18. Usnesení RM 07.07.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 7. 7. 2021

Usnesení č. 347
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 07.07.2021 p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 348
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 07.07.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 349
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6009793/VB/1 ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemek p. č. 3504 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Byšičky, příp. kNN p.č. 1434/7". Investor uhradí vklad do katastru nemovitostí. Částka za zřízení věcného břemene je 6 812 Kč plus DPH.

Usnesení č. 350
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „LYSÁ NAD LABEM, SOJOVICKÁ, OBNOVA NN“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc.č. 2169/2, 2169/5, 2172/1 a 3563/2, vše v k.ú. Lysá nad Labem, ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010808/VB/005 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc.č. 2169/2, 2169/5, 2172/1 a 3563/2, vše v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „LYSÁ NAD LABEM, SOJOVICKÁ, OBNOVA NN“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH.
- investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí
- přechod přes ulici Fibichova bude řešen protlakem pod komunikací

Usnesení č. 351
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Rozšíření optické sítě LysaFree 2021 Stará Lysá“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 3575/1, 3579/1, 3575/3, 3575/2, 3574 a 3573 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z.s., IČO: 26669102, na obecní pozemky parc.č. 3575/1, 3579/1, 3575/3, 3575/2, 3574 a 3573 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Rozšíření optické sítě LysaFree 2021 Stará Lysá“. Smlouva se uzavírá bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 352
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení RM č. 336 III. ze dne 22. 6. 2021, kterým RM neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X, v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s paní XXX XXX, XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 č. X, v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní XXX XXX, trv. bytem XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. X , v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s XXX XXX, trv. bytem XXX, XXX,

IV. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+kk, č. X, v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s XXX XXX, trv. bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 353
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu, č. 550/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,81 m2), v budově č.p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 354
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu, č. 550/X (velikost 3+1, o celkové výměře 65,81 m2), v budově č.p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 355
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu, č. 550/X (velikost 1+1, o celkové výměře 37,04 m2), v budově č.p. 550, ul. Slepá, Milovice, která se nachází na pozemku parc. č. st. 565, zapsané na LV č. 2363 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 8 649 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 356
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX (kadeřnictví), IČO: 60188235, XXX, XXX, o prominutí nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým promíjí nájemné z pronajatých prostor v celkové výši 11 768 Kč za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou ČR, Parlamentem ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, s paní Veronikou Chaloupkovou (kadeřnictví), IČO: 60188235, Šafaříkova 882/15, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 357
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, M-inzert (tiskárna), IČ: 72643846, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou ČR, Parlamentem ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, s panem XXX XXX, M-inzert (tiskárna), IČ: 72643846, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 358
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, o zrušení společného nájmu dle nájemní smlouvy k bytu č. 600/X (velikosti 2+1, o výměře 66,20 m2), v budově č. p. X, ul. XXX, XXX, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s tím, že nájemcem bude nadále výhradně dosavadní společný nájemce, pan XXX XXX, bytem XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 600/X (velikosti 2+1, o výměře 66,20 m2), v budově č.p. X, ul. XXX, XXX, která se nachází na pozemku parc. č. st. 434, zapsané na LV č. 2389 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s panem XXX XXX, bytem XXX, XXX, za podmínky převodu složené jistoty ve výši 11 116 Kč a s nájemným ve výši 68 Kč/m2.

Usnesení č. 359
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti ALHASANIN s.r.o., IČ: 09458271, se sídlem Husova 106, 250 82 Úvaly, o umístění stolečku a 4 židlí, před provozovnou Kebab House - Pizza na Masarykově ulici č.p. 303 v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s umístěním stolečku a 4 židlí, před provozovnou Kebab House - Pizza na Masarykově ulici č.p. 303 v Lysé nad Labem, o celkové rozloze 4 m2, za podmínky, že budou blíže ke komunikaci a pouze v otevírací době provozovny.

Usnesení č. 360
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem z.s., IČO 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 361
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK s Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem , IČO 47530316, spočívající ve změně termínu konání kulturní akce, na kterou byla dotace poskytnuta,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 362
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s podáním žádosti do projektu výzvy: 02-20-080 - Šablony III 02, název projektu "MŠ Čtyřlístek 80 Lysá nad Labem" pro Mateřskou školu Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590.

