03. Usnesení RM 17.01.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 17. 1. 2022

Usnesení č. 14
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 17.01.2022 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 15
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 17.01.2022.

Usnesení č. 16
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej části obecního pozemku parc.číslo 3470 o výměře cca 476 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČ: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po vypracování geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. předkládá
Zastupitestvu města na nejbližší zasedání návrh prodeje části pozemku parc.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem dle bodu I. k projednání.

Usnesení č. 17
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem Tomášem Denemarkem, IČ: 05403944, za cenu nájmu 100 Kč/měsíc v době kdy stánek nebude provozován tj. termínu od 01.12.2021 do 14.04.2022 za cenu nájmu nájmu 5 Kč/m2/den. V dalších letech je stanovena cena nájmu v době provozu stánku ve výši 5 Kč/m2/den (15.04. až 31.10.) a mimo sezónu bude cena nájmu 100 Kč/měsíc (01.01. až 14.04. a 01.11. až 31.12.). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.03.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 18
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem pozemku parcelní číslo 217/1 o výměře 470 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše nájemného 5 Kč/m2/rok, paní XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.03.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 19
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2166/68 a 2166/69, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Máchova, ve prospěch pozemku parc. č. 2167/28, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem Praha 9, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2022,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 20
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3637, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. st. 823, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXX XXX bytem Praha a XXX XXX bytem Pelhřimov, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2022,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 21
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla v usnesení zastupitelstva města č. 152/II ze dne 08.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno parcelní číslo 54/123 v k.ú. Litol,

II. doporučuje
Zastupitelstvu města Lysá nad Labem revokovat jeho usnesení číslo 156/II ze dne 08.12.2021,

III. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol.

Usnesení č. 22
Rada města Lysá nad Labem

opravuje
chybně uvedené číslo pozemku parc. č. 2875/3 v usnesení ze dne 21.12.2021 č. 683 v bodě I. na správné číslo pozemku parc. č. 2873/5.

Usnesení č. 23
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti Zepra stavby s.r.o., IČ: 27474801, se sídlem Smilova 333, 530 02 Pardubice, o udělení souhlasu se zvláštním užívání komunikace spojené s výkopovými pracemi, v termínu od 20.01.2022 do 20.02.2022 v ulici Na Vysoké mezi, z důvodu připojení rekonstruovaného objektu MŠ Dráček, ul. Mírová 149, Lysá nad Labem - Litol, do kanalizační a vodovodní infrastruktury v návaznosti na právě probíhající stavební práce MŠ Dráček,

II. schvaluje
udělení výjimky z usnesení RM č. 562, bod III., ze dne 09.10.2012, společnosti Zepra stavby s.r.o., IČ: 27474801, se sídlem Smilova 333, 530 02 Pardubice, z důvodu zvláštního užívání komunikace spojené s výkopovými pracemi, v termínu od 20.01.2022 do 20.02.2022 v ulici Na Vysoké mezi.

Usnesení č. 24
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla a splátkové kalendáře záloh na rok 2022, s firmou THERMOSERVIS spol. s r.o., gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČ: 46348034,

II. schvaluje
cenovou kalkulaci na rok 2022, ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá nad Labem, s firmou THERMOSERVIS spol. s r.o., gen. Sochora 2175, 288 03 Nymburk, IČ: 46348034.

Usnesení č. 25
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 611/X (velikost 2+1, o celkové výměře 48,60 m2) zapsané na LV č. 2377 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 611, ul. Tyršova, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 465, zapsaném na LV č. 2376 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 11 376 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 26
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsaném na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Benátky nad Jizerou.

Usnesení č. 27
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsaném na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 538 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 28
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsaném na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 29
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsaném na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 30
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 11. jednání bytové komise konané dne 13.12.2021.

Usnesení č. 31
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace pro PRUH POLABÍ, s.r.o., IČ: 25764900, Náměstí 30. června 507, Milovice, na rozvoj cestovního ruchu v Polabí a propagaci Města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro PRUH POLABÍ, s.r.o., IČ: 25764900, Náměstí 30. června 507, Milovice, na rozvoj cestovního ruchu v Polabí a propagaci Města Lysá nad Labem ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 32
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s účastí Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, v dotačním Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence.

Usnesení č. 33
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro Atletický klub Adama Sebastiana Helceleta z.s., IČ: 06516548, V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, ve výši 28 000 Kč na uspořádání sportovního projektu "Kemp vítězů" ve dnech 22.08. - 26.08.2022.

