30. Usnesení RM 21.12.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 21. 12. 2021

Usnesení č. 681
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 21.12.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 682
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 21.12.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 683
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Na Homolce, kNN, p.č. 1498“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 3605/1 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu, za předpokladu opravy chodníku od pilířku na pozemek p.č. 2873/5 a zpevnění pozemku p.č. 2873/5,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028731/SOBSVB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemek parc.č. 3605/1 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Na Homolce, kNN, p.č.1498“. Cena za zřízení věcného břemene je 4 100 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 684
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000637/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, na obecní pozemky parc.č. 61/23, 73/11, 328/1, 329/2 v k.ú. Litol a parc.č. 3535/1, 610/31, 3477/2 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "Lysá nad Labem, rek. Silnice II/331-přeložka". Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 30 300 Kč, k níž bude připočtena DPH.

Usnesení č. 685
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
úpravu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029267/VB01, to je vyjmutí pozemku p.č. 511/60 v k.ú. Lysá nad Labem s úpravou náhrady za zřízení věcného břemene, a její uzavření včetně následného uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, na pozemky p.č. 601/1 a 3472/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Výše náhrady za zřízení věcného břemene po úpravě rozsahu věcného břemene činí 5 677 Kč, k níž bude připočtena DPH.

Usnesení č. 686
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení č. 623 Rady města Lysá nad Labem ze dne 23.11.2021,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 47/X (velikost 1+1, o celkové výměře 52,96 m2) zapsané na LV č. 12197 pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 47, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1446, zapsané na LV č. 3268 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 9 981 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření splátkového kalendáře na jistotu k bytu č. X ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 10 měsíců (tj. 9x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč),

IV. uděluje
žadatelce o nájem bytu uvedené v bodě II. výjimku z povinnosti odkupu pohledávek dle čl. VII. Pravidel pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem účinných od 26.04.2021.

Usnesení č. 687
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Lesní 620, Milovice, na parc. č. st. 502, v 1. nadzemním patře o celkové výměře 98,28 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 1936 pro obec Milovice a katastrální území Benátecká Vrutice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 3 075 Kč/měs. s POINT Milovice z.ú., IČ: 10877908, se sídlem Tyršova 1533, 289 23 Milovice.

Usnesení č. 688
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 31,41 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za nájemné ve výši 2 224 Kč/měs., s panem Jiřím Kachlíkem, IČ: 03890236, se sídlem Otradovická 93, 294 74 Skorkov,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 32,06 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za nájemné ve výši 2 224 Kč/měs., s panem Ing. arch. Vladimírem Kapičkou, IČ: 10223924, se sídlem Jedličkova 886/18, 289 22, Lysá nad Labem,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 11,2 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za nájemné ve výši 615 Kč/měs., s paní Naďou Kholovou, bytem XXX, 289 22.

Usnesení č. 689
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 110,2 m2, na dobu určitou po dobu 5 let s výpovědní dobou 1 rok, za cenu nájemného ve výši 5 000 Kč/rok, s Šachovým klubem JOLY Lysá nad Labem, z. s., IČ: 62991795, Sojovická 268/3, 28922 Lysá nad Labem,

II. souhlasí
se stavebními úpravami dle přiloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem se bude podílet na skutečně provedených stavebních úpravách dle fakturace, maximálně však do výše 150 000 Kč s tím, že v případě skončení nájmu nebude nájemci poskytnuta žádná náhrada jím vynaložených prostředků na stavební úpravy,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu I. a II., nejpozději do 31.01.2022,

IV. pověřuje
pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 690
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2, p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stavba bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - objekt fotbalového zázemí o celkové výměře 138,34 m2 týkajících se místností šaten, sociálních zařízení (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitřních skladových prostor, garáže s výjimkou klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/ročně, pro spolek FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu provozování práce s mládeží do 18 let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry. Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se na pozemcích tak, aby tyto nebyly jeho chováním ohroženy a znehodnoceny. S pronajatými pozemky, včetně staveb, bude zacházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu a starat se o řádný úklid.

Usnesení č. 691
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, XXX, XXX, o povolení vybudování sádrokartonové příčky v bytě č. X, XXX, XXX,

II. schvaluje
vybudování sádrokartonové příčky v bytě č. X, XXX, XXX, pro paní XXXX, Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem. Úpravy budou zhotoveny nájemcem na vlastní náklady. V případě ukončení nájmu nebude město nájemci hradit žádné náklady na provedené úpravy.

Usnesení č. 692
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ20211020, na servis automatických vstupních dveří do Městského úřadu v Lysé nad Labem, se společností ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o., U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5, IČ: 44846444 za podmínek daných touto smlouvou.

