28. Usnesení RM 23.11.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 23. 11. 2021

Usnesení č. 612
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 23.11.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 613
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 23.11.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 614
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků XXX XXX, bytem XXX, XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX za podmínky, že podíloví spoluvlastníci odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku,

II. předkládá
zastupitelstvu města k projednání návrh na uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 3518/10 k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 615
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
a) ceník pronájmů a pachtů obecních pozemků od 01.01.2023:
pozemek využíván v zemědělství se závlahou 4 000 Kč/ha/rok, pozemek využíván v zemědělství bez závlahy 3 000 Kč/ha/rok,
pozemek využíván jako trvalý travní porost, louka 1500 Kč/ha/rok,
pozemek využíván Českým svazem zahrádkářů (zahrádkářské kolonie) 1 Kč/m2/rok,
pozemek využíván jako zahrádka 10 Kč/m2/rok,
pozemek využíván pro rekreaci s doplňkovými stavbami 15 Kč/m2/rok,
pozemek využíván jako manipulační a skladovací pro fyzické osoby 15 Kč/m2/rok,
pozemek využíván jako manipulační a skladovací pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající 100 Kč/m2/rok,
pozemek využíván jako parkovací plocha 1 500 Kč/stání/rok,
pozemek využíván pro bezbariérový vstup k nemovitosti 1 Kč/rok,
pozemek využíván jako vjezd k nemovitosti 5 Kč/m2/rok,
pozemek pro umístění schodiště pro vstup do nemovitosti 5 Kč/m2/rok,
pozemek pronajatý Českým svazem rybářů – vodní plocha 0,10 Kč/m2/rok,
pozemek pro umístění vývěsky 1 Kč/ks/den,
pozemek pro umístění poštovní schránky a odkládací schránky 1 Kč/m2/den,
pozemky přičleněné k honitbě 10 Kč/ha/rok, vodní plocha Karlov 1,70 Kč/m2/rok,
pozemek určen k vystavování zboží, předzahrádky u restauračních zařízení 5 Kč/m2/den,
pozemek pro výběh koní 1 000 Kč/ha/rok, pozemek určen pro využití spolků, SVJ 1 Kč/rok,
pozemek pro umístění zařízení eko-voda, zásilkovna 1000 Kč/m2/rok,
pozemek s umístěním vlečky 50 Kč/m2/rok,
pozemek využíván pro rozšíření služeb v rámci podnikání ( hřiště) 20 Kč/m2/rok,
pozemek pod garáží 60 Kč/m2/rok,
pozemek využíván jako parkovací plocha fyzická osoba 25 Kč/m2/rok

b) úpravu nájemného městských bytů s platností od 01.07.2022 a účinností vždy od data nově sepsané nájemní smlouvy s nájemcem městského bytu, a to následovně:
Byt „kategorie“ Cena za m2 (Kč)
I. 100
II. (topení na pevná paliva, akumulační vytápění) 80
Byty v DPS a byty se sníženou kvalitou 61,10
Byty v Azylovém domě
(Na Františku 253, Lysá n. L.) 61,10
Krizový byt 0
z důvodu navyšování cen energií a životních potřeb.

Usnesení č. 616
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem Tomášem Denemarkem, IČ: 05403944, za cenu nájmu 100 Kč/měsíc v době kdy stánek nebude provozován tj. termínu od 01.12.2021 do 14.04.2022 za cenu nájmu nájmu 5 Kč/m2/den. V dalších letech je stanovena cena nájmu v době provozu stánku ve výši 5 Kč/m2/den (15.04. až 31.10.) a mimo sezónu bude cena nájmu 100 Kč/měsíc (01.01. až 14.04. a 01.11. až 31.12.). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku.

