26. Usnesení RM 26.10.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 26. 10. 2021

Usnesení č. 550
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 26.10.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 551
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 26.10.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 552
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 2 s Miroslavem Fišerem, IČ: 437 38 095, k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017 s tím, že se jedná o změnu předmětu pachtu a to tak, že zůstává propachtován pozemek parc.č. 2712/7 o výměře 261 m2 v k.ú, Lysá nad Labem. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení pachtovní smlouvy uzavřené dne 18.04.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 16.09.2020 nezměněny,

b) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2986/54 o výměře 2586 m2, parc.č. 3038/11 o výměře 62 m2, parc.č. 3038/13 o výměře 1037 m2, parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČ: 45826188, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní dobou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku,

II. ukládá
a) Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č.2017-0170/SM ze dne 18.04.2017 dle bodu I/a). Termín do 30.11.2021,

b) Odboru správy majetku vypracovat znění pachovní smlouvy dle bodu I/b). Termín do 30.11.2021,

III. pověřuje
a) starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017,
b) starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 553
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2,

II. předkládá
návrh na prodej pozemků dle bodu I. zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 554
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích parc. č. 3451/43 a parc.č. 3451/14, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku parc. č. st.12/1, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXXXXXXXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 555
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 340, k. ú. Litol, ulice Lidická, ve prospěch pozemku parc. č. st.243, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Litol, s XXXXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 556
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 602, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 557
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1370/X (velikost 1+1, o celkové výměře 62,72 m2) zapsané na LV č. 10050 pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 1370, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1475, zapsané na LV č. 3270 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 11 691 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, se XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 558
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uvolnění bytu č. X (velikost 4+1, o celkové výměře 128,26 m2) v budově č. p. X, ul. XXX, který se nachází na pozemku parc. č. st. 29/5, zapsané na LV č. 3183 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, k okamžitému pronájmu bez stavebních úprav,

II. bere na vědomí
žádost XXX XXX, bytem XXX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za větší byt,

III. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za byt č. X v ul. XXX, XXX XXX, bytem XXX,

IV. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. XXX/X (velikost 4+1, o celkové výměře 128,26 m2) v budově č. p. X, ul. XXX, který se nachází na pozemku parc. č. st. 29/5, zapsané na LV č. 3183 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 30 780 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s XXX XXX, nar. XXX, XXX.

Usnesení č. 559
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 9. jednání bytové komise konané dne 11.10.2021.

Usnesení č. 560
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
frekvenci svozu směsného komunálního odpadu v místních částech Byšičky a Dvorce celoročně každý sudý týden,

II. schvaluje
umisťování kontejnerů na bioodpad a velkoobjemový odpad výhradně v místních částech Byšičky a Dvorce a to 2 x ročně (jaro, podzim).

Usnesení č. 561
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku parc.číslo 322/1 o výměře 2,1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění Z-boxu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu nájemného 1 000 Kč/m2/rok,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 30.11.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 562
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, trvale bytem XXX o souhlas s užitím veřejného prostranství - plocha Husova nám. dne 14.11.2021, v případě nepříznivého počasí dne 17.11.2021, z důvodu pořádání tradičního Svatomartinského průvodu s lampiony,

II. souhlasí
s užitím veřejného prostranství - plocha Husova nám. dne 14.11.2021, v případě nepříznivého počasí dne 17.11.2021, z důvodu pořádání tradičního Svatomartinského průvodu s lampiony.

Usnesení č. 563
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
výjimku z OZV 12/2005 čl. 4 bod 2 na pořádání ohňostroje v rámci 21. ročníku Martinského průvodu s lampiony, který se koná 14.11.2021 od 17.30 hodin či v případě nepříznivého počasí dne 17.11.2021 od 17.30 hodin v zámeckém parku.

Usnesení č. 564
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na pořízení rezervačního systému pro víceúčelové hřiště u ZŠ J. A. Komenského,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury zajistit pořízení rezervačního systému dle bodu I. a předložit radě města návrh pravidel rezervačního systému a využití víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského do 30.11.2021.

