22. Usnesení RM 02.09.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 02.09.2021

Usnesení č. 441
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 02.09.2021 Ing. Stařeckou K. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 442
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání ze dne 02.09.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 443
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku č.1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/12/403/N/Šm ze dne 12.10.2012 s panem XXX XXX, bytem XXX, za cenu nájmu 2 000 Kč/ha/rok, a to z důvodu, že pronajatý obecní pozemek PK 1478/1, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551 m2 (Řehačka), byl převeden do katastru nemovitostí a rozdělen na užívanou cestu podél tůně Řehačka a pozemek s druhem pozemku orná půda. Nově bude předmětem pronájmu obecní pozemek parc. č. 1479/64, o výměře 27 724 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 444
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parc.číslo 14/28 o výměře 409,95 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Litol, za účelem vytvoření zázemí pro spolkovou činnost Klubu vodního motorismu Lysá nad Labem z.s. dle podané žádosti pod č.j. SM/61372/2021 ze dne 04.08.2021,

II. konstatuje
že předmětný pozemek je součástí koncepce technického řešení přístaviště Lysá nad Labem dle souhrnné hodnotící zprávy zpracované v listopadu 2019 Projekčním sdružením Přístaviště Lysá nad Labem (Provod - inženýrská společnost s.r.o., IČ: 25023829 a Vodní cesty a.s., IČ: 64949192) za účelem umístění přístupové cesty a provozní budovy.

Usnesení č. 445
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku parc.číslo 3855 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, společnosti outdoor akzent s.r.o., IČ: 00545911, se sídlem Praha 4 - Krč, PSČ 140 00, Na Strži 2097/63, za účelem instalace reklamního sloupu typu "MAXCUBE" o půdorysu 4 m2 a výšky 5 m, na kterém bude informace o blížícím se termínu otevření prodejny LIDL v Milovicích. Jedná se o krátkodobý pronájem v termínu od 01.10. do 30.11.2021 za cenu pronájmu 20 000 Kč.

Usnesení č. 446
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Rozšíření optické sítě LysaFree 2021 Stará Lysá“ do pozemků ve vlastnictví Města Lysá nad Labem parc. č. 3575/1, 3579/1, 3575/3, 3575/2, 3574 a 3573 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z. s., Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem, 289 22, IČ: 26669102, na obecní pozemky parc. č. 3575/1, 3579/1, 3575/3, 3575/2, 3574 a 3573 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Rozšíření optické sítě LysaFree 2021 Stará Lysá“. Smlouva se uzavírá bezúplatně a investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 447
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,

II. doporučuje
ukončit platnost stávajícího "Ceníku stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby" a oceňovat věcná břemena podle vyhlášky č. 488/2020 Sb.,

III. předkládá
zprávu zastupitelstvu města k projednání na zasedání dne 15.09.2021.

Usnesení č. 448
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
poskytnutí individuální dotace ve výši 110 059 Kč na stavbu veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky panu XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 449
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
poskytnutí individuální dotace ve výši 52 008 Kč na stavbu vodovodní přípojky paní XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 450
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. X (velikost 2+1, o celkové výměře 66,20 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 601, ul. Sportovní, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 810 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 451
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,58 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 538 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XX XXX, nar. XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 452
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 8 (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 453
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za větší byt o velikosti 3+1,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, XXX, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu č. X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2392 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č. p. XXX, ul. XXX, XXX, který se nachází na pozemku parc. č. st. 433, zapsané na LV č. 2391 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou 8 868 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 454
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za větší byt,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, XXX, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu č. X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,52 m2) zapsané na LV č. 2364 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č.p. X, ul. XXX, XXX, který se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou 12 979 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 455
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. X, XXX, XXX, bez jistoty a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, XXX, po dobu trvání pracovního poměru k Městskému úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 456
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou žádost o projednání snížení nájemného za prostory určené k občerstvení při omezení Covid-19 podané dne 05.08.2021 pod č.j. MULNL-ŠSK/38787/2021/Fo,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kin a pořádání kulturních a společenských akcí č. 2014-0165/ŠSK ze dne 22.12.2011 se společností Lukáš Fuchs, IČ: 68579667 s tím, že v roce 2021 za prostory určené k občerstvení uhradí nájemné ve výši 1 Kč s ohledem na Covid-19 (omezení podnikání).

Usnesení č. 457
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění pravidelných úklidových prací společných prostor bytového domu na adrese Jedličkova 47, Lysá nad Labem, 289 22, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1446, zapsáno na LV č. 3268 pro katastrální území a obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc za sjednanou částku ve výši 2 890 Kč za měsíc + DPH, s firmou YABOK s.r.o., IČ: 27204235, se sídlem 5. května 267/51, Milovice.

Usnesení č. 458
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zpevněná plocha v areálu ZŠ J. A. Komenského" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 20.08.2021 a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem: Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22, Lysá nad Labem, IČ: 12522473 za nabídkovou cenu 874 126 Kč včetně DPH,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem za podmínky schválení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příslušné položky rozpočtu.

