27. Usnesení RM 09.11.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 9. 11. 2021

Usnesení č. 581
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 09.11.2021 p. Kolmana J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 582
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 09.11.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 583
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
odboru správy majetku zajistit vypracování znaleckého posudku na část pozemku p.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem a projednání ve Výboru pro správu majetku. Termín: 31.12.2021.

Usnesení č. 584
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pacht k obecním pozemkům parc.č. PK 3346 o výměře 5161 m2, parc.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a parc.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, se společností Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 46 974, se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok a to tak, aby pacht skončil koncem pachtovního období,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 585
Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, BD04, kNN, p.č.823/15“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 823/101 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu.

Usnesení č. 586
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, kNN,č.p.1772“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 527/17, 527/77 a 3652, vše v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027927/VB004 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na obecní pozemky parc.č. 527/17, 527/77 a 3652, vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, kNN, č.p.1772“. Cena za zřízení věcného břemene je 3 700 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 587
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu,

II. schvaluje
zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, pravidla pro hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.“,

III. jmenuje
jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.“ v tomto složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karel Havlíček, Bc. Kateřina Novotná
2. Ing. Petr Gregor, Mgr. Martin Dostál
3. Ing. Karolína Stařecká, radní Josef Kolman

Usnesení č. 588
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádostí o dotaci do programu MMR DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt "Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.".

Usnesení č. 589
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
odboru výstavby a životního prostředí zajistit zpracování Koncepce plánu rozvoje zámeckého parku na období 2020 - 2025 a její projednání.

Usnesení č. 590
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
a) výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Webové stránky města Lysá nad Labem, kterým je společnost as4u.cz s.r.o., sídlo: Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, IČ: 28884035 za celkovou cenu 429 550 Kč včetně DPH, která se skládá z ceny za tvorbu webu 233 530 Kč a částkou za 3 267 Kč/měsíčně, která zahrnuje webhosting a servisní služby po dobu 5 let,

b) podpis smlouvy o dílo a smlouvy o poskytováni služeb s vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 591
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 110,2 m2, na dobu určitou po dobu 5 let s výpovědní dobou 1 rok, za cenu nájemného ve výši 5 000 Kč/rok, pro Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z. s., IČ: 62991795, Sojovická 268/3, 28922 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 592
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Maminky dětem, z.s., IČ: 26625164, Komenského 581, 289 24 Milovice, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Lesní 620, Milovice, a připravovanou transformaci spolku na POINT Milovice z.ú., IČ: 10877908, Tyršova 1533, 289 23 Milovice,

II. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Lesní 620, Milovice, na parc. č. st. 502, místnosti v 1. nadzemním patře o celkové výměře 98,28 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 1936 pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 3 075 Kč/měs., pro POINT Milovice z.ú., IČ: 10877908, Tyršova 1533, 289 23 Milovice.

Usnesení č. 593
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podané nabídky paní Zuzany Košťálové, IČ: 69029083, se sídlem Dědinova 1986/12, Praha 4 – Chodov a paní Zuzany Voňavkové, IČ: 88266125, se sídlem Ostrá 147 k záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí č. p. 24, Lysá nad Labem,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 38/1, v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 92,68 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 17 000 Kč/měs., s paní Zuzanou Košťálovou, IČ: 69029083, se sídlem Dědinova 1986/12, Praha 4 – Chodov,

III. ukládá
odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 30.11.2021,

IV. pověřuje
pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 594
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 595
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 810 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 596
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 597
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 7 233 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 598
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 599
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 001 smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 19_SOP_01_4121597168, spočívající v navýšení původně sjednaného příkonu a ceny za připojení o 3 500 Kč.

Usnesení č. 600
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Pravidla pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města Lysá nad Labem s platností od 01.01.2022.

Usnesení č. 601
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh Plánu zimní údržby na období 2021/2022 v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
Plán zimní údržby na období 2021/2022 v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 602
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
spolupořádání kulturní akce "Mikulášská s Krampusáky" dne 04.12.2021 ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem ve výši 15 000 Kč,

II. schvaluje
příspěvek ve výši 15 000 Kč Petru Marešovi, IČ: 70729557, Jedličkova 1403/35, 289 22 Lysá nad Labem na akci "Mikulášská nadílka", která se uskuteční dne 05.12.2021.