Usnesení č. 565
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dotaci v celkové výši 4 000 Kč z Charitativního programu pro XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX, na letní tábor pro její nezletilé děti XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 566
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dodávka mycího stroje do školní jídelny" a pro toto poptávkové řízení je jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, tj. nejnižší nabídková cena včetně DPH,

II. jmenuje
členy a náhradníky komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. PaedDr. Věra Bodnárová - vedoucí OŠSVZaK
2. Romana Nováková - referent OŠSVZaK
3. Ota Balík - referent OSM
náhradník člena komise:
1. Ing. Jitka Petrová - referent OŠSVZaK
2. Hana Foltýnová - referent OŠSVZaK
3. Jana Kunrtová - referent OSM

III. souhlasí
s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dodávka mycího stroje do školní jídelny".

Usnesení č. 567
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti s firmou ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ: 25652320 na veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací města za rok 2021 a dále ověření procesu sestavení účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2021 spolu s kontrolou inventarizací majetků a závazků organizací a správy majetků svěřených městem jako zřizovatelem (vše v rozsahu pozice metodického konzultanta), v celkové výši 133 403 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 568
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
projednání bodu s názvem: "Informace o potřebě zapojení zůstatku z účtu Sociálního fondu z let minulých do rozpočtu města" na zasedání RM v prosinci 2021.

Usnesení č. 569
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
7. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 570
Rada města Lysá nad Labem

vydává
Směrnici č. 7/2021, kterou se mění Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a přehled faktur a Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 571
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem,

II. předkládá
záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 572
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách Sdílení dat se společností DATRON, a.s., IČ: 43227520, sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa.

Usnesení č. 573
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost a připomínky pana XXX XXX ve věci projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Jedličkovy,

II. ukládá
odboru městského investora odpovědět na žádost a připomínky pana XXX XXX ve věci projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Jedličkovy. Termín: ihned.

Usnesení č. 574
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dohody o narovnání smlouvy č. 2021-0004/OMI a Dodatku č. 2 k SoD č. 2021-0004/OMI se společností: SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM, zastoupenou „Správcem společnosti“ na základě Společenské smlouvy ze dne 14.10.2020 a Plné moci ze dne 14.10.2020 a firmou VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 270 85 201, DIČ: CZ27085201 ve věci smlouvy o dílo č. 2021-0004/OMI ze dne 13.01.2021 ve znění Dodatků č. 1 a 2.

Usnesení č. 575
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k SoD č.2020-0330/ST - II/272 Litol, rekonstrukce, spočívající v navýšení ceny díla na částku 145 214 625 Kč vč. DPH se společností: Sdružení Z+S Litol, se sídlem Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, přičemž správcem je společník ZEPRIS s.r.o., se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, DIČ: CZ699004936.

Usnesení č. 576
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020-355/OMI - II/272 průtah ČSA, uzavřené se společností Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, DIČ: CZ24204005, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla na 30.11.2021.

Usnesení č. 577
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dohody se společností BFK service a.s. IČ: 27155153, se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, ve věci dříve uzavřené Smlouvy o dílo č. 2021-0093/OMI ze dne 17.03.2021, jejímž předmětem bylo zhotovení díla "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem".

Usnesení č. 578
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dohody se společností BFK service a.s. IČ:27155153, se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuk, ve věci dříve uzavřené Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021, jejímž předmětem bylo zhotovení díla "Komunitní centrum č.p. 13".

Usnesení č. 579
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledky poptávkového řízení na služby s názvem: "Praxe závodního lékaře",

II. schvaluje
vybraného dodavatele služeb "Praxe závodního lékaře": Praktik Lysá s.r.o., IČ: 24290386, Na Františku 253, 289 22 Lysá nad Labem, zastoupenou MUDr. Václavem Hulínským, s platností od 01.11.2021,

III. schvaluje
předložený návrh smlouvy, kterou město uzavře s výše uvedeným provozovatelem,

IV. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 580
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
změnu odpovědného redaktora měsíčníku Listy z PhDr. Kvetoslavy Žigmundové na paní Karolínu Skrčenou, a to od 01.11.2021.
Vytvořeno 3.11.2021 15:51:21 - aktualizováno 10.11.2021 15:27:31 | přečteno 19x | ernest
load