02. Usnesení RM 10.01.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 10. 1. 2022

Usnesení č. 9
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 10.01.2022 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 10
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 10.01.2022.

Usnesení č. 11
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu obecních pozemků p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2, p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stavba bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - objekt fotbalového zázemí o celkové
výměře 138,34 m2 týkajících se místností šaten, sociálních zařízení (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitřních skladových prostor, garáže s výjimkou klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/ročně, pro spolek FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu provozování práce s mládeží do 18 let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry. Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se na pozemcích tak, aby tyto nebyly jeho chováním ohroženy a znehodnoceny. S pronajatými pozemky, včetně staveb, bude zacházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu a starat se o řádný úklid.

Usnesení č. 12
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku předpokládaného množství kancelářského materiálu pro rok 2022:
1. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 259 10 027 – výše cenové nabídky činí 266 725 Kč vč. DPH,
2. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 268 43 935 – výše cenové nabídky činí 279 434 Kč vč. DPH,
3. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČ: 277 14 357 – výše cenové nabídky činí 241 911 Kč vč. DPH,
4. SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČ: 255 27 886 – výše cenové nabídky činí 253 972 Kč vč. DPH,
5. AB plus CZ s. r. o., Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, IČ: 251 68 860 – výše cenové nabídky činí 237 480 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku kancelářského materiálu v roce 2022 s dodavatelem AB plus CZ s.r.o., Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, IČ: 251 68 860, jehož nabídka jednotkových cen byla hodnotící komisí vybrána jako nejvýhodnější.

Usnesení č. 13
Rada města Lysá nad Labem

doporučujesprávci poplatku ze vstupného dle obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2021 prominutí poplatku ze vstupného dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, v důsledku omezení kulturních a společenských akcí v souvislosti s pandemií COVID-19 na období ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2022.
Vytvořeno 11.1.2022 7:31:07 | přečteno 11x | ernest
load