23. Usnesení RM 14.09.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 14. 9. 2021

Usnesení č. 480
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 14.09.2021 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 481
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 14.09.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 482
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti Ve Skále,s.r.o., IČ: 06914331, se sídlem Byšičky ev. č. 137, ze dne 31.08.2021, č.j. SM/71209/2021,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 27.10.2021 žádost společnosti Ve Skále,s.r.o., IČ: 06914331, se sídlem Byšičky ev. č. 137, ze dne 31.08.2021, č.j. SM/71209/2021,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č.10 v ulici Lom, k projednání.

Usnesení č. 483
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017 s tím, že se jedná o změnu předmětu pachtu a to tak, že zůstává propachtován pozemek parc.č. 2712/7 o výměře 261 m2 v k.ú, Lysá nad Labem.V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení pachtovní smlouvy uzavřené dne 18.04.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 16.09.2020 nezměněny,

II. schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2986/54 o výměře 2586 m2, parc.č. 3038/11 o výměře 62 m2, parc.č. 3038/13 o výměře 1037 m2, parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČ: 45826188, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

Usnesení č. 484
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, U Cihelny, č. parc. 2433/4“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027711 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, na obecní pozemek parc.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, U Cihelny, č. parc. 2433/4“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí

Usnesení č. 485
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Dvorce, č. parc.564/2“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 3537/3 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029366/VB002 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemek parc.č. 3537/3 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Dvorce, č. parc. 564/2“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí

Usnesení č. 486
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Kabelové vedení VN 22kV, kabelová komora, trubka HDPE pro zemní optický kabel“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 601/1, 3472/1, 511/60, vše v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029267/VB01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemky parc. č. 601/1, 3472/1, 511/60, vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Kabelové vedení VN 22kV, kabelová komora, trubka HDPE pro zemní optický kabel“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí

Usnesení č. 487
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Brandlova, kNN, p.č. 653/1“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 3554/1 a 3556/2 v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028490 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, na obecní pozemky parc.č. 3554/1 a 3556/2 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Brandlova, kNN, p.č. 653/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí

Usnesení č. 488
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 319/4, k. ú. Litol, Husova ulice, ve prospěch pozemku parc. č. 89/92, k.ú. Litol, s podílovými vlastníky XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3
let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 489
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s přidělením parkovacího stání ZTP panu XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX v ulici Sídliště v Lysé nad Labem,

II. ukládá
Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání ZTP do 30.11.2021.

Usnesení č. 490
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,00 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 491
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 492
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 601/X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 493
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 600/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2390 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 600, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 480 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 494
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 8. jednání bytové komise konané dne 30.08.2021.

Usnesení č. 495
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresní myslivecký spolek Nymburk, IČ: 6777473 o prominutí nájemného za mobilní pódium na akci Svatohubertské slavnosti Františka Antonína Šporka, pořádanou 09.10.2021 v zámeckém parku,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na mobilní pódium s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. - okresní myslivecký spolek Nymburk, IČ: 677473 na akci Svatohubertské slavnosti Františka Antonína Šporka, pořádanou 09.10.2021 v zámeckém parku,

III. pověřuje
starostu Ing.Karla Otavu podpisem smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 496
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
v souladu s § 166, odstavec 10 , zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk paní Mgr. Bc. Hanu Huškovou, nar. XXX, bytem XXX, XXX od 01.10.2021.

Usnesení č. 497
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Směrnici č. 7/2021 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.10.2021.

Usnesení č. 498
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Webové stránky města Lysá nad Labem".

Usnesení č. 499
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber (komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5 576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem,

II. předkládá
ZM dne 15.09.2021 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber (komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5 576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem ke schválení.

Usnesení č. 500
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parc.číslo 322/1 o výměře 2,1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění Z-boxu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu nájemného 1 000 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 501
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na opravu chodníků v ulicích Zahradní, Blahoslavova a Čechova v Lysé nad Labem od Kristiána Drápalíka, IČ: 07164432, Ing. Vojtěcha Laciny, IČ: 86593641, Pavla Rubeše, IČ: 49862324 s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Pavel Rubeš, IČ: 49862324, ve výši 3 308 737,74 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - pana Pavla Rubeše, IČ: 49862324, se sídlem Slepá 788, 289 24 Milovice, pro akci "Oprava chodníků v ulicích Zahradní, Blahoslavova a Čechova v Lysé nad Labem",

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ulici Zahradní, Blahoslavova a Čechova v Lysé nad Labem" s panem
Pavlem Rubešem, IČ: 49862324, se sídlem Slepá 788, 289 24 Milovice, za nabídkovou cenu 3 308 737,74 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 502
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
v souladu s § 166, odstavec 10, zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk paní Mgr. Martinu Ondruškovou, nar. XXX , bytem XXX, XXX od 01.10.2021.

Usnesení č. 503
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM zajistit odkup dopravního značení, používané v době výstav od bývalého provozovatele parkování v době výstav pana XXX XXX.
Vytvořeno 16.9.2021 9:22:51 - aktualizováno 16.9.2021 9:57:38 | přečteno 4x | ernest
load