Usnesení č. 363
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
konkurzní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk ve složení:
a) Ing. Karel Otava - za zřizovatele
b) PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele
c) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
d) Mgr. Andrea Fiřtová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
e) Mgr. Pavel Jareš - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
f) Mgr. Magdaléna Hladíková - pedagogický pracovník Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk
g) PhDr. Jana Pavlová, PhD. - zástupce České školní inspekce
h) Lenka Šípková - zástupce Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk,

II. jmenuje
Ing. Karla Otavu předsedou konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk,

III. pověřuje
paní Romanu Novákovou tajemnicí konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk.

Usnesení č. 364
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
konkurzní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk ve složení:
a) Ing. Karel Otava - za zřizovatele
b) PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele
c) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
d) Mgr. Andrea Fiřtová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
e) Mgr. Pavel Jareš - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
f) Mgr. Hana Fabiánová - pedagogický pracovník Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk
g) PhDr. Jana Pavlová, PhD. - zástupce České školní inspekce
h) Martin Kubica - zástupce Školské rady Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk,

II. jmenuje
Ing. Karla Otavu předsedou konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk,

III. pověřuje
paní Romanu Novákovou tajemnicí konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk.

Usnesení č. 365
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
v souladu s § 166 odstavec 10, zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk paní Mgr. Martinu Ondruškovou, nar. 5. 3. 1975 , bytem Lysá nad Labem, Pivovarská 1297 od 1. 8. 2021 do doby jmenování nového ředitele,

II. stanovuje
plat paní Mgr. Martině Ondruškové se zařazením do 13. platové třídy, platový stupeň 5 dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení ve výši 36 % (z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do kterého je ředitel zařazen) dle Metodického pokynu ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem a osobní příplatek ve výši XXX Kč od 1. 8. 2021 do doby jmenování nového ředitele.

Usnesení č. 366
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
v souladu s § 166, odstavec 10 , zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk paní PaedDr. Irenu Jarešovou, nar. 9. 1. 1964 , bytem Přerov nad Labem 298 od 1. 8. 2021 do doby jmenování nového ředitele,

II. stanovuje
plat paní PaedDr. Ireně Jarešové se zařazením do 13. platové třídy, platový stupeň 7 dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení ve výši 28 % (z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do kterého je ředitel zařazen) dle Metodického pokynu ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem a osobní příplatek ve výši XXX Kč od 1. 8. 2021 do doby jmenování nového ředitele.

Usnesení č. 367
Rada města Lysá nad Labem

stanovuje
plat paní Mgr. Štěpánce Vošické, ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, se zařazením do 11. platové třídy, platový stupeň 5 dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení ve výši 31 % ( z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do kterého je ředitel zařazen) dle Metodického pokynu ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Lysá nad Labem a osobní příplatek ve výši XXX Kč od 1. 8. 2021.

Usnesení č. 368
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
cenu propagačních předmětů v Turistickém informačním centru následovně: víno Rulandské modré - 182 Kč/ks, tubus na víno 110 Kč/ks, skládací mapa Lysé nad Labem - 20 Kč/ks, kuličkové pero - 37 Kč/ks, dětské omalovánky - 18 Kč/ks.

Usnesení č. 369
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
spolupořádání kulturní akce Filmové léto 2021 a třicetileté výročí Kinematografu bratří Čadíků v Parku 30. výročí osvobození,

II. schvaluje
udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství dle čl. 3, odst.3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství v místě konání akce ve dnech 29. 7. - 1.8.2021 v čase od 20 do 24 hodin,

III. schvaluje
udělení výjimky pro pořádání akce Filmové léto 2021 ve dnech 29. 7. a 1. 8. 2021 do 24 hod dle čl. III, odst.1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnětů včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Usnesení č. 370
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
petici proti rozhodnutí konkurzního řízení na ředitelku ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem,

II. konstatuje
že výběr ředitele/ředitelky ZŠ J. A. Komenského je ve výhradní pravomoci zřizovatele.

Usnesení č. 371
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství na základě žádosti pana XXX XXX, v místě konání akce Litolské dožínky dne 28. 8. 2021 v čase od 8 do 19 hodin.

Usnesení č. 372
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 2021-0004/OMI - "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem", spočívajícího v navýšení ceny o 1 201 206,48 Kč o vícepráce dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2,

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 2 k SoD č. 2021-0004/OMI - "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem".

Usnesení č. 373
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z Komise pro rozvoj města a ŽP.
Vytvořeno 8.7.2021 5:36:28 | přečteno 17x | ernest
load