Usnesení č. 603
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uspořádáním sportovního projektu "Kemp vítězů" spolkem Atletický klub Adama Sebastiana Helceleta z.s., IČ: 06516548, V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, o letních prázdninách na víceúčelovém areálu u Základní školy J. A. Komenského v roce 2022 za předpokladu schválení položky Propagace sportovních projektů v rozpočtu města pro rok 2022,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 28 000 Kč. Termín: do 31.01.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace,

IV. schvaluje
záštitu starosty města nad sportovním projektem "Kemp vítězů".

Usnesení č. 604
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na opravu projektoru Christie SolariaOne+ v Kině Lysá nad Labem:
1) Josef Haškovec, Na Jivinách 468/6, Praha 6, IČ: 15916782 - výše cenové nabídky činí 206 668 Kč vč. DPH se zárukou na 2 roky, 165 286 Kč vč. DPH se zárukou na 6 měsíců,
2) KINOSERVIS s.r.o., Filmová 174, Zlín, IČ: 28299949 - výše cenové nabídky činí 215 864 Kč vč. DPH,
3) Nowatron Elektronik, spol. s r.o., Na radosti 298/4, Praha 5, IČ: 45270007 - výše cenové nabídky činí 187 620 Kč vč. DPH se zárukou na 6 měsíců,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu projektoru Christie SolariaOne+ v Kině Lysá nad Labem s Josefem Haškovcem, IČ: 15916782, Na Jivinách 468/6, Praha - Ruzyně, kdy celková cena činí 206 668 Kč vč. DPH se zárukou na 2 roky.

Usnesení č. 605
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,

II. doporučuje
poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022,

III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 606
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zakoupení vánočních balíčků pro seniory umístěné v Domově pro seniory v Lysé nad Labem a seniory s posledním trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem umístěné v Domově pro seniory v Rožďalovicích a poskytnutí dotace dětem s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem umístěným v institucionální péči, a to celkem nejvýše do 27 200 Kč z Charitativního programu,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysé nad Labem s Dětským domovem a Školní jídelnou Solenice 42, IČ: 61904406, sídlo: 262 33 Solenice 42 a s Dětským domovem Čtyřlístek, Planá, IČ: 70 84 25 40, sídlo Zámecká 853, 348 15 Planá, s každým domovem na částku 500 Kč do 30.11.2021,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 607
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a školství ze dne 06.10.2021.

Usnesení č. 608
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět k prověření možnosti přemíštění odpadových kontejnerů v Byšičkách doručený Komisí pro šťastný život seniorů,

II. trvá
na svých rozhodnutích, viz usnesení Rady města č. 255 z 23.04.2019 a usnesení Rady města č. 292 z 20.05.2020,

III. schvaluje
úpravu stávajícího kontejnerového místa.

Usnesení č. 609
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,

II. doporučuje
Zastupitelstvu města trvat na směně pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol za těchto podmínek:
a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které žadatel zastupuje,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen závazek žadatele jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v této lokalitě spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a parkovací stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,
d) ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných pozemcích žadatelem nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy,

III. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání žádost na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez k projednání.

Usnesení č. 610
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy provozu čtyř AC dobíjecích stanic u osmi parkovacích míst na parkovišti P+R na pozemku p.č. 2126/34, LV 3183, k.ú. Lysá nad Labem, zapsané na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, ve výši nájemného 1000 Kč za rok pro jednu AC dobíjecí stanici se společnosti ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4, IČ: 452 74 649, na dobu 10 let od podpisu nájemní smlouvy s možností prodloužení na další období 10 let.

Usnesení č. 611
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s vyhlášením veřejné sbírky v rámci Adventu, který se uskuteční dne 27.11.2021 pro XXX XXX, nar. XXX, bytem trvale bytem XXX, XXX XXX, v podnájmu na adrese XXX, XXX - pro jeho děti XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, XXX,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury zajistit veřejnou sbírku dle bodu I. Termín: 27.11.2021.
Vytvořeno 12.11.2021 10:51:38 | přečteno 11x | ernest
load