21. Usnesení RM 10.08.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 10. 8. 2021

Usnesení č. 408
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 10.08.2021 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 409
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 10.08.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 410
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
a) zastupitelstvu města prodej části obecního pozemu parc. číslo 3710 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/49895/2021/Jav ze dne 29.06.2021,
b) zastupitelstvu města prodej části obecního pozemu parc. číslo 3710 o výměře 62 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/49896/2021/Jav ze dne 29.06.2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 15.09.2021 žádosti o prodej části obecního pozemku parc.číslo 3710 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 411
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
zastupitelstvu města prodej části obecního pozemu parc. číslo 3878 o výměře cca 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Lysá nad Labem do doby dokončení nového mapování v lokalitě Řehačka,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 15.09.2021 žádost o prodej části pozemku parc.číslo 3878 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 412
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 3483/2 o výměře 3 155 m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, přednádražní prostor v ulici Čapkova, od Správy železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.08.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 413
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 24,84 m2 (kancelář č. 3), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 244 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb,

II. schvaluje
zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 24,29 m2 (kancelář č. 4), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 194 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb,

III. schvaluje
zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 26,92 m2 (kancelář č. 6), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 432 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb.

Usnesení č. 414
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Na Františku 253, Lysá nad Labem, na par. č. st. 297/1, místností v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 60,54 m2 (zázemí ordinace lékaře), vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu nájemného ve výši 2 711 Kč/měs., pro společnost Praktik-Lysá s.r.o., IČ: 24290386, se sídlem Pivovarská 1676/40, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem provozování ordinace praktického lékaře.

Usnesení č. 415
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o umístění peněžního automatu v nebytovém prostoru nemovitosti v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 24 na Husově náměstí v Lysé nad Labem, v celkové výměře 8,10 m2, která se nachází na pozemku parc. č. 38/1, vše zapsáno na LV č. 3183 pro katastrální území a obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců, s měsíčním nájemným ve výši 5 000 Kč bez DPH, s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, za účelem provozování peněžního automatu (bankomatu).

Usnesení č. 416
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti MEDIER s.r.o., IČ: 08969183, se sídlem Doudlebská 1046/8, Praha 4, o umístění předzahrádky 4 stolečků se židlemi, před provozovnou SUSHI bar na Masarykově ulici před č.p. 540 v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s umístěním stolečků a židlí, na pozemku parc. č. 3584/6 v k.ú. Lysá nad Labem před provozovnou SUSHI bar na Masarykově ul. č.p. 540, v Lysé nad Labem, o celkové rozloze 8m2, za podmínky, že budou blíže ke komunikaci a pouze v otevírací době provozovny maximálně do 22:00 hodin.

Usnesení č. 417
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou žádost o projednání snížení nájemného při omezení Covid-19 podané dne 31.05.2021 pod č.j. SM/38692/2021/Jav,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o nájmu č. SM/07/71/N/Šm ze dne 24.05.2015 se společností Signori s.r.o. IČ: 275 77 732 s tím, že v roce 2021 uhradí nájemné ve výši 14 280 Kč s ohledem na Covid-19 (omezení podnikání),

III. neschvaluje
prominutí nájemného na celý rok 2021 za pronájem světelného oboustranného reklamního poutače v Masarykově ulici dle uzavřené smlouvy o nájmu č. SMI/11/195/N/Šm ze dne 21.03.2011 s panem Petrem Marešem, IČ: 707 29 557.

Usnesení č. 418
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít budoucí bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to části pozemků parc. číslo 309/12 o výměře trvalého záboru 213 m2, parc. číslo 309/13 o výměře trvalého záboru 364 m2, parc. číslo 309/14 o výměře trvalého záboru 36 m2, parc. číslo 323/5 o výměře trvalého záboru 191 m2 a parc. číslo 323/69 o výměře trvalého záboru 178 m2, všechny v katastrálním území Litol s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrických plánů na předmět převodu po dokončení stavby: Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol - Labe. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 15.09.2021 budoucí bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 419
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3539 a vodovodní přípojku na obecním pozemku parc. č. 3537/3, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. st. 548/4 , k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 420
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/18, k. ú. Lysá nad Labem, ul. XXX, ve prospěch pozemku parc. č. st. 647, jehož součástí je budova s číslem popisným XXX, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 421
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
Odboru správy majetku projednat podmínky zřízení věcného břemene s panem XXX XXX. Termín do 02.09.2021.

Usnesení č. 422
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber ( komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje, po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce, tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem, do doby vybudování celé komunikace.

Usnesení č. 423
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky firem PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Hostivař, Praha 102 00 IČ: 28422406; ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, Praha 155 00, IČ: 61056758; Maddeo CZ s.r.o. Jiráskova 899, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27505421; ENBRA, a.s., Popůvky 404, 664 41 Troubsko, IČ: 44015844; RENOVA, s.r.o., Vodárenská 380, 517 01 Solnice, IČ: 63218356, k akci „Dodávka a montáž měřidel spotřeby vody a tepla s dálkovým odečtem, do městských domů v Lysé nad Labem a Milovicích“, s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, Praha 155 00, IČ: 61056758, ve výši 1 069 500 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - firmu ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, Praha 155 00, IČ: 61056758, pro akci „Dodávka a montáž měřidel spotřeby vody a tepla s dálkovým odečtem, do městských domů v Lysé nad Labem a Milovicích“,

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka a montáž měřidel spotřeby vody a tepla s dálkovým odečtem, do městských domů v Lysé nad Labem a Milovicích“, s firmou ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, Praha 155 00, IČ: 61056758, za nabídkovou cenu 1 069 500 Kč vč. DPH, za podmínky úpravy rozpočtu města, ve smyslu schválení finančního krytí této akce.

