16. Usnesení RM 22.06.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 22.06.2021

Usnesení č. 319
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 22.06.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 320
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 22.06.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 321
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900101215_1/2021 s GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, jako "oprávněným" a XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, PSČ XXX, jako "investorem" na obecní pozemek p. č. 338 v k.ú. Litol pro stavbu "STL plynová přípojka pro p.p.č. 78/12 v ul. Dukelská, k.ú. Litol, st. č. 9900101215". Investor uhradí vklad do KN. Částka 1 210 Kč včetně DPH za zřízení věcného břemene byla investorem uhrazena při podpisu smlouvy budoucí č. 2019-0014/SM ze dne 24.01.2019,

II. pověřuje
pana starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 322
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900100756_1/2021 s GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, jako "oprávněným" a XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, PSČ XXX a XXX XXX, bytem XXX, PSČ XXX, jako "investorem" na obecní pozemek parc. č. 495/15 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "STL plynovodní přípojka pro č.p. 2138,(ppč. 495/20) Klicperova ul., k.ú. Lysá nad Labem, st. č. 9900100756". Investor uhradí vklad do KN. Částka 1 210 Kč včetně DPH za zřízení věcného břemene byla investorem uhrazena při podpisu smlouvy budoucí č. SM/18/0369/SB/Jav ze dne 14.11.2018,

II. pověřuje
pana starostu uzavřením výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 323
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" s Městem Milovice se sídlem Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá, IČO 00239453, jako podílovým vlastníkem plynárenského zařízení a stavebníkem, Městem Čelákovice se sídlem Nám. 5.května 1, 250 88 Čelákovice, IČO 00240117 jako podílovým vlastníkem plynárenského zařízení a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako provozovatelem plynárenského zařízení, pro provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části STL plynovodního řadu PE dn 315 v okolí VTL RS , část B, v obci Milovice, k.ú. Benátecká Vrutice v rámci výstavby kruhového objezdu v křižovatce ulic Armádní a Topolová, Milovice.

Usnesení č. 324
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem na opravu chodníku ve vlastnictví města na náklady osoby, která činí podání,

II. souhlasí
s vyrovnáním chodníku a kanalizační šachty na náklady osoby, která činí podání za podmínky doložení písemného souhlasu od společnosti Stavokomplet spol. s r.o., se snížením kanalizační šachty.

Usnesení č. 325
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu odboru správy majetku o havarijním stavu kanalizačních šachet v ulici Za Koncem,

II. bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti STAVOKOMPLET spol. s .r.o., IČO: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 61 Zápy, na opravu havarijního stavu kanalizačních šachet v ulici Za Koncem v plném rozsahu ve výši 1 735 996 Kč vč. DPH,

III. schvaluje
opravu havarijního stavu kanalizačních šachet v ulici Za Koncem v Lysé nad Labem, v rámci sektorové veřejné zakázky,

IV. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu kanalizačních šachet v ulici Za Koncem se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o.,IČO: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 61 Zápy, za cenu 1 735 996 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 326
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
žádost spolku VIBRACE z.s. o umístění 2 ks mobilních toalet na pozemek parc.č. 12/8 k.ú. Litol.

Usnesení č. 327
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. V souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dodávka a montáž měřidel spotřeby vody a tepla s dálkovým odečtem, do městských domů v Lysé nad Labem a Milovicích.
2. Pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. souhlasí
1. S předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise Mgr. Jiří Havelka – místostarosta, náhradník Romana Fischerová – místostarostka
člen komise PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí OŠSVZaK, náhradník Ing. Radek Pýcha – vedoucí ŽÚ
člen komise Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, náhradník Ota Balík – referent OSM
2. S předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 328
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
opakované vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí č.p. 24, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p.č. st. 38/1, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 92,68 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců a s cenou nájemného ve výši minimálně 13 500 Kč/měs. k využití jako kanceláře, prodejna nebo provozování služeb. Součástí vnitřních prostor je společný prostor o ploše 8,10 m2, ve kterém se nachází veřejně přístupný bankomat. Podmínkou pronájmu je strpění tohoto bankomatu v uvedeném prostoru a užívání těchto prostor veřejností.

Usnesení č. 329
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dohody o zrušení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.07.2006 uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem a Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, a úhradě služeb spojených s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 29.10.2018 a odkup trezoru za cenu ve výši 4 500 Kč bez DPH a klimatizace za cenu ve výši 500 Kč bez DPH,

II. schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem části nebytových prostor v nemovitosti v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 24 na Husově náměstí v Lysé nad Labem, v celkové výměře 8,10 m2, která se nachází na pozemku parc. č. 38/1, vše zapsáno na LV č. 3183 pro k.ú. a obec Lysá nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, s měsíčním nájemným ve výši 5 000 Kč bez DPH, s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, za účelem provozování peněžního automatu (bankomatu).