Usnesení č. 617
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Litol, K Labi, SS100“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 323/1 v k.ú. Litol., ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028121/VB001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemek parc.č. 323/1 v k.ú. Litol, pro stavbu „Litol, K Labi, SS100“ za cenu 2 000 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 618
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, R105-R108 výměna kNN“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. st. 29/1, parc.č. st. 29/5, parc.č. st. 29/7, parc.č. 345/1, vše v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 3956/IE-12-6011025 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc.č.st. 29/1, parc.č. st. 29/5, parc.č. st. 29/7, parc.č. 345/1, vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, R105-R108 výměna kNN“. Cena za zřízení věcného břemene je 26 489 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 619
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení věcného břemene zákaz nepřepravovat a nedovolit přepravu písku z řeky Labe vytěženého zapsaného pro oprávěného Město Lysá nad Labem, IČ: 002 39 402, k povinnému pozemku parc.č. st. 1390 k.ú. Ostrá,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání zrušení věcného břemene dle bodu I.

Usnesení č. 620
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, dle předloženého návrhu, mezi městem a investorem stavby vodovodního a kanalizačního řadu, vybudovaného v lokalitě ul. Za Zámkem, na poz. parc. č. 23/8, 23/11, 3462/1, 23/31 v katastrálním území Lysá nad Labem. Investor stavby: XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, všichni trvale bytem XXX, XXX XXX, trvale bytem XXX a XXX XXX, trvale bytem XXX.

Usnesení č. 621
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídku na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení, z dotačního programu EFEKT III. včetně zpracování a odeslání žádosti, firmou Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634, dle nabídky za částku 102 850 Kč vč. DPH, za podmínky úpravy rozpočtu města a schválení finančního krytí,

II. ukládá
odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy na zajištění zpracování podkladů pro žádost na modernizaci veřejného osvětlení z dotačního programu EFEKT III. včetně zpracování a odeslání žádosti s Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634, za částku 102 850 Kč vč. DPH, za podmínky schválení úpravy rozpočtu města spočívající v zajištění finančního krytí této smlouvy. Termín: 31.12.2021,

III. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy dle bodu II. za podmínky schválení úpravy rozpočtu města spočívající v zajištění finančního krytí této smlouvy.

Usnesení č. 622
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření splátkového kalendáře na odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč, kterou žadatel navrhuje splácet po 1 500 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 17 měsíců (1 rok a 5 měsíců, tj. 16x splátka 1 500 Kč a 1x splátka 1 000 Kč).

Usnesení č. 623
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 47/X (velikost 1+1, o celkové výměře 52,96 m2) zapsané na LV č. 12197 pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 47, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1446, zapsané na LV č. 3268 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 9 981 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX, za podmínky schválení splátkového kalendáře jistoty a odkupu pohledávek zastupitelstvem města,

II. doporučuje
zastupitelstvu města uzavření splátkového kalendáře na jistotu k bytu č. X, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč a na odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč, celkem ve výši 34 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 35 měsíců (2 roky a 11 měsíců, tj. 34x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč),

III. předkládá
zastupitelstvu města žádost o splátkový kalendář dle bodu II. na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 624
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět na úpravu obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích spočívající v osvobození poplatníků přihlášených k pobytu v Lysé nad Labem a současně vlastnících na území města další nemovitost, v níž není přihlášena k pobytu žádná osoba,

II. nedoporučuje
zastupitelstvu města rozšířit okruh osvobození od místního poplatku ve smyslu došlého podnětu na úpravu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,

III. předkládá
podnět na úpravu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 625
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 10. jednání bytové komise konané dne 15.11.2021.