Usnesení č. 424
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cennové nabídky na veřejnou zakázku s názvem:,,Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby" od společností KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, s.r.o. Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 26684055, a ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942, s tím že nejvýhodnější cenouvou nabídku přeložila společnost KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, s.r.o., IČ: 26684055, ve výši 1 318 900 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
na základě předložené nejvýhodnější cennové nabídky včetně DPH výběr dodavatele - KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, s.r.o. Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 26684055, pro akci ,,Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby",

III. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na akci ,,Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby" se společností KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, s.r.o. Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 26684055 za nabídkovou cenu 1 318 900 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 425
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod paní XXX XXX, bytem XXX, a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 426
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci pana starosty o postupu řešení majetkoprávní přípravy akce II/272 Litol - Lysá nad Labem, II. etapa (dokončení II. etapy obchvatu města), kterým je příprava odkupu městských pozemků pro stavbu obchvatu Středočeským krajem,

II. ukládá
OSM spolupracovat s KÚ a projektanty na majetkoprávní přípravě akce II/272 Litol - Lysá nad Labem, II. etapa.

Usnesení č. 427
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zaslanou písemnost č.j. SM/53386/2021/Jav ze dne 14.07.2021 ve věci zpoplatnění záboru obecního pozemku pod reklamním poutačem typu A.

Usnesení č. 428
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslanou nabídku na umístění Z-boxu (samoobslužného výdejního boxu) od společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 08.03.2021 na území města Lysá nad Labem,

II. ukládá
OSM jednat o podmínkách pronájmu na pozemku č. 322/1 k.ú. Litol a umístění Z-boxu od společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Lbeň, 190 00 Praha 9, Termín: 15.09.2021.

Usnesení č. 429
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na opravu komunikace do Byšiček od:
Kristiána Drápalíka, IČ: 07164432 - cena 1 794 000 Kč
Tomáše Světlého, IČ: 87927241 - cena 1 706 000 Kč
Pavla Rubeše, IČ: 49862324 - cena 1 558 480 Kč
s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložil pan Pavel Rubeš, IČ: 49862324, ve výši 1 558 480 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - pana Pavla Rubeše, IČ: 49862324, se sídlem Slepá 788, Milovice, pro akci "Oprava komunikace do Byšiček",

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikace do Byšiček" s panem Pavlem Rubešem, IČ: 49862324, se sídlem
Slepá 788, Milovice, za nabídkovou cenu 1 558 480 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 430
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492,

II. doporučuje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197 ve výši 60 000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 ve výši 50 000 Kč a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492 ve výši 119 600 Kč,

III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 431
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, spočívající ve změně termínu konání benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to do konce roku 2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 432
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 28.06.2021.

Usnesení č. 433
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s úpravou pracovní doby zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Lysá nad Labem tak, že v úřední dny (pondělí, středa) se pevná část pracovní doby stanoví od 7:00 hod. do 18:00 hod. a volitelná část pracovní doby se na úřední dny nestanoví. Ostatní dny zůstávají beze změny.

Usnesení č. 434
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podnět občana ke zlepšení dopravní situace v ul. Družstevní, Lysá nad Labem,

II. žádá
o stanovisko Komisi pro dopravu a bezpečnost.

Usnesení č. 435
Rada města Lysá nad Labem

revokuje
usnesení č. 169 z 30.03.2021 v bodě II.

Usnesení č. 436
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 22.06.2021,

II. doporučuje
rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021:

XXX, 21 466 Kč
XXX, 27 712 Kč
XXX, 65 333 Kč
XXX, 193 333 Kč
XXX, 150 000 Kč

III. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 437
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla volební kampaně na území města Lysá nad Labem před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021.

Usnesení č. 438
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0521/OMI, k akci s názvem: „Přístavba pavilonu při ZŠ T.G. Masaryka Litol“ s B K N , spol. s r.o. se sídlem: Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909.

Usnesení č. 439
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 Licenční smlouvy a Dodatku č. 2 Smlouva o poskytování údržby a podpory.

Usnesení č. 440
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
znění předávacího protokolu na pronajaté pozemky p.č. 3758/1 o výměře 8 152 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 3723 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 3731 o výměře 217 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 3732 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, na základě Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě budoucí kupní o převodu nemovitostí uzavřené dne 26.06.2008 včetně dodatku č. 1 ze dne 06.01.2017 a dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 22.09.2011 a ukončení smluvních vztahů na základě výše uvedených podepsaných smluv, který předložil právník města,

II. pověřuje
starostu města podpisem předávacího protokolu za předpokladu splnění podmínek daných smlouvami a předávacím protokolem.
Vytvořeno 16.8.2021 11:38:29 - aktualizováno 18.8.2021 14:50:57 | přečteno 26x | ernest
load