01. Usnesení RM 04.01.2022

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 4. 1. 2022

Usnesení č. 1
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 04.01.2022 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 2
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 04.01.2022.

Usnesení č. 3
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, ČSA,kVN,TS,kNN“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 2672, 2673/7 a 2876/1, vše v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027508/001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc.č. 2672, 2673/7 a 2876/1, vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, ČSA,kVN,TS,kNN“. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2 710 Kč, k níž bude připočtena DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 4
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce místnosti č. 221 v č. p. 253 v ulici Na Františku v Lysé nad Labem se společností Praktik-Lysá s. r. o., Dvorce 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24290386, na dobu 29 týdnů vždy na jeden den v týdnu (pondělí),

II. ukládá
odboru správy majetku připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I. do 31.01.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 5
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity Školní družiny Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk na 86 žáků od 01.09.2022.

Usnesení č. 6
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Směrnici č. 1/2022 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady s účinností od 01.01.2022.

Usnesení č. 7
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem osmi parkovacích míst pro provoz 4 AC dobíjecích stanic na parkovišti P+R na pozemku p.č. 2126/34, LV 3183, k.ú. Lysá nad Labem, zapsaném na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou po dobu 10 let s možností prodloužení na další období 10 let, ve výši nájemného 1 000 Kč/rok pro jednu AC dobíjecí stanici se společností ČEZ a.s., IČ: 45274649, Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4,

II. ukládá
odboru městského investora připravit nájemní smlouvu dle bodu I. do 31.03.2022,

III. pověřuje
pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 8
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
informativní zprávu Ing. Petra Gregora o jednáních ve věci možné výstavby Domova pro seniory v Lysé nad Labem.
Vytvořeno 5.1.2022 12:04:05 | přečteno 18x | ernest
load