Usnesení č. 626
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
úpravu cenových podmínek za úhradu stravování dětí v základních a mateřských školách v Lysé nad Labem, které odebírají stravu ze školní jídelny Scolarest spol. s r. o., Komenského 1534, Lysá nad Labem, s účinností od 01.01.2022, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 627
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") výsledky poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka mycího stroje do školní jídelny" a zaslanou cenovou nabídku od firmy Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČ: 27818861 za cenu 871 173,38 Kč s DPH (cena bez DPH 719 978 Kč),

II. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka mycího stroje do školní jídelny" na základě nejvýhodnější cenové nabídky , která byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější od firmy Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČ: 27818861, s cenovou nabídkou výši 871
173,38 Kč s DPH (cena bez DPH 719 978 Kč),
III. schvaluje
uzavření smlouvy s firmou Gastro Mach ,s.r.o., se sídlem Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník, IČO: 27818861, s cenovou nabídkou výši 871 173,38 Kč s DPH (cena bez DPH 719 978 Kč). Podmínkou uzavření smlouvy je schválení rozpočtové úpravy, která zajistí finanční krytí zakázky.

Usnesení č. 628
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk, IČO: 64730522, Bedřicha Smetany 55, Nymburk na vznik stálé hasičské expozice na téma "Vznik a historie dobrovolného hasičstva, dobová výzbroj a výstroj", která bude umístěna v Městském muzeu v Sadské,

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk, IČO: 64730522, Bedřicha Smetany 55, Nymburk ve výši 10 000 Kč za podmínky předpokladu schválení položky Ostatní činnost v kultuře s příslušným finančním krytím v rozpočtu města pro rok 2022.

Usnesení č. 629
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, XXX, XXX ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města na rok 2022,

II. doporučuje
poskytnutí individuální dotace pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, XXX, XXX ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města na rok 2022,

III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 630
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dotaci ve výši 10 000 Kč z Charitativního programu panu XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX, XXX, v podnájmu na adrese XXX, XXX na nákup oblečení, potřebných věcí nebo PC pro jeho nezletilé děti XXX, XXX a XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 631
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro Petra Mareše, IČ: 70729557, XXX, XXX, na akci "Mikulášská nadílka" ve výši 15 000 Kč.

Usnesení č. 632
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb na projektory v kině Lysá nad Labem s panem Josefem Haškovcem, IČ: 15916782, Na Jivinách 468/6, Praha 6 v celkové výši 60 500 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 633
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu o akutálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. XXX, trvalým bytem na adrese XXX, zastoupenou na základě plné moci paní Irenou Mašíkovou, nar. XXX, trvale bytem XXX v hodnotě 806 000 Kč,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 634
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
změnu Směrnice č. 3/2021 Organizační řád spočívající v navýšení počtu pracovních úvazků na odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury o jeden pracovní úvazek na úseku sociální práce v přenesené působnosti obce, s účinností od 01.01.2022.

Usnesení č. 635
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

II. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

III. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

IV. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 ve výši XXX kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

V. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VI. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VIII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 636
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
Zastupitelstvu města vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:
Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč
Romana Fischerová 300 Kč
Josef Kolman 3 900 Kč

II. předkládá
Zastupitelstvu města návrh na vyplacení mimořádných odměn na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 637
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721138036 Pojištění majetku města Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu, kterým se navyšuje hodnota pojištěného majetku města o 55 000 tis. Kč, s Kooperativa pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ: 47116617,

II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721138036 Pojištění majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 638
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem 8. rozpočtového opatření roku 2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města 8. rozpočtové opatření roku 2021 ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 639
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na akci: „Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem“ na zhotovení díla vítěznou společností: Green Vision s. r. o., se sídlem Pstružná 821/2, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 02719797 s cenovou nabídkou 5 641 054,79 Kč bez DPH, tj. 6 825 676,30 Kč s DPH,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na "Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem" s vybraným dodavatelem: společností Green Vision s. r. o., se sídlem Pstružná 821/2, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 02719797 s cenovou nabídkou 5 641 054,79 Kč bez DPH, tj. 6 825 676,30 Kč s DPH.

Usnesení č. 640
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zahájení zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Modernizace Portálu občana města". Pro řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Petra Loudová
2. Jan Čech
3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a.s.

náhradník člena komise:
1. Jiří Vírava
2. Stanislav Šulc
3. Ing. Alena Holá, Equica, a.s.

