29. Usnesení RM 09.12.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 9. 12. 2021

Usnesení č. 651
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 09.12.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 652
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 09.12.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 653
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem pozemku parcelní číslo 217/1 o výměře 470 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše nájemného 5 Kč/m2/rok, paní XXX XXX, bytem XXX, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Usnesení č. 654
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX, o převod nájemní smlouvy k bytu č. X v ul. Sportovní 601, Milovice, na jeho vnuka pana XXX XXX, bytem Sportovní 601/X, Milovice,

II. souhlasí
s převodem nájemní smlouvy k bytu č. X v ul. XXX, Milovice, z pana XXX XXX, bytem Sportovní 601/X, Milovice na pana XXX XXX, bytem Sportovní 601/X, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 513 Kč a měsíčním nájemným ve výši 75 Kč/m2, s panem XXX XXX, bytem Sportovní 601/7, Milovice.

Usnesení č. 655
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 656
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Jaroslavy Juhászové, Sportovní 600, Milovice, o povolení odstranění umakartového jádra a jeho vyzdění, odstranění polystyrenových stropních kazet a vybudování sádrokartonové příčky v bytě č. 31, Sportovní 600, Milovice,

II. schvaluje
odstranění umakartového jádra a jeho vyzdění, odstranění polystyrenových stropních kazet a vybudování sádrokartonové příčky v bytě č. X, Sportovní 600, Milovice pro paní XXX XXX, XXX, XXX. Úpravy budou zhotoveny nájemcem na jeho vlastní náklady a za podmínky, že v případě skončení nájmu nebudou nájemci uhrazeny žádné náklady na úpravu bytu.

Usnesení č. 657
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádosti pana XXX XXX, Sportovní 602, Milovice, o povolení pokládky vinylové plovoucí podlahy na stávající PVC, instalace horizontálních žaluzií do oken a balkónových dveří a instalace sítě proti holubům na balkon v bytě č. X, Sportovní 602, Milovice, a dále zabezpečení sklepní kóje patřící k bytu č. X, Sportovní 602, Milovice, deskami,

II. schvaluje
pokládku vinylové plovoucí podlahy na stávající PVC, instalaci horizontálních žaluzií do oken a balkónových dveří a instalaci sítě proti holubům na balkon v bytě č. X, Sportovní 602, Milovice, a dále zabezpečení sklepní kóje patřící k bytu č. X, Sportovní 602, Milovice, deskami, pro pana XXX XXX, Sportovní 602, Milovice. Úpravy budou zhotoveny nájemcem na jeho vlastní náklady a za podmínky, že v případě skončení nájmu nebudou nájemci uhrazeny žádné náklady na úpravu bytu.

Usnesení č. 658
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 48/9, k. ú. Litol, ulice Družstevní, ve prospěch pozemku parc. č. st. 369, jehož součástí je budova s číslem popisným 364, rodinný dům, k.ú. Litol, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.01.2022,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 659
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypovězení Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 24.08.2018 mezi smluvními stranami společností TextilEco, a. s., IČ: 28101766 se sídlem: Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 se sídlem, a.s. a Městem Lysá nad Labem s tím, že ukončení smluvního vztahu bude k datu 31.03.2022,

II. ukládá
odboru správy majetku zrealizovat poptávkové řízení na zajištění služby sběru a odvozu textilu s termínem do 31.01.2022 tak, aby nedošlo k přerušení zpětného odběru textilu ve městě.

Usnesení č. 660
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace "Chodník podél silnice II/331 v místní části Dvorce" od Bc. Jan Touš, IČ: 88922235, se sídlem Krátká 765, 330 12 Horní Bříza za cenu 127 655 Kč vč. DPH a cenovou nabídku TDS Projekt, IČ: 88922103, se sídlem Sudova 025, 332 02 Starý Plzenec ve výši 140 500 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Chodník podél silnice II/331 v místní části Dvorce" od Bc. Jan Touš, IČ: 88922235, se sídlem Krátká 765, 330 12 Horní Bříza za cenu 127 655 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 661
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
úpravu Domovního řádu pro dům se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem a nájemní smlouvy na byty v tomto domě,

II. schvaluje
doplnění domovního řádu a nájemních smluv o následující ustanovení:
Zákaz kouření se rozšiřuje na všechny prostory domu a společné prostory.
Nájemce nesmí do své domácnosti hlásit žádné další osoby, které nebyly uvedeny v žádosti o pronájem sociálního bytu na Františku bez schválení Rady města.
V bytovém domě se sociálními byty Na Františku je povoleno držení domácích zvířat pouze ze souhlasem pronajímatele.
V případě nedodržení je důvod k okamžité výpovědi.

III. ukládá
městskému právníkovi zapracovat změny do domovního řádu a nájemní smlouvy.

Usnesení č. 662
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek pro ChrisEvents s.r.o., IČ: 04976525, Budovatelů 485, 281 44 Zásmuky na akci Čokoládový festival, který by se měl se uskutečnit na Výstavišti Lysá nad Labem v termínu 21. - 23.01.2022,

II. neschvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro ChrisEvents s.r.o., IČ: 04976525, Budovatelů 485, 281 44 Zásmuky.

Usnesení č. 663
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.2020-579/ŠSK s firmou Ohňostroje na míru v.o.s., IČ: 28729820, se sídlem Dvořákova 1324/21, 40502 Děčín II - Nové Město.

Usnesení č. 664
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přesun termínu konání koncertu Davida Kollera na rok 2022.

