25. Usnesení RM 12.10.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 12. 10. 2021

Usnesení č. 527
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 12.10.2021 Ing. Stařeckou K. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 528
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 12.10.2021.

Usnesení č. 529
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo st. 297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/78874/2021 ze dne 21.09.2021,

II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 27.10.2021 žádost o prodej části obecního pozemku parcelní číslo st. 297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 530
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/12/403/N/Šm ze dne 12.10.2012 s panem XXX XXX, bytem XXX, za cenu nájmu 2 000 Kč/ha/rok, a to z důvodu, že pronajatý obecní pozemek PK 1478/1, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551 m2 (Řehačka), byl převeden do katastru nemovitostí a rozdělen na užívanou cestu podél tůně Řehačka a pozemek s druhem pozemku orná půda. Nově bude předmětem pronájmu obecní pozemek parc. č. 1479/64, o výměře 27 724 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do: 30.11.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 531
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemku parc. č. 2873/8, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 532
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 866/110, k. ú. Lysá nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemku parcelní č. 866/109 k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX XXX. a XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 2 000 Kč + DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 533
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření níže uvedených a dosud neuzavřených Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za ceny dle "Ceníku stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby" platného ode dne 16.09.2021:
č. IV-12-6027508/001 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 172 ze dne 03.03.2021)
č. IV-12-6028248/VB/001 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 186 ze dne 13.04.2021)
č. IV-12-6028068/VB/1 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 216 ze dne 27.04.2021)
č. IE-12-6010571/SOBSVB/01 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 260 ze dne 25.05.2021)
č. IP-12-6009793/VB/1 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 349 ze dne 07.07.2021)
č. IE-12-6010808/VB/005 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 350 ze dne 07.07.2021)
č. IV-12-6027711 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 484 ze dne 14.09.2021)
č. IV-12-6029366/VB002 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 485 ze dne 14.09.2021)
č. IV-12-6029267/VB01 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 486 ze dne 14.09.2021)
č. IV-12-6028490 (ČEZ Distribuce, a.s., usn. RM č. 487 ze dne 14.09.2021)

II. pověřuje
místostarostu Mgr. Jiřího Havelku jednáním se Svazem měst a obcí ČR.

Usnesení č. 534
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Československé armády 28, Lysá nad Labem, na pozemku parc. č. st. 43, v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 24,29 m2 (kancelář č. 4), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2 200 Kč/měs., s Ing. Hanou Sobotovou, IČ: 88902366, se sídlem Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem,

II. pověřuje
starostu podepsáním této smlouvy.

Usnesení č. 535
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 31,41 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za cenu nájemného ve výši 2 224 Kč/měs., pro pana Jiřího Kachlíka, IČ: 03890236, se sídlem XXX, XXX, které budou nájemcem využívány k projektové činnosti,

II. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 32,06 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za cenu nájemného ve výši 2 224 Kč/měs., pro pana Ing. arch. Vladimíra Kapičku, IČ: 10223924, se sídlem XXX, XXX, XXX, které budou nájemcem využívány k projektové činnosti,

III. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 11,2 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za cenu nájemného ve výši 615 Kč/měs., pro paní Naďu Kholovou, bytem XXX, XXX, které budou nájemcem využívány k projektové činnosti.

Usnesení č. 536
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, na poz. parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 180 000 Kč, investor XXX a XXX XXX, bytem XXX, XXX,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 537
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
oznámení liberační události od společnosti Stavokomplet, spol. s r.o., IČ: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem), která se týká ztrát, které překračují limity nastavené na vodovodní síti (nastavené ve výkonových ukazatelích v příloze č. 5 smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem) v důsledku probíhajících investičních akcí na vodárenském systému,

II. schvaluje
liberační událost od společnosti Stavokomplet, spol. s r.o., IČ: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem), která se týká ztrát, které překračují limity nastavené na vodovodní síti (nastavené ve výkonových ukazatelích v příloze č. 5 smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem) v důsledku probíhajících investičních akcí na vodárenském systému,

III. schvaluje
dočasné zproštění plnění výkonových ukazatelů ztrát vody na vodovodní síti města Lysá nad Labem uvedené ve smlouvě o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem (2016-0415/SM) do 30.06.2022 pro společnost Stavokomplet, spol. s r.o., IČ: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem).