III. souhlasí
s předloženým návrhem na zveřejnění výzvy na zjednodušené podlimitní řízení s názvem: „Modernizace Portálu občana města".

Usnesení č. 641
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb k programového vybavení DATACENTRUM 2 – Mzdy, DATACENTRUM 2 – Personalistika, DC – Portál, DC3 – Docházka se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s., IČ: 25631721, sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk v ceně 80 000 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení požadované částky v rozpočtu na rok 2022.

Usnesení č. 642
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb Internetového portálu eBremena se společností PLUTO – OLT, spol. s r. o., IČ: 26210576, sídlem Paříkova 910/9, 190 00 Praha 9 v ceně 5 082 Kč včetně DPH ročně.

Usnesení č. 643
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání č. 2021-0425/OMI - Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem, spočívající v navýšení ceny díla na částku 65 547 223,56 Kč včetně DPH (jedná se o součet uznatelných i neuznatelných nákladů), se společností: SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM, zastoupena „Správcem společnosti“ VPK Suchý s.r.o., sídlem Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 270 85 201, jejímž společníkem je společnost: STAVOKOMPLET s.r.o., sídlem Zápy 251, 250 61 Zápy, IČ: 47052945.

Usnesení č. 644
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením vystavit objednávku na zhotovení díla se společností: BFK service a.s. se sídlem: Komenského nám.54, 281 44 Zásmuky, IČ: 27155153, zapsanou v Praze sp.zn. B9379, zastoupenou Ing. Jindřichem Fořtem, předsedou představenstva, s cenovou nabídkou 165 066,95 Kč bez DPH,

II. souhlasí
s výběrem zhotovitele, a to společnosti BFK service a.s. se sídlem: Komenského nám.54, 281 44 Zásmuky, IČ: 27155153.

Usnesení č. 645
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
návrh na uzavření smlouvy o spolupráci č. 2021-0460/KÚ s firmou O.K.Trans Property, s. r. o., se sídlem Hlavní 182 253 03 Chýně, Praha západ, IČ: 06697623.

Usnesení č. 646
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační zóna v areálu Čechova ul., Lysá nad Labem – studie“ od PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 277 87 443 a knesl kynčl architekti s.r.o., IČ: 47912481 s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma knesl kynčl architekti s.r.o., IČ: 47912481, ve výši 387 200 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele firmu knesl kynčl architekti s.r.o., IČ: 47912481, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno , pro akci „Sportovně rekreační zóna v areálu Čechova ul., Lysá nad Labem – studie“,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 2021-0461/KÚ na akci „Sportovně rekreační zóna v areálu Čechova ul., Lysá nad Labem – studie“ s firmou knesl kynčl architekti s.r.o., IČ: 47912481, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 387 200 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 647
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021-0419/SM s panem Pavlem Rubešem, IČ: 49862324 , se sídlem Slepá 788, 289 24 Milovice.

Usnesení č. 648
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
status projektů podaných do participativního rozpočtu pro rok 2021 a to, že souhrnná částka pro realizaci projektů, které splnily parametry realizovatelnosti a těch, kde se bude město přihlašovatelů dotazovat je nižší než vyčleněná částka na projekty městském rozpočtu. Z tohoto důvodu město nepřistoupí k hlasování a projekty budou Radě města předkládány postupně po doplnění přihlašovateli v momentě jejich kompletní připravenosti k realizaci.

Usnesení č. 649
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem rozpočtu pro rok 2022,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 08.12.2021 návrh rozpočtu pro rok 2022 ke schválení.

Usnesení č. 650
Rada města Lysá nad Labem

ruší
vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného na základě mimořádného usnesení vlády ze dne 19.11.2021 č. 1037, program spojený s adventem dne 27.11.2021.
Vytvořeno 29.11.2021 13:00:29 | přečteno 25x | ernest
load