Usnesení č. 459
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení poptávkového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem: "Výkon činnosti závodního lékaře pro zaměstnance Města Lysá nad Labem a zaměstnance Městské policie Lysá nad Labem",

II. ukládá
tajemnici učinit příslušné kroky v uvedeném poptávkovém řízení a předložit Radě města nabídky uchazečů. Termín: do konce září 2021.

Usnesení č. 460
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis ze 7. jednání bytové komise konané dne 11.08.2021.

Usnesení č. 461
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, konané 31.05.2021.

Usnesení č. 462
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o zapůjčení mobilního pódia zdarma v termínu od 6. do. 12. září 2021 pro potřeby veletrhu Natura Viva 2021 pro Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., IČ: 43144390,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na mobilní pódium s Výstavištěm Lysá nad Labem spol. s r.o., IČ: 43144390 pro potřeby veletrhu Natura Viva.

Usnesení č. 463
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, č. X v domě se sociálními byty XXX, XXX s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, č. X v domě se sociálními byty XXX, XXX s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, č. X v domě se sociálními byty XXX, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 se slečnou XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 464
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
přijetí daru a uzavření předložené darovací smlouvy s paní XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX, zastoupenou XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX na 19 ks obrazů, jejichž autorem je pan XXX XXX, v celkové ceně 806 000 Kč,

II. děkuje
paní XXX XXX za darování krásných obrazů vytvořených jejím manželem, rodákem našeho města, panem XXX XXX, město XXX XXX si tohoto daru velice váží.

Usnesení č. 465
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádosti do projektu výzvy: 02-20-080-Šablony III., název projektu "MŠ Pampeliška 80 " pro Mateřskou školu Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464.

Usnesení č. 466
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky od HOSPIMED, spol.s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 676853 za nabídkovou cenu 90 376,11 Kč (vč. DPH), Kuchtech, spol.s r.o., Pod Kalvárií 1228, 588 13 Polná, IČ: 7377525 za nabídkovou cenu 105 439 Kč (vč. DPH) a Jaroslav Hradecký, 675 22 Chlístov 26, IČ: 3960251 za nabídkovou cenu 154 868 Kč (vč. DPH),

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky uzavření kupní smlouvy na nákup el.pánve pro školní jídelnu Mateřské školy Dráček s dodavatelem HOSPIMED, spol.s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 676853 za nabídkovou cenu 90 376,11 Kč (vč. DPH),

III. pověřuje
pana starostu uzavřít kupní smlouvu s výše vybraným dodavatelem za podmínky úpravy rozpočtu města, ve smyslu schválení finančního krytí této akce zastupitelstvem.

Usnesení č. 467
Rada města Lysá nad Labem

doporučuje
správci poplatku ze vstupného dle obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 2/2019 prominutí poplatku ze vstupného dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, v důsledku omezení kulturních a společenských akcí v souvislosti s pandemií COVID-19.

Usnesení č. 468
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem 6. rozpočtového opatření roku 2021,

II. předkládá
zastupitestvu města 6. rozpočtové opatření roku 2021 ke schválení na jeho nejbližší zasedání.

Usnesení č. 469
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti KŠ ORP Lysá nad Labem v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 05.10.2020 do 11.04.2021,

II. předkládá
ZM na vědomí.

Usnesení č. 470
Rada města Lysá nad Labem

předkládá
ZM ke schválení znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ (obchvat II. etapa).

Usnesení č. 471
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2020-0484/KÚ ze dne 09.10.2020 - Projektová dokumentace na ulice Škrétova a Za Zámkem, s firmou AMMBRA PROJEKT s.r.o., se sídlem: Ravennská 320, 109 00 Praha 10, IČ: 28980131.

Usnesení č. 472
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 15.09.2021 ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 473
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
schválit návrh Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem, který byl zaslán prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk pod č.j. SM/71080/2021/Jav ze dne 31.08.2021,

II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 15.09.2021 návrh Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem, který byl zaslán prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk pod č.j. SM/71080/2021/Jav ze dne 31.08.2021 ke schválení.

Usnesení č. 474
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 15.09.2021 ke schválení uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN.

Usnesení č. 475
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zrušení pozemků p.č. 3731,3732, a 3723, jejich začlenění do pozemku p.č. 3758/1 a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 476
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
přijetí kopie obrazu Václava Brožíka - Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem do majetku,

II. ukládá
KMÚ připravit darovací smlouvu do 07.09.2021,

III. doporučuje
ZM ke schválení.

Usnesení č. 477
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na využití městských pozemků na další využití v areálu FRUTY,

II. předkládá
ZM k projednání.

Usnesení č. 478
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zveřejnit záměr podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2,

II. předkládá
ZM dne 15.09.2021 ke schválení zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 479
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM uvést stav naučné stezky Lysá nad Labem - Čelákovice do normového stavu. Termín: do 31.12.2021.
Vytvořeno 16.9.2021 9:20:37 | přečteno 25x | ernest
load