24. Usnesení RM 29.09.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 29. 9. 2021

Usnesení č. 507
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 29.09.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 508
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 29.09.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 509
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. PK 3346 o výměře 5161 m2, parc.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a parc.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, se společností Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 46 974, se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok a to tak, aby pacht skončil koncem pachtovního období.

Usnesení č. 510
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí č. p. 24, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 38/1, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 92,68 m2, k využití jako kanceláře, prodejna nebo provozování služeb. Součástí vnitřních prostor je společný prostor o ploše 8,10 m2, ve kterých se nachází veřejně přístupný bankomat. Podmínkou pronájmu je strpění tohoto bankomatu v uvedeném prostoru a užívání těchto prostor veřejností.

Usnesení č. 511
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 110,2 m2, k využití jako kanceláře, prodejna nebo provozování služeb.

Usnesení č. 512
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 538 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 513
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 538 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 514
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za větší byt,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za byt č. X v ul. XXX, XXX, panu XXX XXX, bytem XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,81 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 551, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 515
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 06.09.2021.

Usnesení č. 516
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na opravu chodníků v ulicích Zahradní, Riegrova a Čechova v Lysé nad Labem od Kristiána Drápalíka, IČ: 07164432, Ing. Vojtěcha Laciny, IČ: 86593641 , Pavla Rubeše, IČ: 49862324 s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Pavel Rubeš, IČ: 49862324, ve výši 3 308 737,74 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - pana Pavla Rubeše, IČ: 49862324 , se sídlem Slepá 788, 289 24 Milovice, pro akci "Oprava chodníků v ulicích Zahradní, Riegrova a Čechova v Lysé nad Labem",

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ulici Zahradní, Riegrova a Čechova v Lysé nad Labem" s panem Pavlem Rubešem, IČ: 49862324, se sídlem Slepá 788, 289 24 Milovice, za nabídkovou cenu 3 308 737,74 Kč vč. DPH,

IV. ruší
usnesení RM č. 501 ze dne 14.09.2021.

Usnesení č. 517
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenovou nabídku na stavební úpravu komunikace v ulici Za Koncem od společnosti PowerCem Czech Republic, IČ: 76355390, se sídlem Ke Statku 71, 254 01 Jílové u Prahy úsek Klicperova - Jedličkova – za cenu 4 960 564,11 Kč bez DPH,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na stavební úpravu komunikace v ulici Za Koncem od společnosti PowerCem Czech Republic, IČ: 76355390, se sídlem Ke Statku 71, 254 01 Jílové u Prahy úsek Klicperova - Jedličkova – za cenu 4 960 564,11 Kč bez DPH.

Usnesení č. 518
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova 1102, Lysá nad Labem s manželi XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX, oba trv. bytem XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova 1102, Lysá nad Labem s manželi XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX, oba trvale bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 519
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o mimořádnou individuální dotaci pro Šachový klub JOLY Lysá nad Labem z.s., IČ: 62991795 u příležitosti 100 let výročí založení klubu,

II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, IČ: 62991795 ve výši 20 000 Kč k příležitosti 100 let výročí založení klubu.

Usnesení č. 520
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace z Charitativního programu ve výši 5 000 Kč na činnost Zdravotního klauna, o.p.s., IČ: 26547953 se sídlem Paříkova 355/7,190 00 Praha 9 v Nemocnici Mladá Boleslav, a.s., včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 521
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uskutečněním adventního koncertu zpěváka Davida Kollera na Husově náměstí v Lysé nad Labem dne 19.12.2021 za cenu 160 000 Kč,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o uměleckém vystoupení kapely Davida Kollera ve výši 160 000 Kč do 04.10.2021,

III. pověřuje
pana starostu města podpisem smlouvy o uměleckém vystoupení.

Usnesení č. 522
Rada města Lysá nad Labem

stanovuje
plat paní Mgr. Bc. Haně Huškové ředitelce Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk se zařazením do 13. platové třídy, platový stupeň 7 dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení ve výši 28 % (z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do kterého je ředitel zařazen) dle Metodického pokynu ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem a osobní příplatek ve výši XXX Kč od 01.10.2021.

Usnesení č. 523
Rada města Lysá nad Labem

stanovuje
plat paní Mgr. Martině Ondruškové ředitelce Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk se zařazením do 13. platové třídy, platový stupeň 5 dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení ve výši 36 % (z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do kterého je ředitel zařazen) dle Metodického pokynu ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem a osobní příplatek ve výši XXX Kč od 01.10.2021.

Usnesení č. 524
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení veřejné podlimitní zakázky na stavební práce zadávanou v užším řízení v podlimitním režimu § 3 písm. c), § 54 a § 58 ZZVZ s názvem "Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození",

II. jmenuje
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise - náhradník: Ing. Karel Havlíček - Bc. Karolína Indruchová, Ing. Petr Gregor - Stanislav Šulc, Ing. Karolína Stařecká - Ota Balík.

Usnesení č. 525
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dohody o narovnání smlouvy č. 2021-0150/OMI.

Usnesení č. 526
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
že na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Praxe závodního lékaře" nebyly doručeny žádné nabídky.
Vytvořeno 4.10.2021 12:58:59 | přečteno 4x | ernest
load