Usnesení č. 665
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
prodejní cenu knihy LYSÁ NAD LABEM včera a dnes ve výši 150 Kč vč. DPH pro PRUH POLABÍ, s.r.o., IČ: 25764900, Náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice-Mladá.

Usnesení č. 666
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 5 100 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Základní organizace Lysá nad Labem, IČ: 75009978, se sídlem Masarykova 1729, 289 22 Lysá nad Labem, včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 667
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 15.11.2021.

Usnesení č. 668
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
doručení dvou cenových nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem - TDS a BOZP" od společností: Investing CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČ: 25036751 s nabídkovou cenou 420 000 Kč bez DPH, tedy 508 200 Kč vč. DPH a společnosti Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČ: 05306035, s nabídkovou cenou 399 000 Kč bez DPH, tedy 482 790Kč vč. DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem - TDS a BOZP" s vítěznou nabídkou (nejnižší nabídnutá cena), kterou podala společnost Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČ: 05306035, ve výši 399 000 Kč bez DPH, tj. 482 790 Kč včetně DPH,

2) uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem - TDS a BOZP" s vybranou společností Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČ: 05306035, s nabídkovou cenou 399 000 Kč bez DPH, tedy 482 790 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 669
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2021-0246/OMI ze dne 17.06.2021 - Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce,

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 k SoD č.2021-0246/OMI ze dne 17.06.2021 - Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce.

Usnesení č. 670
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s použitím městského znaku na propagačních materiálech prodávaných v informačním centru města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 671
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou cenovou nabídku firmy AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, 109 00 Praha 10, IČ: 28980131, zastoupenou jednatelkou Mgr. Andreou Hogenovou, cenou 331 000 Kč bez DPH, tedy 400 510 Kč s DPH, která zajistí projekční práce v ulicích Lom a Komenského,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou AMMBRA PROJKET s.r.o., Ravennská 320, 109 00 Praha 10, IČ: 28980131, zastoupenou jednatelkou Mgr. Andreou Hogenovou, cenou 331 000 Kč bez DPH, tedy 400 510 Kč s DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 672
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikacích,

II. schvaluje
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikacích,

III. předkládá
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikacích Zastupitelstvu města na vědomí.

Usnesení č. 673
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích,

II. schvaluje
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích,

III. předkládá
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích Zastupitelstvu města na vědomí.

Usnesení č. 674
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Uzavření dodatků s firmou FCC Česká republika, s.r.o. IČO: 45809712, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82:
a) Dodatku č. 4, Smlouva o dílo, č. S082401612 zajištění odstranění odpadu
b) Dodatek č. 5, Smlouva o dílo, č. S102401692 údržba zeleně a čistota města
c) Dodatek č. 4, Smlouva č. S112401716 provoz a údržba sběrného dvora odpadů

II. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků za podmínky schválení rozpočtu města na rok 2022 s příslušným finančním krytím těchto smluvních závazků.

Usnesení č. 675
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1, se společností BFK service a.s., IČ: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky k dohodě o narovnání č.2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021, jejíž přílohou je smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky "Komunitní centrum č.p.13".
Tímto dodatkem č.1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 je tato cena navýšena o 707 397,74 Kč bez DPH. Cena je navýšena o 4,19 %.
Na základě změnového listu č. 6 se prodlužuje lhůta na dokončení díla bez vad a nedodělků na 15. dubna 2022.

Usnesení č. 676
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1,se společností POHL cz, a.s. IČ: 256 06 468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, k dohodě o narovnání č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021, jejíž přílohou č. 1 je smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky "Sportovní hala Lysá nad Labem". Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č. 1 č. 2 a č. 3 je tato cena navýšena o 8 442 911,48 Kč bez DPH. K prodloužení lhůty dokončení díla vlivem těchto změnových listů nedojde. Cena díla je navýšena o 8,78 %.

Usnesení č. 677
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č.1, se společností BFK service a.s., IČ: 27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky k dohodě o narovnání č. 2021-0447/OMI ze dne 02.11.2021, jejíž přílohou je smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem". Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny. Na základě změnových listů č. 2, č. 3, č. 4 , č. 5, č. 6 a č. 7 je tato cena navýšena o 1 394 932,95 Kč bez DPH. Cena je navýšena o 5,83 %.
Na základě změnového listu č. 8 se prodlužuje lhůta na dokončení díla bez vad a nedodělků na 15. dubna 2022.

Usnesení č. 678
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
záměr podaný do participativního rozpočtu, navržený komisí pro šťastný život seniorů s názvem "Ruské kuželky v atriu DPS" v ul. Masarykova 1102 za cenu 16 300 Kč s DPH,

II. schvaluje
záměr podaný do participativního rozpočtu, navžený Evou Kropáčkovou za FK Litol s názvem "Workoutové hřiště" v blízkosti fotbalového hřiště v Litoli za cenu 46 578 Kč s DPH,

III. ukládá
odboru KMÚ zajistit záměry dle bodu I. a II.

Usnesení č. 679
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0540/OMI ze dne 03.11.2020 - Komunikace Tesco,

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0540/OMI ze dne 03.11.2020 - Komunikace Tesco.

Usnesení č. 680
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádosti o příspěvek na akci "Vyhlídkové místo na klášterních terasách, Lysá nad Labem" do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, a za předpokladu schválení dotace se zajištěním financování a realizace.
Vytvořeno 13.12.2021 12:04:16 | přečteno 5x | ernest
load