Usnesení č. 538
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 12.02.2007 se společností Asekol a.s. IČ: 27373231, Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00.

Usnesení č. 539
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o souhlas s umístěním kontejneru na uskladnění traktůrku a dalšího vybavení u fotbalového hřiště v Litoli za kabinami pro FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem,

II. schvaluje
umístění kontejneru na uskladnění traktůrku a dalšího vybavení u fotbalového hřiště v Litoli za kabinami pro FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky získání příslušného povolení vodoprávního úřadu k umístění kontejneru v aktivní zóně záplavového území.

Usnesení č. 540
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021-0151/SM se zhotovitelem stavby "ZŠ B. Hrozného č.p. 1318, Lysá nad Labem, výměna vnitřních instalací ZTI", společností Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: 41432037, kterým se navyšuje rozsah prací stavby, a navýšení celkové ceny stavby na částku 1 477 804,83 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 541
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády:
1) Vladimír Váňa, Pražská 54, Vyžlovka, IČ: 05191815 - výše cenové nabídky činí 244 710 Kč vč. DPH
2) Martin Šedivý, Leopoldova 87/136, Praha 11, IČ: 75848198 - výše cenové nabídky činí 234 700 Kč vč. DPH
3) Václav Bílek, Na Výsluní 1787, Lysá nad labem, IČ: 71729348 - výše cenové nabídky činí 230 695 Kč vč. DPH,

II. souhlasí
s dodávkou a instalací vánočního osvětlení ulice Československé armády od Václava Bílka, IČ: 71729348, kdy celková cena činí 230 695 Kč vč. DPH,

III. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o dílo na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády za částku 230 695 Kč včetně DPH s Václavem Bílkem, IČ: 71729348 do 31.10.2021,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády za částku 230 695 Kč včetně DPH s Václavem Bílkem, IČ: 71729348.

Usnesení č. 542
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypsání podlimitní veřejné zakázky na provozování služeb Senior taxi v Lysé nad Labem pro období 01.01.2022 - 31.12.2025,

II. jmenuje
komisi pro hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na provozování Senior taxi ve složení
PaedDr. Věra Bodnárová
Ing. Kamila Kuchařová
Mgr. Martin Dostál

náhradníci
Alena Uhlířová
Ing. Radek Pýcha
Romana Fischerová

Usnesení č. 543
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný živost seniorů ze dne 20.09.2021.

Usnesení č. 544
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v navrženém znění,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 545
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v navrženém znění,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 546
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, podaný vlastníky pozemků parc. č. 199/1, 199/16 a 199/17 v katastrálním území Litol,

II. předkládá
návrh pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 547
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem v lokalitě Hrabanov, část pozemku parc. č. 2607/7 v k.ú. Lysá nad Labem zkráceným postupem podaný vlastníky pozemku,

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh na pořízení změny územní plánu Lysá nad Labem v lokalitě Hrabanov, část pozemku parc. č. 2607/7 v k.ú. Lysá nad Labem zkráceným postupem.

Usnesení č. 548
Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí
s návrhem pobočky České pošty, s. p. na omezení provozu pobočky České pošty s. p. v Lysé nad Labem o sobotách, z důvodu zachování služby občanům, kteří většinou dojíždějí za prací do Prahy a okolních měst a nemají možnost si během pracovních dnů vyřídit své záležitosti.

Usnesení č. 549
Rada města Lysá nad Labem

doporučuje
ZM ke schválení návrh Memoranda k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá.
Vytvořeno 14.10.2021 6:58:23 | přečteno 8x | ernest
load