20. Usnesení RM 27.07.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 27. 7. 2021

Usnesení č. 377
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 27.07.2021 p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 378
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 27.07.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 379
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost č.j. SM/40171/2021 o koupi části pozemků parc.č. 323/2, parc.č. 10/8 a parc.č. 10/6, všechny v k.ú. Litol, ze dne 02.06.2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města dne 15.09.2021 koupi části pozemků parc.č. 323/2, parc.č. 10/8 a parc.č. 10/6, všechny v k.ú. Litol, ze dne 02.06.2021 k projednání.

Usnesení č. 380
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku parcelní číslo st. 297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/42899/2021 ze dne 09.06.2021,

II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 15.09.2021 prodej část obecního pozemku parcelní číslo st. 297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 381
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření předložené Pachtovní smlouvy s Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, č. SML-00089-2021-239, na pozemek parc.č. 2634/19, k.ú. Doksy u Máchova jezera, o propachtované výměře 25 m2, s ročním pachtovním 1 265 Kč bez DPH.

Usnesení č. 382
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 2+1, o celkové výměře 53,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 12 024 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 383
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 602/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,50 m2) zapsané na LV č. 2388 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 432, zapsané na LV č. 2387 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 480 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 384
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu, č. 550/X (velikost 2+1, o celkové výměře 61,52 m2), v budově č.p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 14 043 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 385
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 551/X (velikost 1+1, o celkové výměře 36,46 m2) zapsané na LV č. 2366 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v budově č.p. 551, ul. Slepá, Milovice, který se nachází na pozemku parc. č. st. 566, zapsané na LV č. 2365 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 508 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, nar. XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 386
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
rezignaci pana Zsolta Vojtka na členství v bytové komisi,

II. odvolává
člena pana Zsolta Vojtka z bytové komise ke dni 31.07.2021,

III. jmenuje
za člena bytové komise slečnu Petru Rösslovou od 01.08.2021.

Usnesení č. 387
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 5. jednání bytové komise konané dne 14.06.2021.

Usnesení č. 388
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 6. jednání bytové komise konané dne 08.07.2021.

Usnesení č. 389
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ulici XXX pro držitelku průkazu ZTP, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX,

II. ukládá
odboru správy majetku vydat souhlasné stanovisko se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitelku průkazu ZTP, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, na komunikaci v ulici XXX, a to do 20.10.2021.

Usnesení č. 390
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy mezi ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, 140 00, IČO 27257843 a Městem Lysá nad Labem o využití městského systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů v předložené podobě.

Usnesení č. 391
Rada města Lysá nad Labem

mění
podmínku dokončení stavby uvedenou v usnesení rady města ze dne 30.03.2021 č. 172 tak, že se termín dokončení stavby prodlužuje o 1 měsíc, tj. do 31.08.2021.

Usnesení č. 392
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy, ze dne 15.06.1998, provozovatel VELAS, a.s., Hrabanov 535, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 25632477,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění nalezených a opuštěných psů, provozovatel pan Milan Kazda, Hrabanov 535/6, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 45074640, s úhradou nákladů na ustájeného psa:
- vstupní poplatek ve výši 1 000 Kč, který slouží i k úhradě vstupního veterinárního vyšetření a očkování, povinné čipování,
- následné veterinární poplatky po doložení dokladu vystaveného veterinárním lékařem
- náklady na krmivo ve výši: 50 Kč/1 den - velký pes, 35 Kč/1 den - malý pes (do 10 kg živé váhy)
- paušální náhrady 30 Kč/den (úklid, elektřina, opravy a údržba zařízení, likvidace odpadu a výkalů, topení apod.).

Usnesení č. 393
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Osadního výboru Byšičky o odstranění plakátovací plochy z parčíku v Byšičkách,

II. neschvaluje
odstranění plakátovací plochy umístěné na pozemku parc. č. 3673 – ostatní plocha (zeleň), zapsané na LV č. 3183 pro katastrální území a obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, z důvodu zabezpečení vzdělávací a informační činnosti obyvatelstva.

Usnesení č. 394
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
oznámení o konání sousedského setkání - Litolské dožínky, dne 28.08.2021 v ul. Dobrovského sady v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s konáním sousedského setkání - Litolské dožínky, dne 28.08.2021 v ul. Dobrovského sady v Lysé nad Labem, za podmínky zajištení bezpečnsti v souvislosti s probíhající stavbou: II/272 Litol rekonstrukce.

Usnesení č. 395
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X v Domě s pečovatelskou službou Lysá nad Labem, XXX s paní XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 396
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+KK, č. X v domě se sociálními byty XXX, XXX s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s panem XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 397
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+KK, č. X v domě se sociálními byty XXX, XXX s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 se slečnou XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 398
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+KK, č. X, v domě se sociálními byty XXX, XXX s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s panem XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 399
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace 50 000 Kč s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z.ú., IČO: 70845387, spisová značka: U 400 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk.

Usnesení č. 400
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem takto:
a) pro Městskou nemocnici Městec Králové a.s., IČO: 264 95 015, Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové dotaci ve výši 20 000 Kč na přístrojové vybavení včetně veřejnoprávní smlouvy,
b) pro Linku bezpečí, z. s., IČO: 61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost na rok 2021 včetně veřejnoprávní smlouvy,
c) pro EDA cz, z.ú., IČO: 24743054, Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost na rok 2021 včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 401
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na soukromém pozemku p. č. 59, k. ú. Litol, obec Lysá nad Labem, s paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, XXX, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník (město) uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
odboru městského investora vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.08.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 402
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
schvaluje přijetí dotace ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu Dětské hřiště, Náměstí 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem, z rozpočtu Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha, v rámci programu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje,

II. pověřuje
pověřuje pana starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.

Usnesení č. 403
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
studii kolumbária na městském hřbitově v Lysá nad Labem,

II. ukládá
a) OMI zajistit projektovou dokumentaci dle bodu I. s umístěním kolumbária v rohové části hřbitova,
b) OSM projednat s nájemcem hřbitova možnosti přemístění zbylého kontejneru.
Termín: do 31.08.2021.

Usnesení č. 404
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
KMÚ připravit změnu organizačního řádu.
Termín předložení RM 02.09.2021.

Usnesení č. 405
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM připravit pravidla pro umisťování, provádění a vzhled restauračních předzahrádek.
Termín předložení RM 14.09.2021.

Usnesení č. 406
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OMI zajistit cenovou nabídku na rekonstrukci ulice Průběžná.

Usnesení č. 407
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OMI připravit návrh na opravu zpevněné plochy Husova náměstí s využitím žulových kostek získaných z rekonstrukce
komunikace II/272, vč. přilehlé okrasné zeleně.
Vytvořeno 3.8.2021 12:45:50 | přečteno 27x | ernest
load