Usnesení č. 693
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0273/SM, se společností Stavokomplet spol. s r.o., IČ: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, spočívající v navýšení ceny díla na celkovou částku 1 490 888 Kč bez DPH,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0273/SM, se společností Stavokomplet spol. s r.o., IČ: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, spočívající v navýšení ceny díla na celkovou částku 1 490 888 Kč bez DPH.

Usnesení č. 694
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření příkazní smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2022, s příkazníkem Město Městec Králové, IČ: 00239437, se sídlem Náměstí Republiky 1, Městec Králové, v celkové výši 1 473 750 Kč.

Usnesení č. 695
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti AZ Elektrostav, a.s., IČ: 45149909, se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, o udělení výjimky z usnesení RM č. 562, bod III., ze dne 09.10.2012, z důvodu zvláštního užívání komunikace spojené s výkopovými pracemi, v termínu od 17.01.2022 do 12.03.2022 v ulicích Čechova, U Braňky a Riegerova,

II. schvaluje
udělení výjimky z usnesení RM č. 562, bod III., ze dne 09.10.2012, společnosti AZ Elektrostav, a.s., IČ: 45149909, se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, z důvodu zvláštního užívání komunikace spojené s výkopovými pracemi, v termínu od 17.01.2022 do 12.03.2022 v ulicích Čechova, U Braňky a Riegerova, za předpokladu, že v celé délce výkopých prací bude položen chodník ze zámkové dlažby.

Usnesení č. 696
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření předložené smlouvy o portálových službách, poskytovatel Ista Česká republika, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 61056758, pro potřeby dálkových odečtů měřidel vody a tepla v městských bytech v Milovicích, v domech č.p. 600, 601, 602 v ul. Sportovní a 609, 610, 611, 612, 613 v ul. Tyršova.

Usnesení č. 697
Rada města Lysá nad Labem

ruší
zadávací řízení veřejné podlimitní zakázky na služby Senior taxi v Lysé nad Labem v období 2022 - 2025 v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Usnesení č. 698
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenu vstupenky ve výši 300 Kč na reprezentační ples města Lysá nad Labem, který by se měl konat 11.03.2022 na výstavišti v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
pro zaměstnance města Lysá nad Labem k zakoupené vstupence na reprezentační ples města Lysá nad Labem dne 11.03.2022 poskytnutí druhé vstupenky zdarma,

III. schvaluje
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení konání reprezentačního plesu města Lysá nad Labem dne 11.03.2022 od 20:00 hodin do 12.03.2022 03:00 hodin.

Usnesení č. 699
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Lysé nad Labem č. 2020-0331/KÚ spočívající v prodloužení doby trvání do 31.12.2022.

Usnesení č. 700
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 12 Smlouvy o dílo č. KÚ/10/9/OD se společností Rentel, a. s., IČ: 26128233, se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, Praha 5, na e-learningové vzdělávání úředníků na rok 2022.

Usnesení č. 701
Rada města Lysá nad Labem

ruší
zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 702
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „REKONSTRUKCE PARKU 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ, LYSÁ NAD LABEM“, kterým je „Společnost GL-SKL“, sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, Vedoucí společník: Gardenline s.r.o., sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, Společník: SKL RECYKLOSTAV s.r.o., sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, IČ: 29010161 s nabídkovou cenou 14 552 783 Kč bez DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za předpokladu navýšení položky v rozpočtu města.

Usnesení č. 703
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
cenovou nabídku firmy ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947 na realizací opravy příjezdové komunikace k fotbalovému hřišti FK Litol za cenu 636 971,66 Kč bez DPH.

Usnesení č. 704
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
9. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 705
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
záměr podaný do participativního rozpočtu s názvem "Venkovní šachy" za cenu 47 100 Kč s DPH pro využití v ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury spolu s odborem správy majetku, dopracovat spolu s navrhovateli záměru "Dodatkové tabule k označení ulic po místních rodácích" a "Ulicemi Lysé" tak, aby mohl být předložen do dalšího ročníku v realizovatelné konkrétní podobě,

III. ukládá
odboru správy majetku ve spolupráci s odborem investic zajistit základní podklady, které budou sloužit pro následné zpracování projektu na revitalizaci plochy před školami ZŠ JAK a ZŠ BH v ulici Komenského v souladu s požadavky škol,

IV. neschvaluje
v tomto ročníku realizaci záměrů "Dětské minihřiště na ulici Čechova", "Lavička s výhledem na nivu Doubravského potoka","Naučná stezka nejen po sídlišti", "Hry na chodník",

V. konstatuje
že tímto byl pilotní ročník participativního rozpočtu ukončen a pro ročník 2022 stanovuje maximální částku na jeden projekt ve výši 100 000 Kč s DPH.
Vytvořeno 28.12.2021 12:16:30 - aktualizováno 19.1.2022 7:47:59 | přečteno 19x | ernest
load