Usnesení č. 330
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
žádost obyvatel na přemístění sběrného místa na parc. č. 2673/1 k.ú. Lysá nad Labem dle přiložené situace, do doby zprůjezdnění ulice ČSA v úseku Resslova po ulici Ke Vrutici.

Usnesení č. 331
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložené nabídky na dodávku žacího stroje W 3674 Bulldog od RETOS Praha s.r.o, Nad údolím 33, 147 00 Praha 4, IČ: 24797090, od M & M Technika s.r.o., Libuň 22, 507 15 Libuň, IČ: 27529762 a od Traktory Kolín, K Vinici 325, 280 02 Kolín, IČ: 05906661,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na dodávku žacího stroje W 3674 Bulldog s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem fy Traktory Kolín, K Vinici 325, 280 02 Kolín, IČ: 05906661v ceně 323 442 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 332
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
smlouva o poskytnutí služeb se společností Regata Máchovo jezero, a.s., IČO: 46713484. se sdílem U Jezera 393, 472 01 Doksy, za částku 6 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 333
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1, dne 26.05.2021, k Závěrkovému listu 934 ze dne 05.11.2020, z důvodu navýšení počtu odběrných míst Města, pro dodávku elektrické energie, od dodavatele Alpiq Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 28477090.

Usnesení č. 334
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 4. jednání bytové komise konané dne 26.05.2021.

Usnesení č. 335
Rada města Lysá nad Labem

ustanovuje
hodnotící komisi zadavetele k veřejné zakázce nadlimitního režimu na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na " Výběr provozovatele školního stravování" v Lysé nad Labem ve složení :
člen komise
1. Mgr. Martin Dostál, DiS. - právník
2. Romana Fischerová - místostarostka
3. Mgr. Jiří Havelka - místostarosta
4. Josef Kolman - radní
5. PaedDr. Věra Bodnárová - vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
náhradník člena komise
1. Ing. Karel Otava - starosta
2. Ing. Alena Novotná - tajemnice
3. Ing. Karolína Stařecká - uvolněná radní
4. Romana Nováková - referentka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
5. Ing. Jitka Petrová - referentka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Usnesení č. 336
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+KK, č. X , v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní XXX XXX, XXX, XXX,

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+KK, č. X , v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 s paní XXX XXX, XXX, XXX,

III. neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+KK, č. X , v domě se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem s měsíčním nájemným ve výši 61,10 Kč/m2 se slečnou XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 337
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova 1729, Lysá nad Labem s paní XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 338
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace z Charitativního programu ve výši 2 720 Kč pro paní XXX XXX, nar. XXX, trv. bytem XXX, XXX na úhradu rehabilitačního tábora pro nezl. syna XXX XXX, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 339
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX o individuální dotaci na sportovní činnost dětí XXX a XXX XXX ve 3D lukostřelbě, na reprezentaci v zahraničí a účast na Mistrovství Evropy a světa 2021,

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace panu XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem na sportovní činnost dětí XXX a XXX XXX ve 3D lukostřelbě ve výši 10 000 Kč,

III. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II. do 30.06.2021,

IV. pověřuje
pana starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 340
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s podáním přihlášky za partnera,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

III. souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

IV. předkládá
zastupitelstvu města podání přihlášky a smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci ke schválení.

Usnesení č. 341
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
a) s ukončením půjčování zvukově obrazových dokumentů (DVD) v Městské knihovně Lysá nad Labem,
b) s prodejem DVD za uvedené ceny:
DVD pořízené 2021-2017 – 50 Kč/ks
DVD pořízené 2016 a starší – 30 Kč/ks

Usnesení č. 342
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
pořádání projektu Město = Galerie 2021 v termínu od 01.07. do 04.07.2021.

Usnesení č. 343
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
doručení jediné cenové nabídky v rámci výběrového řízení na VZMR na služby s názvem: "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem - výkon TDS a činnost koordinátora BOZP" od společnosti FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, IČO 64948790, zastoupené Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva, s nabídkovou cenou 543 690 Kč bez DPH, tedy 657 864,90 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení VZMR na služby s názvem: "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem - výkon TDS a činnost koordinátora BOZP",
2) uzavření příkazní smlouvy na VZMR na služby s názvem: "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem - výkon TDS a činnost koordinátora BOZP" s vybranou společností FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, IČO 64948790, zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva, s nabídkovou cenou 543 690 Kč bez DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním příkazní smlouvy se společností FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, IČ: 64948790.
Vytvořeno 29.6.2021 7:45:30 | přečteno 5x | ernest
load