15a. Usnesení RM 14.06.2021

Usnesení č. 314
Rada města

volí
ověřovatele zápisu dne 14.06.2021 Ing. Stařeckou K. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 315
Rada města

schvaluje
program jednání dne 14.06.2021.


Usnesení č. 316
Rada města

I. schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce Rekonstrukce silnice II/272 - průtah ČSA s firmou GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce Rekonstrukce silnice II/272 - průtah ČSA.


Usnesení č. 317
Rada města

I. bere na vědomí
doručení jediné cenové nabídky v rámci výběrového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce" od společnosti SKL Recyklostav s.r.o., se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá, IČO: 29010161, zastoupené Radkem Skálou, jednatelem, s nabídkovou cenou 1 246 205 Kč bez DPH, tedy 1 507 908 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce",

2) uzavření smlouvy o dílo na VZMR na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce" s vybraným zhotovitelem společností SKL Recyklostav s.r.o., se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá, IČO: 29010161, zastoupenou Radkem Skálou, jednatelem, s nabídkovou cenou 1 246 205 Kč bez DPH, tedy 1 507 908 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem SKL Recyklostav s.r.o., se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá, IČO: 29010161.


Usnesení č. 318
Rada města

I. bere na vědomí
výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít na výše uvedenou VZMR a vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to s dodavatelem: Print & Office s.r.o. se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 04581849, zastoupeným Ladislavem Suchým, jednatelem, s nabídkovou cenou 529 450 Kč bez DPH, tedy 640 635 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na VZMR na dodávku s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – herní prvky",

2) uzavření smlouvy o dílo na VZMR na dodávku s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – herní prvky" s vybraným dodavatelem, společností Print & Office s.r.o. se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 04581849, zastoupeným Ladislavem Suchým, jednatelem, s nabídkovou cenou 529 450 Kč bez DPH, tedy 640 635 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem: Print & Office s.r.o. se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 04581849.

Vytvořeno 23.6.2021 7:55:07 | přečteno 18x | ernest
load