č. 61
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dohody s paní XXX XXX, narozenou XXX, trvale bytem XXX, vlastníkem rodinného domu na adrese Žižkova XXX, Lysá nad Labem, o umístění pamětní desky s informacemi, které se týkají malíře Františka Januly.

Usnesení č. 62
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, na 100 žáků a Školní jídelny Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, na 100 strávníků od 01.09.2022.

Usnesení č. 63
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uspořádáním příměstského tábora na víceúčelovém sportovním areálu u Základní školy J. A. Komenského v Lysé nad Labem panem Mgr. Peterem Čerňanským, který je určen pro děti od 8 - 15 let z Lysé n. L. a Milovic, v termínu od 25. – 29.07.2022, denně od 8:30 do 16:00 hodin.

Usnesení č. 64
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření licenční smlouvy s panem MgA. Petrem Skalou, IČO: 43065007, Boleslavská 10/2114, Vinohrady, 130 00 Praha 3, k oprávnění užití audiovizuálního díla SVOBODA JE TVORBA (filmového portrétu malíře a sochaře Františka Januly) v celkové délce 54 minut 45 sekund ve výši 72 600 Kč vč. DPH, do příštího jednání Rady města.

Usnesení č. 65
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
prodejní cenu papírové tašky s potiskem loga města Lysá nad Labem o rozměru 230/100 x 320 mm ve výši 22 Kč, o rozměru 320/140 x 420 mm ve výši 25 Kč a zámeckou medovinu ve výši 196 Kč za kus vč. DPH pro PRUH POLABÍ, s.r.o., IČO: 25764900, Náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice-Mladá.

Usnesení č. 66
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s účastí v připravované dotační výzvě na kybernetickou bezpečnost z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021- 2027,

II. ukládá
odboru informačních technologií provést poptávkové řízení na pořízení Studie proveditelnosti kybernetické bezpečnosti, zpracování podkladů a podání žádosti o podporu z dotačního programu do 15.02.2022.

Usnesení č. 67
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na provoz dvou (2) dobíjecích stanic u čtyř (4) parkovacích míst na parkovišti "Sportovní haly" na části pozemku, parc.č. 2652/2, kat.úz. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, LV 3183. Výše nájmu je stanovena na 12 000 Kč (dvanáct tisíc korun českých) ročně za obě dobíjecí stanice. Nájemní smlouva bude uzavřena se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 452 74 649, na dobu deseti (10) let s opcí na dobu dalších deseti (10) let.

Usnesení č. 68
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané zprávy o činnosti komisí Rady města za rok 2021,

II. děkuje
členům všech komisí Rady města za jejich práci v roce 2021.
Vytvořeno 2.2.2022 14:25:06 | přečteno 3x | ernest
load