Usnesení č. 34
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2022.

Usnesení č. 35
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:
FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,
Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČ: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
Ing. Klára Vondráková, Ph.D., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,
Rodinné centrum parníček, z.s., IČ: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. IČ: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,
Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČ: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,
TAJV, z.s., IČ: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,

II. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 36
Rada města Lysá nad Labem

předkládá
Zastupitelstvu města návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 37
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
na základě ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
a) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 ve výši 1 500 000 Kč
b) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512,1516 ve výši 1 150 000 Kč
c) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 ve výši 2 131 000 Kč
d) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 ve výši 1 500 000 Kč a 3 500 000 Kč (vila - rozšíření kapacity) e) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,
okres Nymburk ve výši 9 500 000 Kč
f) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Nám.B. Hrozného 12, okres Nymburk ve výši 3 700 000 Kč
g) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk ve výši 1 200 000 Kč
h) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá nad Labem, Školní náměstí
906 ve výši 1 200 000 Kč
ch) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23 ve výši 4 000 000 Kč.

Usnesení č. 38
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací města:
Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464,
Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590,
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430,
Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516,
Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk,
Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk,
Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk,
Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá nad Labem, Školní náměstí 906,
Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23.

Usnesení č. 39
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
přistavení protidrogového vlaku v Lysé nad Labem - REVOLUTION TRAIN, NOVÉ ČESKO, nadační fond, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, ve složce číslo 794, se sídlem Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 24697486.

Usnesení č. 40
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypsání podlimitní veřejné zakázky na provozování služeb Senior taxi v Lysé nad Labem na dobu neurčitou s předpokládaným zahájením poskytování služby od 01.03.2022,

II. jmenuje
komisi pro hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na provozování Senior taxi ve složení:
PaedDr. Věra Bodnárová
Mgr. Martin Dostál
Ing. Kamila Kuchařová

náhradníci:
Romana Fischerová
Alena Uhlířová
Ing. Radek Pýcha

Usnesení č. 41
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 05.01.2022.

Usnesení č. 42
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP:
1) firma T-MAPY spol. s .r. o., IČ: 47451084 - výše cenové nabídky činí 72 600 Kč vč. DPH,
2) Urbanistické středisko Brno, spol s r.o., IČ: 18824463 - výše cenové nabídky činí 112 530 Kč včetně DPH,

II. souhlasí
se zajištěním průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP firmou T-MAPY spol. s .r. o., IČ: 47451084, kdy celková cena činí 72 600 Kč vč. DPH,

III. ukládá
odboru výstavby a životního prostředí připravit smlouvu o dílo na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP za částku 72 600 Kč vč. DPH s firmou T-MAPY spol. s .r.o., IČ: 47451084 do 28.02.2022,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP za částku 72 600 Kč vč. DPH s firmou T-MAPY spol. s .r.o., IČ: 47451084.

Usnesení č. 43
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu zkráceným postupem a její obsah:
- prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění
- prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách
- prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací
- prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř
- prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3
- prověří nové řešení likvidace dešťových vod z komunikací pro etapu A4

II. předkládá
zastupitelstvu města ke schválení návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 44
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 11.11.2021.

Usnesení č. 45
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Jednací řád komisí Rady města s účinností od 18.01.2022.

Usnesení č. 46
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Směrnici č. 2/2022 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 47
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výpověď z nájmu nebytových prostor v přízemí budovy Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, nájem skončí po uplynutí výpovědní doby dnem 31.03.2022,

II. schvaluje
využití nebytových prostor v přízemí budovy městského úřadu za výtahem jako technickou místnost pro uložení mycích strojů a úklidových prostředků.

Usnesení č. 48
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“ formou otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
b) zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a pravidla pro hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“,

II. jmenuje
Rada města jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“ v tomto složení:
1 Ing. Karel Havlíček, Bc. Kateřina Novotná
2. Ing. Petr Gregor, Mgr. Martin Dostál
3. Ing. Karolína Stařecká, radní Josef Kolman.

Usnesení č. 49
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem „Nákup služebního vozidla“
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérií a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 60%
2. lhůta plnění 40%

II. jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise / náhradník člena komise
1. Bc. Luboš Zita, velitel MP / Martin Skořepa, zástupce velitele MP
2. Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru / PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru
3. Bc. Luděk Přibyl, bezpečnostní ředitel / Jiří Vírava, referent

III. souhlasí
se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.
Vytvořeno 19.1.2022 12:46:46 | přečteno 3x | ernest
load